Quyết định 532/QĐ-UBND

Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành trước ngày 31/12/2013

Nội dung toàn văn Quyết định 532/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 24 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH BAN HÀNH TRƯỚC NGÀY 31/12/2013.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số 33/TTr- STP ngày 19/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 185 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành trước ngày 31/12/2013; gồm: 141 Quyết định, 44 Chỉ thị (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TRƯỚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 532 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định

125/QĐ-UBND

2/4/1985

Quyết định về chế độ trợ cấp cho cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động lâu năm khi già yếu nghỉ việc

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

2

Quyết định

183/QĐ-UBND

16/6/1990

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ đê điều và hộ đê phòng, chống lụt, bão

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

3

Quyết định

277/QĐ-UBND

4/9/1992

Quy định một số vấn đề cơ bản về tổ chức, quản lý trong Hợp tác xã nông nghiệp

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

4

Quyết định

450/QC-LT

26/11/1992

Quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền và tổ chức công đoàn các cấp

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

5

Quyết định

652/QĐ-UBND

17/11/1993

Quy định giao đất nông nghiệp cho cá nhân và hộ gia đình sử dụng ổn định và lâu dài

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

6

Quyết định

462/QĐ-UBND

26/9/1995

Thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

7

Quyết định

527/QĐ-UBND

30/10/1995

Quy định về quản lý sản xuất và lưu thông thuốc, vật tư và dụng cụ y tế

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

8

Quyết định

541/QĐ-UBND

7/11/1995

Quy định quản lý thống nhất ban hành văn bản hành chính trong tỉnh

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

9

Quyết định

643/QĐ-UBND

28/12/1995

Quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

10

Quyết định

391/QĐ-UBND

27/9/1996

Chuyển hình thức giao đất đối với tổ chức sản xuất kinh doanh sang hình thức thuê đất

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

11

Quyết định

438/QĐ-UBND

28/10/1996

Biểu giá thu một phần viện phí

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

12

Quyết định

06/QĐ-UBND

6/1/1997

Quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

13

Quyết định

102/QĐ-UBND

25/3/1997

Mức giá tối thiểu xây nhà ở mới làm căn cứ tính thuế nhà đất

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

14

Quyết định

239/QCPH

22/5/1997

Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND tỉnh với MTTQ tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

15

Quyết định

242/QĐ-UBND

5/6/1997

Quy định về tổ chức xóm và chức năng, nhiệm vụ của xóm trưởng

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

16

Quyết định

285/QĐ-UBND

12/7/1997

Quy định về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

17

Quyết định

325/QĐ-UBND

14/8/1997

Phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

18

Quyết định

403/QĐ-UBND

30/9/1997

Thu một phần trạm xá phí

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

19

Quyết định

538/QĐ-UBND

24/12/1997

Quy định về mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

20

Quyết định

274/QĐ-UBND

3/6/1998

Bổ sung quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

21

Quyết định

381/QĐ-UBND

22/7/1998

Ban hành quy định tổ chức tiếp công dân

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

22

Quyết định

551/QĐ-UBND

5/10/1998

Sửa đổi mức sinh hoạt phí của Bí thư chi bộ và trưởng xóm

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

23

Quyết định

552/QĐ-UBND

5/10/1998

Mức trợ cấp sinh hoạt phí cho Bí thư chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố ở thị xã Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

24

Quyết định

607/QĐ-UBND

26/10/1998

Bố trí cán bộ và chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

25

Quyết định

454/QĐ-UBND

3/4/1999

Quy định về thực hành tiết kiệm

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

26

Quyết định

584/QĐ-UBND

24/4/1999

Ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

27

Quyết định

906/QĐ-UBND

9/7/1999

Chế độ thù lao của nhân viên bưu tá xã, phường, thị trấn

Hiện nay đang triển khai theo Nghị quyết số 52/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Thái Bình

 

28

Quyết định

1522/QĐ-UBND

22/11/1999

Xếp hạng trung tâm nhà văn hóa huyện, thị xã

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

29

Quyết định

125/QĐ-UBND

6/3/2000

Mức thu phí và lệ phí

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

30

Quyết định

188/QĐ-UBND

29/3/2000

Phân chia nguồn thu phí và lệ phí theo Quyết định số 125/2000/QĐ-UB ngày 06/3/2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

31

Quyết định

707/QĐ-UBND

31/7/2000

Quy đinh về mức thu và sử dụng học phí, lệ phí thi, tiền xây dựng trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân của tỉnh

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

32

Quyết định

808/QĐ-UBND

15/8/2000

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

33

Quyết định

944/QĐ-UBND

21/9/2000

Ban hành một số quy định về chuyển đổi HTX nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

34

Quyết định

974/2000/QĐ-UBND

10/10/2000

Quy định mức thưởng vượt dự toán thu ngân sách

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

35

Quyết định

1282/2000/QĐ-UBND

9/11/2000

Quyết định về việc phê duyệt đề án củng cố, kiện toàn công tác văn thư lưu trữ của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

36

Quyết định

1605/2000/QĐ-UBND

6/12/2000

Về việc ban hành quy định thuê đất vùng triều, đất đầm nuôi trồng thủy hải sản ven sông, ven biển

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

37

Quyết định

1651/2000/QĐ-UBND

8/12/2000

Về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản, cấp, thoát nước tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

38

Quyết định

1753/2000/QĐ-UBND

21/12/2000

Về chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế nhà nước

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

39

Quyết định

01/2001/QĐ-UBND

2/1/2001

Về việc ban hành đơn giá khảo sát xây dựng cơ bản tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

40

Quyết định

252/2001/QĐ-UBND

10/4/2001

Về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

41

Quyết định

268/2001/QĐ-UBND

16/4/2001

Về việc quản lý vốn, thủy lợi phí

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

42

Quyết định

274/2001/QĐ-UBND

25/4/2001

Về việc ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

43

Quyết định

408/2001/QĐ-UBND

16/5/2001

Ban hành quy định quản lý, sử dụng vốn khuyến nông

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

44

Quyết định

581/2001/QĐ-UBND

25/7/2001

Về việc quy định mức giá tối thiểu thu thuế tài nguyên

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

45

Quyết định

582/2001/QĐ-UBND

26/7/2001

Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng điện nông thôn

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

46

Quyết định

587/2001/QĐ-UBND

31/7/2001

Thành lập Ủy ban dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Thái Bình

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

47

Quyết định

660/2001/QĐ-UBND

12/9/2001

Phê duyệt phương án thu chi kinh phí đào tạo do nguồn tự nguyện học đóng góp của Trường trung học Y tế Thái Bình

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

48

Quyết định

702/2001/QĐ-UBND

29/10/2001

Quy định về chế độ khen thưởng của tỉnh

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

49

Quyết định

708//2001/QĐ-UBND

12/11/2001

Về điều chỉnh mức hỗ trợ cho công tác di dân phát triển vùng kinh tế mới

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

50

Quyết định

707/2001/QĐ-UBND

12/11/2001

Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

51

Quyết định

711/2001/QĐ-UBND

15/11/2001

Bổ sung sửa đổi quy định thu nộp quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

52

Quyết định

03/2002/QĐ-UBND

23/01/2002

Quyết định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến ngư trực thuộc Sở Thủy sản Thái Bình

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

53

Quyết định

792/2002/QĐ-UBND

22/4/2002

Bổ sung chế độ khen thưởng theo Quyết định số 702/2002/QĐ-UB

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

54

Quyết định

15/2002/QĐ-UBND

14/3/2002

Mức thu học phí của trường THCS bán công chất lượng cao và điều chỉnh mức thu học phí của trường THPT bán công quy định tại Quyết định 707/QĐ-UB ngày 31/7/2000

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

55

Quyết định

18/2002/QĐ-UBND

27/3/2002

Phê duyệt đề án dồn điền đổi thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND

 

56

Quyết định

22/2002/QĐ-UBND

2/5/2002

Ban hành quy chế về quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

57

Quyết định

965/2002/QĐ-UBND

10/5/2002

Điều chỉnh giá bán nước máy

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

58

Quyết định

12/2003/QĐ-UBND

28/02/2003

Huy động nhân dân đóng góp xây dựng quỹ quốc phòng địa phương

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

59

Quyết định

13/2003/QĐ-UBND

4/3/2003

Thành lập quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

60

Quyết định

14/2003/QĐ-UBND

6/3/2003

Bổ sung, sửa đổi quy định thu nộp, quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

61

Quyết định

18/2003/QĐ-UBND

12/3/2003

Phê duyệt đề án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

62

Quyết định

1155/QĐ-UBND

8/5/2003

Về thành lập tổ kiểm dịch y tế biên giới

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

63

Quyết định

1206/QĐ-UBND

9/5/2003

Cho phép chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản sử dụng lao động trên tàu thủy ngư

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

64

Quyết định

254/2003/QĐ-UBND

15/5/2003

Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng phí, lệ phí theo quyết định số 08/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 368/2003/QĐ-UB ngày 20/8/2003

 

65

Quyết định

255A/2003/QĐ-UBND

19/5/2003

Về việc quy định mức giá tối thiểu thu thuế tài nguyên nước khoáng nguyên khai

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

66

Quyết định

1389/QĐ-UBND

4/6/2003

Phê duyệt Đề cương nâng loại đô thị thị xã Thái Bình lên đô thị loại III

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

67

Quyết định

273/2003/QĐ-UBND

5/6/2003

Ban hành quy chế và hoạt động của Hội đồng sáng kiến, sáng chế tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

68

Quyết định

309/2003/QĐ-UBND

27/6/2003

Phê duyệt giá bán nước máy của xí nghiệp nước huyện Vũ Thư thuộc Công ty cấp nước Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

69

Quyết định

316/2003/QĐ-UBND

16/7/2003

Về việc ban hành quy chế quản lý Quỹ và hoạt động của ban quản lý quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

70

Quyết định

318/2003/QĐ-UBND

18/7/2003

Về việc cho phép Sở Thương mại Du lịch tỉnh Thái Bình sử dụng con dấu nổi

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

71

Quyết định

370/2003/QĐ-UBND

3/9/2003

Bố trí Phó trưởng thôn đối với các thôn có quy mô từ 3.000 khẩu trở lên

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

72

Quyết định

2389/2003/QĐ-UBND

22/9/2003

Phê duyệt mức lương làm cơ sở để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

73

Quyết định

2392/QĐ-UBND

24/9/2003

Về việc phê duyệt mạng lưới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

74

Quyết định

2672/QĐ-UBND

14/10/2003

Phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến dịch tuyên truyền Pháp lệnh Dân số và Nghị định thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

75

Quyết định

384/2003/QĐ-UBND

21/10/2003

Về việc ban hành bảng giá xe máy, ô tô, tàu thuyền làm căn cứ tính lệ phí trước bạ

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

76

Quyết định

394/2003/QĐ-UBND

23/12/2003

Về việc dạy học ngoại ngữ ở bậc tiểu học

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

77

Quyết định

397/2003/QĐ-UBND

26/12/2003

Về việc chuyển Trường Công nhân kỹ thuật Thái Bình trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội trực thuộc UBND tỉnh

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

78

Quyết định

32/2004/QĐ-UBND

19/4/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Xây dụng

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

79

Quyết định

33/2004/QĐ-UBND

19/4/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

80

Quyết định

36/2004/QĐ-UBND

10/5/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện có chế "một cửa" tại Sở Giao thông vận tải

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

81

Quyết định

37/2004/QĐ-UBND

10/5/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Thương mại - Du lịch

Không còn đối tượng điều chỉnh

 

82

Quyết định

38/2004/QĐ-UBND

10/5/2004

Về việc xây dựng Đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Tư pháp

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

83

Quyết định

39/2004/QĐ-UBND

10/5/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Ban quản lý các khu công nghiệp

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

84

Quyết định

44/2004/QĐ-UBND

25/5/2004

Về việc phê duyệt quy chế hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

85

Quyết định

54/2004/QĐ-UBND

31/5/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện nhân dân

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

86

Quyết định

59/2004/QĐ-UBND

25/6/2004

Về việc phê duyệt đề án cơ chế "một cửa" tại UBND huyện Đông Hưng

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

87

Quyết định

60/2004/QĐ-UBND

25/6/2004

Về việc phê duyệt đề án cơ chế "một cửa" tại UBND thành phố Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

88

Quyết định

61/2004/QĐ-UBND

25/6/2004

Về việc phê duyệt đề án cơ chế "một cửa" tại UBND huyện Vũ Thư

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

89

Quyết định

64/2004/QĐ-UBND

7/7/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại UBND huyện Kiến Xương

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

90

Quyết định

65/2004/QĐ-UBND

7/7/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại UBND huyện Tiền Hải

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

91

Quyết định

66/2004/QĐ-UBND

13/7/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại UBND huyện Quỳnh Phụ

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

92

Quyết định

67/2004/QĐ-UBND

13/7/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại UBND huyện Thái Thụy

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

93

Quyết định

76/2004/QĐ-UBND

27/7/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại UBND huyện Hưng Hà

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

94

Quyết định

78/2004/QĐ-UBND

16/8/2004

Về việc ban hành quy định quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn huyện, thành phố

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

95

Quyết định

79/2004/QĐ-UBND

16/8/2004

Về việc quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống Giáo dục quốc dân toàn tỉnh Thái Bình

Do từ 17/8/2010 đã có quy định điều chỉnh mức thu

 

96

Quyết định

80/2004/QĐ-UBND

17/8/2004

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Đông La, Đồng Hưng, Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

97

Quyết định

82/2004/QĐ-UBND

3/9/2004

Về việc ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

98

Quyết định

83/2004/QĐ-UBND

14/9/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

99

Quyết định

84/2004/QĐ-UBND

14/9/2004

Về việc phê duyệt đề án cơ chế "một cửa" của Sở Giáo dục và Đào tạo

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

100

Quyết định

85/2004/QĐ-UBND

14/9/2004

Về việc phê duyệt cơ chế "một cửa" của Văn phòng HĐND và UBND tỉnh

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

101

Quyết định

98/2004/QĐ-UBND

15/10/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công nghiệp tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

102

Quyết định

99/2004/QĐ-UBND

15/10/2004

Về việc thành lập Trung tâm khuyến công - tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Thái Bình

Không còn đối tượng điều chỉnh

 

103

Quyết định

110/2004/QĐ-UBND

3/12/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

104

Quyết định

111/2004/QĐ-UBND

3/12/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Công nghiệp tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

105

Quyết định

112/2004/QĐ-UBND

3/12/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

106

Quyết định

113/2004/QĐ-UBND

3/12/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Thủy sản tỉnh Thái Bình

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

107

Quyết định

114/2004/QĐ-UBND

10/12/2004

Về việc đổi tên Trường Công nhân kỹ thuật Thái Bình thành Trường Dạy nghề Thái Bình và quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường dạy nghề

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

108

Quyết định

115/2004/QĐ-UBND

10/12/2004

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giám sát Xổ số kiến thiết

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

109

Quyết định

116/2004/QĐ-UBND

13/12/2004

Về việc ban hành quy định phân cấp lập xét duyệt quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

110

Quyết định

118/2004/QĐ-UBND

22/12/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Y tế tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

111

Quyết định

121/2004/QĐ-UBND

24/12/2004

Về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Tài chính

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

112

Quyết định

122/2004/QĐ-UBND

24/12/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

113

Quyết định

03/2005/QĐ-UBND

14/01/2005

Về việc phê duyệt dự án đo đạc, xây dựng hồ sơ địa chính 03 huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Thái Thụy

Do không còn đối tượng điều chỉnh (dự án đã hoàn thành)

 

114

Quyết định

04/2005/QĐ-UBND

18/01/2005

Về việc điều chỉnh tỷ lệ % phân chia nguồn thu xổ số kiến thiết

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

115

Quyết định

07/2005/QĐ-UBND

19/01/2005

Về việc điều chỉnh tỷ lệ % thu tiền sử dụng đất

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

116

Quyết định

08/2005/QĐ-UBND

20/01/2005

Về mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của Trường Dạy nghề Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

117

Quyết định

09/2005/QĐ-UBND

20/01/2005

Về việc thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân và thầy thuốc ưu tú lần thứ VII

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

118

Quyết định

14/2005/QĐ-UBND

25/01/2005

Về việc ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế "một cửa" tại UBND xã, phường, thị trấn

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

119

Quyết định

25/2005/QĐ-UBND

25/02/2005

Quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, cán bộ ở thôn và tổ dân phố

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

120

Quyết định

30/2005/QĐ-UBND

10/3/2005

Về việc thành lập ban chỉ đạo và ban quản lý dự án phòng chống HIV-AIDS tại Thái Bình do Ngân hàng thế giới viện trợ không hoàn lại

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

121

Quyết định

37/2005/QĐ-UBND

14/4/2005

Về việc thành lập đoàn khảo sát khu vực biên giới biển thực hiện Nghị định 16/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

122

Quyết định

43/2005/QĐ-UBND

16/5/2005

Về việc nâng mức phụ cấp cho cán bộ Phó công an xã; công an xã, thị trấn

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

123

Quyết định

44/2005/QĐ-UBND

13/6/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

124

Quyết định

45/2005/QĐ-UBND

21/6/2005

Về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của hội nghề cá tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

125

Quyết định

46/2005/QĐ-UBND

21/6/2005

Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm quy hoạch đô thị nông thôn thuộc Sở Xây dựng Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

126

Quyết định

51/2005/QĐ-UBND

12/8/2005

Về việc ban hành giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thuyền

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

127

Quyết định

57/2005/QĐ-UBND

20/9/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Thái Bình

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

128

Quyết định

59/2005/QĐ-UBND

30/9/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

129

Quyết định

60/2005/QĐ-UBND

12/10/2005

Về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng lưới địa chính cấp I, II, lưới độ cao, đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, đo vẽ bản đồ địa chính từ bản đồ địa chính cơ sở, số hóa bản đồ địa chính, chuyển hệ tọa độ từ HN-72 sang VN-2000 và trích đo thửa đất

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

130

Quyết định

61/2005/QĐ-UBND

12/10/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

131

Quyết định

63/2005/QĐ-UBND

20/10/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Thái Bình

Không còn đối tượng điều chỉnh

 

132

Quyết định

67/2005/QĐ-UBND

11/11/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

133

Quyết định

71/2005/QĐ-UBND

2/12/2005

Về việc phân loại đường phố để tính thuế nhà đất

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

134

Quyết định

14/2006/QĐ-UBND

9/3/2006

Về việc ban hành quy định quản lý sử dụng vốn khuyến nông

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

135

Quyết định

49/2006/QĐ-UBND

25/8/2006

Về việc bổ sung một số chức danh và điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố tại Quyết định số 25/2005/QĐ-UBND ngày 25/02/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

136

Quyết định

57/2006/QĐ-UBND

28/9/2006

Về việc sửa đổi Khoản 2.28 và khoản 2.29 mục 2 Điều 1 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 về việc bổ sung một số chức danh và điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố tại Quyết định số 25/2005/QĐ-UBND ngày 25/02/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

137

Quyết định

60/2006/QĐ-UBND

20/10/2006

Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi tham gia huấn luyện, hoạt động theo pháp lệnh dân quân tự vệ

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

138

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND

31/12/2008

Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

139

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND

24/6/2009

Về việc ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

140

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND

2/10/2009

Về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng viên chức ở đơn vị sự nghiệp nhà nước

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

141

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND

12/10/2009

Về việc ban hành quy định trách nhiệm trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

CHỈ THỊ

1

Chỉ thị

08/CT-UBND

29/6/1994

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề

Do đã có 06/2004/CT-UBND về tăng cường đấu tranh chống tệ nạn cờ bạc, số đề

 

2

Chỉ thị

04/CT-UBND

10/1/1997

Tổ chức thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

3

Chỉ thị

04/CT-UBND

26/3/1998

Triển khai chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các trường công lập

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

4

Chỉ thị

09/CT-UBND

14/5/1998

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

5

Chỉ thị

22/CT-UBND

30/11/1998

Tăng cường công tác phòng chống ma túy

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

6

Chỉ thị

02/CT-UBND

11/1/1999

Triển khai thực hiện pháp lệnh cán bộ công chức

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

7

Chỉ thị

05/CT-UBND

11/3/1999

Triển khai thực hiện Nghị định số 58/1999/NĐ-CP của Chính phủ ban hành điều lệ Bảo hiểm y tế

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

8

Chỉ thị

06/1999/CT-UBND

11/3/1999

Về việc tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý trong hoạt động ngân hàng

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

9

Chỉ thị

08/CT-UBND

8/5/1999

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

10

Chỉ thị

15/CT-UBND

7/9/1999

Tăng cường quản lý hoạt động ngành nghề y dược tư nhân

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

11

Chỉ thị

16/CT-UBND

21/9/1999

Tăng cường công tác phòng chống dịch lở mồm, long móng ở gia súc

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

12

Chỉ thị

21/CT-UBND

4/11/1999

Nghiêm cấm lấy đất phá vỡ mặt bằng đất canh tác nông nghiệp

Được thay thế bởi Chỉ thị số 23/2002/CT-UBND

 

13

Chỉ thị

06/CT-UBND

28/01/2000

Tăng cường công tác bảo hiểm xã hội

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

14

Chỉ thị

12/CT-UBND

14/4/2000

Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

15

Chỉ thị

15/CT-UBND

27/4/2000

Tăng cường chỉ đạo công tác thi hành án dân sự

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

16

Chỉ thị

17/CT-UBND

4/5/2000

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Được thay thế bởi Chỉ thị số 18/2005/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

 

17

Chỉ thị

18/CT-UBND

13/6/2000

Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng hưởng chính sách ưu đãi

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

18

Chỉ thị

21/CT-UBND

9/8/2000

Tăng cường công tác lưu trữ tài liệu cơ quan, đơn vị, địa phương

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

19

Chỉ thị

02/2001/CT-UBND

9/1/2001

Về việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao Thái Bình lần thứ IV

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

20

Chỉ thị

04/2001/CT-UBND

21/02/2001

Về việc tăng cường chất lượng các hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhân kỷ niệm "Ngày thầy thuốc Việt Nam"

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

21

Chỉ thị

07/2001/CT-UBND

21/3/2001

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ về công chứng, chứng thực

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

22

Chỉ thị

09/2001/CT-UBND

27/3/2001

Về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Chỉ thị số 26/2002/CT-UB tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng cháy, chữa cháy

 

23

Chỉ thị

17/2001/CT-UBND

11/6/2001

Về việc thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày Quốc tế phòng chống ma túy 26/6

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

24

Chỉ thị

19/2001/CT-UBND

23/7/2001

Về việc tăng cường quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

25

Chỉ thị

02/2002/CT-UBND

3/1/2002

Tổ chức triển khai chiến dịch diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

26

Chỉ thị

04/2002/CT-UBND

28/01/2002

Tăng cường chỉ đạo sử dụng hóa đơn khi mua hàng hóa trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

27

Chỉ thị

11/2002/CT-UBND

21/5/2002

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

28

Chỉ thị

19/2002/CT-UBND

12/8/2002

Chuyển đổi và đăng ký HTX phi nông nghiệp

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

29

Chỉ thị

22/2002/CT-UBND

26/9/2002

Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

30

Chỉ thị

27/2002/CT-UBND

11/11/2002

Triển khai thực hiện niêm yết giá

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

31

Chỉ thị

12/2003/CT-UBND

8/8/2003

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng đất đai ở các xã, phường, thị trấn

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

32

Chỉ thị

17/2003/CT-UBND

11/11/2003

Về việc tăng cường thực hiện Bộ luật Lao động

Do không còn đối tượng điều chỉnh và văn bản nguồn hết hiệu lực

 

33

Chỉ thị

13/2004/CT-UBND

8/4/2004

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

34

Chỉ thị

19/2004/CT-UBND

26/7/2004

Về việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao Thái Bình lần thứ V

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

35

Chỉ thị

20/2004/CT-UBND

1/9/2004

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

36

Chỉ thị

22/2004/CT-UBND

29/9/2004

Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Thanh tra

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương

 

37

Chỉ thị

24/2004/CT-UBND

15/11/2004

Về việc thực hiện cơ chế "một cửa" tại UBND xã, phường, thị trấn

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

38

Chỉ thị

05/2005/CT-UBND

3/3/2005

Về việc đẩy mạnh và hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Được thay thế bởi Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 05/12/2011

 

39

Chỉ thị

03/2005/CT-UBND

13/3/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

40

Chỉ thị

08/2005/CT-UBND

18/4/2005

Về việc thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

41

Chỉ thị

10/2005/CT-UBND

24/5/2005

Về việc tăng cường thực hiện Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Do không còn đối tượng điều chỉnh

 

42

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND

2/8/2006

Về việc nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

43

Chỉ thị

14/2006/CT-UBND

18/8/2006

Về việc tăng cường công tác giám sát, quản lý giáo dục người đang thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và thi hành án dân sự ở xã, phường, thị trấn

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

44

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND

28/5/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản và thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát lòng sông, bãi biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Do văn bản làm căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 532/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 532/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/03/2014
Ngày hiệu lực 24/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 532/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 532/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 532/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban Thái Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 532/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban Thái Bình

  • 24/03/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/03/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực