Quyết định 28/2011/QĐ-UBND

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2011/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2011/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH NINH CHỮ - BÌNH SƠN TRỰC THUỘC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 489/TTr-SVHTTDL ngày 13 tháng 6 năm 2011, của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1303/TTr-SNV ngày 12 tháng 7 năm 2011 và Báo cáo kết quả thẩm định tại văn bản số 728/BC-STP ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành có liên quan

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định hiện hành;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định tổ chức quản lý về vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn thay thế Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

2. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải có trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh, an toàn trong khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn theo địa giới hành chính.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có trách nhiệm:

- Bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh, an toàn trong khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn theo địa giới hành chính;

- Tổ chức cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho khách du lịch và nhân dân trong tỉnh tại khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn.

4. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển biên chế và nhân sự của Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn về Trung tâm Xúc tiến du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải đúng theo quy định.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan về tài chính, tài sản của Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn đúng theo quy định hiện hành.

6. Các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải nhằm đảm bảo việc quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn đạt chất lượng và hiệu quả.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và chấm dứt hiệu lực thi hành các Quyết định sau:

- Quyết định số 4445/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn;

- Quyết định số 4446/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn;

- Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn tỉnh Ninh Thuận.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trưởng Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nộ vụ; Bộ VHTTDL;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- HĐND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2011
Ngày hiệu lực24/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2011/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2011/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýTrần Xuân Hoà
       Ngày ban hành14/07/2011
       Ngày hiệu lực24/07/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 28/2011/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2011/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn

          • 14/07/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 24/07/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực