Quyết định 300/QĐ-NHNN

Quyết định 300/QĐ-NHNN năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 300/QĐ-NHNN 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực thuộc quản lý nhà nước Ngân hàng Nhà nước


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 300/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2013

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội;

Căn cứ Nghi định số 56/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2013 gồm 21 văn bản hết hiệu lực thi hành toàn bộ và 09 văn bản hết hiệu lực thi hành một phần giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2013 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng. Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đặng Thanh Bình

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 300 ngày 26 tháng 02 năm 2014)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2013:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1

Quyết định

218/1999/QĐ-TTg ngày 09/11/1999

Về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Được thay thế bởi Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

13/8/2013

2

Quyết định

75/2000/QĐ-TTg ngày 28/6/2000

Phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Được thay thế bởi Quyết định số 1395/QĐ- TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

13/8/2013

3

Nghị định

74/2005/NĐ-CP ngày 07/6/2005

Về phòng, chống rửa tiền

Được thay thế bởi Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

10/10/2013

4

Nghị định

96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Được thay thế bởi Nghị định số 156/2013/ NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

26/12/2013

II. Văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1

Quyết định

92/2001/QĐ-NHNN ngày 08/02/2001

Ban hành Quy chế kiểm soát đặc biệt đối với quỹ tín dụng nhân dân

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 14/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

27/4/2013

2

Thông tư

04/2003/TT-NHNN ngày 24/02/2003

Hướng dẫn việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Được thay thế bởi Thông tư số 23/2013/TT-NHNN ngày 19/11/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

20/11/2013

3

Quyết định

1325/2004/QĐ-NHNN ngày 15/10/2004

Ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

01/5/2013

4

Quyết định

17/2006/QĐ-NHNN ngày 20/4/2006

Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 12 Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1325/2004/ QĐ-NHNN

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

01/5/2013

5

Quyết định

58/2006/QĐ-NHNN ngày 15/12/2006

Ban hành mức phí lưu ký giấy tờ có giá

Được thay thế bởi Thông tư số 30/2012/TT-NHNN ngày 07/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

01/01/2013

6

Quyết định

63/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006

Ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

01/5/2013

7

Quyết định

51/2007/QĐ-NHNN ngày 31/12/2007

Ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

01/7/2013

8

Quyết định

13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008

Ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Được thay thế bởi Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

23/10/2013

9

Thông tư

08/2010/TT-NHNN ngày 22/3/2010

Quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 14/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

27/4/2013

10

Thông tư

14/2011/TT-NHNN ngày 01/6/2011

Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

28/6/2013

11

Thông tư

19/2011/TT-NHNN ngày 24/8/2011

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Được thay thế bởi Thông tư số 17/2013/TT-NHNN ngày 16/7/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

01/9/2013

12

Thông tư

03/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012

Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

Được thay thế bởi Thông tư số 37/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

01/01/2013

13

Thông tư

32/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012

Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2013/TT-NHNN ngày 25/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

26/3/2013

14

Thông tư

33/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012

Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

Được thay thế bởi Thông tư số 09/2013/TT-NHNN ngày 25/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

26/3/2013

15

Thông tư

08/2013/TT-NHNN ngày 25/3/2013

Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

28/6/2013

16

Thông tư

09/2013/TT-NHNN ngày 25/3/2013

Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

Được thay thế bởi Thông tư số 10/2013/TT-NHNN ngày 10/5/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

13/5/2013

17

Thông tư

10/2013/TT-NHNN ngày 10/5/2013

Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

Được thay thế bởi Thông tư số 16/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

28/6/2013

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1

Nghị định

89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 về bảo hiểm tiền gửi

Tất cả các quy định (Trừ quy định về phí bảo hiểm tiền gửi, số tiền bảo hiểm được trả)

Được thay thế bởi Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi

19/8/2013

2

Nghị định

109/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về Bảo hiểm tiền gửi

Tất cả các quy định, trừ Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 quy định về phí bảo hiểm tiền gửi, số tiền bảo hiểm được trả

Được thay thế bởi Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi

19/8/2013

II. Văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

1

Quyết định

78/2000/QĐ-NHNN6 ngày 06/3/2000 ban hành Quy chế phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý trong ngành Ngân hàng

Điều 1; Khoản 2 Điều 4; Điều 12 (Bước 1); Điều 20

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2013/TT-NHNN ngày 08/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý trong ngành ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 78/2000/QĐ-NHNN6 ngày 06/3/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

08/3/2013

2

Thông tư

09/2004/TT-NHNN ngày 21/12/2004 hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Mục I, Mục II, Mục III, Mục IV Chương III

Được thay thế bởi Thông tư số 22/2013/TT-NHNN ngày 24/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh

01/10/2013

3

Thông tư

23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

Khoản 1 Điều 11; Điểm a Khoản 2 Điều 26; Điểm b Khoản 2 Điều 29; Điểm d Khoản 2 Điều 31

Được thay thế bởi Thông tư số 13/2013/TT-NHNN ngày 11/6/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

01/8/2013

4

Thông tư

18/2011/TT-NHNN ngày 23/8/2011 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của các ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước

Khoản 4 Điều 3; khoản 3 Điều 4; các quy định về phát hành trái phiếu quốc tế tại khoản 4 Điều 2, khoản 6 Điều 2, khoản 1 Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 12, điểm b khoản 1 Điều 13, điểm c khoản 1 Điều 13, điểm a khoản 2 Điều 13, điểm a khoản 3 Điều 13, điểm a khoản 4 Điều 13, điểm a khoản 5 Điều 13

Được thay thế bởi Thông tư số 17/2013/TT-NHNN ngày 16/7/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

01/9/2013

5

Thông tư

02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Khoản 3 Điều 4; Điều 8; Điều 12; Khoản 1 Điều 19; Khoản 4 Điều 19; Điều 20; Khoản 4 Điều 22

Được thay thế bởi Thông tư số 27/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/ TT-NHNN ngày 27/02/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

05/12/2013

6

Thông tư

21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Điều 1; khoản 1, khoản 16, khoản 17, khoản 18 Điều 3; khoản 2 Điều 4; khoản 3 Điều 5; khoản 2 Điều 6; khoản 2, khoản 3 Điều 8; Điều 9; Điều 10; khoản 3 Điều 15; điểm c khoản 1 Điều 16; điểm d khoản 2 Điều 17; Điều 22; khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 28

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2013/TT-NHNN ngày 07/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

07/01/2013

7

Thông tư

02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Khoản 1 Điều 25

Được thay thế bởi Thông tư số 12/2013/TT-NHNN ngày 27/5/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/6/2013

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 300/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu300/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2014
Ngày hiệu lực26/02/2014
Ngày công báo13/03/2014
Số công báoTừ số 307 đến số 308
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 300/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 300/QĐ-NHNN 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực thuộc quản lý nhà nước Ngân hàng Nhà nước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 300/QĐ-NHNN 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực thuộc quản lý nhà nước Ngân hàng Nhà nước
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu300/QĐ-NHNN
    Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
    Người kýĐặng Thanh Bình
    Ngày ban hành26/02/2014
    Ngày hiệu lực26/02/2014
    Ngày công báo13/03/2014
    Số công báoTừ số 307 đến số 308
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật10 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 300/QĐ-NHNN 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực thuộc quản lý nhà nước Ngân hàng Nhà nước

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 300/QĐ-NHNN 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực thuộc quản lý nhà nước Ngân hàng Nhà nước

        • 26/02/2014

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 13/03/2014

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 26/02/2014

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực