Quyết định 481/2009/QĐ-UBND

Quyết định 481/2009/QĐ-UBND công bố danh mục các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành đã hết hiệu lực pháp luật theo Quyết định 53/2008/QĐ-BTC và Quyết định 94/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 481/2009/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 481/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 02 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2008/QĐ-BTC NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2008 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 94/QĐ-BTC NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2008 và Quyết định số 94/QĐ-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 979/BC-STP ngày 19 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 38 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc các lĩnh vực tài chính đến nay đã hết hiệu lực pháp luật (có danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị

 

DANH MỤC

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 481/2009/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên văn bản

Số ký hiệu

Ngày tháng ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu văn bản

1

2

3

4

5

6

I

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

1

Quyết định

06/1999/QĐ-UB

05/02/1999

UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định tạm thời một số chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức được cử đi học.

2

Quyết định

28/QĐ-UB

10/5/2000

UBND tỉnh

Về việc quy định mức thu tiền ngày công lao động nghĩa vụ công ích.

3

Quyết định

35/2000/QĐ-UB

17/7/2000

UBND tỉnh

Về việc quy định cụ thể một số điều để thi hành pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích.

4

Quyết định

95/2001/QĐ-UB

22/11/2001

UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 35/2000/QĐ-UB ngày 17 tháng 7 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định cụ thể một số điều để thi hành pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích.

5

Quyết định

116/QĐ-UB

03/12/2002

UBND tỉnh

Về việc quy định tạm thời mức chi cho các lớp sau xoá mù chữ - phổ cập trung học cơ sở.

6

Quyết định

94/2004/QĐ-UB

29/3/2004

UBND tỉnh

Về việc ban hành định mức chi và định mức phân bổ các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn ổn định trong 03 năm 2004 - 2006.

7

Quyết định

200/2004/QĐ-UB

27/12/2004

UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định tạm thời về mức chi bồi dưỡng phục vụ các giải thể thao tại tỉnh Ninh Thuận.

8

Quyết định

11/2005/QĐ-UBND

03/4/2005

UBND tỉnh

Quy định tạm thời về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

9

Quyết định

2956/QĐ-UBND

12/8/2005

UBND tỉnh

Về việc mức chi hỗ trợ tiền ăn, tiền ở cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề nội trú tại Trường dạy nghề.

10

Quyết định

313/2005/QĐ-UBND

12/9/2005

UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

II

LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍ, THUẾ

11

Quyết định

71/1999/QĐ-UB

27/10/1999

UBND tỉnh

Bổ sung Quyết định số 63/1999/QĐ-UB ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định mức chi học phí đối với công tác quản lý của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo và điều hoà trong ngành Giáo dục và đào tạo.

12

Quyết định

3540/QĐ

09/7/2001

Chủ tịch UBND tỉnh

Quy định mức thu viện phí các loại dịch vụ kỹ thuật trong sản phụ khoa và kế hoạch hóa gia đình tại Trung tâm Bảo vệ bà mẹ, trẻ em - kế hoạch hóa gia đình.

13

Quyết định

3762/2002/QĐ

23/8/2002

Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành quy định về quản lý thuế đối với hoạt động gia công xay xát lúa, gạo trên địa bàn tỉnh.

14

Điều 3 mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi tại Quyết định số 101/2003/QĐ-UB.

101/2003/QĐ-UB

18/9/2003

UBND tỉnh

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường bến bãi.

15

Bảng quy định mức thu phí chợ ban hành kèm theo Quyết định số 102/2003/QĐ-UB.

102/2003/QĐ-UB

18/9/2003

UBND tỉnh

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

16

Điều 4 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tháp PôKlongarai ban hành kèm theo Quyết định số 108/2003/QĐ-UB.

108/2003/QĐ-UB

18/9/2003

UBND tỉnh

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tháp PôKlongarai.

17

Danh mục mức thu phí vệ sinh thu gom rác thải ban hành kèm theo Quyết định số 109/2003/QĐ-UBND.

109/2003/QĐ-UBND

18/9/2003

UBND tỉnh

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh.

18

Quyết định

130/2003/QĐ-UB

12/12/2003

UBND tỉnh

Về việc ủy nhiệm cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý thu một số khoản thuế, phí trên địa bàn tỉnh.

19

Quyết định

20/2004/QĐ-UB

10/02/2004

UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bến bãi, đường nội bộ, mặt bằng, mặt nước tại các cảng cá, bến cá tỉnh Ninh Thuận.

20

Quyết định

33/2004/QĐ-UB

13/02/2004

UBND tỉnh

Ban hành quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động khai thác thuỷ sản.

21

Quyết định

100/2004/QĐ-UB

05/4/2004

UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định quản lý thu thuế đối với sản xuất tôm giống.

22

Quyết định

103/2004/QĐ-UB

12/4/2004

UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải.

23

Quyết định

319/2005/QĐ-UBND

12/9/2005

UBND tỉnh

Về việc miễn thu tiền học phí và tiền xây dựng trường đối với học sinh phổ thông tại các vùng hạn hán trong tỉnh.

24

Quyết định

337/2005/QĐ-UBND

07/10/2005

UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất nước đá.

25

Quyết định

229/2006/QĐ-UBND

11/9/2006

UBND tỉnh

Ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí cảng cá, bến cá, phí sử dụng bế bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

26

Quyết định

36/2008/QĐ-UBND

01/02/2008

UBND tỉnh

Về việc hủy bỏ Quyết định số 340/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh và công văn số 5439/UBND-KT ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

III

LĨNH VỰC GIÁ

27

Quyết định

345/QĐ-UB

31/01/2000

UBND tỉnh

Về việc ban hành khung giá tạm thời các dịch vụ kỹ thuật, y tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

28

Quyết định  

5241/QĐ

26/10/2001

Chủ tịch UBND tỉnh

Về việc áp dụng tạm thời giá thu tiền sử dụng nước sinh hoạt nông thôn tại các hệ thống cấp nước: Mỹ Nhơn, huyện Ninh Hải; Đá Trắng, huyện Ninh Phước và Lương Sơn, huyện Ninh Phước.

29

Quyết định

4711/QĐ

02/10/2002

Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành biểu giá các dịch vụ kỹ thuật thuộc lĩnh vực phục hồi chức năng áp dụng tại bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh.

30

Quyết định

134/2003/QĐ-UB

23/12/2003

Chủ tịch UBND tỉnh

Quy định giá dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng áp dụng tại Trung tâm Y dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận.

31

Quyết định

201/2004/QĐ-UB

27/12/2004

UBND tỉnh

Về việc quản lý giá tại địa phương.

32

Quyết định

209/2004/QĐ-UBND

31/12/2004

UBND tỉnh

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

33

Quyết định

463/2005/QĐ-UBND

30/12/2005

UBND tỉnh

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

34

Quyết định

464/2005/QĐ-UBND

30/12/2005

UBND tỉnh

Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên đia bàn tỉnh Ninh Thuận.

35

Quyết định

222/2006/QĐ-UBND

30/8/2006

UBND tỉnh

Về việc quy định thuê đất, thuê mặt nước tại tỉnh Ninh Thuận.

36

Quyết định

354/2006/QĐ-UBND

28/12/2006

UBND tỉnh

Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

37

Quyết định

366/2007/QĐ-UBND

28/12/2007

UBND tỉnh

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

38

Quyết định

174/2008/QĐ-UBND

09/7/2008

UBND tỉnh

Điều chỉnh và bổ sung Phụ lục số 3 của bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 366/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 481/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu481/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2009
Ngày hiệu lực12/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 481/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 481/2009/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 481/2009/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu481/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýĐỗ Hữu Nghị
       Ngày ban hành02/11/2009
       Ngày hiệu lực12/11/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 481/2009/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 481/2009/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Ninh Thuận

           • 02/11/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/11/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực