Quyết định 3287/QĐ-UBND

Quyết định 3287/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô Hà Nội (giai đoạn 2013-2015)

Nội dung toàn văn Quyết định 3287/QĐ-UBND phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2013-2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3287/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ (GIAI ĐOẠN 2013-2015)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngay 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công;

Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô;

Căn cứ Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội: số 11/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 về các chương trình mục tiêu và danh mục các dự án trọng điểm thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015; số 19/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013;

Căn cứ Công văn số 96/HĐND-KTNS ngày 02/4/2013 của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về việc phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013-2015);

Căn cứ Công văn số 5992/BTC-TCNH ngày 14/5/2013 của Bộ Tài chính về phê duyệt đề án phát hành trái phiếu của UBND thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của liên ngành: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà; nước Hà Nội tại Tờ trình 1156/TTr: TC-KH&ĐT-KBNNHN ngày 14/3/2013; đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 1616/STC-QLNS ngày 08/4/2013, và công văn số 2389/STC-QLNS ngày 21/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013 - 2015 để đầu tư một số công trình trọng điểm của Thành phố với số tiền là 5.000 tỷ đồng (năm nghìn tỷ đồng).

Điều 2.

-Tên gọi của trái phiếu:

TRÁI PHIẾU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ (GIAI ĐOẠN 2013 - 2015).

- Mục đích phát hành trái phiếu:

Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được nộp vào ngân sách Thành phố và chi cho 08 công trình nằm trong danh mục các dự án trọng điểm đã được HĐND thành ph Hà Nội thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 và UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 (05 công trình giao thông hạ tầng khung nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông; 02 công trình bệnh viện khu vực ngoại thành thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới y tế giai đoạn 2011 -2015 của Thành phố nhằm giảm tải cho các bệnh viện khu vực nội thành đồng thời nâng cao đời sống nhân dân khu vực ngoại thành; và 01 dự án lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhm cải thiện hệ thống tưới tiêu nước thành ph Hà Ni).

Việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả; STài chính tham mưu cho UBND Thành phố giải pháp về ứng trước vốn và triển khai phát hành theo các đợt phù hợp với tiến độ triển khai các dự án đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

(chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Chủ thể phát hành: UBND thành phố Hà Nội.

- Tổ chức phát hành: UBND thành phố Hà Nội giao Kho bạc Nhà nước Hà Nội phối hợp Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức phát hành và thanh toán trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015.

-Kỳ hạn trái phiếu: 5 năm.

- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng.

- Lãi suất trái phiếu: Được cố định trong suốt kỳ hạn 5 (năm) năm, căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, UBND Thành phquyết định lãi suất phát hành trái phiếu đối với từng đt phát hành theo nguyên tắc không thấp hơn mức lãi suất phát hành của trái phiếu Chính phủ và tính toán hợp lý so với khung lãi suất của các ngân hàng thương mại nhà nước tại thời điểm phát hành.

- Phương thức phát hành, trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013 -2015 được phát hành thông qua 02 phương thức.

+ Đấu thầu phát hành trái phiếu qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

+ Phương thức bảo lãnh phát hành thông qua các công ty chứng khoán, các ngân hàng, các tổ chức tài chính tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ.

- Lựa chọn phương thức: Phương thức phát hành cụ thể của từng đợi sẽ được xác định phù hợp theo tình hình thực tế và nhu cầu thị trường. Quy trình đấu thầu, bảo lãnh phát hành được thực hiện theo quy trình đấu thu, bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ theo theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 ca Bộ Tài chính.

-Thời gian phát hành:

+ Năm 2013: khối lượng phát hành 2.000 tỷ đồng.

+ Năm 2014: khối lượng phát hành 1.500 tđồng.

+ Năm 2015: khối lượng phát hành 1.500 tỷ đồng.

- Căn cứ vào tiến độ giải ngân các dự án, Thành phố sẽ quyết định khối lượng phát hành trên nguyên tắc không vượt quá hạn mức cho phép của Bộ Tài chính.

- Hình thức phát hành: Trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015 được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam dưới hình thức ghi sổ; Bút toán ghi sổ được lưu tại các tổ chức có chức năng lưu ký trái phiếu theo quy định pháp luật.

- Đăng ký, lưu ký và niêm yết trái phiếu: Trái phiếu được đăng ký, lưu tập trung, thanh toán bù trừ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và được niêm yết, giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán, Hà Nội. Quy trình đăng ký và lưu ký và niêm yết thực hiện theo quy trình đăng ký lưu ký và niêm yết tại Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của B Tài chính.

- Đối tượng tham gia mua trái phiếu là các tổ chức và cá nhân Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài.

Điều 3. Quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của chủ sở hữu trái phiếu

1. Quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu

- Chsở hữu trái phiếu được đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn khi gốc, lãi trái phiếu đến hạn thanh toán.

- Chủ sở hữu trái phiếu được sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, tha kế, chiết khu và cầm cố trong các quan hệ tín dụng và quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nghĩa vụ nộp thuế ca chủ sở hữu trái phiếu

Chủ sở hữu trái phiếu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập phát sinh từ lãi trái phiếu theo quy định pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

4. 1. Thanh toán vốn gốc và lãi

- Trgốc: Được hoàn trả 01 lần khi đáo hạn cho từng đạt phát hành.

- Trả lãi trái phiếu: Được thanh toán sau theo định k01 năm/lần.

- Vốn gốc và lãi trái phiếu được thanh toán qua Trung tâm lưu ký chng khoán Việt Nam theo danh sách trái chủ đăng ký tại ngày giao dịch không hưng quyền. UBND thành phố Hà Nội, Kho bạc Nha nước Hà Nội và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đàm phán, ký hợp đồng đại lý thanh toán gc, lãi trái phiếu đúng quy định pháp luật.

- UBND thành phố Hà Nội có thể mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ hoặc để cơ cấu lại nợ. Quy trình, thủ tục mua lại trái phiếu được thực hiện theo quy trình, thủ tục mua lại trái phiếu Chính phủ.

- Kho bạc Nhà nước Hà Nội phối hợp Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thống nht nguyên tắc thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

4.2. Nguồn vốn và phương án hoàn trả:

Nguồn vốn thanh toán lãi và vốn gốc trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách Thành phố. UBND thành phố Hà Nội đảm bảo thanh toán gốc và lãi trái phiếu đầy đủ, đúng hạn cho chủ sở hữu trái phiếu khi đến hạn thanh toán.

4.3. Chi phí phát hành và thanh toán trái phiếu

Do ngân sách Thành phố đảm bảo theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

5.1. Sở Tài chính Hà Nội:

- Cơ quan Thường trực phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015; Chủ trì xây dựng kế hoạch phát hành, phối hợp Kho bạc Nhà nước Hà Nội, SGiao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chc triển khai Đán phát hành trái phiếu Thủ đô.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác phát hành theo đúng Đề án được duyệt và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tham mưu tình UBND Thành phố xử lý các vấn đề phát sinh trong sut quá trình triển khai phát hành trái phiếu. Báo cáo kết quả từng đạt phát hành trái phiếu; chủ động phi hợp các đơn vị liên quan công bố thông tin các đt phát hành theo quy định; tổ chức hội nghị, tổng kết công tác phát hành và các công việc khác có liên quan.

- Chịu trách nhiệm cân đối ngân sách Thành phố để thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc và lãi trái phiếu.

5.2. Kho bạc Nhà nưc Hà Nội:

- Xây dựng kế hoạch khảo sát thị trường, tiếp cận các đối tượng khách hàng tiềm năng, các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm trong việc đấu thầu, bảo lãnh phát hành.

- Tchức các buổi hội thảo, hội nghị giới thiệu phát hành trái phiếu; tuyên truyền, quảng bá thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Triển khai nghiệp vụ tổ chức phát hành đúng quy định pháp luật (ký các hợp đồng liên quan đến công tác phát hành trái phiếu; thực hin đầy đủ chế độ báo cáo và hạch toán kế toán liên quan đến phát hành trái phiếu, phối hợp công bố thông tin các đợt phát hành theo quy định và các công việc khác liên quan).

5.3. Sở Kế hoạch và Đầu Hà Nội:

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Hà Nội tham mưu UBND Thành phố kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dng cơ bản nguồn ngân sách Thành phố theo nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan để tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính cân đi nguồn vốn để thanh toán tiền gốc, tiền lãi trái phiếu khi đến hạn.

5.4. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

- Phối hợp Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Sở Tài chính điều tra, thăm dò, khảo sát thị trường, tổ chức gặp mặt thành viên thị trường để tuyên truyền về đợt phát hành.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để triển khai những công việc liên quan đến nhiệm vụ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong đợt phát hành.

5.5. Các đơn vị tổ chức tuyên truyền

Đnghị ủy ban mặt trận tổ quốc Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị và các đơn vị truyền thông tuyên truyền về ý nghĩa của việc phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013 - 2015.

Điều 6. UBND Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, y ban mặt trận tổ quốc Thành phố phối hợp, lãnh đạo chỉ đạo triển khai phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013 - 2015.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Ni; Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội; Ban Thi đua khen thưởng Thành phố, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhim thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3287/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3287/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2013
Ngày hiệu lực23/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3287/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3287/QĐ-UBND phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2013-2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3287/QĐ-UBND phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2013-2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3287/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Huy Tưởng
       Ngày ban hành23/05/2013
       Ngày hiệu lực23/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Chứng khoán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3287/QĐ-UBND phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2013-2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3287/QĐ-UBND phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2013-2015