Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý đê điều công trình thủy lợi Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Nam Định, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG HỘ ĐÊ, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2019

Những năm vừa qua, thiên tai diễn biến hết sức bất thường, phức tạp và ngày càng cực đoan. Năm 2017, lũ lớn đã xảy ra trên tất cả các con sông trên địa bàn tỉnh, trên sông Đáy tại huyện Ý Yên mực nước lũ trên báo động 3 là 96cm (vượt lũ lịch sử năm 1986), trên sông Hồng tại huyện Trực Ninh mực nước lũ vượt báo động 3 là 42cm, trên sông Đào tại huyện Vụ Bản mực nước lũ vượt báo động 3 là 25cm, trên sông Ninh Cơ tại huyện Trực Ninh mực nước lũ vượt báo động 3 là 70cm. Do ảnh hưởng của lũ lớn, lũ đặc biệt lớn, trên hệ thống đê điều của tỉnh đã xảy ra nhiều sự cố uy hiếp đến an toàn đê.

Thực hiện Chỉ thị số 1848/CT-BNN-PCTT ngày 15/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ bão năm 2019. Để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là ứng phó với siêu bão có thể xảy ra trong năm 2019; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định thực hiện tốt Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh giai đoạn 2018-:-2020; các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng thành viên; tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại hạn chế để triển khai nhiệm vụ năm 2019, hoàn thành trong tháng 4 năm 2019.

2. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật, xử lý kiên quyết đối với các đơn vị không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình đê điều, thủy lợi; kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn.

3. Khẩn trương hoàn thành công tác tu bổ, sửa chữa công trình thủy lợi, duy tu bảo dưỡng đê điều, khắc phục sự cố đê điều và các công trình đang thi công liên quan đến đê điều

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành việc xây dựng, tu bổ, sửa chữa công trình đê điều, công trình liên quan đến phòng, chống lụt, bão, nhất là các công trình xử lý đột xuất, cấp bách đang triển khai thi công, đảm bảo khối lượng, chất lượng, kỹ mỹ thuật, tiến độ, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống lụt bão, kịp thời đảm bảo an toàn trong mùa lũ, bão năm 2019. Yêu cầu nhà thầu xây lắp phải chủ động xây dựng phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn người, phương tiện, thiết bị, công trình,.. trong suốt quá trình thi công.

- Kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn công trình đê điều, các công trình thủy lợi trên địa bàn, phát hiện và khẩn trương xử lý các sự cố xong trước ngày 31/5/2019; phát hiện, xử lý ngay giờ đầu các hư hỏng, sự cố đê điều phát sinh đột xuất trước, trong mùa lũ bão. Sử dụng ngân sách địa phương, nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và huy động mọi nguồn vốn hợp pháp khác để tu bổ, sửa chữa những công trình đột xuất, cấp bách bị hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo phòng chống thiên tai; xây dựng phương án phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống khi thiên tai xảy ra.

4. Đảm bảo an toàn các cống dưới đê trong mùa lũ bão

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các cống dưới đê để phát hiện các cống yếu, các cống bị hư hỏng để sửa chữa, hoành triệt cống tạm thời hoặc hoành triệt vĩnh viễn đối với các cống không đảm bảo an toàn. Đối với các cống xung yếu phải có phương án bảo vệ do cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân để chủ động chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện. Đối với những cống không đảm bảo an toàn phải hoành triệt trước mùa lũ, bão năm 2019, cần chủ động lập phương án cấp nước (hoặc tiêu) hỗ trợ để giảm bớt mức độ ảnh hưởng do việc hoành triệt cống.

- Đối với những cống qua đê đã xảy ra sự cố do lũ những năm trước, cống mới xây dựng nhưng chưa được làm việc trong điều kiện có lũ cao hoặc cống đang xây dựng, cần phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra.

- Giao các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, các đơn vị quản lý cống dưới đê: Thực hiện nghiêm quy trình đóng, mở cng dưới đê trong mùa lũ bão; đối với những cống chưa có quy trình vận hành phải tổ chức xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước mùa lũ, bão để áp dụng ngay trong năm 2019. Xây dựng quy chế, phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và địa phương trong việc thực hiện phương án bảo vệ, xử lý các hư hỏng, sự cố.

5. Chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống thiên tai

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cả cộng đồng về các loại hình thiên tai, kinh nghiệm, kiến thức phòng tránh, nhất là việc chủ động phương án ứng phó, khắc phục hậu quả với bão mạnh, siêu bão. Đồng thời, xác định phòng, chống, ứng phó giảm thiểu thiệt hại thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, nhất là phương án phòng chống bão mạnh, siêu bão hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cao.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

+ Tổ chức giao án phận đê cho các xã, phường, thị trấn nơi có đê; chỉ đạo kiểm tra đánh giá chất lượng đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều, xây dựng phương án hộ đê toàn tuyến đối với từng tuyến đê trên địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ"; kiện toàn, chấn chỉnh, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng quản lý đê nhân dân hoạt động có hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt.

+ Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các xã, phường, thị trấn nơi có đê tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ bão.

- Tổ chức tập huấn, diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ khuyết kịp thời những thiếu sót, tồn tại; tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hộ đê, đặc biệt là lực lượng quân đội được bố trí trên địa bàn. Phổ biến kinh nghiệm, bổ túc nâng cao kiến thức về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xong trước ngày 31/5/2019.

- Ủy ban nhân dân các cấp và các sở, ban, ngành của tỉnh theo chức năng, chủ động triển khai các biện pháp thực hiện và phối hợp đảm bảo an toàn cho đê, đặc biệt là các vị trí đê xung yếu; chuẩn bị sẵn sàng tổ chức phương án hộ đê, phương án ứng phó trong điều kiện có bão, lũ lớn, lũ đặc biệt lớn.

- Căn cứ phương án hộ đê năm 2019, các huyện, thành phố chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư, thiết bị, phương tiện dự trữ hộ đê cho từng tuyến. Ngoài số vật tư dự trữ của Nhà nước hiện có trên địa bàn, cần có kế hoạch huy động vật tư, thiết bị, phương tiện trong nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn trong trường hợp có sự cố xảy ra.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc phát quang mái đê, chân đê, trong phạm vi bảo vệ đê điều để phục vụ công tác tuần tra canh gác đê, phát hiện và xử lý sự cố trong mùa mưa lũ.

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đê điều, phòng chống thiên tai

- Triển khai thực hiện nghiêm túc: Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-:-2020; Chỉ thị số 1848/CT-BNN-PCTT ngày 15/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ bão năm 2019; Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL ngày 20/3/2019 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019.

- Tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều và công trình thủy lợi trên địa bàn; lập kế hoạch, kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều và công trình thủy lợi, nhất là các vi phạm mới phát sinh, theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi, đất đai hành lang bảo vệ đê điều, xả thải vào nguồn nước; quản lý khai thác, vận chuyển, bến bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi trên các tuyến sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành quyết định cấp phép xây dựng các công trình liên quan đến đê điều theo quy định của Luật Đê điều.

- Kiểm tra và chỉ đạo xử lý việc mở bến bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng trong hành lang bảo vệ đê điều và hành lang thoát lũ trái phép hoặc được cấp phép trái thẩm quyền, gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều và khả năng thoát lũ.

- Đẩy nhanh việc tổ chức thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai, theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định: số 401/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Nam Định; số 516/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Nam Định.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; lực lượng quân sự tỉnh và lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh là lực lượng nòng cốt trong công tác hộ đê và tìm kiếm cứu nạn.

- Tổ chức tốt diễn tập hộ đê phòng chống thiên tai năm 2019.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện ven biển

- Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch tìm kiếm cứu nạn khu vực biên giới biển và biển.

- Thiết lập và vận hành cơ chế thông tin liên lạc với các địa phương, các chủ tàu, gia đình ngư dân có trang bị máy thông tin liên lạc ở bờ với các tàu cá, tàu vận tải hoạt động trên biển, đài thông tin duyên hải, lực lượng Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, các Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực, Cảng vụ Nam Định; cung cấp cho các tàu tần số liên lạc, số điện thoại cần thiết để các tàu liên lạc khi có sự cố xảy ra. Nhân rộng tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển để hỗ trợ nhau trong sản xuất và khi gặp sự cố, rủi ro.

9. Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền, đảm bảo mọi phương tiện tàu thuyền, phương tiện phà, đò ngang đủ điều kiện an toàn về người, phương tiện mới được hoạt động.

10. Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định phối kết hợp với các ngành hữu quan thường xuyên phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai và các luật có liên quan; tuyên truyền các phim tài liệu về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên đài truyền hình tỉnh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

11. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn, triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, giảm thấp nhất thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị của tỉnh quan tâm phối hợp, đồng hành cùng các cấp chính quyền, các ngành tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Ban chỉ đạo TW về PCTT;
-
Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN;
- Tổng cục Phòng chống thiên tai;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Các đ/c
Ủy viên UBND tỉnh;
- Các đ/c thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Nam Định;
- Trung tâm công báo t
nh;
- Website t
nh; Website VPUBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh; (gửi thư điện t
)
- Lưu: VP1, VP2, VP3.
TB02

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2019
Ngày hiệu lực03/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý đê điều công trình thủy lợi Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý đê điều công trình thủy lợi Nam Định
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Phùng Hoan
        Ngày ban hành03/04/2019
        Ngày hiệu lực03/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý đê điều công trình thủy lợi Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý đê điều công trình thủy lợi Nam Định

           • 03/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực