Quyết định 3374/2014/QĐ-UBND

Quyết định 3374/2014/QĐ-UBND quy định thu lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 3374/2014/QĐ-UBND lệ phí hộ tịch đăng ký cư trú chứng minh nhân dân Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 3308/2016/QĐ-UBND thu lệ phí hộ tịch cư trú bỏ lệ phí chứng minh nhân dân Quảng Ninh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 15/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 3374/2014/QĐ-UBND lệ phí hộ tịch đăng ký cư trú chứng minh nhân dân Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3374/2014/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU LỆ PHÍ HỘ TỊCH, ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ, CHỨNG MINH NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương";

Căn cứ Nghị quyết số 173/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII - Kỳ họp thứ 18 "Về việc quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5094/TTr-STC ngày 31/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu bằng tiền lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh:

- Mức thu bằng tiền lệ phí hộ tịch theo Phụ lục số 1.

- Mức thu bằng tiền lệ phí đăng ký cư trú theo Phụ lục số 2.

- Mức thu bằng tiền lệ phí chứng minh nhân dân theo Phụ lục số 3.

Điều 2. Đối tượng nộp lệ phí, đơn vị thu lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân.

1. Đối tượng nộp lệ phí:

- Lệ phí hộ tịch: Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật.

- Lệ phí đăng ký cư trú: Người thực hiện đăng ký, quản lý cư trú với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú

- Lệ phí chứng minh nhân dân: Người được cơ quan công an cấp chứng minh nhân dân.

2. Đơn vị thu lệ phí:

- Lệ phí hộ tịch: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật.

- Lệ phí đăng ký cư trú: Cơ quan đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

- Lệ phí chứng minh nhân dân: Cơ quan công an thực hiện cấp chứng minh nhân dân.

Điều 3. Quản lý, sử dụng nguồn thu lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân.

Đơn vị thu lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Đơn vị thu lệ phí có trách nhiệm niêm yết, thông báo công khai mức thu tại các điểm thu lệ phí; Tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền thu lệ phí theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 và thay thế quy định thu lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân quy định tại các Quyết định: số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008, số 2802/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008, số 2924/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009, số 2868/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- Như Điều 5 (thực hiện);
- V0, V1, TM2, TM4;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, TM4.
34b-1062.4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

PHỤ LỤC SỐ 1

MỨC THU LỆ PHÍ HỘ TỊCH
(Kèm theo Quyết định số: 3374/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã

 

 

a

Khai sinh

 

Miễn thu

b

Kết hôn

 

Miễn thu

c

Khai tử

 

Miễn thu

d

Nhận cha, mẹ, con

đồng/trường hợp

10.000

e

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch

 

Miễn thu

f

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ số hộ tịch

đồng/1 bản sao

2.000

g

Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

đồng/trường hợp

3.000

h

Các việc đăng ký hộ tịch khác

đồng/trường hợp

5.000

2

Đăng ký hộ tịch tại UBND cấp huyện

 

 

a

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

đồng/trường hợp

10.000

b

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

đồng/bản sao

3.000

c

Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch

đồng/1 lần

25.000

3

Đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp, UBND tỉnh

 

 

a

Khai sinh

 

Miễn thu

b

Kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

 

 

Đăng ký kết hôn

đồng/trường hợp

500.000

 

Đăng ký lại việc kết hôn

đồng/trường hợp

1.000.000

c

Khai tử

 

Miễn thu

d

Nuôi con nuôi

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn khác (nếu có).

e

Nhận con ngoài giá thú

đồng/trường hợp

1.000.000

f

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc

đồng/bản sao

5.000

g

Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

đồng/trường hợp

10.000

h

Các việc đăng ký hộ tịch khác

đồng/trường hợp

20.000

i

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch

 

Miễn thu

4

Đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi con nuôi cho người dân tộc thuộc các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa; đăng ký kê khai sinh cho trẻ em của hộ nghèo.

 

Miễn thu

5

Người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp giấy phép cư trú ổn định trước ngày 01/01/2009 và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam

 

Miễn thu

 

PHỤ LỤC SỐ 2

MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ
(Kèm theo Quyết định số 3374/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Đối với các trường hợp: Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo; Công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc

 

Không thu

2

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

 

 

2.1

Tại các phường của thành phố

đồng/lần đăng ký

10.000

2.2

Tại các khu vực khác

đồng/lần đăng ký

5.000

3

Cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

 

 

3.1

Tại các phường của thành phố

 

 

 

Sổ hộ khẩu

đồng/lần cấp

15.000

 

Sổ tạm trú

đồng/lần cấp

10.000

3.2

Tại các khu vực khác

 

 

 

Sổ hộ khẩu

đồng/lần cấp

7.000

 

Sổ tạm trú

đồng/lần cấp

5.000

4

Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

 

 

4.1

Tại các phường của thành phố

đồng/lần cấp

8.000

4.2

Tại các khu vực khác

đồng/lần cấp

4.000

5

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

 

 

5.1

Tại các phường của thành phố

đồng/lần cấp

5.000

5.2

Tại các khu vực khác

đồng/ln cấp

2.500

5.3

Trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà; xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú)

 

Không thu

6

Cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, tách sổ hộ khẩu

 

Miễn thu

 

PHỤ LỤC SỐ 3

MỨC THU LỆ PHÍ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
(Kèm theo Quyết định số 3374/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Đối với các trường hợp: Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc

 

Không thu

2

Đối với việc cấp chứng minh nhân dân (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân)

 

 

2.1

Đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

Miễn thu

2.2

Cấp lại, đổi

 

 

 

Tại các phường của thành phố

đồng/lần cấp

6.000

 

Tại các khu vực khác

đồng/lần cấp

3.000

 

Trường hợp cấp đổi do chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng

 

Miễn thu

3

Trường hợp cấp chứng minh nhân dân bằng công nghệ mới

Thực hiện theo Thông tư số 155/2012/TT-BTC ngày 20/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân mới.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3374/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3374/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3374/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3374/2014/QĐ-UBND lệ phí hộ tịch đăng ký cư trú chứng minh nhân dân Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3374/2014/QĐ-UBND lệ phí hộ tịch đăng ký cư trú chứng minh nhân dân Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3374/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Văn Thành
       Ngày ban hành31/12/2014
       Ngày hiệu lực01/01/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 3374/2014/QĐ-UBND lệ phí hộ tịch đăng ký cư trú chứng minh nhân dân Quảng Ninh

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 3374/2014/QĐ-UBND lệ phí hộ tịch đăng ký cư trú chứng minh nhân dân Quảng Ninh