Thông báo văn bản mới từ ngày 03-10-2022 đến ngày 10-10-2022

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 03-10-2022 đến 10-10-2022


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (10/10/2022) Công văn 183/HĐND-VP 2022 đính chính Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND Đắk Nông
 2. (08/10/2022) Quyết định 2308/QĐ-UBND 2022 Đơn giá sản xuất chương trình phát thanh Bến Tre
 3. (07/10/2022) Quyết định 1983/QĐ-BTP 2022 Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường
 4. (07/10/2022)
 5. (06/10/2022) Quyết định 2502/QĐ-UBND 2022 bãi bỏ Quyết định 2925/QĐ-UBND Kiên Giang
 6. (06/10/2022) Quyết định 67/2022/QĐ-UBND nội dung chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa Bình Định
 7. (05/10/2022) Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND định mức phân bổ vốn Chương trình giảm nghèo Tiền Giang
 8. (05/10/2022)
 9. (05/10/2022) Thông tư 62/2022/TT-BTC quản lý kinh phí sự nghiệp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc
 10. (05/10/2022)
 11. (05/10/2022) Công văn 10164/BTC-TCT 2022 giảm tiền thuê đất theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg
 12. (05/10/2022) Thông tư 63/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 117/2013/TT-BTC và Thông tư 105/2015/TT-BTC
 13. (04/10/2022) Kế hoạch 247/KH-UBND 2022 thực hiện Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND Vĩnh Phúc
 14. (04/10/2022)
 15. (04/10/2022)
 16. (04/10/2022) Công văn 6622/VPCP-KTTH 2022 quản lý điều hành giá
 17. (04/10/2022)
 18. (04/10/2022) Quyết định 2020/QĐ-BTC 2022 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước
 19. (03/10/2022) Thông tư 15/2022/TT-BCT phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời
 20. (03/10/2022)
 21. (03/10/2022)
 22. (03/10/2022)
 23. (03/10/2022) Thông tư 23/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 38/2020/TT-BGTVT định giá dịch vụ bảo trì đường thủy
 24. (03/10/2022) Thông tư 60/2022/TT-BTC lĩnh vực người có chức vụ không được thành lập doanh nghiệp tư nhân

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (10/10/2022) Quyết định 2300/QĐ-UBND 2022 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Krông Ana Đắk Lắk
 2. (10/10/2022) Quyết định 27/2022/QĐ-UBND công bố danh mục thửa đất nhỏ hẹp Nhà nước quản lý Quảng Nam
 3. (10/10/2022) Quyết định 2306/QĐ-UBND 2022 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Ea Súp Đắk Lắk
 4. (10/10/2022) Quyết định 2299/QĐ-UBND 2022 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Krông Pắc Đắk Lắk
 5. (07/10/2022) Quyết định 1333/QĐ-UBND 2022 điều chỉnh dự án Quy hoạch sử dụng đất Nậm Nhùn Lai Châu
 6. (07/10/2022) Quyết định 2685/QĐ-UBND 2022 số hóa hồ sơ địa chính thị xã Điện Bàn Quảng Nam
 7. (07/10/2022) Quyết định 2684/QĐ-UBND 2022 điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất huyện Phước Sơn Quảng Nam
 8. (06/10/2022) Quyết định 1001/QĐ-UBND 2022 bổ sung Kế hoạch sử dụng đất Lục Nam Bắc Giang
 9. (05/10/2022)
 10. (05/10/2022) Công văn 10164/BTC-TCT 2022 giảm tiền thuê đất theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg
 11. (05/10/2022) Công văn 10160/BTC-QLCS 2022 báo cáo chính sách ưu đãi đất đai lĩnh vực xã hội hóa
 12. (05/10/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà Lai Châu
 13. (04/10/2022) Công văn 6601/VPCP-CN 2022 quỹ đất thanh toán dự án tuyến Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa
 14. (04/10/2022)
 15. (03/10/2022) Quyết định 3627/QĐ-UBND 2022 Chương trình phát triển nhà ở Hà Nội 2021 2030
 16. (03/10/2022)
 17. (03/10/2022)

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (10/10/2022) Thông tư 16/2022/TT-BCT giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lĩnh vực công thương
 2. (10/10/2022) Quyết định 2086/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính văn hóa Sở Văn hóa Vĩnh Long
 3. (10/10/2022) Quyết định 3102/QĐ-UBND 2022 giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin Nghệ An
 4. (10/10/2022) Quyết định 623/QĐ-UBND 2022 Kế hoạch phát triển thống kê Gia Lai 2021 2030
 5. (10/10/2022) Công văn 183/HĐND-VP 2022 đính chính Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND Đắk Nông
 6. (10/10/2022) Quyết định 3401/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính thú y Sở Nông nghiệp Thanh Hóa
 7. (10/10/2022) Quyết định 1322/QĐ-BGTVT 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải
 8. (09/10/2022)
 9. (07/10/2022) Quyết định 1780/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp Yên Bái
 10. (07/10/2022) Quyết định 3812/QĐ-BNN-TY 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y
 11. (07/10/2022) Quyết định 992/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Bắc Ninh
 12. (07/10/2022) Quyết định 3364/QĐ-UBND 2022 bồi dưỡng phát triển kinh tế nông thôn cán bộ xã Thanh Hóa
 13. (07/10/2022) Kế hoạch 6587/KH-UBND 2022 bồi dưỡng cán bộ công chức xã Quảng Nam 2021 2025
 14. (07/10/2022) Quyết định 2238/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính nghề nghiệp Sở Lao động Thái Bình
 15. (07/10/2022) Kế hoạch 4366/KH-UBND 2022 thực hiện Quyết định 1046/QĐ-TTg Ninh Thuận
 16. (07/10/2022)
 17. (07/10/2022) Quyết định 2305/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Bến Tre
 18. (07/10/2022) Quyết định 2687/QĐ-UBND 2022 thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết Quảng Nam
 19. (07/10/2022) Quyết định 2688/QĐ-UBND 2022 danh mục thủ tục hành chính trả kết quả trong ngày Quảng Nam
 20. (07/10/2022) Quyết định 32/2022/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định Ủy ban nhân dân Cần Thơ
 21. (06/10/2022) Nghị quyết 130/NQ-CP 2022 hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
 22. (06/10/2022) Quyết định 1182/QĐ-TTg 2022 thành lập Ban Quản lý kinh tế Lai Châu
 23. (06/10/2022)
 24. (06/10/2022)
 25. (06/10/2022) Quyết định 2283/QĐ-UBND 2022 điều chỉnh quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ Đắk Lắk
 26. (05/10/2022) Quyết định 34/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Ban Dân tộc Hồ Chí Minh
 27. (05/10/2022)
 28. (05/10/2022)
 29. (05/10/2022)
 30. (05/10/2022)
 31. (05/10/2022) Quyết định 2270/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Bến Tre
 32. (05/10/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý Khu công nghiệp Bắc Giang
 33. (05/10/2022) Quyết định 3250/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính môi trường Ban Quản lý kinh tế Bình Định
 34. (05/10/2022) Quyết định 2272/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Ủy ban xã Bến Tre
 35. (05/10/2022) Quyết định 3245/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính thương mại Ban Quản lý kinh tế Bình Định
 36. (05/10/2022) Quyết định 2273/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính hộ tịch Ủy ban huyện Bến Tre
 37. (05/10/2022) Quyết định 30/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Nội vụ Bình Dương
 38. (05/10/2022) Quyết định 1309/QĐ-BGTVT 2022 chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra Bộ Giao thông
 39. (04/10/2022) Quyết định 1662/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính đường thủy Ủy ban huyện Bạc Liêu
 40. (04/10/2022) Quyết định 1661/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính đường thủy Sở Giao thông Bạc Liêu
 41. (04/10/2022)
 42. (04/10/2022)
 43. (04/10/2022) Quyết định 29/2022/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm Ủy ban nhân dân Bình Dương
 44. (04/10/2022) Quyết định 28/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Y tế Bình Dương
 45. (04/10/2022) Quyết định 2262/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Ủy ban xã Bến Tre
 46. (04/10/2022)
 47. (04/10/2022)
 48. (04/10/2022)
 49. (04/10/2022)
 50. (04/10/2022)
 51. (04/10/2022) Quyết định 3577/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Cần Thơ
 52. (03/10/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Đầu tư Bắc Giang
 53. (03/10/2022)
 54. (03/10/2022)

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (10/10/2022) Quyết định 1322/QĐ-BGTVT 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải
 2. (08/10/2022) Công văn 6742/VPCP-CN 2022 đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình Hải Phòng
 3. (07/10/2022) Nghị quyết 132/NQ-CP 2022 ký Hiệp định ASEAN Hợp tác Tìm kiếm cứu nạn hàng hải
 4. (06/10/2022) Công văn 993/LĐLĐ-TG 2022 bảo đảm trật tự an toàn giao thông Liên đoàn Lao động Hồ Chí Minh
 5. (05/10/2022) Nghị quyết 128/NQ-CP 2022 trình Nghị quyết cấp quyền lựa chọn biển số ô tô thông qua đấu giá
 6. (05/10/2022)
 7. (05/10/2022) Công văn 6663/VPCP-CN 2022 ủy quyền ký Báo cáo công tác bảo đảm an toàn giao thông
 8. (05/10/2022) Thông tư 63/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 117/2013/TT-BTC và Thông tư 105/2015/TT-BTC
 9. (05/10/2022)
 10. (05/10/2022) Quyết định 1309/QĐ-BGTVT 2022 chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra Bộ Giao thông
 11. (04/10/2022) Quyết định 1662/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính đường thủy Ủy ban huyện Bạc Liêu
 12. (04/10/2022) Quyết định 1661/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính đường thủy Sở Giao thông Bạc Liêu
 13. (04/10/2022) Công văn 6595/VPCP-CN 2022 đầu tư dự án đường bộ nối Bắc Ninh Hải Dương
 14. (04/10/2022) Công văn 6596/VPCP-CN 2022 đầu tư cải tạo mở rộng quốc lộ 37 Hải Phòng
 15. (04/10/2022) Công văn 6601/VPCP-CN 2022 quỹ đất thanh toán dự án tuyến Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa
 16. (04/10/2022) Công văn 892/TTg-CN 2022 báo cáo tình hình đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
 17. (03/10/2022) Thông tư 23/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 38/2020/TT-BGTVT định giá dịch vụ bảo trì đường thủy

Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng

 1. (05/10/2022)

0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực trong khoảng thời gian này  0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này