Quyết định 43/2015/QĐ-UBND

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi Danh mục cây trồng, cây bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trên đường phố, công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác thuộc địa bàn tỉnh Đắk Nông, kèm theo Quyết định 22/2011/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi danh mục cây trồng Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2015/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC CÂY TRỒNG, CÂY BẢO TỒN, CÂY NGUY HIỂM, CÂY CẤM TRỒNG, CÂY TRỒNG HẠN CHẾ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ, CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA VÀ CÁC KHU VỰC CÔNG CỘNG KHÁC THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2011/QĐ-UBND NGÀY 08/7/2011 CỦA UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luậf Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ, quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị; Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng, về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1175/TTr-SXD ngày 21/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 4 của Danh mục cây trồng, cây bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trên đường phố, công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác thuộc địa bàn tỉnh Đắk Nông, ban hành kèm theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Các Bộ: XD, KH&ĐT;
-
TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
-
Các PCVP UBND tỉnh;
-
Lưu: VT, KHTH, NN, CNXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC CÂY TRỒNG, CÂY BẢO TỒN, CÂY NGUY HIỂM, CÂY CẤM TRỒNG, CÂY TRỒNG HẠN CHẾ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ, CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA VÀ CÁC KHU VỰC CÔNG CỘNG KHÁC THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2011/QĐ-UBND NGÀY 08/7/2011 CỦA UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
(Kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông)

1. Bổ sung 06 loại cây mới vào Danh mục cây xanh bóng mát trồng trên đường phố, công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác.

Số TT

Tên cây

Tên khoa học

Cây cao (m)

Đường kính tán (m)

Hình thức tán

Dạng lá

Màu lá xanh

Kỳ rụng lá trơ cành (tháng)

Kỳ nở hoa (tháng)

Màu hoa

01

Liễu (x)

Salyx babylonica linn

7-10

4-6

rủ

bản

nhạt

1-3

4-5

vàng nhạt

02

Muồng ngủ

Pithecoloblum saman benth

15-20

30-40

tròn

bản

vàng sm

1-3

6-7

Hồng đào

03

Mung đen

Cassia siamea lamk

15-20

10-12

tròn

bản

sẫm

-

6-7

vàng

04

Hồng lộc

Syzygium campanulatum

0.2-2

-

trứng

bản

-

-

-

trng

05

Sim rừng

Rhodomyrtustomentosa

-

-

-

bản

-

-

-

-

06

Tử vi

Lagerstroemia indica

3-5

-

trụ

bản

sẫm nhạt

-

6-8

trng, hng, tím, đỏ

Ghi chú:

- Trong Danh mục cây xanh bóng mát trồng trên đường phố, công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác ban hành kèm theo Quyết định số 22/2011/QĐ-ƯBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông bỏ loại cây Sò đo cam.

- x: Cây không được trồng trên vỉa hè, dải phân cách đường phố.

4. Bổ sung cây Sò đo cam vào Danh mục cây cấm trồng: Danh mục cấm trồng trên đường phố, công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác vì đây là loài cây có độc t, có khả năng gây nguy him cho người, phương tiện và công trình.

Số TT

Tên cây

Tên khoa học

Cây cao (m)

Đườngkính tán (m)

Hình thc tán

Dng lá

Màu lá xanh

Kỳ rụng lá trơ cành (tháng)

Kỳ nở hoa (tháng)

Màu hoa

01

Sò đo cam

Spathodea campanulata

10-20

 

tháp

bản

sẫm

 

11-4

cam

Ghi chú: Loại cây này có nguy cơ xâm hại cực mạnh. Chúng có khả năng sinh trưởng và phát triển rất nhanh gây ra sự thay đi v cu trúc quần xã, đe dọa nghiêm trọng đến đa dạng sinh học bản địa (quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục ngoại lai xâm hại) nên đưa loại cây này ra khỏi danh mục cây trng tại Quyết định s 22/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tnh Đắk Nông.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2015
Ngày hiệu lực03/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi danh mục cây trồng Đắk Nông


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi danh mục cây trồng Đắk Nông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýNguyễn Bốn
       Ngày ban hành24/12/2015
       Ngày hiệu lực03/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi danh mục cây trồng Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi danh mục cây trồng Đắk Nông

           • 24/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực