Quyết định 2633/QĐ-UBND

Quyết định 2633/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện Đề án giám định tư pháp của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 2633/QĐ-UBND năm 2013 hoạt động kiểm tra đề án giám định tư pháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2633/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”;

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-BCĐGĐTP ngày 11 tháng 10 năm 2012 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra;

Căn cứ Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành “Đề án kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp, các lĩnh vực giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015”;

Căn cứ Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 6702/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp (Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) tại Công văn số 1505/STP-BTTP ngày 06 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện Đề án giám định tư pháp của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án giám định tư pháp trên địa bàn thành phố năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám  định tư pháp ở cấp Trung ương;
- Bộ Tư pháp;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng PCNC;
- Lưu: VT, (NC/K) TV

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục quán triệt nội dung, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và bảo đảm đúng tiến độ các Đề án về giám định tư pháp: Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành “Đề án kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp, các lĩnh vực giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015”.

- Xác định rõ những nội dung hoạt động cụ thể để thực hiện các Đề án, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Đề án.

2. Yêu cầu:

a. Bảo đảm từng thành viên Ban Chỉ đạo nắm vững nội dung, mục đích và các yêu cầu của việc triển khai thực hiện Đề án trong năm 2013;

b. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Đề án trong năm 2013, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra;

c. Thành viên Ban Chỉ đạo được giao nhiệm vụ cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quá trình triển khai thực hiện Đề án;

d. Khẩn trương triển khai thực hiện những nhiệm vụ được giao; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề cấp bách nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

II. NỘI DUNG

1. Chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương thực hiện các nội dung của Đề án trong năm 2012 chưa hoàn thành, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ được giao gắn với chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành mình theo quy định của Đề án trong năm 2013. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp trên địa bàn thành phố;

b. Tăng cường, bổ sung đội ngũ giám định viên tư pháp trong các lĩnh vực; lựa chọn, lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở các lĩnh vực xây dựng, tài chính - kế toán, tín dụng - ngân hàng, thuế, văn hóa, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy hoạch kiến trúc và các lĩnh vực khác;

c. Chú trọng việc bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất (tập trung đầu tư trang thiết bị, phương tiện giám định, kinh phí phục vụ hoạt động giám định…) cho các lĩnh vực giám định. Trong đó, giao các sở, ngành có liên quan phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Tư pháp tiến hành đánh giá, lập danh mục cụ thể các trang thiết bị, phương tiện cần đầu tư cho hoạt động giám định tư pháp để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

d. Bảo đảm nguồn kinh phí chi trả các chi phí thực hiện giám định trong hoạt động tố tụng hình sự. Thực hiện nghiêm túc công tác dự toán, phân bổ kinh phí thường xuyên, bảo đảm kinh phí cho việc thanh toán đúng, đủ, kịp thời chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp và các chi phí cần thiết khác cho việc thực hiện giám định; chấm dứt tình trạng nợ đọng kinh phí chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp và các chi phí cần thiết khác cho các tổ chức, cá nhân thực hiện giám định tư pháp.

đ. Xây dựng Quy chế phối hợp trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ của sở, ngành mình được phân công phụ trách.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 1958/CT-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

3. Kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án tại một số sở, ngành, tổ chức giám định tư pháp trong năm 2013.

Ban Chỉ đạo tổ chức một số Đoàn kiểm tra để kiểm tra việc triển khai, thực hiện Đề án tại một số sở, ngành, tổ chức giám định tư pháp để nắm tình hình, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; đề xuất các giải pháp kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh nhằm bảo đảm thực hiện Đề án có hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Tư pháp thành phố (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) chuẩn bị nội dung phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 3 (trong tháng 12/2013), nhằm đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công của các sở, ngành theo Đề án (trong đó đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013); đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp trên địa bàn thành phố năm 2013 và thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Đề án tại các sở, ngành trong năm 2013.

3. Sở Tư pháp thành phố (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch này./.

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Nhằm đảm bảo hiệu quả việc thực hiện Đề án giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án giám định tư pháp trên địa bàn thành phố tiến hành kiểm tra việc triển khai, thực hiện Đề án tại một số sở, ngành và tổ chức giám định tư pháp trong năm 2013 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nắm bắt tình hình, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai, tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện Đề án tại một số sở, ngành và tổ chức giám định tư pháp.

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn; đề xuất các giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả Đề án.

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm các sở, ngành và tổ chức giám định tư pháp được kiểm tra nắm vững nội dung, mục đích và các yêu cầu của việc triển khai, thực hiện Đề án;

- Việc triển khai, thực hiện Đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra;

- Việc kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các sở, ngành được kiểm tra và tổ chức giám định tư pháp.

II. NỘI DUNG

Việc kiểm tra tập trung vào các nội dung sau đây:

1. Việc xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp của Ủy ban nhân dân thành phố tại các sở, ngành theo những nhiệm vụ, giải pháp đã được giao gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành.

2. Việc triển khai, thực hiện Đề án giám định tư pháp tại sở, ngành, trong đó tập trung kiểm tra việc tăng cường, bổ sung đội ngũ giám định viên tư pháp; lựa chọn, lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; việc đảm bảo điều kiện lưu giữ, bảo quản hồ sơ giám định tư pháp, việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất...

3. Việc lập dự toán, bố trí kinh phí cho hoạt động giám định tư pháp, kinh phí đầu tư trang thiết bị, trụ sở, cơ sở vật chất, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp của thành phố.

4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án.

5. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện Đề án có hiệu quả.

Căn cứ các nội dung kiểm tra nêu trên, các sở, ngành được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trước 05 ngày, kể từ ngày kiểm tra.

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA

1. Từng thành viên Ban Chỉ đạo chủ động kiểm tra việc triển khai, thực hiện Đề án tại sở, ngành được phân công phụ trách gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành.

2. Kiểm tra thực tế việc tổ chức triển khai, thực hiện Đề án tại sở, ngành.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập các Đoàn kiểm tra do Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và một số thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, các thành viên khác của Ban Chỉ đạo làm thành viên.

Các Đoàn kiểm tra sẽ tổ chức kiểm tra tại 04 sở, ngành, cụ thể như sau:

3.1. Đoàn kiểm tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Trưởng đoàn: Bà Ung Thị Xuân Hương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Giám đốc Sở Tư pháp.

- Thành viên Đoàn kiểm tra:

+ Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố - Phó Trưởng đoàn;

+ Ông Phạm Văn Bá, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố;

+ Ông Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố;

+ Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Ông Phan Đức Nhạn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

+ Ông Nguyễn Thanh Bình, Chánh Thanh tra Sở Tài chính;

+ Các thành viên Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo.

3.2. Đoàn kiểm tra tại Cục Thuế thành phố:

- Trưởng đoàn: Ông Phạm Văn Bá, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố.

- Thành viên Đoàn kiểm tra:

+ Bà Ung Thị Xuân Hương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Trưởng đoàn;

+ Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố;

+ Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố;

+ Ông Nguyễn Thanh Bình, Chánh Thanh tra Sở Tài chính;

+ Các thành viên Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo.

3.3. Đoàn kiểm tra tại Sở Khoa học và Công nghệ:

- Trưởng đoàn: Ông Phạm Văn Bá, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố.

- Thành viên Đoàn kiểm tra:

+ Ông Lê Hùng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố - Phó Trưởng đoàn;

+ Ông Trịnh Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

+ Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

+ Ông Nguyễn Duy Minh, Trưởng phòng Kiểm tra văn hóa phẩm xuất nhập khẩu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Các thành viên Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo.

3.4. Đoàn kiểm tra tại Sở Tài chính:

- Trưởng đoàn: Ông Lâm Văn Ba, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thành viên Đoàn kiểm tra:

+ Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố - Phó Trưởng đoàn;

+ Ông Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố;

+ Ông Phạm Văn Bá, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố;

+ Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

+ Ông Nguyễn Thanh Bình, Chánh Thanh tra Sở Tài chính;

+ Các thành viên Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo.

IV. THỜI GIAN KIỂM TRA

Thời gian kiểm tra: Quý III và IV năm 2013.

V. KINH PHÍ

Kinh phí phục vụ hoạt động kiểm tra của Ban Chỉ đạo được bảo đảm từ ngân sách nhà nước cấp cho Ban Chỉ đạo và được bố trí trong dự toán kinh phí thường xuyên của Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành về chế độ đi công tác và các quy định có liên quan.

Trong thời gian kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra chủ động phương tiện đi lại theo sự bố trí, sắp xếp của cơ quan chủ quản.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, Tổ Thư ký giúp Trưởng đoàn kiểm tra sắp xếp lịch kiểm tra, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra cụ thể của đoàn và thông báo đến các sở, ngành tiến hành kiểm tra về thời gian, địa điểm, cách thức, nội dung kiểm tra để các sở, ngành được kiểm tra biết và tổ chức thực hiện.

2. Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phải hoàn thành việc kiểm tra triển khai, thực hiện Đề án trước ngày 15 tháng 12 năm 2013, trường hợp trễ hơn phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai, thực hiện Đề án của một số sở, ngành trong năm 2013 trình Ban Chỉ đạo.

Báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo được gửi cho các thành viên Ban Chỉ đạo để kịp thời có định hướng chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các sở, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2633/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2633/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2013
Ngày hiệu lực22/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2633/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2633/QĐ-UBND năm 2013 hoạt động kiểm tra đề án giám định tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2633/QĐ-UBND năm 2013 hoạt động kiểm tra đề án giám định tư pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2633/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành22/05/2013
        Ngày hiệu lực22/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2633/QĐ-UBND năm 2013 hoạt động kiểm tra đề án giám định tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2633/QĐ-UBND năm 2013 hoạt động kiểm tra đề án giám định tư pháp

           • 22/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực