Quyết định 41/2007/QĐ-UBND

Quyết định 41/2007/QĐ-UBND về Quy chế (tạm thời) trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan Nhà nước trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 41/2007/QĐ-UBND Quy chế (tạm thời) trách nhiệm và quan hệ phối hợp đã được thay thế bởi Quyết định 38/2011/QĐ-UBND Quy chế phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý và được áp dụng kể từ ngày 05/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2007/QĐ-UBND Quy chế (tạm thời) trách nhiệm và quan hệ phối hợp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2007/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ (TẠM THỜI) VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 8/6/2007 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh (Ban Chỉ đạo 127 tỉnh);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại Du lịch và Ban Chỉ đạo 127 tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế (tạm thời) về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 59/2005/QĐ/UB-TM1 ngày 14/7/2005 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ban Chỉ đạo 127 tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Chỉ đạo 127 TW (Báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Báo, Đài PT-TH Hà Tĩnh;
- Chánh Phó VP/UB;
- TT Công báo, Lưu trữ tỉnh;
- Lưu VT, TM1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

 

QUY CHẾ

VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 15/10/2007 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các Sở, các Cục, Chi cục, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi tắt là các cơ quan Nhà nước) trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Điều 2. Theo quy định của pháp luật, các cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh:

2.1. Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong phạm vi ngành và địa bàn về lĩnh vực chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

2.2. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong ngành và địa bàn được phân công quản lý theo quy định của Luật pháp, của tỉnh, của ngành và đơn vị.

Điều 3. Các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với nhau và các cơ quan khác có liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo điều hành công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên toàn tỉnh, tránh chồng chéo, bỏ sót; đồng thời đảm bảo sự ổn định, thông thoáng trong sản xuất, lưu thông hàng hóa.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; quan tâm công tác giáo dục, quản lý cán bộ, chiến sỹ; xử lý kỷ luật nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại như sau:

4.1. Sở Thương mại - Du lịch: Thực hiện quản lý Nhà nước đối với các hoạt động trên lĩnh vực Thương mại, Du lịch thuộc mọi thành phần kinh tế. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ của các tổ chức và cá nhân kinh doanh trên địa bàn; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo 127 tỉnh (bao gồm Chi cục Quản lý thị trường và các thành viên thuộc các sở, ban ngành theo Quyết định của UBND tỉnh) giúp Ban Chỉ đạo 127 tỉnh thống nhất nội dung công tác và tổ chức phối hợp hoạt động giữa các Sở, ngành, các lực lượng, các huyện, thành phố, thị xã về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Chi cục Quản lý thị trường (là cơ quan thường trực Ban 127 tỉnh): Tổ chức thực hiện công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên thị trường nội tỉnh; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng chức năng thuộc các huyện, thành phố, thị xã để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thị trường trên địa bàn; phối hợp với các lực lượng như: Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát Giao thông… kiểm tra, bắt giữ và xử lý các loại hàng hóa vi phạm pháp luật lưu thông trên thị trường (trình tự, thủ tục đảm bảo đúng quy định).

4.2. Cục Hải quan tỉnh: Thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục, chế độ kiểm tra, giám sát theo quy định và quyết định các biện pháp nghiệp vụ trong việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh… theo đúng quy định của pháp luật; không gây phiền hà, ách tắc cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện công tác XNK hàng hóa. Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động XNK và lưu thông hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Hải quan phải chịu trách nhiệm nếu để hàng cấm, hàng lậu lọt qua cửa khẩu; phối hợp với các lực lượng làm việc tại cửa khẩu (Biên phòng, Công an…) để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hàng cấm, hàng lậu, hàng giả qua biên giới.

4.3. Công an tỉnh: Chỉ đạo phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo đúng quy định của pháp luật; điều tra khám phá, xử lý các ổ nhóm, tụ điểm, đường dây buôn lậu lớn, các vụ án phá hoại an ninh kinh tế thông qua hoạt động thương mại; phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan như: Quản lý thị trường, Kiểm lâm… trong công tác đấu tranh chống buôn lậu để kiểm tra, bắt giữ và xử lý các đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả… lưu thông trên thị trường.

Nghiêm cấm việc thành lập trạm, dừng xe không đúng quy định trên Quốc lộ, Tỉnh lộ để kiểm tra hàng hóa.

4.4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: Chỉ đạo các phòng, ban chức năng và các đồn biên phòng tổ chức lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu; tập trung vào các tổ chức, đường dây buôn lậu, buôn bán, vận chuyển trái phép các loại hàng cấm qua biên giới; chủ trì tổ chức lực lượng, phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương để chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, cửa khẩu, cửa sông, cửa lạch và vùng biển đảo…

4.5. Trạm Kiểm soát liên hợp Nước Sốt Sơn Kim: Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên bố trí lực lượng kiểm tra, kiểm soát thuộc khu vực kiểm soát của Trạm kể cả đường sông, đường bộ, đặc biệt là các đường liên thôn, liên xã vòng qua hai bên Trạm; đồng thời có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác khi phát hiện hàng cấm, hàng nhập lậu… để kiểm tra, bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật. Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu; kịp thời phát hiện, tố giác các đối tượng buôn bán, tiếp tay, bao che cho các đối tượng buôn lậu. Việc tổ chức kiểm tra, kiểm soát của trạm phải được thực hiện kịp thời đảm bảo không gây ách tắc giao thông và cản trở lưu thông hàng hóa.

4.6. Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt vai trò quản lý Nhà nước theo lĩnh vực được phân công:

- Chi cục Bảo vệ thực vật: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần nâng cao khả năng phòng trừ những tác nhân gây hại tài nguyên thực vật; phối hợp với các ngành chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, chống lưu thông, buôn bán, sử dụng các loại hóa chất bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, các loại thuốc bảo vệ thực vật không được phép lưu hành tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; góp phần bảo vệ, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh thái.

- Chi cục Thú y: Thường xuyên và chủ động kiểm tra, nắm bắt tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; triển khai các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dịch phải kiên quyết tiêu hủy theo đúng quy định hiện hành; đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp để khống chế, không để lây lan dịch bệnh trên diện rộng; bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

- Chi cục Kiểm lâm: Bố trí lực lượng Kiểm lâm hợp lý và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về khai thác, săn bắn, vận chuyển, buôn bán… trái phép các loại tài nguyên rừng và thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng. Tổ chức tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng (Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành…) đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về rừng và tài nguyên rừng.

- Các lực lượng (Chi cục Thú y, Bảo vệ thực vật, Kiểm lâm) phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia vận chuyển, buôn bán các loại thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, thuốc cấm, thuốc giả, thuốc kém chất lượng; không khai thác, vận chuyển tài nguyên rừng trái phép…; kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm của các đối tượng, hành vi bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm. Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật những trường hợp vi phạm.

4.7. Sở Y tế: Chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng và lực lượng Thanh tra chuyên ngành phối hợp với các ngành chức năng như: Công an, Quản lý thị trường… tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược, dịch vụ khám chữa bệnh và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phát hiện và xử lý kịp thời các loại dược phẩm, mỹ phẩm giả hoặc kém chất lượng; các loại thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh lưu thông trên thị trường. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định trong hoạt động kinh doanh thuốc chữa bệnh, dịch vụ khám chữa bệnh. Loại bỏ mọi trường hợp kinh doanh không giấy phép hành nghề, kinh doanh thuốc không đảm bảo chất lượng, không đúng quy định; hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh không đúng quy định của pháp luật. Hạn chế tối đa tình trạng ngộ độc thực phẩm; thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

4.8. Sở Văn hóa - Thông tin: Tổ chức quản lý tốt các hoạt động văn hóa, các sản phẩm văn hóa như: Các di vật, cổ vật; dịch vụ Karaoke, vũ trường; các loại phim, băng, đĩa hình… Chỉ đạo Thanh tra ngành phối hợp với các ngành chức năng (như: Công an, Quản lý thị trường…) tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng kinh doanh phim, băng, đĩa hình, sách, báo… có nội dung xấu; các hành vi vi phạm bản quyền, sao chép lậu…

4.9. Sở Bưu chính - Viễn thông: Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với dịch vụ viễn thông, thiết bị thông tin. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh thiết bị viễn thông, dịch vụ viễn thông; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh không đúng theo quy định của pháp luật.

4.10. Sở Khoa học - Công nghệ: Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Khoa học Công nghệ. Phối hợp với các ngành tổ chức kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực có liên quan đến khoa học, công nghệ; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát chất lượng; đo lường; từng bước ngăn chặn có hiệu quả hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa.

4.11. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Thương mại - Du lịch và các đơn vị liên quan nghiên cứu, thống kê, đánh giá về tình hình cung, cầu, biến động giá các loại hàng hóa trên thị trường. Xử lý các trường hợp đầu cơ, tăng giá hàng hóa nhằm trục lợi riêng. Căn cứ chính sách, công tác đấu tranh chống buôn lậu của Nhà nước, của tỉnh đề xuất giải quyết kinh phí phục vụ công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh (kể cả kinh phí hoạt động thường xuyên và trang cấp trang thiết bị, phương tiện cho Ban Chỉ đạo 127 tỉnh) và các ngành. Tổ chức thanh quyết toán kinh phí và các chế độ khác theo quy định kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đạt kết quả tốt.

4.12. Cục Thuế tỉnh: Chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thành phố, thị xã, lực lượng thanh tra chuyên ngành thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng như: Công an, Quản lý thị trường… tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý theo quy định của pháp luật về thuế đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ trên thị trường; thực hiện công khai, dân chủ, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế và nộp đủ vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Điều 5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố, thị xã:

5.1. Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, chủ trương của UBND tỉnh về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Không ban hành những quy định hoặc chỉ đạo những nội dung trái quy định của pháp luật, các văn bản cấp trên, gây tác động xấu đến phát triển kinh tế - xã hội, tạo kẽ hở để bọn buôn lậu có thể lợi dụng.

5.2. Hướng dẫn các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở địa phương theo đúng pháp luật để đảm bảo kỷ cương, trật tự thị trường. Phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn, xử lý tại gốc các chủ phương tiện và đối tượng vi phạm.

5.3. Chỉ đạo các lực lượng có chức năng ở địa phương phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn nhằm ổn định tình hình tại địa phương.

5.4. Chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn, các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; không tham gia vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm hoặc tiếp tay cho bọn buôn lậu; phát hiện, tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.

Chương 3.

QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Điều 6. Các cơ quan nhà nước căn cứ yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng thời kỳ để xác lập mối quan hệ phối hợp hoạt động với những nội dung cơ bản sau:

6.1. Xây dựng kế hoạch, phương án công tác và các biện pháp quản lý trong ngành, lĩnh vực, địa bàn; những vấn đề liên quan đến cơ quan hoặc địa phương khác khi xây dựng kế hoạch, phương án phải có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất với nhau về nội dung và tổ chức triển khai thực hiện.

6.2. Cung cấp thông tin cho nhau về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; về tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại giữa các ngành và các huyện, thành phố, thị xã theo định kỳ.

6.3. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp về hành chính, kinh tế, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại.

6.4. Phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, điều tra; kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý các vụ việc về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; cung cấp thông tin về đối tượng vi phạm, tổ chức lực lượng phối hợp kiểm tra, bắt giữ khi có yêu cầu xác đáng và đúng quy định.

Khi xét thấy cần thiết thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thì các ngành chức năng thống nhất và phải xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 127, trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập. Hoạt động của đoàn kiểm tra, thanh tra phải bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của pháp luật; xử lý vi phạm phải đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo 127 tỉnh giúp Ban Chỉ đạo 127 tỉnh tổ chức phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo quy chế này, có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

7.1. Về trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức hoạt động chung giữa các cơ quan Nhà nước theo các nội dung phối hợp tại Điều 6 Quy chế này để tạo sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

- Tổng hợp tình hình thị trường và kết quả chống buôn lậu để báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 127 TW, đồng thời báo cáo các ngành và địa phương biết.

- Chủ trì, tham gia các đoàn Kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập trong các lĩnh vực có liên quan.

- Theo dõi, đôn đốc các ngành và UBND huyện, thành phố, thị xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

- Tham gia các phiên họp của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh triệu tập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho phiên họp theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh.

7.2. Về quyền hạn:

- Được yêu cầu các ngành, các cấp cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình thị trường và công tác chống buôn lậu của các ngành, các huyện, thành phố, thị xã.

- Kiến nghị các ngành, các cấp có liên quan thực hiện các biện pháp cần thiết để tạo sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời trong chỉ đạo thực hiện công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Điều 8. Cơ quan nhà nước và địa phương có trách nhiệm phối hợp với Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo 127 tỉnh như sau:

Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên và đột xuất với Ban Chỉ đạo 127 tỉnh, UBND tỉnh về tình hình thị trường và kết quả hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của ngành và địa phương mình qua bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh (Chi cục Quản lý thị trường).

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Ban Chỉ đạo 127 tỉnh chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện Quy chế này; đồng thời tổng hợp ý kiến các ngành, địa phương, trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với thực tiễn và các quy định mới của Nhà nước.

Điều 10. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và nội dung quy định tại Quy chế này, Thủ trưởng các Sở, Ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2007
Ngày hiệu lực25/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/01/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2007/QĐ-UBND Quy chế (tạm thời) trách nhiệm và quan hệ phối hợp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 41/2007/QĐ-UBND Quy chế (tạm thời) trách nhiệm và quan hệ phối hợp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu41/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýLê Văn Chất
       Ngày ban hành15/10/2007
       Ngày hiệu lực25/10/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Trách nhiệm hình sự
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/01/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 41/2007/QĐ-UBND Quy chế (tạm thời) trách nhiệm và quan hệ phối hợp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2007/QĐ-UBND Quy chế (tạm thời) trách nhiệm và quan hệ phối hợp