Quyết định 7378/QĐ-UBND

Quyết định 7378/QĐ-UBND năm 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 7378/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực ủy ban nhân dân Hóc Môn Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7378/QĐ-UBND

Hóc Môn, ngày 19 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ca Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 737/TTr-TP ngày 13 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố hết hiệu lực 10 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành (danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- TT Công báo TP.HCM;
- TT. Huyện ủy;
- TT. UBND huyện (CT, các PCT);
- UBND xã - thị trấn;
- Lưu: VT, Tuyền.

CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Tài

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 7378/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bn/ Trích yếu nội dung ca văn bn

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

01

Quyết định

24/QĐ-UB-1998-TH
07/02/1998

V/v ban hành bảng nội quy của trụ sở HĐND-UBND huyện Hóc Môn

Ngày 12/3/2009

Đã ban hành văn bản thay thế Quyết định 247/QĐ-UBND Ngày 12/3/2009

02

Chỉ thị

04/2007/CT-UBND
Ngày 13/6/2007

Công tác nắm hiện trạng năng lực sản xuất, sửa chữa các doanh nghiệp chuẩn bị động viên công nghiệp năm 2007

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Đã thực hiện xong

03

Chỉ thị

06/2007/CT-UBND
Ngày 09/7/2007

Về việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nâng cao tham gia hội thao quốc phòng thành phố năm 2007

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Đã thực hiện xong

04

Chthị

03/2008/CT-UBND
Ngày 26/3/2008

Về việc tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên tnăm 1996 đến năm 2008

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Đã thực hiện xong

05

Chthị

04/2008/CT-UBND
Ngày 09/6/2008

Về phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Không còn phù hợp

06

Chthị

05/2008/CT-UBND
Ngày 07/7/2008

Về việc tiếp tục thực hiện BHYT tự nguyện theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Không còn phù hợp

07

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND
12/6/2009

Về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Hóc Môn

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Không còn phù hợp

08

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND
12/6/2009

Về ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Không còn phù hợp

09

Chỉ thị

04/2011/CT-UBND
12/8/2011

Tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện Hóc Môn

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Không còn phù hợp

10

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND
Ngày 20/3/2013

Về ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng chống tệ nạn xã hội huyện Hóc Môn

Ngày 15/9/2015

Đã ban hành văn bản thay thế Quyết định 5974/QĐ-UBND ngày 15/9/2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7378/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7378/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2015
Ngày hiệu lực19/11/2015
Ngày công báo01/01/2016
Số công báoSố 2
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7378/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7378/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực ủy ban nhân dân Hóc Môn Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 7378/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực ủy ban nhân dân Hóc Môn Hồ Chí Minh 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 7378/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực ủy ban nhân dân Hóc Môn Hồ Chí Minh 2015

          • 19/11/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/01/2016

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 19/11/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực