Công văn 1404/UBND-XD

Công văn 1404/UBND-XD năm 2015 xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Công văn 1404/UBND-XD 2015 đơn giá nhân công quản lý chi phí xây dựng công trình Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/UBND-XD
V/v xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng, ngày 05 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các s, ban, ngành;
- Ủ
y ban nhân dân các huyện, thành ph;
-
Các chủ đầu tư xây dựng công trình;
-
Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

 

Ngày 20/3/2015, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BXDng dn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây gọi tt là Thông tư s 01/2015/TT-BXD), theo đó việc xác định đơn giá nhân công trong bộ đơn giá xây dựng công trình tnh Cao Bng ban hành năm 2013 không còn phù hợp và phải thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư s 01/2015/TT-BXD Vì vậy, đ việc quản lý chi phí đu tư xây dựng công trình trên địa bàn tnh không bị gián đoạn và phù hợp với quy định tại Thông tư s01/2015/TT-BXD UBND tnh có ý kiến ch đạo như sau:

I. Áp dụng các bộ Định mc do Bộ Xây dựng ban hành đ lập dự toán, tng dự toán xây dựng công trình xây dựng, gm:

- Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây dựng công bố kèm theo Văn bản s 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt công b kèm theo Văn bn s 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng công b kèm theo Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Thí nghiệm vật liệu cu kiện và kết cấu Xây dựng công b kèm theo Văn bn số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 ca Bộ Xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Thí nghiệm điện đường dây và Trạm biến áp công bố kèm theo Văn bn s 1781/BXD-VP ngày 16/8/2007 ca Bộ Xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phn Lp đặt máy, thiết bị công nghệ công b kèm theo Văn bản số 1782/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

- Định mc dự toán xây dựng công trình - Phn Lp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình và truyền hình cáp công b kèm theo Văn bản s 146/BXD-KTXD ngày 09/02/2009 ca Bộ Xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa chữa công b kèm theo Quyết định s 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phn Xây dựng (b sung) công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 ca Bộ Xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sa đi và b sung) công bố kèm theo Quyết định s 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 ca Bộ Xây dựng;

- Định mc dự toán xây dựng công trình - Phn Lp đặt (sa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 ca Bộ Xây dựng;

- Định mc dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 ca Bộ Xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phn Xây dựng (sa đi và b sung) công bố kèm theo Quyết định s 588/-BXD ngày 29/5/2014 ca Bộ Xây dựng.

II. Xác định dự toán công trình, tổng mức đầu tư xây dựng

1. Xác định dự toán xây dựng công trình, tổng mc đầu tư xây dựng:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính ph v qun lý chi phí đu tư xây dựng có hiệu lực thi hành k từ ngày 10/5/2015; tuy nhiên đến nay Bộ Xây dựng chưa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện đ thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 vng dn lp và Quản lý chi phí đu tư xây dựng công trình. Do đó, nội dung cụ th các khon mục chi phí trong dự toán công trình, tng mức đầu tư xây dựng vn áp dụng theo quy định tại Thông tư s 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 ca Bộ Xây dựng v Hướng dn lập và Quản lý chi phi đu tư xây dựng công trình cho đến khi Bộ Xây dựng có Thông tư mới thay thế thì sẽ thực hiện điều chnh theo nội dung các khoản mục chi phí quy định ti Thông tư mới theo Nghị định s 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ.

2. Xác định chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu được xác định theo khi lượng ca h sơ thiết kếđơn giá thực tế tại thi điểm xây dựng công trình. Giá vật liệu được xác định phù hợp với công trình xây dựng và gn với địa đim xây dựng công trình. Đơn giá vật liệu phải phù hợp với danh mục và nội dung công tác xây dựng trong các định mức do B Xây dựng ban hành nêu trên.

3. Xác định chi phí nhân công:

Chi phí nhân công được xác định theo khi lượng ca h sơ thiết kế trên cơ s các định mức do Bộ Xây dựng ban hành và quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 ca Bộ Xây dựng.

4. Xác định chi phi máy thi công:

Chi phí máy thi công được xác định theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 ca Bộ Xây dựng về hưng dn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình cho đến khi Bộ Xây dựng có Thông tư mới thay thế; chi phí nhân công điều khin máy thi công xây dựng công trình được áp dụng theo quy định tại Thông tư s 01/2015/TT-BXD.

III. Thời đim áp dụng: k từ ngày 15/5/2015.

IV. T chc thực hiện:

1. Đi với các Chủ đu tư

Các dự án, công trình đã lập tng mức đầu tư, dự toán công trình nhưng chưa thm định, phê duyệt thì tiến hành điu chnh chi phí nhân công theo quy định tại Thông tư s 01/2015/TT-BXD.

Đối với các dự án, công trình đang lập tổng mc đu tư, dự toán công trình thì tiến hành lập chi phí nhân công theo Thông tư s 01/2015/TT-BXD.

2. Đi vi các cơ quan thẩm tra, thm định tổng mức đầu tư, dự toán công trình

Khi tiếp nhận hồ sơ ca các chủ đu tư trình đ thm tra, thm đnh tổng mức đầu tư, dự toán công trình nhưng chưa điều chnh chi phí nhân công theo Thông tư s 01/2015/TT-BXD thì tiến hành thm tra, thm định điều chnh chi phí nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

3. Xử lý chuyển tiếp:

- Từ ngày 15/5/2015, toàn bộ các gói thầu, dự án đu tư xây dựng trên địa bàn tnh thực hiện theo Thông tư s 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dng.

- Đi với các gói thầu đã ký hợp đồng trước thi đim ngày 15/5/2015 (thời điểm có hiệu lực ca Thông tư số 01/2015/TT-BXD) thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

- Đối với đơn giá nhân công trong tng mc đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê duyệt trưc ngày 15/5/2015 (ngày Thông tư s 01/2015/TT-BXD có hiệu lực) thì thực hiện n sau: Đối với gói thầu đã m thầu trước ngày 15/5/2015 thì Chủ đu tư thực hiện thanh toán theo hình thc hợp đồng đã được phê duyệt theo đúng quy định; đi với gói thu chưa m thu yêu cu Chủ đầu tư điều chnh lại dự toán gói thu theo Hướng dẫn này làm cơ s xác định dự toán, giá gói thầu theo đúng quy định.

- Đối với những Dự án đầu tư đã được phê duyệt trước ngày 15/5/2015 nhưng khi lập tổng dự toán, dự toán theo quy định ca Thông tư s 01/2015/TT-BXD nếu vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư trình người quyết định đu tư xem xét, quyết định.

- Đối với một s dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một s khon phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

4. Giao Sy dựng ch trì, phối hợp với các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đu tư, Tài chính hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tnh thực hiện xác định đơn giá nhân công trong qun lý chi phí đu tư xây dựng theo đúng quy định ca Thông tư s 01/2015/TT-BXD và quy định tại các khoản 1, 2 và 3 nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tnh điu chnh, b sung đảm bảo đúng theo quy định hiện hành ca Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế của tnh.

Căn cứ ý kiến trên, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, Phó CT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP (TH, XD), CV: KTN, TH;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu VT, XD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1404/UBND-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1404/UBND-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2015
Ngày hiệu lực05/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1404/UBND-XD 2015 đơn giá nhân công quản lý chi phí xây dựng công trình Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1404/UBND-XD 2015 đơn giá nhân công quản lý chi phí xây dựng công trình Cao Bằng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1404/UBND-XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýĐàm Văn Eng
        Ngày ban hành05/06/2015
        Ngày hiệu lực05/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1404/UBND-XD 2015 đơn giá nhân công quản lý chi phí xây dựng công trình Cao Bằng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1404/UBND-XD 2015 đơn giá nhân công quản lý chi phí xây dựng công trình Cao Bằng

             • 05/06/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/06/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực