Quyết định 53/2012/QĐ-UBND

Quyết định 53/2012/QĐ-UBND về Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 53/2012/QĐ-UBND Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký đã được thay thế bởi Quyết định 07/2015/QĐ-UBND bảng đơn giá đo đạc lập hồ sơ địa chính đăng ký đất đai Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2012/QĐ-UBND Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2012/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Bảng đơn giá trên là cơ sở để lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí thực hiện Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Sóc Trăng; thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính phục vụ việc giải phóng mặt bằng và xây dựng đơn giá thu phí dịch vụ - tư vấn trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm

1. Phối hợp Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn việc áp dụng Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Phối hợp các sở, ngành liên quan lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Sóc Trăng; thông qua Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: HC, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2012
Ngày hiệu lực27/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2012/QĐ-UBND Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 53/2012/QĐ-UBND Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu53/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNguyễn Trung Hiếu
       Ngày ban hành17/12/2012
       Ngày hiệu lực27/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2015
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 53/2012/QĐ-UBND Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2012/QĐ-UBND Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký