Văn bản khác 10636/KH-UBND

Kế hoạch 10636/KH-UBND năm 2019 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Kế hoạch 10636/KH-UBND 2019 triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10636/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Chương trình, các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 - 2021; Luật Hòa giải ở cơ sở; quy định của pháp luật về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2020.

2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; đề cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, qua đó tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

II. Yêu cầu

1. Quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng; quy định pháp luật về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ s, chuẩn tiếp cận pháp luật; bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, gắn nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của từng sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

2. Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm người đng đầu; phát huy đầy đủ vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, của cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chức/cán bộ pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL; nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp PBGDPL.

3. Phù hợp vi từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, hướng tập trung về cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ s, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

B. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

I. Nhiệm vụ PBGDPL

1. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL.

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã).

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2020.

- Hình thức thực hiện: thường xuyên quán triệt, chỉ đạo thực hiện trong các hội nghị, cuộc họp; lồng ghép quán triệt, chỉ đạo thực hiện trong các văn bản liên quan về công tác PBGDPL.

2. Tchức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2019 và 2020, các quy định hiện hành liên quan đến lĩnh vực, ngành quản lý, những vn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, cải cách hành chính,... cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện theo phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm.

- Hình thức thực hiện: căn cứ tình hình, điều kiện thực tiễn để đề ra hình thức tchức phù hợp (tchức hội nghị phổ biến, quán triệt hoặc biên soạn các loại tài liệu tuyên truyền; xây dựng các chương trình, phóng sự, tin, bài đăng tải trên Cổng/trang tin điện t; bản tin, tạp chí, sóng phát thanh truyền hình, hệ thống loa truyn thanh ở cơ s; các phương tiện thông tin đại chúng khác...), bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực.

3. Đẩy mạnh thực hiện PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL: người dân ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Cơ quan thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2020.

- Hình thức thực hiện: thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn; biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến; các tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình thức khác phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Tăng cường chỉ đạo, thực hiện các hoạt động PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo và mục tiêu giáo dục, ngành nghề đào tạo.

- Cơ quan thực hiện:

+ SGiáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đối với các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

+ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện đi với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2020 và theo chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương.

- Hình thức thực hiện: ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện trong các nhà trường và cơ sgiáo dục nghề nghiệp.

5. Chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nưc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh;

+ UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên địa bàn quản lý.

- Thời gian thực hiện: quý III, quý IV/2020.

- Hình thức thực hiện: theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND cấp huyện.

6. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.

6.1. Tổ chức thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, hoặc cử báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi của tnh dự thi toàn quốc do Bộ Tư pháp tổ chức.

- Cơ quan thực hiện:

+ Ở tỉnh: Sở Tư pháp chủ trì tham mưu UBND tỉnh.

+ Ở cấp huyện: Phòng Tư pháp chủ trì tham mưu UBND cùng cấp.

- Thời gian và hình thức thực hiện: theo văn bản chỉ đạo hoặc Kế hoạch tchức cuộc thi của Bộ Tư pháp.

6.2. Tổ chức hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật khác.

Ngoài việc triển khai tổ chức hội thi do UBND tỉnh, bộ, ngành ở Trung ương phát động, tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể và yêu cầu nhiệm vụ công tác, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật ở đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

- Cơ quan thực hiện: các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2020.

7. Rà soát, củng cố, kiện toàn; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

- Cơ quan thực hiện:

+ Các s, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh; bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới.

+ UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo củng cố, kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ này theo phân cấp quản lý.

- Thời gian thực hiện:

+ Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật: thực hiện trong quý IV/2020.

+ Bồi dưng kiến thức pháp luật mới: thực hiện thường xuyên trong năm 2020 hoặc theo các kế hoạch khác có liên quan.

- Hình thức thực hiện:

+ Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh rà soát, đề nghị UBND tỉnh công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên (thông qua Sở Tư pháp); Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận, miễn nhiệm theo quy định.

+ Bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới: thực hiện thông qua các hội nghị phổ biến, quán triệt luật mới do UBND tỉnh, hoặc các sở, ngành tổ chức hoặc bằng hình thức khác phù hợp.

+ UBND cấp huyện, cấp xã có văn bản chỉ đạo củng cố, kiện toàn báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ này theo thẩm quyền quản lý.

8. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: quý III, quý IV/2020.

- Hình thức thực hiện: khảo sát, đánh giá, chấm điểm theo quy định của Thông tư số 03/2018/TT-BTP .

9. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh).

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cp xã.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2020.

- Hình thức thực hiện: theo các hình thức xác định trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-UBND , hoặc lồng ghép thực hiện trong các chương trình, kế hoạch, đề án khác có liên quan.

10. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2020” (theo Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh).

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2020.

- Hình thức thực hiện: theo hình thức, hoạt động xác định trong Kế hoạch triển khai Đề án, hoặc lồng ghép trong các hoạt động khác.

11. Triển khai hiệu quả Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 4727/KH-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tnh).

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành ở tỉnh, UBND cp huyện, UBND cp xã triển khai thực hiện theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2020

- Hình thức thực hiện: theo hình thức, hoạt động được xác định trong Kế hoạch.

13. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” và xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật (Kế hoạch s 5925/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh), Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh).

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phân cấp quản lý.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2020.

- Hình thức thực hiện: theo hình thức, hoạt động xác định trong Kế hoạch, hoặc lồng ghép trong các hoạt động khác.

14. Thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch khác về PBGDPL bảo đảm thống nhất, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, không trùng lắp, chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành được giao chtrì triển khai Chương trình, Đề án, Kế hoạch, nhiệm vụ về PBGDPL; UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2020, hoặc theo thời hạn được xác định trong các Kế hoạch, Chương trình, Đề án cụ thể, hoặc khi có chỉ đạo thực hiện của các Bộ, ngành Trung ương.

- Hình thức thực hiện: thực hiện theo các hình thức được xác định trong Kế hoạch, Chương trình, Đề án, yêu cầu cụ thể, hoặc lồng ghép thực hiện trong các chương trình, kế hoạch, đề án khác có liên quan.

II. Nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở

1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường theo dõi, kiểm tra và đề xut giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mc (nếu có) từ thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan thc hiện: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện theo địa bàn quản lý.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2020

- Hình thức thực hiện: thực hiện lồng ghép trong các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra chung về công tác PBGDPL.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện các các nhiệm vụ tại Kế hoạch triển khai Đán “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 6247/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh).

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện theo nhiệm vụ phân công tại Kế hoạch.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2020.

- Hình thức thực hiện: theo hình thức, hoạt động được xác định trong Kế hoạch.

III. Nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

1. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai hiệu quả Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai theo địa bàn quản .

- Thời gian thực hiện: thưng xuyên trong năm 2020.

- Hình thức thực hiện: thực hiện lồng ghép trong các hoạt động chỉ đạo chung về công tác PBGDPL.

2. Tổ chức kim tra việc triển khai nhiệm vụ xây dựng cp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh kiểm tra; UBND cp huyện tổ chức thực hiện theo thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý.

- Thời gian thực hiện: trong quý II, quý III/2020

- Hình thức thực hiện: theo Kế hoạch kiểm tra cụ thể được ban hành.

3. Tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, công khai kết quả đánh giá, công nhận và đề xuất các giải pháp khắc phục đối với các đơn vị cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan thực hiện:

+ UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện đánh giá, công nhận và thực hiện công khai kết quả thuộc địa bàn quản lý theo quy định.

+ Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh công bố công khai kết quả công nhận trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Thời gian thực hiện: quý I, quý II/2020.

- Hình thức thực hiện: theo quy định của pháp luật về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

4. Tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: quý III/2020.

- Hình thức thực hiện: tổ chức Hội nghị.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện theo định kỳ báo cáo chung về công tác Tư pháp năm 2020.

2. Trên cơ sở các nhiệm vụ đưc phân công tại Kế hoạch này, yêu cầu:

- Các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể ở tỉnh ban hành Kế hoạch hoặc lồng ghép nội dung, hoạt động PBGDPL vào Kế hoạch công tác chung của đơn vị mình trong năm 2020 để tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan được xác định trong Kế hoạch này.

- UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020 trên địa bàn quản lý; phối hp triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan được xác định trong Kế hoạch này.

Kế hoạch của các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện phải được ban hành và gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trưc ngày 31/01/2020 đtổng hợp, theo dõi.

II. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh quy định về mức chi thực hiện công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận của người dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Nghị quyết s142/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh quy định về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành khác có liên quan.

III. Chế độ thông tin, báo cáo:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này theo kỳ báo cáo chung về công tác Tư pháp năm 2020 hoặc khi có yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của tỉnh; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Hội đồng PHPBGDPL TW; (để báo cáo)
- BTư pháp (Vụ PBGDPL); (để báo cáo)
- Thưng trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thưng trực HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể
tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NC (N_05).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Cảnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10636/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu10636/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2019
Ngày hiệu lực26/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(13/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10636/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 10636/KH-UBND 2019 triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 10636/KH-UBND 2019 triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu10636/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýVõ Văn Cảnh
        Ngày ban hành26/12/2019
        Ngày hiệu lực26/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (13/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 10636/KH-UBND 2019 triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 10636/KH-UBND 2019 triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk

           • 26/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực