Quyết định 3201/QĐ-UBND

Quyết định 3201/QĐ-UBND năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP, 12-NQ/TW, kế hoạch 65-KH/TU về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3201/QĐ-UBND 2017 đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3201/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐNG THC HIN NGHQUYT S 97/NQ-CP NGÀY 02/10/2017 CA CHÍNH PH, NGH QUYT S 12-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CA HI NGH BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐNG LN TH 5 KHÓA XII, K HOCH S 65-KH/TU NGÀY 24/8/2017 CA BAN CHP HÀNH ĐNG B TNH V TIẾP TC CƠ CU LI, ĐI MI VÀ NÂNG CAO HIU QU DOANH NGHIP NHÀ NƯC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 706/TTr-SKHĐT ngày 13/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII, kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố,
- Trung tâm Công báo;
- Văn phòng UBND tỉnh (LĐ, CVCK);
- Lưu: VT, TH (V.Hải) 100 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THC HIN NGH QUYT S 97/NQ-CP NGÀY 02/10/2017 CA CHÍNH PH, NGH QUYT S 12-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CA HI NGHLN TH 5 BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐNG KHÓA XII, K HOCH S 65-KH/TU NGÀY 24/8/2017 CA BAN CHP HÀNH ĐNG B TNH V TIẾP TC CƠ CU LI, ĐI MI VÀ NÂNG CAO HIU QU DOANH NGHIP NHÀ NƯC
(Kèm theo Quyết định số 3201/-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhà nước nắm giữ vị trí then chốt và là một động lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Mục tiêu đến năm 2020:

a) Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả Phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển công ty nông, lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1686/TTg-ĐMDN ngày 26.9.2016 và theo chủ trương, kế hoạch, lộ trình của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo. Phấn đấu hoàn thành trong năm 2018. Trong đó:

- Hoàn thành sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Nông nghiệp Tô Hiệu thành Công ty TNHH hai thành viên.

- Tập trung củng cố, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp, phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Phù Yên thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

- Tập trung hoàn thành quy trình giải thể đối với 03 công ty gồm: (1) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Mường La, (2) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Mộc Châu; (3) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Sông Mã.

b) Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 981/TTg-ĐMDN ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chuyển thành công ty cổ phần và theo chủ trương, kế hoạch, lộ trình của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo. Phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2017-2020. Trong đó:

- Hoàn thành chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần đợt 2 năm 2017-2018 đối với các đơn vị:

+ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên môi trường - thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian hoàn thành trong năm 2018.

+ Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Sơn La - thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian hoàn thành trong năm 2018.

- Thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần đợt 3 hoàn thành trong năm 2019 đối với 01 đơn vị: Nhà khách Sơn La - Thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các đơn sự nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần đợt 1 năm 2017, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản, lao động nhằm ổn định sản xuất kinh doanh của các đơn vị sau chuyển đổi, bao gồm các đơn vị: (1) Công ty cổ phần Bến xe khách Sơn La; (2) Công ty cổ phần Sách văn hóa tổng hợp Sơn La; (3) Công ty cổ phần Đăng kiểm cơ giới thủy bộ Sơn La; (4) Công ty cổ phần Điều tra, quy hoạch và phát triển nông thôn Sơn La;

c) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tập trung đẩy nhanh tiến độ việc giải quyết thủ tục phá sản đối với Công ty Cà phê và cây ăn quả Sơn La. Thời gian hoàn thành trong năm 2018.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch, lộ trình thoái vốn đối với Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La và Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020.

e) Tập trung thực hiện kế hoạch, lộ trình sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017-2020, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, các đơn vị sự nghiệp chuyển thành công ty cphần.

1.2.2. Mục tiêu đến năm 2030:

- Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu sở hữu hỗn hợp, chủ yếu là doanh nghiệp cổ phần.

- Chỉ duy trì, củng cố phát triển doanh nghiệp nhà nước của tỉnh hoạt động có hiệu quả, có khả năng cạnh tranh khu vực trong lĩnh vực công ích.

2. Yêu cầu

Cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương và giải pháp chủ yếu về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước đến năm 2020 và năm 2030; Đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp.

Xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp; nêu cao, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước trong triển khai mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017-2020 phải gắn với nhiệm vụ trong công tác quản lý, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24.8.2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03.6.2017 Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03.6.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24.8.2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La đến các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trong lộ trình chuyển đổi sang công ty cổ phần, để nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, những người trong cơ cấu tổ chức quản lý công ty, cũng như đối với các cổ đông, người lao động trong doanh nghiệp về chủ trương của Đảng, Nhà nước về cơ chế quản lý, điều hành các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24.8.2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, đổi mới cơ chế, chính sách đ doanh nghiệp nhà nước thật sự vận hành theo cơ chế thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước.

Hoàn thành phương án sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1686/TTg-ĐMDN ngày 26/9/2016, các nội dung phải hoàn thành trong năm 2018, Trong đó:

1.1.1. Ban Chỉ đạo lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư về Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh: Tích cực đẩy nhanh việc sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Nông nghiệp Tô Hiệu thành Công ty TNHH hai thành viên, cụ thể: Hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp, phương án chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên, trình UBND tỉnh phê duyệt.

1.2.2. Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Phù Yên phải nêu cao vai trò của người đại diện quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đổi mới, sáng tạo, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, điều hành Công ty. Củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, có bước tiến bộ rõ rệt hơn so với những năm trước. Tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

1.1.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với UBND huyện Sốp Cộp hoàn tất các thủ tục chuyển Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Sốp Cộp thành Ban quản lý rừng phòng hộ Sốp Cộp, hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập có thu.

1.1.4. Hội đồng giải thể các Công ty Lâm nghiệp tỉnh: Triển khai giải thể dứt điểm 03 công ty gồm: (1) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Mường La, (2) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Mộc Châu; (3) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Sông Mã.

1.2. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần của tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 981/TTg-ĐMDN ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chuyển thành công ty cổ phần và theo Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Sơn La, Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 về việc sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2016-2020. Cụ thể từ năm 2017-2020 hoàn thành, trong đó:

1.2.1. Năm 2017-2018: Hoàn thành chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần đợt 2 năm 2017 đối với các đơn vị: (1) Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên môi trường - thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; (2) Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Sơn La - thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.2.2. Năm 2019: Triển khai và hoàn thành chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần đợt 3 đối với 01 đơn vị: Nhà khách Sơn La - Thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

1.2.3. Các Sở, ban, ngành tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho các đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng, ban kiểm soát,… trong các đơn vị sự nghiệp đã chuyển đổi thành công ty cổ phần đợt 1 và đợt 2 năm 2017, 2018 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản, lao động nhằm ổn định sản xuất kinh doanh của các đơn vị sau chuyển đổi, bao gồm các đơn vị: (1) Công ty cổ phần Bến xe khách Sơn La; (2) Công ty cổ phần Sách văn hóa tổng hợp Sơn La; (3) Công ty cổ phần Đăng kiểm cơ giới thủy bộ Sơn La; (4) Công ty cổ phần Điều tra, quy hoạch và phát triển nông thôn Sơn La; (5) Công ty cổ phần Kỹ thuật Tài nguyên môi trường, (6) Công ty cổ phần Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Sơn La.

1.3. Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục phá sản đối với Công ty Cà phê và cây ăn quả Sơn La. Thời gian hoàn thành trong 02 năm 2017-2018.

1.4. Giai đoạn 2018-2019: Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện xây dựng kế hoạch, lộ trình thoái vốn đối với các cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nắm giữ vốn nhà nước trình Bộ Kế hoạch và Đu tư, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện. Đến năm 2020 thoái 100% vốn nhà nước, gồm các đơn vị: (1) Công ty cổ phần cấp nước Sơn La; (2) Công ty TNHH hai thành viên Nông nghiệp Tô Hiệu sau khi hoàn thành việc chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Tô Hiệu; Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (51%) đối với Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Sơn La.

1.5. Hoàn thành kế hoạch thoái vốn gắn với kế hoạch chuyển đổi các đơn vị snghiệp thành công ty cổ phần giai đoạn 2017-2020. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành phương án thoái 100% vốn nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp chuyển sang công ty cổ phần theo danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 981/TTg-ĐMDN ngày 07/6/2016; Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 và Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Sơn La. Rà soát, đề xuất danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020 để từng bước nâng cao hiệu quhoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

1.6. Các Công ty TNHH một thành viên: Công ty Xổ Số kiến thiết tỉnh Sơn La, Công ty Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Sơn La, Công ty Lâm nghiệp Phù Yên nâng cao vai trò hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, người đại diện quản lý vốn nhà nước có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước tỉnh.

( biu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị kèm theo)

2. Giải pháp chủ yếu

2.1. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên về chủ trương của Đảng, Nhà nước tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

2.1.1. Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, Thành phố: tăng cường, đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/CP ngày 03.6.2017, cụ thể là Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24.8.2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước là việc làm thường xuyên, liên tục với phương thức thực hiện phù hợp và lộ trình hợp lý. Tích cực đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng kiên quyết cổ phần hóa, bán vốn tại những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm hoặc không cần giữ cổ phần, vốn góp chi phối, kể cả việc cho phá sản các doanh nghiệp nhà nước yếu kém.

2.1.2. Ban hành kế hoạch cụ thể, lộ trình, quy trình sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở tuân thủ pháp luật, tôn trọng cơ chế thị trường, quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch; bảo đảm vốn, tài sản của nhà nước và giá trị doanh nghiệp được định giá đầy đủ, hợp lý, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh các trường hợp định giá thấp tài sản, vốn của nhà nước và giá trị doanh nghiệp không đúng quy định của pháp luật để trục lợi, gây thất thoát tài sản, vốn của Nhà nước.

2.2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị doanh nghiệp và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hàng năm đề xuất, xây dựng Kế hoạch cụ thể về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực quản trị, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên quản lý doanh nghiệp nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước. Các ngành chức năng, các sở chuyên ngành của tỉnh rà soát nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, đưa vào kế hoạch đào tạo, tập huấn hàng năm cho các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp sau cổ phần hóa.

2.2. Các Sở, ban, ngành theo chức năng quản lý đẩy mạnh công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, những người trong cơ cấu tổ chức quản lý công ty, cũng như đối với các cổ đông, người lao động trong doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; kiên quyết thay thế, loại bỏ những cán bộ lãnh đạo, đảng viên tha hóa, biến chất, tham nhũng trong doanh nghiệp nhà nước, kể cả các cán bộ lãnh đạo, đảng viên ngại vận động, ngại thay đổi, không đáp ứng được với cơ chế thị trường hiện nay trong chỉ đạo, tổ chức sản xuất kinh doanh; kịp thời kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

2.3. Các ngành chức năng thiết lập hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa hình thành “nhóm li ích “sân sau lạm dụng chức vụ, quyền hạn thao túng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước đtrục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây tổn hại cho Nhà nước và doanh nghiệp.

2.4. Các ngành chức năng tổ chức rà soát phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển của doanh nghiệp, quy chế quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước,… từ đó xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các chức danh quản lý trong hệ thống quản trị của từng doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo trách nhiệm đi đôi với quyền hạn. Nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện, trách nhiệm của thành viên độc lập trong hội đồng quản trị, hội đồng thành viên. Tăng cường vai trò của ban kim soát, phải thực sự là công cụ giám sát hữu hiệu của chủ sở hữu, hoạt động độc lập và không chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo hoặc chi phối về lợi ích của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị và ban điều hành doanh nghiệp.

2.5. Sở Nội vụ tham mưu đẩy mạnh công tác sắp xếp tinh gọn và nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy, biên chế của từng doanh nghiệp nhà nước; cơ cấu lại, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống quản trị doanh nghiệp; tổ chức cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ quản lý qua thi tuyển cạnh tranh, công khai, minh bạch đối với tất cả các chức danh quản lý, điều hành và các vị trí công tác khác trong doanh nghiệp, nhằm thu hút lực lượng lao động có trình độ cao vào điều hành sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp nhà nước; thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho người lao động và người quản lý doanh nghiệp phù hợp với kinh tế thị trường; áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả đối với tng vị trí việc làm để xác định mức độ hoàn thành, năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, làm cơ sở trả lương, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí và đề bạt cán bộ.

2.6. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, đảm bảo tính minh bạch, công khai của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu doanh nghiệp, đặc biệt là vấn đề tài chính, đầu tư, mua sắm, sử dụng vốn của Nhà nước, chi phí, kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, công tác cán bộ, giao dịch lớn, giao dịch có người liên quan đến người quản lý tài sản và thu nhập của người quản lý.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước

3.1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường vai trò, trách nhiệm của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, củng cố và kiện toàn từ cấp tỉnh đến cấp huyện về quản lý các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước; tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, đảng viên trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước phù hợp với kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

3.2. Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố phải đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc Hội nghị, hội thảo đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp để kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, cụ thể: đối với Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng/1 lần; các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố 1 quý/1 lần; Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước tham gia các hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại đầu tư, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn, nhãn mác, bao bì sản phẩm,… đối với các doanh nghiệp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nhu cầu.

3.3. Thanh tra tỉnh, thanh tra các Sở, ban, ngành: phải nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, không gây phiền hà cho doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước; Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý: về chấp hành pháp luật lao động, Luật việc làm, Luật bảo hiểm xã hội; về tổ chức; cơ cấu sở hữu; quyền hạn, trách nhiệm của người đại diện quản lý phần vốn nhà nước; thực hiện điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, hiệu quả sản xuất kinh doanh; việc thực hiện mục tiêu, phương hướng, chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, danh mục đầu tư; ngành nghề kinh doanh chính; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, hiệu quả đầu tư kinh doanh, vay, nợ và khả năng thanh toán nợ, việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, vốn điều lệ; Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp;

3.4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện quy định Luật lao động, Luật việc làm, Luật bảo hiểm xã hội và các quy định của nhà nước về ký kết thỏa ước lao động tập thể, ký kết hợp đồng lao động, xây dựng và đăng ký thang bảng lương cho người lao động,..; hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về pháp luật lao động, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; giải quyết đình công đúng trình tự pháp luật quy định đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động; hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và giải quyết chế độ lao động dôi dư cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật đối với các đơn vị cphần hóa và chuyển đi cơ cấu, hình thức sở hữu khác.

3.5. Ban chỉ đạo lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư về đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Sơn La, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần phải ban hành kế hoạch chi tiết về thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển công ty nông, lâm nghiệp; chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020 đảm bảo kế hoạch đã phê duyệt.

3.6. Hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện đối với từng doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

3.7. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội nói chung, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước nói riêng. Hàng năm xây dựng kế hoạch phát triển hội viên của Hiệp hội, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tài sản Nhà nước và các nguồn lực khác nhằm duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường.

4. Đổi mới phương thc và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận T quốc và các tổ chức đoàn th trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước

4.1. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp và các Tổ chức đoàn thể phải xây dựng Phương án, kế hoạch đổi mới mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước. Nâng cao hiệu quả và vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng tại các doanh nghiệp trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng, bảo toàn vốn Nhà nước: Quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước khi để xảy ra thua lỗ, gây tổn thất trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Có biện pháp xử lý vi phạm kỷ luật rõ ràng nghiêm minh như: cách chức, buộc thôi việc, buộc phải bồi thường tài chính tài sản,… đối với Giám đốc, kế toán các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước làm ăn kém hiệu quả, kinh doanh thua lỗ nhiều năm, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước sai mục đích để thu lợi, vun vén cho cá nhân,... Không được xét cho thuyên chuyển vị trí công tác đối với những giám đốc, kế toán trưởng các đơn vị làm ăn thua lỗ, thất thoát vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp.

4.2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nêu cao và phát huy vai trò của nhân dân, trong giám sát, phản biện xã hội đối thoại với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

4.3. Các Sở, ban, ngành tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đổi mới mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước. Nâng cao, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La:

1.1. Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch của cơ quan, đơn vị về thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII; Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

1.2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chế độ báo cáo nêu tại Chương trình hành động.

1.3. Kịp thời đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh về khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao phụ trách trong công tác sắp xếp, đổi mới các Công ty Nông, lâm nghiệp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước.

1.4. Xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai kế hoạch, phương án sắp xếp, tái cơ cấu, giải thể doanh nghiệp nhà nước, chuyn các đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở là thành viên Ban Chỉ đạo lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư về Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình hành động này; Định kỳ 6 tháng, cả năm (hoặc khi có yêu cầu) tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo đề xuất với Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, NGHỊ QUYẾT S 97/2017-NQ/CP NGÀY 02/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 65-KH/TU NGÀY 24/8/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG B TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La)

TT

Ni dung nhiệm v

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Cơ quan ban hành văn bản

I

Nâng cao vai trò hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ cho ngân sách nhà nước

Các Công ty TNHH một thành viên: Xổ số kiến thiết; Quản lý khai thác công trình thủy lợi; Lâm nghiệp Phù Yên

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

 

II

Thực hiện Sắp xếp, đổi mới 06 Công ty TNHH nhà nước một thành viên Nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/NQ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ: Giải thể 03 Công ty Lâm nghiệp Mường La, Mộc Châu, Sông Mã; Chuyển Công ty Nông nghiệp Tô Hiệu thành Công ty TNHH 2 thành viên.

 

 

 

 

1

Giải thể 03 Công ty Lâm nghiệp gồm: (1) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Mường La, (2) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Mộc Châu; (3) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Sông Mã.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các thành viên Hội đồng giải thể theo QĐ số 681/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 và UBND các huyện Mộc Châu, Sông Mã, Mường La.

Quý I/2018

Hội đồng giải thể các Công ty Lâm nghiệp tỉnh.

2

Thực hiện Chuyển đổi Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu thành Công ty TNHH 2 thành viên:

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở: Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Lao động thương binh và Xã hội Công thương, Xây dựng; Cục thuế tỉnh, UBND huyện Mai Sơn

Quý IV năm 2017

UBND tỉnh

III

Chuyển đơn vị sự nghiệp thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Chính phủ; Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính Phủ

 

 

 

 

1

Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần đợt 2 năm 2017 đối với các đơn vị: (1) Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên môi trường - thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; (2) Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Sơn La - thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Tài chính

Các thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Năm 2017-2018

UBND tỉnh

2

Chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần đợt 3 đối với 01 đơn vị: Nhà khách Sơn La - Thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Sở Tài chính

Các thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Năm 2019

UBND tỉnh

3

Chủ trì công tác chuyển đổi các các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo:

Sở Tài chính

Các thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

2018-2020

Sở Tài chính

4

Rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần năm 2021 và nhũng năm tiếp theo.

Sở Tài chính

Các thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Thường xuyên

UBND tỉnh

5

Quản lý người đại diện phần vốn nhà nước tại 04 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần đợt 1 năm 2017 và 02 đơn vị đt 2 năm 2017-2018; 01 đơn vị năm 2019 và những năm tiếp theo.

Sở Nội vụ

Các thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Thường xuyên

UBND tỉnh

IV

Thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước theo Quyết định 1232/QĐ-TTG ngày 17/8/2017, Quyết định số 58/2016/QĐ-TTG ngày 28/12/2016 và của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

1

Thực hiện Kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020 theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ

Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La, Công ty Cphần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Sơn La

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan

2017 -2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước: Công ty cổ phần cấp nước Sơn La, Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Sơn La

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính; Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La, Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Sơn La

Thường xuyên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

Tiếp tục rà soát các đơn vị có vốn nhà nước tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất xây dựng kế hoạch và lộ trình thoái vốn tại các đơn vị có vốn nhà nước;

Sở Kế hoạch và Đầu tư

…………

đơn vị liên quan

2018-2020

Sở Tài chính

V

Hoàn thành các thủ tục Phá sản Công ty Cà phê và cây ăn quả Sơn La theo Luật phá sản năm 2014

 

 

 

 

1

Giải quyết dt điểm các thủ tục phá sản đối với Công ty Cà phê và cây ăn quả Sơn La theo quy định của Luật phá sản năm 2014.

Tòa án nhân dân tỉnh

Công ty cà phê và Cây ăn quả Sơn La, UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2018

Tòa án nhân dân tỉnh

2

Công bố Quyết định phá sản sản đối với Công ty Cà phê và cây ăn quả Sơn La.

Tòa án nhân dân tỉnh

Công ty cà phê và Cây ăn quả Sơn La, UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2018

Tòa án nhân dân tỉnh

3

Thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho trường hợp thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách tại Công ty Cà phê và cây ăn quả Sơn La sau khi hoàn tất thủ tục phá sản.

Sở Nội vụ

Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2018

UBND tỉnh

VI

Phát huy vai trò trách nhiệm quản lý Nhà nước đối của các Sở, ban, ngành đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước nói riêng và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

 

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

 

1

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

 

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

 

2

Triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy chế phối hp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Sơn La trong quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

 

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

 

3

Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý về: tổ chức; cơ cấu sở hữu; thực hiện điều lệ; hiệu quả sản xuất kinh doanh; việc thực hiện mục tiêu, phương hướng, chiến lược kinh doanh; kế hoạch tài chính; danh mục đầu tư; ngành nghề kinh doanh chính; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chsở hữu; hiệu quả đầu tư kinh doanh; vay nợ và khả năng thanh toán nợ, việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, vốn điều lệ.

 

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3201/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3201/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3201/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3201/QĐ-UBND 2017 đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3201/QĐ-UBND 2017 đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3201/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành15/12/2017
        Ngày hiệu lực15/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3201/QĐ-UBND 2017 đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3201/QĐ-UBND 2017 đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Sơn La

         • 15/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực