Công văn 945/SXD-KTTH

Công văn 945/SXD-KTTH năm 2015 Hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Công văn 945/SXD-KTTH 2015 xác định đơn giá xây dựng Bình Thuận


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 945/SXD-KTTH
V/v Hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

Bình Thuận, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở ngành chức năng;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Chủ đầu tư, các Ban QLDA;
- Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thực hiện Văn bản số 1152/VP-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 2/4/2015 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng;

Hiện nay, Sở Xây dựng đã xin chủ trương của UBND tỉnh cho phép lập lại Bộ Đơn giá xây dựng công trình để áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (thay thế Bộ Đơn giá do UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006; sau này được công bố tại Văn bản số 5886/UBND-ĐTQH ngày 24/12/2007).

Tuy nhiên, thời điểm hiện nay chưa đủ cơ sở dữ liệu để lập lại Bộ Đơn giá xây dựng công trình do chờ Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng triển khai thực hiện Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ; thay thế các Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình và Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng (Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư tại Văn bản số 77/BXD-VP ngày 06/4/2015 và đang hoàn chỉnh để ban hành).

Sở Xây dựng hướng dẫn các Chủ đầu tư và đơn vị liên quan xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng kể từ thời điểm ngày 15/5/2015 như sau:

Trên cơ sở các bộ Định mức do Bộ xây dựng ban hành để lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây dựng Công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt Công bố kèm theo Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng Công bố kèm theo Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Thí nghiệm vật liệu cấu kiện và kết cấu xây dựng Công bố kèm theo Văn bản số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Thí nghiệm điện đường dây và Trạm biến áp Công bố kèm theo Văn bản số 1781/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt máy, thiết bị công nghệ Công bố kèm theo Văn bản số 1782/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình và truyền hình cáp Công bố kèm theo Văn bản số 146/BXD-KTXD ngày 09/02/2009 của Bộ xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa chữa Ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (bổ sung) Công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) Công bố kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) Công bố kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) Công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) Công bố kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ xây dựng;

I- Xác định dự toán công trình, tổng mức đầu tư xây dựng

1. Xác định dự toán xây dựng công trình, tổng mức đầu tư xây dựng:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2015; tuy nhiên đến nay Bộ Xây dựng chưa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện để thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 về Hướng dẫn lập và Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Do đó, nội dung cụ thể các khoản mục chi phí trong dự toán công trình, tổng mức đầu tư xây dựng vẫn áp dụng theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ xây dựng về Hướng dẫn lập và Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cho đến khi Bộ Xây dựng có Thông tư mới thay thế thì sẽ thực hiện điều chỉnh theo nội dung các khoản mục chi phí quy định tại Thông tư mới theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ.

2. Xác định chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu được xác định theo khối lượng của hồ sơ thiết kế và đơn giá thực tế tại thời điểm xây dựng công trình. Giá vật liệu được xác định phù hợp với công trình xây dựng và gắn với địa điểm xây dựng công trình. Đơn giá vật liệu phải phù hợp với danh mục và nội dung công tác xây dựng trong các định mức do Bộ Xây dựng ban hành nêu trên.

3. Xác định chi phí nhân công:

Chi phí nhân công được xác định theo khối lượng của hồ sơ thiết kế trên cơ sở các định mức do Bộ Xây dựng ban hành và quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ xây dựng.

4. Xác định chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công được xác định theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình cho đến khi Bộ Xây dựng có Thông tư mới thay thế; chi phí nhân công điều khiển máy thi công xây dựng công trình được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ xây dựng.

II- Thời điểm áp dụng:

Thời điểm áp dụng kể từ ngày 15/5/2015.

III- Tổ chức thực hiện:

1. Đối với các Chủ đầu tư

Các dự án, công trình đã lập tổng mức đầu tư, dự toán công trình nhưng chưa thẩm định phê duyệt thì tiến hành điều chỉnh chi phí nhân công theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD.

Đối với các dự án, công trình đang lập tổng mức đầu tư, dự toán công trình thì tiến hành lập chi phí nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD.

2. Đối với các cơ quan thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán công trình

Khi tiếp nhận hồ sơ của các chủ đầu tư trình để thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán công trình nhưng chưa điều chỉnh chi phí nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD thì tiến hành thẩm tra, thẩm định điều chỉnh chi phí nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

3. Xử lý chuyển tiếp:

Dự án đầu tư xây dựng phê duyệt trước ngày Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực nhưng chưa triển khai hoặc đang triển khai thì các công việc về quản lý chi phí thực hiện theo các quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Dự án đầu tư xây dựng đã lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt trước ngày Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ có hiệu lực thì các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện điều chỉnh, bổ sung phù hợp với quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.

Đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng quy định của Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ Xây dựng. Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ Xây dựng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Xây dựng về việc xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng đề nghị các Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan xem xét, tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chức năng của Sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, KTTH. (Danh)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 945/SXD-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu945/SXD-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2015
Ngày hiệu lực14/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 945/SXD-KTTH 2015 xác định đơn giá xây dựng Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 945/SXD-KTTH 2015 xác định đơn giá xây dựng Bình Thuận
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu945/SXD-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Thanh Hải
        Ngày ban hành14/05/2015
        Ngày hiệu lực14/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 945/SXD-KTTH 2015 xác định đơn giá xây dựng Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Công văn 945/SXD-KTTH 2015 xác định đơn giá xây dựng Bình Thuận

           • 14/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực