Thông báo 511/TB-BTC

Thông báo 511/TB-BTC công bố, điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 511/TB-BTC doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định viên về giá 2015


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 511/TB-BTC

 Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

Điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

- Xóa tên kể từ ngày 01/8/2015 đối với các thẩm định viên về giá sau đây tại Mục số 49 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính, Mục số 2.1 Thông báo số 254/TB-BTC ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Vũ Quý Cường

1959

Nam

Hải Dương

TP

II05034

13/01/2009

2

Phạm Xuân Thái

1971

Nam

Hải Dương

TP

II05058

13/01/2009

3

Nguyễn Hoàng Trình

1976

Nữ

Nam Định

PP

V09.297

01/7/2010

4

Nguyễn Ngọc Dương

1966

Nam

Hà Nội

PP

VII11.505

27/9/2012

5

Nguyễn Lan Anh

1957

Nữ

Thái Bình

TB

IX14.1040

20/01/2015

6

Dương Hải Vũ

1978

Nam

Hà Nội

PP

VI10.449

05/10/2011

- Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phạm Thanh Tùng

1985

Nam

Hưng Yên

PGĐ CN

VIII13.965

10/12/2013

2. Công ty TNHH Thẩm định giá MHD

- Xóa tên kể từ ngày 30/7/2015 đối với các thẩm định viên về giá sau đây tại Mục số 2.1 Thông báo số 283/TB-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trần Khánh Du

1985

Nam

Bình Định

IX14.1068

20/01/2015

2

Hồ Bình Minh

1985

Nam

Đà Nẵng

PGĐ

IX14.1153

21/01/2015

- Bổ sung các thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định giá MHD:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trần Minh Tuấn

1980

Nam

Đồng Nai

TĐV

VIII13.957

10/12/2013

2

Nguyễn Trọng Hiếu

1986

Nam

TP. Hồ Chí Minh

TĐV

IX14.1117

21/01/2015

3. Công ty TNHH MTV Đấu giá và Thẩm định giá Bảo Tín

- Thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty MTV Đấu giá và Thẩm định giá Bảo Tín căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0312983443, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 23/7/2015, cụ thể:

Thẩm định viên Trầm Quang Khải - số thẻ VIII13.839 cấp ngày 10/12/2013-là đại diện theo pháp luật của Công ty MTV Đấu giá và Thẩm định giá Bảo Tín, chức vụ: Giám đốc.

Thẩm định viên Văn Tuyết Ngân - số thẻ III06115 cấp ngày 13/01/2009-thay đổi chức vụ từ “Giám đốc” thành “Thẩm định viên”.

- Bổ sung các thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH MTV Đấu giá và Thẩm định giá Bảo Tín:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Nguyễn Quang Phương

1979

Nam

Quảng Ngãi

TĐV

IX14.1178

20/01/2015

2

Trần Thị Cẩm Tú

1987

Nữ

Long An

TĐV

IX14.1217

20/01/2015

4. Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Đà Nẵng

- Xóa tên kể từ ngày 31/7/2015 đối với thẩm định viên về giá sau đây tại Mục số 06 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài chính:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Thị Phương Thảo

1982

Nữ

TP. Hồ Chí Minh

TĐV

VIII13.984

10/12/2013

- Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Đà Nẵng:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phạm Thị Minh Hà

1985

Nữ

Đà Nẵng

TĐV

VII11.526

27/9/2012

5. Công ty TNHH Tư vấn và Định giá Trung Nguyên

- Xóa tên kể từ ngày 31/3/2015 đối với thẩm định viên về giá sau đây tại Mục số 98 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phạm Thị Minh Hà

1985

Nữ

Đà Nẵng

TĐV

VII11.526

27/9/2012

- Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Tư vấn và Định giá Trung Nguyên:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Tào Quang Khiêm

1983

Nam

Bình Định

TĐV

IX14.1136

20/01/2015

6. Công ty TNHH Thẩm định giá TNS VALUE

- Xóa tên kể từ ngày 15/7/2015 đối với thẩm định viên về giá sau đây tại Mục số 01 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 283/TB-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Duy Nghĩa

1982

Nam

Hà Nội

TGĐ

VIII13.884

10/12/2013

- Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định giá TNS VALUE:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trần Thị Lưu Liên

1968

Nữ

Hà Nội

TGĐ

VII11.588

27/09/2012

7. Công ty CP Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam

Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Mạnh Hùng

1984

Nam

Ninh Bình

TĐV

IX14.1124

20/01/2015

8. Công ty CP Đầu tư xây dựng và Định giá Sơn Long

Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Đầu tư xây dựng và Định giá Sơn Long:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Văn Don

1988

Nam

Hà Nội

TĐV

VIII13.741

10/12/2013

9. Công ty TNHH Giám định và Thẩm định giá Thương Tín

Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Giám định và Thẩm định giá Thương Tín:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Thanh Hằng

1978

Nữ

Long An

PGĐ

VIII13.785

10/12/2013

10. Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA - IAFC

Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA - IAFC:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Văn Quyết

1981

Nam

Hà Nội

TĐV

VIII13.931

10/12/2013

11. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

Xóa tên kể từ ngày 01/8/2015 đối với thẩm định viên về giá sau đây tại Mục số 59 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Văn Don

1988

Nam

Hà Nội

TĐV

VIII13.741

10/12/2013

12. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

Xóa tên kể từ ngày 04/6/2015 đối với thẩm định viên về giá sau đây tại Mục số 47 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài chính:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Hoàng Dũng

1981

Nam

Hà Nam

PTGĐ

VIII13.746

10/12/2013

13. Công ty TNHH Kiểm toán FAC

- Điều chuyển thẩm định viên về giá hành nghề sau đây từ Công ty TNHH Kiểm toán FAC- Chi nhánh Miền Trung sang hành nghề tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Thị Vân Trâm

1977

Nữ

Quảng Nam

PGĐ CN

VIII13.1017

10/12/2013

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty thành: Số 400/34 đường Hồng Bàng, phường 16, quận 11, TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 19/6/2015 căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0305992447 thay đổi lần thứ 8 ngày 19/6/2015.

14. Công ty CP Thẩm định giá Khu vực 1

Thẩm định viên Cao Văn Thọ - số thẻ IX14.1201 cấp ngày 20/01/2015-nay là Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thẩm định giá Khu vực 1 kể từ ngày 15/6/2015.

Thẩm định viên Đặng Văn Dư - số thẻ VIII13.747 cấp ngày 10/12/2013-nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thẩm định giá Khu vực 1.

15. Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam

Thẩm định viên Nguyễn Quang Tuấn - số thẻ VII11.686 cấp ngày 27/9/2012 - nay là người đại diện theo pháp luật của Công ty, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc kể từ ngày 19/6/2015.

Thẩm định viên Phạm Thúy Quỳnh - số thẻ VI10.412 cấp ngày 05/10/2011-nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thẩm định giá Khu vực 1.

16. Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt

Thẩm định viên Ngô Phương Thảo- số thẻ IX14.1196 cấp ngày 20/01/2015-nay là Chủ tịch Hội đồng thành viên và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt kể từ ngày 11/6/2015.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

 Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Website Cục QLG (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 511/TB-BTC

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 511/TB-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/08/2015
Ngày hiệu lực 24/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 511/TB-BTC

Lược đồ Thông báo 511/TB-BTC doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định viên về giá 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo 511/TB-BTC doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định viên về giá 2015
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 511/TB-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành 24/08/2015
Ngày hiệu lực 24/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Thông báo 511/TB-BTC doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định viên về giá 2015

Lịch sử hiệu lực Thông báo 511/TB-BTC doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định viên về giá 2015

  • 24/08/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/08/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực