Quyết định 2924/2009/QĐ-UBND

Quyết định 2924/2009/QĐ-UBND bổ sung quy định miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào tại Điều 1 Quyết định 1692/2008/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 2924/2009/QĐ-UBND miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào Quảng Nin đã được thay thế bởi Quyết định 3374/2014/QĐ-UBND lệ phí hộ tịch đăng ký cư trú chứng minh nhân dân Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2924/2009/QĐ-UBND miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào Quảng Nin


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2924/2009/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 28 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH MIỄN THU LỆ PHÍ HỘ TỊCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀO TẠI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1692/2008/QĐ-UBND NGÀY 30/5/2008 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XI - Kỳ họp thứ 15 “Về việc quy định thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; Miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam; Điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu đối với một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh";

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2027 TTr/TC-QLG ngày 18/8/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Điều 1 Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh quy định miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định trước ngày 01/01/2009 và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam, bao gồm các khoản lệ phí quy định tại mục 1 Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND.

Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (báo cáo);

- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT,P1,P2,P3;
- Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Sở Tư pháp; TT TT tỉnh;
- V0,V1, V2, NC, TH1,TM3;
- Lưu: VT,TM3.
45 bản, QĐ49

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2924/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2924/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2009
Ngày hiệu lực08/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2924/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2924/2009/QĐ-UBND miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào Quảng Nin


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2924/2009/QĐ-UBND miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào Quảng Nin
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2924/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNhữ Thị Hồng Liên
       Ngày ban hành28/09/2009
       Ngày hiệu lực08/10/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2924/2009/QĐ-UBND miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào Quảng Nin

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2924/2009/QĐ-UBND miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào Quảng Nin