Quyết định 3176/QĐ-UBND

Quyết định 3176/QĐ-UBND năm 2017 quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục cấp phép liên quan đến quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 3176/QĐ-UBND 2017 cơ chế một cửa liên thông thủ tục cấp phép quảng cáo Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3176/QĐ-UBND

Đà Nng, ngày 13 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP PHÉP LIÊN QUAN ĐẾN QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 9491/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 tại thành phố Đà Nng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nng tại Tờ trình số 1256/TTr-SNV ngày 08 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp phép liên quan đến quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Ban Pháp chế HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND thành phố;
- Đài PT-TH ĐN; Báo ĐN; C
ng TTĐTTP;
- Lưu: VT, SNV, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

QUY ĐỊNH

VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP PHÉP LIÊN QUAN ĐẾN QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về quy trình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông đối với các nhóm thủ tục hành chính sau:

1. Nhóm 1: Đối với trường hợp loại bng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo quy định tại Khoản 2, Điều 31 của Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13, ngoài phạm vi đất dành cho đường bộ.

2. Nhóm 2: Đối với trường hợp quảng cáo tấm nhỏ lắp đặt trong phạm vi đất dành cho đường bộ (các trụ bảng, pano, hộp đèn qung cáo lp đặt trên dải phân cách, vỉa hè,...) nhưng không nm trên hệ thống đường quốc lộ và không thuộc trường hợp loại bng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo quy định tại Khoản 2, Điều 31 của Luật Quảng cáo s 16/2012/QH13.

3. Nhóm 3: Đối với trường hợp loại bảng qung cáo phải có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo quy định tại Khoản 2, Điều 31 của Luật Qung cáo s 16/2012/QH13 và quảng cáo lp đặt trong phạm vi đất dành cho đường bộ (các trụ bng, pano, hộp đèn quảng cáo lắp đặt trên dải phân cách, va hè...)

Các thủ tục cấp phép tại Nhóm 1, Nhóm 2 và Nhóm 3 bao gồm: Cấp mới ln đu, cấp mới do điều chỉnh theo quy định tại Điều 2 Quyết định 632/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của UBND thành phố về việc Phê duyệt Quy hoạch qung cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và cấp điều chỉnh theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sở Văn hóa và Thể thao (là cơ quan đầu mối, có thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp văn bản đồng ý hoặc không đồng ý nội dung thông báo sản phẩm qung cáo).

2. Sở Xây dựng (là cơ quan phối hợp, có thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình qung cáo (trong trường hợp cấp mới) hoặc có văn bản thng nhất hoặc không thống nhất cấp mới, gia hạn công trình quảng cáo).

3. Sở Giao thông vận tải (là cơ quan phối hợp, có thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp giy phép thi công đối với các tuyến đường được phân cấp quản lý hệ thng đường tnh; đường đô thị có b rộng mặt đường lớn hơn 7,5m).

4. UBND các quận, huyện (là cơ quan phối hợp, có thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp giy phép thi công đối với các tuyến đường được phân cấp quản lý hệ thống đường huyện; đường đô thị có bề rộng mặt đường nhỏ hơn hoặc bng 7,5 m).

5. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết liên thông các nhóm thủ tục hành chính được nêu tại Điều 1 Quy định này.

Điều 3. Các nguyên tắc thực hiện hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo

1. Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng.

2. Niêm yết công khai các quy định về thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết; mức thu phí, lệ phí của các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một ca liên thông tại nơi tiếp nhận của Trung tâm Qun lý quảng cáo trực thuộc S Văn hóa và Thể thao.

3. Nhận hồ sơ và trả kết qu tại Trung tâm Quản lý quảng cáo trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

4. Bảo đm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, đúng thời gian.

5. Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn không áp dụng thực hiện liên thông, việc giải quyết từng thủ tục sẽ theo quy định hiện hành.

Chương II

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 4. Quy định chung

Việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ các thủ tục hành chính theo Điều 1 Quy định này phải đảm bảo tuân thủ các quy định chung tại Quyết định số 9294/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 5. Quy trình thực hiện liên thông

1. Đối với bảng, biển, màn hình LED nằm trong quy hoạch qung cáo đã được UBND thành phố phê duyệt

a) Quy trình liên thông đối với các thủ tục hành chính thuộc Nhóm 1 tại Điều 1 Quy định này

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ của các thủ tục được liên thông theo Nhóm 1 quy định tại Điều 1 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Quản lý qung cáo trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, nhận biên nhận hồ sơ cho tất c thủ tục hành chính được liên thông.

Công chức tiếp nhận phân loại hồ sơ, chuyển hồ sơ thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo cho Sở Xây dựng.

Trường hợp hồ sơ không đ điều kiện cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm phản hồi thông tin lại Sở Văn hóa và Thể thao để hướng dẫn lại công dân hoàn thiện hồ sơ.

Sau khi nhận lại kết quả giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo từ Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao giải quyết thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, biển, màn hình LED.

Đến thời gian hẹn trả kết qu, tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo và thủ tục thông báo sản phm qung cáo trên bng, biển, màn hình LED tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Quản lý quảng cáo trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao hoặc nhận kết qu qua đường bưu điện nếu đăng ký dịch vụ nhận kết qu tại địa ch u cầu.

b) Quy trình liên thông đối với các thủ tục hành chính thuộc Nhóm 2 tại Điều 1 Quy định này

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ của các thủ tục được liên thông theo Nhóm 2 quy định tại Điều 1 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Qun lý qung cáo trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao và nhận biên nhận hồ sơ cho tt cả thủ tục hành chính được liên thông.

Công chức tiếp nhận phân loại hồ sơ, chuyển hồ sơ thủ tục cấp giấy phép thi công lắp đặt bảng quảng cáo trong phạm vi đất dành cho đường bộ cho Sở Giao thông vận tải trường hợp vị trí lp đặt bảng quảng cáo nm trong phạm vi đất dành cho đường bộ tại các tuyến đường tnh, đường đô thị có bề rộng mặt đường lớn hơn 7,5m và chuyn cho UBND các quận, huyện trường hợp vị trí lp đặt bảng quảng cáo nm trong phạm vi đất dành cho đường bộ tại các tuyến đường đô thị có bề rộng mặt đường nhỏ hơn hoặc bng 7,5m, đường huyện.

Trường hợp hồ sơ không đ điều kiện cấp phép, Sở Giao thông vận ti hoặc UBND quận, huyện có trách nhiệm phản hồi thông tin lại Sở Văn hóa và Thể thao để hướng dẫn lại công dân hoàn thiện hồ sơ.

Sau khi nhận lại kết quả giải quyết thủ tục cấp giấy phép thi công lp đặt bảng quảng cáo trong phạm vi đất dành cho đường bộ từ Sở Giao thông vận tải hoặc UBND quận, huyện, Sở Văn hóa và Th thao giải quyết thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, biển, màn hình LED.

Đến thời gian hẹn trả kết qu, tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục cấp giấy phép thi công lp đặt bng quảng cáo trong phạm vi đất dành cho đường bộ và thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, bin, màn hình LED tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Quản lý quảng cáo trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện nếu đăng ký dịch vụ nhận kết quả tại địa chỉ yêu cầu.

c) Quy trình liên thông đối với các thủ tục hành chính thuộc Nhóm 3 tại Điều 1 Quy định này

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ của các thủ tục được liên thông theo Nhóm 3 quy định tại Điều 1 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Quản lý quảng cáo trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao và nhận biên nhận hồ sơ cho tất cả thủ tục hành chính được liên thông.

Công chức tiếp nhận phân loại hồ sơ, chuyển hồ sơ thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo cho Sở Xây dựng.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm phn hồi thông tin lại Sở Văn hóa và Thể thao đ hướng dẫn lại công dân hoàn thiện hồ sơ.

Sau khi nhận lại kết quả giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo từ Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao chuyển hồ sơ thủ tục cấp giấy phép thi công lắp đặt bng quảng cáo trong phạm vi đất dành cho đường bộ cho Sở Giao thông vận tải trường hợp vị trí lắp đặt bảng quảng cáo nm trong phạm vi đất dành cho đường bộ tại các tuyến đường tỉnh, đường đô thị có bề rộng mặt đường lớn hơn 7,5m và chuyển cho UBND các quận, huyện trường hợp vị trí lp đặt bng quảng cáo nm trong phạm vi đt dành cho đường bộ tại các tuyến đường đô thị có bề rộng mt đường nhỏ hơn hoặc bng 7,5m đường huyện.

Trường hợp hồ sơ không đ điều kiện cấp phép, Sở Giao thông vận tải hoặc UBND quận, huyện có trách nhiệm phn hồi thông tin lại Sở Văn hóa và Thể thao để hướng dẫn lại công dân hoàn thiện hồ sơ.

Sau khi nhận lại kết quả giải quyết thủ tục cấp giấy phép thi công lp đặt bng quảng cáo trong phạm vi đất dành cho đường bộ từ Sở Giao thông vận tải hoặc UBND quận, huyện, Sở Văn hóa và Thể thao giải quyết thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, biển, màn hình LED.

Đến thời gian hẹn trả kết quả, tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo, thủ tục cấp giấy phép thi công lp đặt bng quảng cáo trong phạm vi đất dành cho đường bộ và thủ tục thông báo sn phẩm quảng cáo trên bảng, biển, màn hình LED tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Quản lý quảng cáo trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện nếu đăng ký dịch vụ nhận kết quả tại địa ch yêu cầu.

2. Đối với bng, biển, màn hình LED không nm trong quy hoạch quảng cáo đã được UBND thành phố phê duyệt.

a) Giai đoạn xin ch trương của UBND thành phố (sau đây viết tắt là Giai đoạn 1):

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Quản lý quảng cáo trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Sở Văn hóa và Thể thao lấy ý kiến bằng văn bản của các sở, ban, ngành liên quan. Sau đó, tổng hợp ý kiến và trình UBND thành phố quyết định.

Sau khi UBND thành phố có ch trương cho phép hoặc không cho phép quảng cáo, Sở Văn hóa và Thể thao trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

b) Giai đoạn cấp phép sau khi đã có ch trương của UBND thành phố (sau đây viết tắt là Giai đoạn 2): Sau khi được UBND thành phố đồng ý về mặt ch trương, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết qu của Trung tâm Quản lý quảng cáo trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Quy trình xử lý tương tự Khoản 1 Điều này.

Điều 6. Thành phần hồ sơ

1. Đối với bng, biển, màn hình LED nm trong quy hoạch quảng cáo đã được UBND thành phố phê duyệt

a) Nhóm 1: Tổ chức, cá nhân nộp một bộ hồ sơ gồm:

- Hồ sơ thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo: Theo thành phần hồ sơ thủ tục “cấp giấy phép xây dựng công trình” tại Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

- Hồ sơ thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, biển, màn hình LED: Theo thành phần hồ sơ thủ tục thông báo sản phm quảng cáo trên bng quảng cáo, băng rôn” tại Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Th thao, không bao gồm “Bn sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo do S Xây dựng cp đối với loại bng quảng cáo phải có giy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật Quảng cáo”.

b) Nhóm 2:

- Thủ tục cấp giấy phép thi công lp đặt bảng qung cáo trong phạm vi đất dành cho đường bộ: Theo thành phn hồ sơ thủ tục “cấp giy phép thi công lp đặt công trình” tại Bộ thủ tục hành chính thuộc thm quyn giải quyết của Sở Giao thông vận tải hoặc Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện.

- Hồ sơ thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, biển, màn hình LED: Theo thành phần hồ sơ thủ tục “thông báo sản phm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn” tại Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao.

c) Nhóm 3:

- Hồ sơ thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo: Theo thành phần hồ sơ thủ tục “cấp giấy phép xây dựng công trình” tại Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

- Thủ tục cấp giấy phép thi công lp đặt bảng quảng cáo trong phạm vi đt dành cho đường bộ: Theo thành phn hồ sơ thủ tục “cấp giy phép thi công lp đt công trình” tại Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải hoặc Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện.

- Hồ sơ thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bng, biển, màn hình LED: Theo thành phần hồ sơ thủ tục “thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn” tại Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Th thao, không bao gồm “Bn sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo do Sở Xây dựng cấp đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật Quảng cáo”.

2. Đối với bng, biển, màn hình LED không nm trong quy hoạch quảng cáo đã được UBND thành phố phê duyệt

a) Giai đoạn 1 (Hồ sơ xin ch trương của UBND thành phố) bao gồm:

- Văn bn đề nghị của tổ chức, cá nhân (nêu rõ địa điểm, kích thước bảng quảng cáo, chiều cao lp đặt so với cốt vỉa hè tại vị trí lp đặt).

- Sơ đồ vị trí của địa điểm đề nghị được xây dựng công trình quảng cáo.

- Ảnh chụp hiện trạng khu vực quảng cáo.

b) Giai đoạn 2: Tương tự Khoản 1 Điều này.

Điều 7. Phí, lệ phí

1. Đối với thủ tục cấp giấy phép thi công lp đặt công trình tại Sở Giao thông vận ti hoặc UBND các quận, huyện

- Thu lệ phí: 100.000 đồng/01 giấy phép cấp mới (Theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2008 của UBND thành phố quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép).

- Thu tiền đặt cọc bng 100% kinh phí hoàn trả mặt bng nguyên trạng theo đơn giá dự toán được cp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ quan cấp giấy phép thi công; khoản tiền này được hoàn tr lại sau khi đơn vị đã thi công hoàn thành công trình, nộp hồ sơ hoàn công cho cơ quan cấp phép và tự tổ chức hoàn trả sau 07 ngày k từ khi thi công lắp đặt cấu kiện công trình dưới mặt đường, trong phần đất bảo vệ, bo trì đường bộ và hành lang an toàn đường bộ hoàn thành. Nếu sau thời gian 07 ngày, đơn vị được cấp giấy phép thi công chưa hoàn tr nguyên trạng mt bng hoặc đã hoàn trả nhưng không đm bảo theo yêu cầu thì cơ quan cấp giấy phép thi công được quyền sử dụng tiền đặt cọc trên để ch định đơn vị thi công hoàn trả mặt bng theo nguyên trạng ban đầu và không chi trả lại cho đơn vị được cấp giấy phép: Thực hiện theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của UBND thành phố ban hành quy định về hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các dự án thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nng.

2. Đối với thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tại Sở Xây dựng: 100.000 đồng/01 giấy phép.

3. Đối với thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, biển, màn hình LED của Sở Văn hóa và Thể thao (Trung tâm Quản lý quảng cáo): Thu theo Nghị quyết 54/2016/QĐ ngày 08 tháng 12 năm 2016 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nng, Quyết định 01/2012/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nng quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí lề đường, bến bãi, mặt nước để sản xuất, kinh doanh, đặt bng quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nng.

4. Hình thức thu phí, lệ phí: Trung tâm Quản lý quảng cáo trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao trực tiếp thu, sau đó sẽ chuyển khoản cho Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện.

Điều 8. Thời hạn giải quyết

1. Đối với bng, biển, màn hình LED nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được UBND thành phố phê duyệt

a) Nhóm 1: Tổng cộng 15 ngày làm việc, trong đó:

- 02 ngày phân loại, luân chuyển hồ sơ và tr kết quả tại Sở Văn hóa và Thể thao

- 10 ngày làm việc giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tại Sở Xây dựng (tính từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ từ Sở Văn hóa và Th thao đến khi Sở Văn hóa và Th thao nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ Sở Xây dựng).

- 03 ngày làm việc giải quyết thủ tục thông báo sn phẩm quảng cáo trên bng, biển, màn hình LED tại Sở Văn hóa và Thể thao.

b) Nhóm 2:

- Trường hợp thủ tục cp phép thi công lắp đặt công trình thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải: Tổng cộng 10 ngày làm việc, trong đó:

+ 02 ngày phân loại, luân chuyển hồ sơ và trả kết qu tại Sở Văn hóa và Thể thao

+ 05 ngày làm việc giải quyết thủ tục cấp phép thi công lắp đặt công trình tại Sở Giao thông vận tải (tính từ thời điểm Sở Giao thông vận tải nhận được hồ sơ hợp lệ từ Sở Văn hóa và Thể thao đến khi Sở Văn hóa và Thể thao nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ Sở Giao thông vận ti).

+ 03 ngày làm việc giải quyết thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bng, biển, màn hình LED tại Sở Văn hóa và Th thao.

- Trường hợp thủ tục cấp phép thi công lắp đặt công trình thuộc thẩm quyền của UBND các quận, huyện: Tng cộng 12 ngày làm việc, trong đó:

+ 02 ngày phân loại, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả tại Sở Văn hóa và Thể thao.

+ 07 ngày làm việc giải quyết thủ tục cấp phép thi công lắp đặt công trình tại UBND quận, huyện (tính từ thời điểm UBND quận, huyện nhận được hồ sơ hợp lệ từ Sở Văn hóa và Thể thao đến khi Sở Văn hóa và Thể thao nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ UBND các quận, huyện).

+ 03 ngày làm việc giải quyết thủ tục thông báo sn phẩm quảng cáo trên bng, biển, màn hình LED tại Sở Văn hóa và Thể thao.

c) Nhóm 3:

- Trường hợp thủ tục cấp phép thi công lắp đặt công trình thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải: Tng cộng 20 ngày làm việc, trong đó:

+ 02 ngày phân loại, luân chuyển hồ sơ và tr kết qu tại Sở Văn hóa và Thể thao.

+ 10 ngày làm việc giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tại Sở Xây dựng (tính từ thời đim nhận được hồ sơ hợp lệ từ Sở Văn hóa và Thể thao đến khi Sở Văn hóa và Thể thao nhận được kết qu giải quyết hồ sơ từ Sở Xây dựng).

+ 05 ngày làm việc giải quyết thủ tục cấp phép thi công lp đặt công trình tại Sở Giao thông vận tải (tính từ thời đim Sở Giao thông vận tải nhận được hồ sơ hợp lệ từ Sở Văn hóa và Thể thao đến khi Sở Văn hóa và Th thao nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ Sở Giao thông vận ti).

+ 03 ngày làm việc giải quyết thủ tục thông báo sn phẩm quảng cáo trên bng, biển, màn hình LED tại Sở Văn hóa và Thể thao.

- Trường hp thủ tục cấp phép thi công lắp đặt công trình thuộc thẩm quyền của UBND các quận, huyện: Tng cộng 22 ngày làm việc, trong đó:

+ 02 ngày phân loại, luân chuyển hồ sơ và trả kết qu tại Sở Văn hóa và Thể thao.

+ 10 ngày làm việc giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tại Sở Xây dựng (tính từ thời đim nhận được hồ sơ hợp lệ từ Sở Văn hóa và Th thao đến khi Sở Văn hóa và Thể thao nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ Sở Xây dựng).

+ 07 ngày làm việc giải quyết thủ tục cấp phép thi công lp đặt công trình tại UBND quận, huyện (tính từ thời điểm UBND quận, huyện nhận được hồ sơ hợp lệ từ Sở Văn hóa và Thể thao đến khi Sở Văn hóa và Thể thao nhận được kết qu giải quyết hồ sơ từ UBND các quận, huyện).

+ 03 ngày làm việc giải quyết thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, biển, màn hình LED tại Sở Văn hóa và Th thao.

2. Đối với bảng, biển, màn hình LED không nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được UBND thành phố phê duyệt.

a) Giai đoạn 1: Tổng cộng 22 ngày làm việc, trong đó:

10 ngày làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ đến các đơn vị và UBND thành phố.

07 ngày làm việc tại cơ quan được lấy ý kiến là Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải (tính từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ từ Sở Văn hóa và Thể thao đến khi Sở Văn hóa và Thể thao nhận được ý kiến tham gia bng văn bản).

05 ngày làm việc tại UBND thành phố (tính từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ từ Sở Văn hóa và Thể thao đến khi Sở Văn hóa và Thể thao nhận được kết quả giải quyết hồ sơ).

b) Giai đoạn 2: Tương tự Khoản 1 Điều này.

Điều 9. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

1. Đối với bảng, biển, màn hình LED nm trong quy hoạch quảng cáo đã được UBND thành phố phê duyệt

a) Nhóm 1:

- Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.

- Văn bn đồng ý hoặc không đồng ý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo.

b) Nhóm 2:

- Giấy phép thi công lắp đặt công trình (trường hợp vị trí lắp đặt bng quảng cáo trong phạm vi đất dành cho đường bộ) hoặc văn bản trả lời.

- Văn bn đồng ý hoặc không đồng ý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo.

c) Nhóm 3:

- Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.

- Giấy phép thi công lắp đặt công trình (trường hợp vị trí lắp đặt bảng quảng cáo trong phạm vi đất dành cho đường bộ) hoặc văn bản trả lời.

- Văn bn đồng ý hoặc không đồng ý hồ sơ thông báo sản phm quảng cáo.

2. Đối với bảng, biển, màn hình LED không nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được UBND thành phố phê duyệt.

a) Giai đoạn 1: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận địa điểm quảng cáo của UBND thành phố.

b) Giai đoạn 2: Tương tự Khoản 1 Điều này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao

a) Ch đạo Trung tâm Quản lý quảng cáo chủ trì, làm đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông tại Quy định này.

b) Có hình thức tuyên truyền trực tiếp Quy định này đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để biết và áp dụng. Căn cứ Quy định này và các quy định hiện hành về thủ tục hành chính thuộc các nhóm thủ tục hành chính được liên thông, niêm yết công khai và đăng tải trên website cơ quan, đơn vị về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phn hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, kết qu giải quyết, lệ phí, tên mẫu đơn, tờ khai, yêu cầu điều kiện thực hiện đối với từng nhóm thủ tục hành chính được liên thông.

c) Phân công chặt chẽ, hợp lý giữa Trung tâm Quản lý quảng cáo và các Bộ phận, phòng chuyên môn có liên quan để phối hợp tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông tại Quy định này.

d) Báo cáo kết quả triển khai thực hiện với UBND thành ph thông qua Sở Nội vụ theo nhiệm vụ được giao khi được yêu cầu.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và UBND các quận, huyện

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và xử lý đúng thời gian theo Quy định này.

2. Thông báo, đăng ti Quy định này lên Trang thông tin điện tử của đơn vị và niêm yết thông báo tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị đ đối tượng thực hiện thủ tục hành chính được biết.

3. Phối hợp sơ kết, tổng kết và báo cáo Chủ tịch UBND thành phố quá trình triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

1. Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các nội dung của Quy định này, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện;

2. Phối hợp sơ kết, tổng kết và báo cáo UBND thành phố quá trình triển khai, thực hiện Quy định.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Bổ sung tính năng hỗ trợ việc tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả và thống kê, báo cáo đối với các nhóm thủ tục liên thông tại Điều 1 Quy định này vào phần mềm một cửa điện tử. Hướng dẫn, tập huấn cho các đơn vị liên quan sử dụng sau khi bổ sung, điều chỉnh phn mềm một cửa điện tử.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Đối với những công trình quảng cáo đang tồn tại, đã được UBND thành phố cho phép gia hạn trước khi Quy định này được ban hành thì sau khi hết thời gian gia hạn phải thực hiện các thủ tục đề nghị cấp phép mới theo quy trình tại Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải và UBND các quận, huyện phản ánh về Sở Văn hóa và Thể thao để kịp thời tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố điều chỉnh cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC I

LƯỢC ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC NHÓM 1
(Kèm theo Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2017)

Nhóm 1: Thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo; Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, biển, màn hình LED

Ghi chú:

(1), (2), (3)...: Trình tự các bước

 : Chuyển hồ sơ

 : Nhận kết qu

 

PHỤ LỤC II

LƯỢC ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC NHÓM 2
(Kèm theo Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2017)

Nhóm 2: Thủ tục cấp giấy phép thi công lắp đặt bảng quảng cáo trong phạm vi đất dành cho đường bộ; Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, biển, màn hình LED

Ghi chú:

(1), (2), (3)…:Trình tự các bước

 : Chuyển hồ sơ

 : Nhận kết quả

 

PHỤ LỤC III

LƯỢC ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC NHÓM 3
(Kèm theo Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2017)

Nhóm 3: Thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo; Thủ tục cấp giấy phép thi công lp đt bảng quảng cáo trong phạm vi đất dành cho đường bộ; Thủ tục thông báo sản phm quảng cáo trên bảng, biển, màn hình LED)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3176/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3176/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2017
Ngày hiệu lực28/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3176/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3176/QĐ-UBND 2017 cơ chế một cửa liên thông thủ tục cấp phép quảng cáo Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3176/QĐ-UBND 2017 cơ chế một cửa liên thông thủ tục cấp phép quảng cáo Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3176/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành13/06/2017
        Ngày hiệu lực28/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3176/QĐ-UBND 2017 cơ chế một cửa liên thông thủ tục cấp phép quảng cáo Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3176/QĐ-UBND 2017 cơ chế một cửa liên thông thủ tục cấp phép quảng cáo Đà Nẵng

         • 13/06/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/06/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực