Quyết định 40/2017/QĐ-UBND

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành về phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và chế độ phụ cấp cho viên chức tại Trung tâm Giáo dục, Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy định phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2017/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH VỀ PHỤ CẤP THU HÚT ĐẶC THÙ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ CHIẾN SỸ LÀM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHO VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC, LAO ĐỘNG VÀ DẠY NGHỀ TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 07 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu quy định mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Tư- vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh và mức hỗ trợ cho công chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chổng tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động — Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 627/TTr-SLĐTBXH ngày 11 tháng 12 năm 2017 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành về phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và chế độ phụ cấp cho viên chức tại Trung tâm Giáo dục, Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định của y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành do nội dung không còn phù hp với pháp luật hiện hành, gồm các Quyết định sau:

1. Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sỹ làm công tác phòng, chng tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định chế độ phụ cấp cho viên chức tại Trung tâm Giáo dục, Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Điu khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2018.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch ỵ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực03/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy định phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy định phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ Vũng Tàu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýLê Tuấn Quốc
       Ngày ban hành20/12/2017
       Ngày hiệu lực03/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 40/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy định phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy định phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ Vũng Tàu

           • 20/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực