Quyết định 56/2009/QĐ-UBND

Quyết định 56/2009/QĐ-UBND về quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 56/2009/QĐ-UBND phối hợp quản lý khu du lịch Ninh Chữ Bình Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 28/2011/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn và được áp dụng kể từ ngày 24/07/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2009/QĐ-UBND phối hợp quản lý khu du lịch Ninh Chữ Bình Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 13 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC QUẢN LÝ KHU DU LỊCH NINH CHỮ - BÌNH SƠN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại công văn số 869/SVHTTDL-NVDL ngày 25 tháng 12 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 216/2009/TTr-SNV ngày 06 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn tỉnh Ninh Thuận; gồm 3 Chương 10 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC QUẢN LÝ KHU DU LỊCH NINH CHỮ - BÌNH SƠN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với các sở, ban, ngành, đơn vị, chính quyền địa phương (gọi tắt là đơn vị phối hợp) trong công tác quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này ban hành để quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức cá nhân trong việc phối hợp triển khai thực hiện quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 4446/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp trên nguyên tắc phân công đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp, cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính, là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai.

2. Những nội dung liên quan đến công việc phối hợp mà có ý kiến khác nhau thì các bên phối hợp trao đổi để đi đến thống nhất. Trường hợp chưa thống nhất thì cơ quan chủ trì tổng hợp ý kiến, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 4. Phương pháp phối hợp

1. Ban hành văn bản đề nghị phối hợp giải quyết trong đó nêu rõ yêu cầu, nội dung thời gian, trình tự tham gia phối hợp giải quyết.

2. Gặp gỡ trực tiếp trao đổi, thoả thuận thông qua biên bản làm việc, làm cơ sở xác định trách nhiệm các bên phải tham gia phối hợp thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên xem xét quyết định.

3. Tổ chức giao ban hằng quý vào ngày 22 của tháng cuối quý, trường hợp vào ngày nghỉ thì chuyển vào ngày làm việc kế tiếp; trong trường hợp có nội dung cần giải quyết đột xuất thì cơ quan chủ trì (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) mời họp.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH PHỐI HỢP

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan chủ trì

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung và tính pháp lý trong việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn tỉnh Ninh Thuận.

1. Hằng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phối hợp, trong đó xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị phối hợp.

2. Yêu cầu cơ quan phối hợp cử cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công tác phối hợp, thông báo cho cơ quan phối hợp về tình hình tham gia của cán bộ, công chức được cử tham gia, duy trì mối liên hệ với các cơ quan phối hợp và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công của các cơ quan, đơn vị đó.

3. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo đề nghị của cơ quan, đơn vị phối hợp và các điều kiện đảm bảo khác. Báo cáo cơ quan cấp trên khi cơ quan chủ trì mời tham gia các hoạt động phối hợp.

4. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động phối hợp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan phối hợp

1. Căn cứ vào phân công của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia các hoạt động phối hợp tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn, đảm bảo chất lượng và tiến độ các hoạt động phối hợp theo kế hoạch.

2. Cử cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu theo đề nghị của cơ quan chủ trì, tạo điều kiện về thời gian cho cán bộ, công chức tham gia phối hợp, cho ý kiến kịp thời về vấn đề mà cán bộ, công chức được cử phối hợp báo cáo.

3. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi cơ quan chủ trì không mời tham gia các hoạt động phối hợp, giải trình với cơ quan có thẩm quyền về tình hình phối hợp theo quy định của Quy chế này.

Điều 7. Nội dung, trách nhiệm phối hợp

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ban quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn về chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ cấp cứu thủy nạn và lực lượng bảo vệ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên làm công tác cứu hộ của Ban quản lý;

Thông tin kịp thời tình hình các dự án đầu tư tại khu vực Ninh Chữ - Bình Sơn để Ban quản lý theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch chấp hành tốt các quy định;

Chỉ đạo Ban quản lý tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tuyên truyền phổ biến các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực du lịch đến các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực bãi biển Ninh Chữ - Bình Sơn;

Chỉ đạo Ban quản lý tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch để đảm bảo thực hiện tốt việc giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, niêm yết giá cả hàng hoá dịch vụ, … tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn theo chức năng quyền hạn được giao.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các địa phương tổ chức thực hiện Điều 10 Quy định tổ chức quản lý giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chỉ đạo Thanh tra Thủy sản phối hợp với Ban quản lý trong việc tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn và tham gia tháo dỡ, di dời khi có yêu cầu theo kế hoạch đề ra.

4. Sở Công Thương: chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường và các phòng chuyên môn tham gia phối hợp kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc thực hiện quy định về các dịch vụ, hàng hoá, điều kiện kinh doanh và các quy định khác tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn.

5. Sở Giao thông vận tải:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh, công bố mở, đóng luồng vùng giải trí, du lịch;

Kiểm tra, đôn đốc việc xác định phạm vi hành lang bảo vệ luồng, đảm bảo hệ thống phao tiêu giữa khu vực bãi tắm và khu vực hoạt động của các phương tiện phục vụ thể thao, vui chơi giải trí;

Hướng dẫn, cấp đăng ký và cấp phép hoạt động về vận tải thủy nội địa cho các tàu thuyền, canô, môtô nước, … theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và chỉ đạo Thanh tra Giao thông trong việc phối hợp kiểm tra các loại phương tiện vận chuyển khách du lịch, các phương tiện phục vụ vui chơi giải trí trên biển tại khu bãi biển Ninh Chữ - Bình Sơn.

6. Sở Y tế: chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Sở và Trung tâm Y tế huyện, thành phố phối hợp trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và cấp cứu các trường hợp khách du lịch bị tai nạn.

7. Sở Xây dựng:

Chỉ đạo Thanh tra Xây dựng phối hợp Ban quản lý kiểm tra, xử lý kiên quyết các hoạt động xây dựng lấn chiếm đất bờ biển theo quy hoạch đã được phê duyệt;

Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện quy hoạch xây dựng khu du lịch đối với các dự án trong khu du lịch theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chủ trì phối hợp với Ban quản lý trong việc thu gom các đối tượng xã hội (ăn xin, lang thang, …), tệ nạn xã hội khác trên địa bàn khu du lịch. Hỗ trợ trong việc nuôi giữ trẻ lạc, người già không nơi nương tựa, để trả về cho thân nhân và gia đình.

9. Công an tỉnh:

Chỉ đạo các lực lượng Công an huyện Ninh Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có trách nhiệm phối kết hợp với Ban quản lý theo kế hoạch và yêu cầu đột xuất. Chỉ đạo cảnh sát môi trường phối hợp với Ban quản lý trong việc đảm bảo môi trường mặt nước biển và các vấn đề liên quan đến môi trường tại khu vực Ninh Chữ - Bình Sơn;

Chỉ đạo lực lượng bảo vệ nội bộ du lịch phối hợp đơn vị chủ quản tham mưu cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật, chống các hoạt động lợi dụng du lịch để vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

10. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Chỉ đạo Đồn Biên phòng 412 có kế hoạch phối hợp cùng Ban quản lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động vùng biển trong khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn;

Chỉ đạo Đồn Biên phòng 412 thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ khu vực biên giới biển theo chức năng nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng được pháp luật quy định; đồng thời có kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người, phương tiện hoạt động trong khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn.

11. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn, các phòng ban chuyên môn trong việc quản lý, phối hợp hỗ trợ Ban quản lý thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

Phối hợp trong việc quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự. Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực môi trường, an ninh trật tự tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn;

Phòng Văn hoá và Thông tin: phối hợp trong việc hướng dẫn, tuyên truyền quảng bá để kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển du lịch trên cơ sở các quy định chính sách ưu đãi về phát triển du lịch; kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại khu vực;

Phòng Quản lý đô thị: phối hợp, sắp xếp các hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, xử lý các vi phạm về xây dựng, lấn chiếm tái phép, lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường, đào bới, khai thác các vật liệu san lấp;

Phòng Tài nguyên và Môi trường: phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm gây ô nhiễm môi trường, làm mất cảnh quan tại khu vực Ninh Chữ - Bình Sơn.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện để tổ chức các hoạt động phối hợp tại Khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn vị. Cơ quan nào chủ trì sẽ chịu trách nhiệm về kinh phí triển khai phối hợp.

Điều 9. Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành phố thuộc tỉnh nói trên có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Quy chế này. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở phòng chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã được nêu, định kỳ vào ngày 20 hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sáu tháng, hằng năm tổ chức họp để kiểm tra, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện công tác phối hợp.

Điều 10. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. Chỉ đạo Ban quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn thực hiện đúng các nội dung của Quy chế. Xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường và an ninh trật tự tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2009
Ngày hiệu lực23/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 56/2009/QĐ-UBND phối hợp quản lý khu du lịch Ninh Chữ Bình Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 56/2009/QĐ-UBND phối hợp quản lý khu du lịch Ninh Chữ Bình Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu56/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành13/02/2009
        Ngày hiệu lực23/02/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 56/2009/QĐ-UBND phối hợp quản lý khu du lịch Ninh Chữ Bình Sơn

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2009/QĐ-UBND phối hợp quản lý khu du lịch Ninh Chữ Bình Sơn