Quyết định 589/QĐ-UBND

Quyết định 589/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án giải pháp khuyến khích tăng thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 589/QĐ-UBND 2017 Đề án khuyến khích tăng thu chống thất thu ngân sách Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 589/QÐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH TĂNG THU, KHAI THÁC NGUỒN THU, CHỐNG THẤT THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ các Luật thuế, Luật phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ kết luận của UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2017; Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại Tờ trình số 1748/TTr-CT ngày 16/10/2017 về việc đề nghị phê duyệt Đề án một số giải pháp khuyến khích tăng thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án một số giải pháp khuyến khích tăng thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Thuế (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVP;
- Lưu: HCTC, KTTH.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

ĐỀ ÁN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH TĂNG THU, KHAI THÁC NGUỒN THU, CHỐNG THẤT THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH ĐẾN 2020
(Ban hành kèm theo QĐ số 589/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

PHẦN MỞ ĐẦU

I. Sự cần thiết của đề án:

Công tác thu ngân sách của tỉnh trong 5 năm qua đã có nhiều chuyển biến tốt như: Số thu tăng bình quân hàng năm trên 20%, nhiều năm liên tục hoàn thành vượt dự toán do Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh giao, góp phần tăng thêm nguồn lực hàng năm trên trên 1.600 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên số thu ngân sách chưa tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh như: Tốc độ tăng thu chưa mạnh do chưa thu hút được các nhà đầu tư tạo ra nguồn thu lớn thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như (sản xuất ô tô, rượu, bia…) và hàng tiêu thụ trong nước; cấp phép quá nhiều doanh nghiệp chế xuất (loại hình doanh nghiệp này chỉ thu được thuế TNDN không thu được thuế xuất nhập khẩu, thuế GTGT); công tác quản lý thu vẫn còn để thất thu thuế ở một số lĩnh vực, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (các làng nghề, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, ăn uống…), mức thất thu từ 1-1,5%.

Trong khi đó để đáp ứng yêu cầu về đầu tư cơ sở hạ tầng, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2022 đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, đòi hỏi nguồn lực rất lớn (hàng năm trên 10.000 tỷ đồng), nên việc tăng thêm nguồn thu ngân sách là rất cần thiết. Vì vậy cần có giải pháp để tăng nhanh nguồn thu theo hai hướng: Một là, thu hút mạnh đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển để tạo thêm nguồn thu mới; hai là, tăng cường các biện pháp quản lý để chống thất thu ngân sách. Đây là yêu cầu đồng thời cũng là nhiệm vụ không chỉ của riêng Cơ quan Thuế mà là của các cấp ủy, chính quyền, các Sở, Ban ngành từ tỉnh đến huyện, xã. Xuất phát từ sự cần thiết đó, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Đề án: Một số giải pháp khuyến khích tăng thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu trên địa bàn tnh Bắc Ninh đến năm 2020.

II. Cơ sở pháp lý để ban hành đề án:

1. Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 09/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020.

2. Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Ninh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030.

3. Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

4. Nghị quyết XIX của Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm là 10,5% -11,5% và thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 11,6%, đến năm 2020 đạt 24.750 tđồng (bao gồm cả thu nội địa và xuất, nhập khẩu).

5. Các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về công tác chống thất thu ngân sách như: Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định 1359/QĐ-TCT ngày 04/8/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế về việc ban hành kế hoạch chống thất thu thuế cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài quốc doanh.

Phần I

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2011-2016

I. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến thu ngân sách:

Bắc Ninh là tỉnh có vị trí địa kinh tế, chính trị thuận lợi, hệ thống giao thông đồng bộ, hạ tầng hiện đại, có trình độ dân trí khá cao và năng động; cùng với các chính sách ưu đãi hấp dẫn đã thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI với các ngành công nghiệp mũi nhọn công nghệ cao như điện tử, viễn thông, công nghiệp hỗ trợ đã và đang được triển khai đồng bộ, có hiệu quả tại các Khu công nghiệp, các Cụm công nghiệp, cùng với đó là sự phát triển của các Làng nghề truyền thống. Sản phẩm của nhiều DN có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Năm 2016, nhiều chỉ tiêu của Bắc Ninh đứng thứ hạng cao trong cả nước.

II. Thực trạng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh:

1. Kết quả thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2016:

Nhờ có thành tựu về phát triển kinh tế nên thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn đã đạt được kết quả đáng khích lệ: Số thu tăng nhanh qua các năm, tính chung giai đoạn 2011-2016, tăng bình quân 21,4%/năm, đạt và vượt cao hơn chỉ tiêu tăng thu bình quân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra (13,6%).

Kết quả thu nội địa giai đoạn 2011- 2016 cụ thể như sau:

TT

Năm

Thu NSNN (tỷ đồng)

Tỷ lệ % thực hiện so với năm trước

1

2011

4.301

110

2

2012

4.922

114

3

2013

6.522

133

4

2014

8.343

128

5

2015

10.388

125

6

2016

12.468

120

 

Tổng thu giai đoạn 2011 - 2016

46.944

Tốc độ tăng BQ hàng năm (21,4)

Cơ cấu thu ngân sách nội địa giai đoạn 2011-2016 bao gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tkhu vực công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh, thu phí, lệ phí và các khoản thu từ đất; trong đó thu từ thuế và phí là nguồn thu chủ yếu, mang tính bn vững cao và phản ánh đúng tc độ tăng trưởng của nn kinh tế. Tuy nhiên, trong cơ cấu thu nội địa, nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (DN - ĐTNN) chiếm tỷ trọng lớn và có tốc độ tăng trưởng nhanh.

Thu từ các khoản thuếphí giai đoạn 2011-2016 đạt 41.188 tỷ đồng/46.944 tỷ đồng, chiếm 87,7% tổng thu ngân sách, tốc độ tăng thu bình quân là 21,4%/năm, riêng khu vực DN-ĐTNN chiếm tỷ trọng 44,4% trên tổng thu từ các khoản thuế và phí. Dự báo giai đoạn 2016-2020 thu từ các khoản thuếphí đạt 78.532 tỷ, riêng khu vực DN-ĐTNN ước thu 39.676 tỷ chiếm tỷ trọng 50%.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gắn chặt với thu hút đầu tư nước ngoài (vì chủ yếu thu của người nước ngoài). Số thu năm 2016 là 1.675 tỷ, năm 2017 ước đạt 2.200 tỷ; Dự đoán các năm sau thuế TNCN vẫn luôn là khoản thu lớn đứng thứ 2/14 khoản thu, sắc thuế mà Cục Thuế đang quản lý (chỉ sau khoản thu từ khu vực doanh nghiệp ĐTNN). Số thuế TNCN tăng nhanh do có nhiều các chuyên gia kỹ thuật cao cấp đến làm việc cho các nhà thầu nước ngoài tại dự án lớn ở các Khu công nghiệp; mặt khác do Cơ quan Thuế đã tập trung thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề có hiệu quả cao như: Kiểm tra thuế nhà thầu nước ngoài, kiểm tra thuế thu nhập cá nhân (TNCN) người nước ngoài thuộc đối tượng cư trú tại Việt Nam.

- Thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2011-2016 đạt 5.756 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng thu nội địa. Dự báo giai đoạn 2016-2020 đạt 10.972 tỷ đồng, chiếm 12,2%.

Như vậy, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đã có những chuyển biến tích cực, phản ánh kết quả đu tư của tỉnh trong những năm qua đã được quan tâm thực hiện; công tác quản lý thu NSNN cũng đã được các cấp, các ngành thường xuyên chú trọng chỉ đạo.

Đến nay Bắc Ninh là một trong 16 tỉnh tự cân đối ngân sách và có điều tiết về Trung ương 17% (giai đoạn 2017-2020); năm 2016 số thu nội địa đạt ngưỡng 12.468 tỷ đồng, năm 2017 ước đạt 16.126 tỷ đồng. Đây chính là kết quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhiều năm thuộc nhóm tốt cả nước; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) xếp thứ 2 toàn quốc; mức độ thu hút đầu tư, nhất là các doanh nghiệp FDI là một trong những địa phương nằm trong tốp đầu của cả nước; tuy nhiên sức cạnh tranh và hiệu qusản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp khu vực dân doanh còn hạn chế, số thu nộp ngân sách chưa tương xứng với tiềm năng của doanh nghiệp.

2. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thu NSNN giai đoạn 2011-2016 và dự báo một số nguy cơ ảnh hưởng đến tính bền vững của nguồn thu NSNN:

2.1. Số thu NSNN những năm qua tăng cao, nhưng phụ thuộc nhiều vào số nộp ngân sách của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (giai đoạn 2011-2016 số thu từ các doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng 44% tổng số thu từ thuế và phí, dự báo giai đoạn 2017-2020 tỷ trọng 50%), nhất là một số nhà đầu tư lớn như Samsung và các DN vệ tinh (chiếm khoảng 85% số thu từ doanh nghiệp FDI). Do đó số thu từ khu vực FDI nói riêng, của toàn tỉnh nói chung phụ thuộc rất nhiều vào sự ổn định và tăng trưởng của dự án lớn; trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay trên lĩnh vực công nghệ, tiềm ẩn rủi ro cao.

2.2. Hiện nay các dự án FDI trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chưa phải là điểm nóng về chuyển giá (vì Công ty Samsung Electronics Việt Nam đang hưởng ưu đãi rất cao nên về cơ bản không có hiện tượng chuyển giá ra nước ngoài để tránh thuế trong nước), nhưng về lâu dài việc chuyển giá, dịch chuyển vốn đầu tư (khi hết thời gian ưu đãi) là một nguy cơ rất cao làm mất tính ổn định nguồn thu NSNN trên địa bàn.

2.3. Số lượng DN dân doanh chiếm tỷ trọng rất lớn (90% tổng số DN) nhưng số thu từ khu vực này chỉ chiếm 13% tổng số thu, chưa tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân khu vực DN dân doanh chủ yếu là DN nhỏ và vừa, trong những năm qua gặp nhiều khó khăn về vốn, công nghệ, về thị trường, trình độ quản lý, trình độ pháp luật… nên sức cạnh tranh và hiệu quả thấp; đây cũng là khu vực có rủi ro, thất thu về thuế cao do: Doanh nghiệp để ngoài sổ sách kế toán không hạch toán đầy đủ doanh thu; kê khai khống chi phí; mua bán hóa đơn bất hợp pháp.. do đó cũng làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách.

2.4. Việc cấp phép thành lập doanh nghiệp chế xuất quá nhiều mà không có sự lựa chọn làm giảm đáng kể nguồn thu ngân sách từ thuế xuất nhập khẩu và thuế GTGT trên địa bàn. Thống kê đến thời điểm hiện tại có 95 doanh nghiệp chế xuất, tổng doanh thu năm 2016 là: 553.927 tỷ đồng, nếu không phải là doanh nghiệp chế xuất thì tối thiểu có thể thu cho ngân sách số thuế GTGT là 550 tỷ đồng (khoảng 0,1%/ doanh thu), chưa kể thuế xuất, nhập khẩu. Trong khi đó chưa quan tâm chú trọng thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất sản phẩm mang lại nguồn thu cao như: Sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (ô tô, rượu, bia, điều hòa không khí...), hàng công nghiệp tiêu dùng trong nước.

2.5. Sự phối hợp giữa các ngành với Cơ quan Thuế có lúc, có nơi làm chưa tốt, ảnh hưởng đến công tác thu NSNN, thậm chí gây thất thu như: Cung cấp thông tin, xác định giá thuê đất chưa kịp thời, cấp phép cho chủ đầu tư khác khi bên chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế; công tác phối hợp điều tra, xét xử các đối tượng trốn thuế chưa thật sự hiệu quả…

2.6. Trình độ chuyên môn của một bộ phận công chức thuế còn hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý thuế, thậm chí gây thất thu thuế như: Không đủ năng lực giám sát nên không phát hiện được các rủi ro về thuế (doanh nghiệp lách luật để hưởng ưu đãi, chuyển giá để trốn thuế…). Kết quả thanh tra năm 2016 truy thu và phạt 160 tỷ đồng (bằng 1,25% trên tổng số thu), năm 2017 ước đạt 240 tỷ đồng (bằng 1,48% trên tổng số thu).

Phần II

MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH TĂNG THU, CHỐNG THẤT THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2020

I. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ thu NSNN đến năm 2020:

Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm then chốt trong việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, là năm đầu thực hiện ổn định thu, chi ngân sách giai đoạn 2017-2020.

1. Quan điểm:

- Thu NSNN trên địa bàn là một nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, quyết định thực hiện các vai trò của ngân sách nhà nước và phát huy cao độ các nguồn lực để phát triển nhanh sức sản xuất, khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tư, nhất là đầu tư lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sạch, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng.

- Tăng thu NSNN trên địa bàn, tạo sự chủ động cho ngân sách địa phương và điều tiết về ngân sách trung ương theo tỷ lệ (%) quy định, bảo đảm nhu cầu chi tiêu cần thiết hợp lý cho hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước, tạo nguồn lực tài chính quan trọng cho tích lũy để tái đầu tư, sớm đưa tỉnh nhà trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2022 theo hướng văn minh, hiện đại.

2. Mục tiêu.

2.1. Mục tiêu tổng quát:

- Việc huy động nguồn thu từ thuế, phí của địa phương vừa phải bảo đảm tính hợp lý, vừa đúng luật, đồng thời phải căn cứ vào định hướng tại các Nghị quyết của Tnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh để làm cơ sxác định, tính toán, dự báo các nguồn thu có tính chất đột phá cho đến năm 2020.

- Bảo đảm cơ cu thu hợp lý, bền vững; tỷ trọng huy động thuế, phí ngày càng cao trong tổng thu NSNN trên địa bàn, đây là yếu tố có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tập trung nguồn lực phục vụ nhu cầu chi của tỉnh một cách ổn định và bền vững.

- Thu NSNN phải tuân thủ đúng pháp luật, gắn với việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; chống lạm dụng chống thất thu thuế để gây phiền hà đến doanh nghiệp và người dân, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đến năm 2020 tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 24.750 tỷ đồng (bao gồm thu nội địa và thu XNK).

Dự báo tốc độ thu NSNN đến 2020 (không bao gồm thu XNK):

CHỈ TIÊU

Tổng cộng 2016-2020

Thu NSNN giai đoạn 2016 - 2020 (tỷ đồng)

Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 (%)

TH 2016

ƯỚC 2017

DỰ TOÁN 2018

DỰ KIẾN 2019

DỰ KIẾN 2020

Tổng thu nội địa

89.504

12.468

16.126

17.950

20.205

22.755

17%

Trong đó:

- Thuế, phí, khác

- Thu tiền SD Đất

 

78.532

10.972

 

11.296

1.172

 

13.826

2.300

 

15.650

2.300

 

17.705

2.500

 

20.055

2.700

 

17,1%

16,4%

- Với tình hình thực tế hiện nay, dự báo tốc độ tăng thu nội địa (bao gồm tiền sử dụng đất) bình quân cả giai đoạn 2016-2020 đạt 17%/năm (cao hơn chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX đề ra là 11,6%/năm), đến năm 2020 tổng thu nội đạt tối thiểu 22.700 tỷ đồng.

- Nếu triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tạo nguồn thu, khuyến khích tăng thu ngân sách nhà nước, đến năm 2020 thu nội địa có thể đạt ngưỡng 27.800 tỷ (tốc tăng thu NSNN đạt 20%/năm, tăng bình quân 3.900 tỷ/năm).

3. Nhim vụ:

- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể để triển khai các nhiệm vụ về thu NSNN trên địa bàn, bảo đảm đến năm 2020 thu nội địa về thuế và phí tối thiểu đạt 20. 000 tỷ, tổng thu NSNN (bao gồm cả thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu) vượt chỉ tiêu do Đại hội XIX đề ra ( 24.750 tỷ đồng).

- Xây dựng, rà soát, sửa đổi các cơ chế chính sách đặc thù, nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh; tích cực trong thu hút đầu tư và phát triển sản xuất.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư trọng điểm, bảo đm việc triển khai xây dựng và đi vào hoạt động đúng tiến độ, thời hạn quy định, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và tạo nguồn thu cho NSNN.

II. Các giải pháp tạo nguồn thu, khuyến khích tăng thu ngân sách nhà nước đến năm 2020.

Nghiên cứu các giải pháp tăng thu gắn với tăng trưởng kinh tế, đảm bảo thu bền vững; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách; thực hiện các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm tạo nguồn thu ln, n định từ nội lực nền kinh tế của tỉnh.

1. Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản của tỉnh liên quan đến các lĩnh vực đột phá chiến lược, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, kết hợp với tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong tổ chức triển khai thực hiện; Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cnh tranh.

2. Rà soát lại các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hoặc ban hành mới các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh; tạo cơ chế khuyến khích đầu tư đủ sức hấp dẫn và khả thi, tăng thêm cơ hội đu tư và kinh doanh cho khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy sản xuất làng nghề theo hướng bền vững, đổi mới công nghệ, xử lý môi trường, xây dựng các thương hiệu sản phẩm làng nghề; chú trọng các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo, các DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc thu hút đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực có tác động mạnh mẽ đến tăng thu NSNN: Thu hút, lựa chọn những Dự án lớn sản phẩm tiêu thụ nội địa để tăng nguồn thu từ thuế GTGT, các nhà đầu tư thực sự có năng lực về tài chính, quản lý dự án và đảm bảo tiến độ đầu tư theo cam kết; hạn chế thấp nhất cấp phép thành lập doanh nghiệp chế xuất để tạo điều kiện tăng số thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và tăng thu nội địa.

- Đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư: Hàng năm tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đầu tư mới vào các lĩnh vực tạo ra giá trị sản phẩm hàng hóa có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao, có nguồn thu lớn như: Điện tử, viễn thông, cơ điện tử, hóa dược, sản phẩm công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; khuyến khích các doanh nghiệp hiện có đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao…

- Tranh thủ sự đồng tình, giúp đỡ ủng hộ của Trung ương; tham khảo ý kiến của các nhà chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực để tham vấn, từ đó tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm kêu gọi đầu tư có hiệu quả tối đa nhất, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư trên địa bàn; cải cách thủ tục, đơn giản thủ tục đầu tư, giải quyết nhanh, gọn các thủ tục hành chính như: Thủ tục thuê đất, giao đất, quy hoạch, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong mọi lĩnh vực như: Thuế, đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng, điện năng, phòng cháy, môi trường...

 - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, chú trọng các hình thức đối tác công tư PPP, coi đây là động lực quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của tỉnh, từ đó thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào địa phương.

4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Phấn đấu cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), qua đó tạo môi trường đầu tư lành mạnh, hp dẫn cho các nhà đu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; thực hiện vận hành có hiệu quả Trung tâm hành chính công tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

5. Tăng cường đối thoại với Người nộp thuế.

Phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan thuế và các ngành liên quan để tổ chức nhiều hơn các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ về thuế và các lĩnh vực khác.

6. Khuyến khích khởi nghiệp.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản về khuyến khích khởi nghiệp như: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/02/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp; Kế hoạch số 2156/KH-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 24/4/2017 về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển, với mục tiêu đến năm 2020 tỉnh Bắc Ninh có 15.000 doanh nghiệp.

7. Thực hiện có hiệu quả mô hình “Bác sĩ doanh nghiệp”.

Duy trì các kênh thông tin, giữ mối liên hệ thường xuyên với các nhà đầu tư; kết nối doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp FDI nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, dịch vụ khu công nghiệp; nắm bắt và đề xuất giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn cho nhà đầu tư; đồng thời phát hiện các dự án đầu tư chậm tiến độ, không đáp ứng điều kiện ưu đãi, sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả các nguồn lực, nhất là đất đai và cơ sở hạ tầng; kịp thời đề xuất thu hồi và chuyển giao cho những dự án hiệu quả hơn.

8. Hỗ trdoanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu.

Các ngành, các cấp theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội hiện hành của nhà nước và các chính sách của địa phương, đặc biệt là các chính sách liên quan đến doanh nghiệp.

a) Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, vận dụng các cơ chế chính sách của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích đầu tư đặc thù của địa phương (ngoài các chính sách hỗ trợ, ưu đãi theo quy định hiện hành của nhà nước) như: Hỗ trợ doanh nghiệp (có chính sách trợ giúp) doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư trong các cụm công nghiệp, khu vực làng nghề (ngoài chính sách ưu đãi quy định tại Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa ban hành ngày 12/6/2017).

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu cơ chế:

- Hỗ trợ tiền đền bù giải phóng mặt bằng (giao đất sạch) cho các doanh nghiệp đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (ngoài các chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp nông thôn đã quy định tại NĐ số 210/2013/NĐ-CP; QĐ số 46/2016-UBND) như: Bao tiêu và chế biến sản phẩm nông sản của tỉnh, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chất lượng cao.

- Dành quỹ đất sạch hoặc hỗ trợ tiền đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng cho các DN thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp và Doanh nghiệp thực hiện dự án khu đô thị mới.

c) Các ngành, các cấp theo nhiệm vụ quản lý, tổ chức theo dõi, đánh giá những nhân tố tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, diễn biến giá cả thị trường, ảnh hưởng thuận lợi, khó khăn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có số thu ngân sách lớn để kịp thời đề xuất các giải pháp tạo điều kiện hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu cho ngân sách Nhà nước;

d) Cơ quan Thuế nắm bắt đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN; đồng thời tổ chức thực hiện đúng chính sách hoàn thuế, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, kích cầu đầu tư và tiêu dùng; đồng thời, tổ chức thu đúng, kịp thời các khoản thu theo chính sách pháp luật thuế mới ban hành hoặc sửa đi, bổ sung.

e) Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh tăng cường các hoạt động bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với nguồn vốn tín dụng với các chi phí vay vốn thấp nhất và đảm bảo bình đẳng với các DN lớn trong việc tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi.

f) Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Ninh tăng cường chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Quy định và hướng dẫn về lãi suất cho vay giữa các tổ chức tín dụng với khách hàng, quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng theo Thông tư số 39/2016/TT-BTC tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp được vay vốn, trong đó tập trung cơ cấu vốn vay cho các lĩnh vực sn xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

g) Các cơ quan, đơn vị Nhà nước khác trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến các doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất, đơn giản, nhanh gọn, hiệu quả trong giải quyết những thủ tục hành chính với các doanh nghiệp và người dân nhằm nâng cao chỉ số (PCI, PAPI). Tăng cường các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp.

III. Các giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Cơ quan Thuế nhằm quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, chống nợ đọng thuế.

1. Công tác tham mưu, dự báo: Nâng cao chất lượng công tác dự báo, nhận định đánh giá về tình hình SXKD của các doanh nghiệp, phục vụ cho việc điều hành và đánh giá tăng trưởng kinh tế của địa phương và đánh giá đúng khả năng nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

2. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế: Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về thuế như: Tổ chức tọa đàm, Hội nghị đi thoại, phát phiếu thăm dò, tổ chức tuần lễ lắng nghe Người nộp thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn miễn phí các chính sách thuế, đặc biệt là các chính sách thuế mới ban hành, sửa đổi, bổ sung. Xây dựng và triển khai đa dạng các dịch vụ hỗ trợ Ni nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, trong đó chú trọng và đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ qua hình thức điện tử; xây dựng và cung cấp các dịch vụ tra cứu hoặc trao đổi thông tin điện tử về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế; khuyến khích, hỗ trợ phát triển các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ đại lý thuế.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu ngân sách nhà nước; đảm bảo hàng năm thanh tra, kiểm tra tối thiểu đạt 18% số doanh nghiệp đang hoạt động; phối hợp với các Cơ quan (Công an, Tòa án, Kiểm sát…) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế và hóa đơn. Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra, kiểm toán.

4. Công tác quản lý kê khai, nợ đọng thuế: Thường xuyên bám sát và nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nắm bắt đầy đủ và quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đôn đốc Người nộp thuế kê khai và nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào NSNN, hạn chế thấp nhất việc phát sinh nợ đọng mới; nâng cao chất lượng công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, kiên quyết áp dụng các biện pháp quản lý nợ theo quy định của pháp luật và Quy trình quản lý nợ thuế, đảm bảo hoàn thành tất cả các chỉ tiêu thu nợ do Tổng cục Thuế giao.

5. Công tác tổ chức cán bộ liên quan đến lĩnh vực thuế.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu theo từng chức năng quản lý thuế. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức thuế, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh’’ với việc thực hiện NQTW 4 khóa XII của Đảng.

Nâng cao vai trò và ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, công chức phải làm việc một cách sáng tạo, hiệu quả quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, chú trọng vào những khâu có rủi ro dễ xảy ra tiêu cực (thanh tra, kiểm tra), kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Nhà nước, nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng.

6. Công tác cải cách, hiện đại hóa.

Đẩy mạnh tiến trình thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ. Triển khai và khai thác có hiệu quả các phần mềm ứng dụng; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh việc khai thuế, nộp thuế điện tử: Phấn đấu 100% doanh nghiệp kê khai thuế điện tử và ít nhất 95% nộp thuế điện tử, tiếp tục mở rộng áp dụng nộp thuế điện tử đối với các hộ cá nhân kinh doanh có sử dụng hóa đơn; thu lệ phí trước bạ; triển khai hoàn thuế điện tử và hóa đơn điện tử góp phần giảm tối đa việc mua, bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp... duy trì áp dụng tốt tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong hoạt động của Cơ quan Thuế.

7. Công tác thi đua, khen thưởng người nộp thuế.

Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế sớm đánh giá thành tích của doanh nghiệp về lĩnh vực thuế để kịp thời đề nghị tỉnh khen thưởng vào đầu năm và công bố tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ hàng năm của tỉnh.

8. Công tác phối hợp giữa cơ quan thuế và các đơn vị liên quan.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp nhằm hình thành bộ dữ liệu, thông tin của người nộp thuế làm cơ sở chống thất thu thuế; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan trong việc thực hiện quản lý đối tượng nộp thuế như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu CN để nắm kịp thời các doanh nghiệp mới thành lập, các nhà đầu tư mới; Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý nguồn thu về đất đai; Công An các cấp để xử lý các đối tượng cố tình vi phạm chính sách thuế nhằm gian lận, trốn thuế; Cục Hải quan để quản lý thu thuế nhà thầu xuất nhập khẩu tại chỗ, đánh giá ý thức chấp hành chính sách thuế phục làm căn cứ xếp hạng tín nhiệm để thực hiện ưu tiên các thủ tục hải quan, thu hồi nợ thuế đối với các trường hợp hoàn thuế; phối hợp với Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; Sở Giao thông - Vận tải trong quản lý phương tiện kinh doanh vận tải nhất là Taxi nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, cụ thể:

- Hàng tháng, thực hiện thông tin cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) về các doanh nghiệp: Bỏ địa chỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, kinh doanh kém hiệu quả, đã đóng mã số thuế,... để xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế, Luật Doanh nghiệp.

- Hàng tháng, thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường về các doanh nghiệp được thuê đất nhưng không đầu tư, hoặc chậm thực hiện so với thời gian quy định để Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai; đối với những doanh nghiệp đã đăng ký mã số thuế tại Bắc Ninh và những đơn vị tỉnh ngoài thuê đất tại Bắc Ninh thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường thông tin kịp thời cho Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh biết để xác định đơn giá thuê đất và theo dõi đôn đốc thu nộp tiền thuê đất kịp thời, cũng như theo dõi tiến độ đầu tư của dự án.

- Phối hợp với cơ quan liên quan (Công an, Kho Bạc, Tòa án, Viện Kiểm sát) thực hiện tốt quy chế phối hợp về xử lý tin báo và tố giác tội phạm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả hơn nữa “Quy chế phối hp trong công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế” giữa Công an tỉnh và Cục Thuế tỉnh đã ký kết. Cơ quan Thuế trao đổi, kịp thời cung cấp thông tin, thông báo cho cơ quan Công an về các cơ sở sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật như: Mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, khai man trốn thuế, doanh nghiệp bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh, để xác minh, điều tra làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Phi hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, về Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc cung cấp thông tin, nhận thông tin, xử lý thông tin, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), Sở Công thương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; thường xuyên giám sát, kim tra niêm phong phương tiện đo xăng dầu (cột bơm) của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong toàn tỉnh; xử lý và chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm.

- Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp thu thuế các phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh nói chung và Quy chế quản lý thu thuế hoạt động kinh doanh xe Taxi đã được ký kết giữa hai ngành.

- Phối hợp với Chi cục Quản lý thị trưng, Chi cục Kiểm lâm, Cảnh sát giao thông tnh và các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chế độ hóa đơn chứng từ đi với mặt hàng gỗ, xăng dầu nhập khẩu lưu thông trên thị trưng, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyn không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, hoặc quay vòng hóa đơn để hợp pháp hóa số lượng xăng dầu gian lận thương mại nhằm mục đích trốn thuế; Phối hợp chặt chẽ với các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Chủ động phối hp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Huyện ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân cp huyện, các ngành liên quan tuyên truyền rộng rãi các chính sách về thuế đến tổ chức cơ sĐảng, cp ủy, chính quyn, các tchức đoàn th, tng lp nhân dân và các tchức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh bằng nhiều hình thức như: Bản tin sinh hoạt Chi bộ hàng tháng; thông tin trên báo, Đài Phát thanh và Truyền hình, tổ chức Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu chính sách thuế

- Phối hp với Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan Nhà nưc có liên quan tổ chức thực hiện cưỡng chế thuế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cố tình chây ỳ nợ đọng thuế, vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan nâng tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu ngân sách đối với một số lĩnh vực trọng điểm như: Kinh doanh vận tải; xăng dầu; bất động sản; doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ ăn uống; doanh nghiệp rủi ro cao trong việc sử dụng hóa đơn, chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Phần III

NHIỆM VỤ CỦA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP, QUẢN LÝ CÁC NGUỒN THU CHỐNG THẤT THU NGÂN SÁCH

I. Công tác phối hợp trong quản lý các nguồn thu từ đất đai.

1. Thu tiền sử dụng đất các dự án đất đấu giá.

a) Tập trung đôn đốc thu nợ đọng tiền sử dụng đất: Cơ quan Thuế chủ trì, phối hợp với STài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện rà soát, xác định chính xác số nợ đọng tiền sử dụng đất của các dự án, theo từng đối tượng, thông báo thu nộp dứt điểm tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định.

Kiên quyết không cho các tổ chức, cá nhân tham gia các dự án mới khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính của các dự án cũ; áp dụng các biện pháp tính đủ tiền chậm nộp, cưỡng chế nợ đọng thuế, công bcông khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những đối tượng cý chây ỳ chậm thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

b) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất không qua đấu giá, đất tái định cư đã có trong kế hoạch sử dụng đất, chú trọng các dự án đã hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm báo cáo tiến độ và cam kết tiến độ gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở đó tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan đôn đốc và xử lý thu tiền sử dụng đất định kỳ hàng quý.

2. Triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn.

2.1. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai các dự án đấu giá đất tạo vốn cho đầu tư phát triển:

- Các Sở, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp trên tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các chủ dự án triển khai thực hiện nhanh nhất theo quy định của pháp luật.

- Ngân sách cấp tỉnh (hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất) cho vay ứng tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt.

2.2. Thực hiện việc chỉ định dự án đấu giá đất để tạo vốn cho công trình cụ thể (không điều tiết phân bổ theo quy định tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND18 về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020). Điều kiện công trình cụ thể:

+ Tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, vùng, địa phương.

+ Chi phí đầu tư hạ tầng cơ sở và phúc lợi công cộng cần thiết có giá trị trên 100 tỷ đồng.

+ Được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh.

2.3. Các dự án do xã làm chủ đầu tư; thực hiện đấu giá tạo vốn xây dựng nông thôn mới, được sử dụng 100% số tiền thu được (sau khi trừ chi phí liên quan và trích Quỹ phát triển đất theo quy định) để bổ sung kinh phí xây dựng hạ tầng nông thôn.

2.4. Trường hợp tiền đấu giá đất lớn hơn giá trị dự toán công trình cụ thể hoặc các dự án xây dựng nông thôn mới được duyệt theo quy định tại điểm 2.2, 2.3 (ở trên) thì chênh lệch lớn hơn thực hiện theo phân cấp hiện hành.

3. Thực hiện việc rà soát, tiến hành xử lý vi phạm Luật Đất đai và thu tiền sử dụng đất khi công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động chỉ đạo và thực hiện rà soát các trường hợp vi phạm Luật Đất đai ở nông thôn và các khu dân cư, xử phạt vi phạm và xử lý thu tiền sử dụng đất nếu được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

- STài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Số tiền thu từ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất được để lại để đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Tiền nộp phạt vi phạm Luật Đất đai điều tiết theo phân cấp hiện hành.

4. Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và nhà đất của các tổ chức, cá nhân khác:

a) Đối với cơ sở nhà, đất do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Công ty Nhà nước quản lý, sử dụng: Các diện tích nhà, đt không có nhu cu sử dụng, bỏ trống, cho mượn, cho thuê, sử dụng không đúng mục đích, kém hiệu quả phải được thu hồi để xử lý điều chuyển hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đất thuê theo mục đích sử dụng đất được chuyển đổi; y ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý đất đai trên địa bàn của mình có trách nhiệm rà soát, tổng hợp báo cáo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý.

b) Đối với cơ sở nhà, đất do các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng: Do ô nhiễm môi trường hoặc không còn phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội chung của tỉnh (kể cả một số cụm công nghiệp thuộc các khu đô thị) hoặc sử dụng đất không đúng mục đích quy định... phải được thu hồi hoặc chuyển đổi sử dụng vào mục đích khác phù hợp và được xử lý theo một trong hai hình thức (sau khi phạt vi phạm Luật Đất đai đối với trường hợp sử dụng không đúng mục đích):

- Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá;

- Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức định giá;

Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Qun lý các khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm rà soát, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định xử lý với từng trường hợp cụ thể.

c) Toàn bộ số tiền thu được từ xử lý nhà, đất quy định tại điểm a, b nêu trên sau khi trừ các chi phí, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật được nộp ngân sách theo phân cấp hiện hành.

5. Điều chỉnh, xác định đơn giá thuê đất, mặt nước: Cơ quan Thuế thường xuyên rà soát để điều chỉnh kịp thời đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của các dự án khi hết thời gian ổn định theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, xác định đơn giá thuê đất cho các dự án thuê đất mới hoặc những dự án thuê đất cũ nhưng chưa có Phiếu chuyển thông tin để Cơ quan Thuế có căn cứ xác định tiền thuê đất phải nộp của dự án và đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

6. Quyết toán tiền sử dụng đất: Sở Tài chính chủ trì phối hp với các ngành liên quan thực hiện quyết toán thu tin sử dụng đt đi với các dự án giao đất xây nhà để bán, dự án đấu giá đất... đã tạm thực hiện xong nghĩa vụ tiền sử dụng đất với Nhà nước; xác định chính xác diện tích phải nộp tin sử dụng đất, đơn giá, tiền sử dụng đất phải nộp (theo Quyết định đã phê duyệt, số tăng, giảm do thay đổi quy hoạch ), tiền bồi thường đất được khấu trừ (nếu có),... tiền sử dụng đất còn phải nộp ngân sách, tiền sử dụng đất đã nộp, tiền sử dụng đất nộp thừa hoặc còn thiếu; thông báo cho Cục Thuế để đôn đốc thu nộp kịp thời số còn thiếu vào NSNN.

II. Công tác phối hợp trong quản lý, chống thất thu các khoản thuế, phí, lệ phí.

1. Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh: Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện công tác thu ngân sách; tổ chức rà soát, đánh giá, phân tích nhng yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu; khai thác nguồn thu, tăng cường quản lý chống thất thu, chống nợ đọng thuế; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách hàng năm theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy, nhiệm vụ được Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các Chi cục Thuế phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã); các cơ quan chức năng cấp huyện thống kê, phân loại các hộ sản xuất, kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (theo ngành nghề, quy mô kinh doanh), những hộ có đủ điều kiện phải đưa vào quản lý thu thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Mức thuế khoán ấn định cho hộ kinh doanh; danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đưc niêm yết công khai, minh bạch, rõ ràng tại trụ sở UBND cấp xã và đăng trên trang thông tin điện tử của Cục thuế. Tăng cường giám sát kê khai thuế đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống, thương mại, dịch vụ có quy mô lớn; các hộ sử dụng hóa đơn bán hàng thường xuyên; quản lý chặt chẽ nguồn thu từ thu thuế hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai, thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

2. Sở Tài chính.

- Chủ trì phối hợp với Cục Thuế hướng dẫn các doanh nghiệp về chế độ kế toán; Kiểm tra, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp chấp hành không nghiêm chế độ kế toán theo quy định tại Nghị định số 105/2013NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán;

- Tư vấn, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh ký kết hợp đồng với tổ chức, doanh nghiệp có chức năng hoạt động thẩm định giá, để xác định giá trị tài sản theo đề nghị của cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc Cục Thuế.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thu ngân sách Nhà nước. Hàng năm xây dựng các chương trình kế hoạch phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra chuyên đề về công tác thu ngân sách của cơ quan thu và việc thu nộp ngân sách của các đối tượng có nghĩa vụ nộp ngân sách.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh và Cục Thuế.

- Chủ trì phối hợp với Cơ quan Thuế, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra theo chuyên đề đối với các doanh nghiệp sau thành lập không có phát sinh hoạt động SXKD; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp.

- Hàng tháng cung cấp thông tin kịp thời cho Cục Thống kê, Cục Thuế, Công an tỉnh, Cục Hải quan, UBND cấp huyện về tình hình đăng ký doanh nghiệp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giải thể; thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Doanh nghiệp theo thẩm quyền.

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Hàng tháng cung cấp thông tin cho Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế về doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và thông báo thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư (đối với trường hợp dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) trong các Khu công nghiệp, thay đổi nhân sự chủ chốt (nếu có) của doanh nghiệp, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chủ trì phối hợp với Cơ quan Thuế, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và sau khi nhận được thông báo thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư (đối với trường hợp dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

- Phối hợp với Cục Thuế, các cơ quan có liên quan tham mưu cho Tỉnh xử lý kịp thời các vướng mắc về ưu đãi của các doanh nghiệp đầu tư trong Khu công nghiệp.

5. Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội.

Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội (cơ quan thường trực Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp - “Bác sĩ doanh nghiệp”) có nhiệm vụ nắm bắt, tổng hợp tình hình, đôn đốc, giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp; chỉ đạo, phối hợp triển khai biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp về các chính sách nói chung và chính sách thuế nói riêng chuyển cho các cơ quan chức năng xử lý giải đáp, trả lời kịp thời.

6. Công an tỉnh.

- Phối hợp với Cục Thuế tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp đấu tranh phòng chống, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực thuế; chống thất thu thuế đối với cơ sở kinh doanh vận tải thủy, bộ. Xác minh, điều tra, kết luận và xử lý kịp thời các vụ việc do Cơ quan Thuế chuyển sang.

- Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan, Công an cấp huyện cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế các cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật về thuế do cơ quan Công an phát hiện chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự để Cơ quan Thuế thực hiện xử phạt hành vi vi phạm về thuế theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn, hỗ trợ Cơ quan Thuế trong quá trình cưỡng chế, thi hành quyết định hành chính thuế khi có đề nghị của Cơ quan Thuế; Phối hợp kiểm tra chống thất thu thuế hoạt động kinh doanh vận tải.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Hàng tháng, cung cấp thông tin kịp thời cho Cục Thuế, Sở Tài chính, về hồ sơ thuê đất của cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai… bao gồm: Tên doanh nghiệp, mã số thuế, diện tích thuê đất, thời gian thuê, địa chỉ thuê đất, vị trí cụ thể của lô (thửa) đất thuê.

- Hàng tháng, cung cấp thông tin về các doanh nghiệp được thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng, cho thuê lại, hoặc Nhà nước thu hồi đất để Cơ quan Thuế làm cơ sở quản lý theo quy định của pháp luật.

- Chuyển kịp thời phiếu chuyển thông tin điều chỉnh theo quy định.

8. Sở Giao thông - Vận tải.

Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm; Phòng quản lý phương tiện vận tải và người lái phối hợp với Cơ quan Thuế trong việc kiểm tra và thực hiện truy thu các loại thuế của phương tiện thông qua việc kiểm tra chứng từ thu, nộp ngân sách của kỳ lưu hành trước, trước khi cấp giấy phép lưu hành kỳ mới; thường xuyên cung cấp danh sách các phương tiện có kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh để Cục Thuế Bắc Ninh chỉ đạo các Chi cục Thuế thực hiện việc thu thuế tại địa phương nơi phương tiện đăng ký hoạt động. Tăng cường giám sát quản lý các cơ sở kinh doanh vận tải Taxi theo quy chế phối hợp đã ký kết với Cục Thuế.

9. Sở Công thương.

- Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, UBND cấp huyện kiểm tra, đánh giá về năng lực hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh trên địa bàn. Tham mưu cho UBND tỉnh về định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề trên địa bàn tỉnh nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển;

- Chỉ đạo cơ quan Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường để xử phạt các hành vi kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhằm trốn thuế, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép;

- Chủ trì, phi hợp với các Sở, ban, ngành liên quan; thành viên Ban chđạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi (Ban Chđạo 389) của tnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các doanh nghiệp, các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu, nhất là các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế trên địa bàn; xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm, kể cả việc rút giấy phép (giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu);

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng chuyên ngành như: Cơ quan Thuế, Công an tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tăng cường công tác kiểm tra xăng dầu lưu thông trên thị trường; các quy định về vn chuyển xăng dầu; số lượng, chất lượng, tình trạng hoạt động của thiết bị đo, đếm, hợp đồng đại lý với thương nhân cung cấp xăng du và các điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phvề kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 quy định về đo lường, chất lượng kinh doanh xăng dầu; tăng cường kim tra sau khi có thông báo thay đổi giá bán xăng dầu của cơ quan chức năng;

- Thông báo kịp thời cho Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) về các doanh nghiệp mới được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và các điểm kinh doanh xăng dầu mới được cấp phép trên địa bàn tnh.

10. Sở Khoa học và Công nghệ.

- Chỉ đạo Chi cục tiêu chuẩn đo lường Chất lượng phối hợp với Cục Thuế kịp thời kẹp chì và dán tem niêm phong trên đồng hồ (công tơ) tổng các cột bơm xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trong trường hợp cột đo xăng dầu bị hư hỏng, phải tiến hành hiệu chỉnh, sửa chữa, thay thế các chi tiết, bộ phận, chức năng ngay sau khi được sửa chữa xong.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Sở Công thương định kỳ kiểm tra tình trạng kẹp chì và tem niêm phong trên các phương tiện đo xăng dầu.

- Thực hiện việc phổ biến, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh xăng dầu trong việc chấp hành các Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu theo đúng Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

11. Hệ thống Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng Thương mại và các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

- Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hệ thống mục ngân sách nhà nước. Phối hợp với Cục Thuế, thực hiện tạm thu thuế GTGT (2%) trên giá trị công trình bên B được thanh toán vào ngân sách Nhà nước đối với các công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Các Ngân hàng thương mại và các Tổ chức tín dụng có trách nhiệm thực hiện quy định của Luật Quản lý thuế: Cung cấp thông tin tài khoản, phong tỏa tài khoản, trích tiền gửi của cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp vào ngân sách Nhà nước, theo quyết định cưỡng chế của Cơ quan Thuế.

12. Cục Hải quan Bắc Ninh.

- Cục Hải quan có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, thủ tục hải quan, đặc biệt là thủ tục hải quan điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, hoàn thuế, miễn thuế, không thu thuế và giải quyết các vướng mắc theo đúng tinh thần “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của Tổng cục Hải quan.

- Phối hợp, trao đổi thông tin thường xuyên với các cơ quan, ban, ngành có liên quan của tỉnh nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Phối hợp với Cục Thuế trong việc trao đổi thông tin, xác minh thông tin về doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, làm cơ sở cho Cơ quan Thuế thực hiện khấu trừ thuế hoặc hoàn thuế cho doanh nghiệp.

13. Sở Nông nghiệp và PTNN.

Sở Nông nghiệp và PTNN chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh theo lĩnh vực ngành quản lý để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

14. Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

Có trách nhiệm hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cho Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nắm được để phân tích dự báo các yếu tố tác động ảnh hưởng đến nguồn thu từng khu vực kinh tế.

15. Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, đồng thời coi đây là nhiệm vụ chính trị.

- Hàng tháng cung cấp thông tin cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê, Cục Thuế tỉnh về tình hình đăng ký kinh doanh, thu hồi giấy phép kinh doanh, giải thể đối với cơ sở sản xut kinh doanh do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp phép.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền pháp luật thuế đến từng Khu, Thôn, Xóm nhất là khu vực làng nghề để Nhân dân hiểu, tham gia quản lý, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm chỉnh chính sách thuế của Nhà nước.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh trên địa bàn (nhất là các doanh nghiệp có rủi ro cao về quản lý sử dụng hóa đơn theo thông báo của Cơ quan Thuế), chống thất thu, chống nợ đọng thuế có hiệu quả.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hp với Chi cục Thuế thực hiện rà soát thống kê, phân loại hộ kinh doanh theo ngành, nghề; thống kê các công trình xây dựng phát sinh trên địa bàn như nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn và các công trình khác thuộc nguồn vốn ngân sách xã, do xã, thôn làm chủ đầu tư; hộ kinh doanh vận tải thủy, bộ, kể cả các hộ mua phương tiện vận tải để kinh doanh nhưng chưa sang tên đổi chủ để đưa vào quản lý thu thuế, chống thất thu thuế.

- Chỉ đạo cơ quan chức năng, khi cấp Giấy phép xây dựng nhà ở khu dân cư, yêu cầu chủ hộ gia đình cam kết khi mua vật tư xây dựng phải có đủ hóa đơn, chứng từ để chứng minh rõ ngun gc mua, bán hợp pháp, đồng thời cam kết kê khai nộp thuế hoạt động xây dựng cơ bản thay cho nhà thầu là cá nhân hành nghề xây dựng. Trong trường hợp chủ hộ mua vật tư xây dựng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, phải lập bảng kê ghi rõ họ tên người bán, địa chỉ kinh doanh, số lượng vật tư mua, đơn giá, thành tiền gửi Chi cục Thuế địa phương để quản lý chống thất thu thuế.

- Thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy phép hành nghề theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật thuế; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, theo thm quyền quy định tại Luật xửvi phạm hành chính.

16. Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn.

- Phối hợp với Chi cục Thuế thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế đến tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, cộng đồng dân cư trên địa bàn.

- Chỉ đạo Đội thuế phối hợp với các ngành có liên quan ở xã thực hiện rà soát, thống kê, phân loại hộ kinh doanh để đưa vào quản lý; thống kê các công trình xây dựng và các hộ kinh doanh phương tiện vận tải trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế, phối hợp thực hiện thu thuế đối với hộ kinh doanh thuộc địa bàn quản lý.

- Có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Thuế và các ngành liên quan thực hiện cưỡng chế thuế đối với tổ chức, cá nhân cố tình dây dưa nợ đọng thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

17. Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Chủ động phối hợp với Cục Thuế mở chuyên mục thuế. Thông tin kịp thời chính sách thuế của Đảng và Nhà nước, của tỉnh trên Báo, Đài; biểu dương các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thuế. Thông báo, phê phán các cơ sở sản xuất kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, dây dưa nợ đọng thuế nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phần IV

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

1. Triển khai thực hiện thực hiện các quy định của Đán Một số giải pháp khuyến khích tăng thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế trên địa bàn là một tiêu chí để xem xét thi đua khen thưởng hằng năm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện tốt các quy định về một số giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định tại văn bản này và các văn bản pháp luật khác liên quan sẽ bị xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Phần V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ các quy định nêu trên, các ngành, các cấp, đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại quy định này và các văn bản pháp luật khác.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 589/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu589/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 589/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 589/QĐ-UBND 2017 Đề án khuyến khích tăng thu chống thất thu ngân sách Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 589/QĐ-UBND 2017 Đề án khuyến khích tăng thu chống thất thu ngân sách Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu589/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Hữu Thành
        Ngày ban hành02/11/2017
        Ngày hiệu lực02/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 589/QĐ-UBND 2017 Đề án khuyến khích tăng thu chống thất thu ngân sách Bắc Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 589/QĐ-UBND 2017 Đề án khuyến khích tăng thu chống thất thu ngân sách Bắc Ninh

         • 02/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực