Quyết định 5517/QĐ-UBND

Quyết định 5517/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quyết định 3287/QĐ-UBND về phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013 - 2015)

Nội dung toàn văn Quyết định 5517/QĐ-UBND 2013 sửa đổi phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5517/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 3287/QĐ-UBND NGÀY 23/5/2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ (GIAI ĐOẠN 2013 - 2015)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công;

Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô;

Căn cứ Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội: số 11/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 về các chương trình mục tiêu và danh mục các dự án trọng điểm thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015; số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013;

Căn cứ Công văn số 261/HĐND-KTNS ngày 26/8/2013 của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013 - 2015;

Căn cứ Công văn số 11780/BTC-TCNH ngày 04/9/2013 của Bộ Tài chính về việc bổ sung một số nội dung Đề án phát hành trái phiếu Thủ đô;

Xét đề nghị của liên ngành: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hà Nội tại Tờ trình 4291/TTr: TC-KH&ĐT-KBNNHN ngày 19/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Bổ sung nội dung quy định về kỳ hạn trái phiếu tại Điều 2, như sau:

Kỳ hạn trái phiếu: 3 năm, 5 năm. Căn cứ vào nhu cầu thị trường vốn, nhu cầu vốn các dự án trọng điểm được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013 - 2015, UBND Thành phố quyết định kỳ hạn trái phiếu cho từng đợt phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô.

2. Sửa đổi nội dung quy định về khối lượng phát hành trái phiếu tại Điều 2, như sau:

Căn cứ vào nhu cầu vốn các dự án trọng điểm được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013 - 2015, khả năng cân đối ngân sách Thành phố và khả năng huy động vốn; UBND Thành phố quyết định khối lượng phát hành trái phiếu từng đợt trong năm và không vượt quá hạn mức 5.000 tỷ đồng đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà nội; Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội; Ban Thi đua khen thưởng Thành phố, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Như Điều 3;
- PVPGiao, Cơ, KT, QHXDGT, NN, VX, TH;
- Lưu: VT, KTK

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5517/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5517/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2013
Ngày hiệu lực11/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5517/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5517/QĐ-UBND 2013 sửa đổi phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5517/QĐ-UBND 2013 sửa đổi phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5517/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Huy Tưởng
       Ngày ban hành11/09/2013
       Ngày hiệu lực11/09/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5517/QĐ-UBND 2013 sửa đổi phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5517/QĐ-UBND 2013 sửa đổi phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô

           • 11/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực