Quyết định 3357/QĐ-UBND

Quyết định 3357/QĐ-UBND năm 2017 về công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải do thành phố Hải Phòng ban hành

Quyết định 3357/QĐ-UBND 2017 sửa đổi thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 781/QĐ-CT 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính giao thông vận tải Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 16/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 3357/QĐ-UBND 2017 sửa đổi thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3357/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI, THAY THẾ VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tờ trình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: Số 1915/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2016 về việc công bố, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Giao thông vận tải; số 1235/QĐ-BGTV ngày 28/4/2017 về việc công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; số 1473/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2017 về việc công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; số 1574/QĐ-BGTVT ngày 30/5/2017 về việc công bố sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng tại Tờ trình số 168/TTr-SGTVT ngày 21/11/2017; Sở Tư pháp tại công văn số 1272/STP-KSTTHC ngày 10/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: Các thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải được bổ sung (theo Phụ lục 1); các thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải được sửa đổi (theo Phụ lục 2); các thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải được thay thế (theo Phụ lục 3); các thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải bị bãi bỏ (theo Phụ lục 4).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện việc cập nhật, thống kê, công khai thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI CÔNG BỐ BỔ SUNG
(Kèm theo Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 08/12/ 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

A.                  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN QPPL QUY ĐỊNH TTHC

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1

Đề xuất thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nộ địa (đối với dự án ngoài danh mục dự ãn đã công bố)

Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT

B.                  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN QPPL QUY ĐỊNH TTHC

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Nghị định 65/2016/NĐ-CP

2

Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải

hành khách theo tuyến cố định

Thông tư 60/2015/TT-BGTVT , Thông tư số 92/2015/TT-BGTVT

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1

Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch

Thông tư số 02/2016/TTLT-BGTV

-BVHTTDL

2

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực

Thông tư số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

3

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu bị mất hoặc hỏng không sử dụng được

Thông tư số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

4

Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa

Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI CÔNG BỐ SỬA ĐỔI
(Kèm theo Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 08/12/ 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN QPPL QUY ĐỊNH TTHC

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1

Chấp thuận chủ trương nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa ( đối với dự án trong danh mục dự án đã công bố)

Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015

I. LĨNH VỰC HÀNG HẢI

1

Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm

Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN QPPL QUY ĐỊNH TTHC

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT

2

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT

3

Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện Campuchia tại Việt Nam

Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT

4

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT , Thông tư 60/2015/TT-BGTVT

5

Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT , Thông tư 60/2015/TT-BGTVT

6

Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT , Thông tư 60/2015/TT-BGTVT

7

Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT , Thông tư 60/2015/TT-BGTVT

8

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT , Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT

9

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT , Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT

10

Cấp mới giấy phép lái xe

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT

11

Cấp lại giấy phép lái xe

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT

12

Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT

13

Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT

14

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT

15

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT

16

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT

17

Cấp Giấy phép xe tập lái

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP

18

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP

19

Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP

20

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP

21

Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3:

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP

22

Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3:

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP

23

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe:

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1

Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 9/11/2015

2

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014

3

Cấp giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương

Thông tu số 57/2014/TT-BGTVT

4

Cấp lại chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương

Thông tu số 57/2014/TT-BGTVT

 

III. LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

 

1

Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Thông tư 85/2014/TT-BGTVT

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI CÔNG BỐ THAY THẾ
(Kèm theo Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 08/12/ 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN QPPL QUY ĐỊNH TTHC

IV. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT

2

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT

3

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT

4

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT

5

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT

6

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT

7

Đăng ký khai thác tuyến

Thông tư 60/2015/TT-BGTVT

Thông tư 92/2015/TT-BGTVT

8

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI CÔNG BỐ BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 08/12/ 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN QPPL QUY ĐỊNH TTHC

IV. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Thỏa thuận thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý

Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT

2

Thông báo giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT , Thông tư 60/2015/TT-BGTVT

3

Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT

4

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT

5

Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô

Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3357/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3357/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/04/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3357/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3357/QĐ-UBND 2017 sửa đổi thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3357/QĐ-UBND 2017 sửa đổi thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3357/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/04/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3357/QĐ-UBND 2017 sửa đổi thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3357/QĐ-UBND 2017 sửa đổi thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải Hải Phòng