Quyết định 463/QĐ-UBND

Quyết định 463/QĐ-UBND năm 2008 về việc kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 463/QĐ-UBND 2008 kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 463/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 05 tháng 05 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Công văn số 426/BNV-TCCB ngày 18/02/2008 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 13, 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Thông báo số 420-TB/TU ngày 16/4/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sở Nội vụ:

- Sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh vào Sở Nội vụ.

- Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ làm công tác Tôn giáo thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

- Tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi kiện toàn Sở Nội vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn tỉnh, gồm: Tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã; tổ chức hội, tổ chức Phi chính phủ; Văn thư, lưu trữ Nhà nước; Tôn giáo; Thi đua - khen thưởng.

2. Sở Công - Thương:

- Hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công - Thương;

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ đang làm công tác QLNN về du lịch của Sở Thương mại và Du lịch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tiếp nhận nguyên trạng: Chi cục Quản lý thị trường, Trung tâm Xúc tiên thương mại, Văn phòng đại diện thương mại (tại Lào) thuộc Sở Thương mại và Du lịch; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Ban quản lý dự án chuyên ngành công nghiệp thuộc Sở Công nghiệp.

- Sau khi kiện toàn Sở Công - Thương thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hóa trên địa bàn; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; thương mại quốc tế; quản lý cụm công nghiệp và điểm công nghiệp trên địa bàn.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa Thông tin.

- Sau khi kiện toàn Sở Thông tin và truyền thông tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý Nhà nước về: Báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và cán bộ làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.

- Tiếp nhận nguyên trạng Quỹ Bảo trợ trẻ em từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

- Sau khi kiện toàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); bình đẳng giới.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Hợp nhất Sở Thể dục Thể thao với Sở Văn hóa Thông tin thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ làm công tác QLNN về du lịch từ Sở Công - Thương;

- Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ làm công tác QLNN về gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ làm công tác QLNN về báo chí, xuất bản về Sở Thông tin và Truyền thông;

- Tiếp nhận nguyên trạng: Trung tâm Huấn luyện năng khiếu TDTT thuộc Sở Thể dục Thể thao và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin gồm: Bảo tàng Dân tộc tỉnh; Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thư viện tỉnh; Đoàn Nghệ thuật tỉnh; Trung tâm Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Phát hành sách; Trung tâm Điện ảnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sau khi kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Văn hóa; thể dục, thể thao và du lịch; gia đình; quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).

6. Sở Y tế:

- Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ làm công tác dân số từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.

- Tiếp nhận Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ Dân số, Gia đình và Trẻ em thuộc Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.

- Sau khi kiện toàn Sở Y tế có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế.

7. Ban Dân tộc:

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ làm công tác Tôn giáo về Sở Nội vụ.

- Ban Dân tộc là cơ quan ngang Sở, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.

8. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Là cơ quan ngang Sở, Trực tiếp giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu tổng hợp, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động chung của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính ở địa phương; bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân.

- Chuyển Trung tâm Lưu trữ về Sở Nội vụ quản lý.

9. Sở Tư pháp:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công chứng; chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải ở cơ sở; bán đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm các lĩnh vực: Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

11. Sở Tài chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Tài chính; ngân sách Nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách Nhà nước; các quỹ tài chính Nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường.

13. Sở Giao thông vận tải:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông vận tải, gồm: Đường bộ; đường thủy; vận tải; an toàn giao thông.

14. Sở Xây dựng:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Kết cấu hạ tầng đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, rác thải đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); phát triển đô thị; kinh doanh bất động sản.

15. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.

16. Sở Khoa học và Công nghệ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân.

17. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn Nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

18. Thanh tra tỉnh:

Là cơ quan ngang sở, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra và phòng, chống tham nhũng.

19. Sở Ngoại vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia theo quy định của pháp luật.

20. Giải thể Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh:

Giải thể Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh sau khi đã chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ của Ủy ban này về Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cụ thể:

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ làm công tác QLNN về gia đình sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và cán bộ làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; chuyển Quỹ Bảo trợ trẻ em về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ làm công tác dân số sang Sở Y tế; chuyển Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ Dân số, Gia đình và Trẻ em về Sở Y tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quyết định và quyết định điều động, bố trí cán bộ, công chức tại các cơ quan chuyên môn của tỉnh theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành; phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh khi có hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách, phương án bố trí trụ sở làm việc, điều chuyển tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh khi được sắp xếp lại về tổ chức và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao của các đơn vị theo quy định hiện hành.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch và vốn đầu tư phát triển năm 2008 giữa các đơn vị sau khi được sắp xếp lại.

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh căn cứ Thông tư hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể, cơ cấu tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan mình trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thời gian để các cơ quan tiến hành sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển giao, tiếp nhận chức năng nhiệm vụ theo quyết định này thực hiện xong trước 15/5/2008.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (B/c)
- T.Trực T.Ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ban TCTU;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lò Mai Trinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 463/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu463/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2008
Ngày hiệu lực05/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 463/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 463/QĐ-UBND 2008 kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 463/QĐ-UBND 2008 kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn Điện Biên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu463/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýLò Mai Trinh
       Ngày ban hành05/05/2008
       Ngày hiệu lực05/05/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 463/QĐ-UBND 2008 kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 463/QĐ-UBND 2008 kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn Điện Biên

           • 05/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực