Hướng dẫn 10/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn 10/HD-LĐLĐ năm 2019 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2020 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 10/HD-LĐLĐ 2019 xây dựng dự toán tài chính công đoàn Liên đoàn Lao động Hà Nội


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/HD-LĐLĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

HƯỚNG DẪN

XÂY DNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2020

- Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-TLĐ ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2020.

- Căn cứ hướng dẫn số 1035/HD-TLĐ ngày 15/8/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD qua tài khoản của Tổng liên đoàn.

- Căn cứ kết quả thực hiện thu - chi tài chính công đoàn năm 2018, tình hình thực hiện dự toán tài chính công đoàn năm 2019.

- Căn cứ Hướng dẫn số 1609/HD-TLĐ ngày 22/10/2019 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính CĐ năm 2020, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hướng dẫn các cấp công đoàn Thủ đô xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TC

Công tác xây dựng dự toán 2020 của LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn tổng công ty, Công đoàn cấp trên cơ sở (gọi chung là Công đoàn cấp trên cơ sở), các Đơn vị trực thuộc cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Tổng Liên đoàn về công tác tài chính công đoàn. Trong đó cần đề cao các biện pháp tổ chức thực hiện việc thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, hạn chế tình trạng thất thu kinh phí, đoàn phí

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ và nghị Quyết 9c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn.

- Dự toán thu tài chính công đoàn phải bảo đảm thu đúng, thu đủ, xác định được số phải thu kinh phí, đoàn phí CĐ năm 2020, thu đảm bảo kịp thời theo quy định ca Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

- Dự toán chi tài chính công đoàn cần chấp hành nguyên tắc xây dựng và giao dự toán ca Tổng LĐLĐ VN; quán triệt tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, tập trung cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên... hạn chế chi tiếp khách, hành chính và các chi phí khác.

II. XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2020

1. Đánh giá tình hình thực hiện tài chính Công đoàn năm 2019

Công đoàn cấp trên cơ sở: căn cứ kết quả tchức thực hiện thu, chi, nộp nghĩa vụ tài chính công đoàn 10 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện cả năm 2019 các cấp công đoàn đánh giá kết quả hoàn thành các chỉ tiêu tài chính được xây dựng và giao đầu năm; đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính, tài sn công đoàn theo phân cấp của Tổng Liên đoàn; xây dựng dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán; công khai dự toán, quyết toán; kiểm tra, hướng dẫn đơn vị cấp dưới thực hiện nhiệm vụ...

Đơn vị sự nghiệp công đoàn: cần đánh giá công tác thực hiện dự toán năm 2019; kết quả thu, chi sự nghiệp; tình hình sử dụng nguồn hỗ trợ từ NSNN, nguồn TCCĐ; phân tích rõ chi tiết tiền lương; tình hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định của Chính phủ và Tng Liên đoàn.

2. Dự toán thu tài chính năm 2020

2.1. Thu kinh phí công đoàn

2.1.1. Lao động thuộc đi tượng phải đóng KPCĐ

- Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở: Công đoàn cp trên cơ sở thống kê số lao động thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo khu vực HCSN, SXKD bao gồm: số lao động đang đóng BHXH tại thời điểm 30/6/2019 (số liệu của cơ quan BHXH cung cấp theo chương trình phối hp); số lao động tại đơn vị thuộc đi tượng phải nộp KPCĐ nhưng chưa tham gia BHXH; slao động dự kiến tăng (giảm) tại đơn vị trong năm kế hoạch 2020.

- Đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở: Công đoàn cấp trên cơ sở phải thống kê danh sách các doanh nghiệp đã đóng BHXH tại thời đim 30/6/2019 (số liệu cơ quan BHXH cung cấp), từ đó thực hiện xác định số lao động tại các doanh nghiệp như với cơ quan, tchức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở.

Công đoàn cấp trên cơ sở khi tổng hợp số lao động xây dựng dự toán tài chính công đoàn 2020 nếu chênh lệch giảm do doanh nghiệp giải th, ngừng hoạt động, chuyn địa bàn... đơn vị có danh sách chi tiết, báo cáo giải trình, thuyết minh v schênh lệch.

2.1.2. Quỹ lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn

Quỹ tiền lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn năm 2020 tại các đơn vị được xác định là tiền lương đóng BHXH cho người lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2019 có xác định yếu ttăng trưởng (theo sliệu cơ quan BHXH cung cp) nhân với slao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn (tại mục 2.1.1).

2.1.3. Sdự toán thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD

Công đoàn cấp trên cơ sở khi tính dự toán thu KPCĐ năm 2020 ở khu vực SXKD (bao gồm cả đơn vị DN chưa thành lập tổ chức công đoàn) đồng thời khai báo số liệu vào Phần mềm thu KPCĐ khu vực SXKD năm 2020 qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Đối với những doanh nghiệp đã khai báo vào phần mềm thu KPCĐ qua tài khoản CĐVN thì đơn vị cập nhập sliệu phải thu vào cột S- s tin DN phải nộp trong năm 2020. (biểu 23 cột) và phi hp với Chi nhánh Vietinbank nơi mình mở tài khoản để cùng cập nhập.

2.2. Thu đoàn phí công đoàn

Số thu đoàn phí công đoàn năm 2020, được xác định trên tổng số đoàn viên thực tế tại các CĐCS nhân với tiền lương và phụ cấp của đoàn viên được quy định tại Chương IV, Quyết định 1908/QĐ-TLĐ). Mức thu đoàn phí công đoàn bình quân của 1 đoàn viên công đoàn năm 2020 phải đảm bảo cao hơn mức thu đoàn phí công đoàn bình quân của 1 đoàn viên công đoàn theo báo cáo quyết toán năm 2018.

2.3. Thu khác:

Căn cứ tổng hợp thu khác trên báo cáo quyết toán tài chính công đoàn của đơn vị năm 2018, số ước thực hiện năm 2019 các đơn vị dự kiến số thu khác trong dự toán năm 2020 theo hướng ổn định và tăng nguồn thu.

3. Phân phối tài chính và Dự toán chi năm 2020

3.1 Phân phối tài chính công đoàn:

- Thực hiện phân phối theo quy định của Tổng Liên đoàn: Nghị Quyết 7b/NQ-TLĐ ngày 21/1/2016 ca Tổng LĐLĐ VN, nghị quyết 9c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 cua Ban chấp hành Tổng LĐ về Điều chỉnh tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp CĐ để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất; Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn chtịch TLĐ; Quyết định số 887/QĐ-TLĐ ngày 02/7/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp;

- Năm 2020, CĐCS được sử dụng 70% tổng số thu KPCĐ và 60% tng số thu ĐPCĐ; Công đoàn cấp trên (các cấp) được sử dụng 30% tổng số thu KPCĐ và 40% tổng số thu ĐPCĐ.

Công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện nộp kinh phí, đoàn phí lên Liên đoàn Lao động Thành phtheo quyết định của LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

3.2 Xây dựng dự toán chi tài chính công đoàn

- Chi của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Thực hiện theo Quyết định số 826/TLĐ ngày 07/7/2014 của ĐCT-TLĐ về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn; Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn; Hướng dẫn 849/HD-TLĐ ngày 8/6/2017; hướng dn số 350/HD-TLĐ ngày 19/3/2019 hướng dẫn sa đổi Quyết định 1911/QĐ-TLĐ .

- Chi của công đoàn cơ s: Thực hiện theo Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ s.

- Các đơn vị sự nghiệp thực hiện xây dựng Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính ổn định 3 năm theo Nghị định 16 và các quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

- Dự toán chi tài chính công đoàn năm 2020 phải cân đối trong phạm vi nguồn thu được phân phối, sử dụng trong năm 2020; Việc đầu tư tài chính, cải tạo sửa chữa và mua sắm trang thiết bị, tài sản.. phải cân đối từ nguồn tài chính công đoàn tích lũy; việc thực hiện phải đảm bảo đúng Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của TLĐ, việc đầu tư tài chính công đoàn thực hiện Quyết định số 1912/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của TLĐ, nội dung sử dụng được thuyết minh cụ thể và được thực hiện theo đúng thẩm quyền phân cấp của Tổng Liên đoàn.

III- TCHỨC THỰC HIỆN

1. Hồ sơ dự toán tài chính công đoàn năm 2020

4.1 Đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc Thành ph:

1) Báo cáo dự toán thu chi tài chính CĐ (mẫu số B14 - TLĐ)

2) Bản xác nhận lao động và quỹ lương dự kiến thực hiện năm 2020

4.2 Đi với CĐ cấp trên cơ sở:

1) Báo cáo tổng hợp dự toán thu - chi tài chính công đoàn (mẫu B15-TLĐ)

2) Thống kê danh sách lao động, đoàn viên, quỹ tiền lương theo từng khu vực: đơn vị HCSN, doanh nghiệp SXKD, doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS do đơn vị quản lý. (theo biểu số 01 và 02)

3) Mu biểu thống kê các đơn vị chỉ đạo phối hợp các CĐ ngành TW, CĐ Tổng Công ty trên địa bàn. (biu số 03) (nộp trước ngày 10/11/2019).

4) Thống kê danh sách các đơn vị doanh nghiệp giải th, ngừng hoạt động, không hoạt động, hoạt động khó khăn...; số liệu chênh lệch với số liệu của tổ chức phải báo cáo giải trình, thuyết minh. (biểu số 04)

5) Danh sách cán bộ công đoàn chuyên trách và Hợp đồng lao động tại công đoàn cấp trên cơ sở có mặt tại thời đim 31/10/2019. (biểu số 05)

6) Ước thu khác và số dư tích lũy đưa vào thu, chi năm 2019 phải được phản ánh trong dự toán đồng thời giải trình trong báo cáo thuyết minh chi tiết dự toán thu chi năm 2019. (biểu số 06)

7) Biểu mẫu kê khai các đơn vị theo khu vực DN có công đoàn (biểu s 7) và khu vực DN chưa có công đoàn (biểu s 8) theo mẫu biểu kê khai thu KPCĐ qua tài khoản CĐVN, 23 cột

8) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán 2019, thuyết minh chi tiết dự toán công đoàn năm 2020. (có bản xác nhận quỹ lương với BHXH cùng cấp nếu có).

2.5.3. Đi với đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ Thành ph:

1) Báo cáo dự toán thu, chi đơn vị sự nghiệp (mẫu số B15b-TLĐ)

2) Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính n định 3 năm

3) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện năm 2019, thuyết minh chi tiết dự toán thu, chi tài chính năm 2020.

2. Quy trình, thời hạn nộp Báo cáo d toán.

- Báo cáo dự toán của các đơn vị khi nộp về Liên đoàn Lao động Thành phố:

+ Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở, dự toán phải được thông qua Ban Thường vụ;

+ Đối với các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ Thành phố, dự toán phải được thông qua tập thlãnh đạo đơn vị.

- Báo cáo Dự toán năm 2020 được lập 02 bộ và nộp về Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (qua Ban Tài chính và email: [email protected]);

- Thời gian nộp báo cáo hoàn thành trước ngày 20/11/2019.

3. Về phương thức giao d toán.

2.1 Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở, căn cứ Thông báo giao dự toán 2020 của Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chương trình công tác của Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố, số biên chế thực tế của đơn vị và Kế hoạch triển khai chuyên đề hoạt động năm 2020, Liên đoàn Lao động Thành phố thc hiện phân phối và phân bổ Dự toán thu, chi cụ thể đối với từng đơn vị.

2.2. Đối với CĐCS trực thuộc, căn cứ dự toán thu chi của đơn vị xây dựng Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện giao dự toán theo số thực tế.

2.3 Đối với các Đơn vị sự nghiệp công đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố trực tiếp duyệt Chương trình công tác và kế hoạch tài chính năm 2020.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đơn vị phản ánh kịp thời về LĐLĐ Thành phố Hà Nội (qua Ban Tài chính) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực LĐLĐTP (để chỉ đạo);
- LĐLĐ Q, H, TX, CĐN, CĐ CTCS,
- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc,
- CĐCS trực thuộc;
- Các Ban LĐLĐ Thành phố;
- Lưu VT, Tài chính.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Thị Phương Hoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/HD-LĐLĐ

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu10/HD-LĐLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2019
Ngày hiệu lực30/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/HD-LĐLĐ

Lược đồ Hướng dẫn 10/HD-LĐLĐ 2019 xây dựng dự toán tài chính công đoàn Liên đoàn Lao động Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 10/HD-LĐLĐ 2019 xây dựng dự toán tài chính công đoàn Liên đoàn Lao động Hà Nội
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu10/HD-LĐLĐ
        Cơ quan ban hànhLiên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
        Người kýĐặng Thị Phương Hoa
        Ngày ban hành30/10/2019
        Ngày hiệu lực30/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Hướng dẫn 10/HD-LĐLĐ 2019 xây dựng dự toán tài chính công đoàn Liên đoàn Lao động Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 10/HD-LĐLĐ 2019 xây dựng dự toán tài chính công đoàn Liên đoàn Lao động Hà Nội

         • 30/10/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/10/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực