Văn bản khác 256/KH-UBND

Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2017 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 256/KH-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/KH-UBND

Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT, XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng hương ước, quy ước năm 2018 của Bộ Tư pháp; các Chương trình công tác trọng tâm của Thành phố năm 2018, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn Thành phố năm 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mc đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hương ước, quy ước, các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua đặc biệt chú trọng các văn bản mới liên quan đến công tác tư pháp; Các Điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên; các văn bản pháp luật của Trung ương và Thành phố liên quan đến “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông....; tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố trong năm 2018.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, đang dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là PBGDPL), nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân Thủ đô.

Phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương và Thành phố, các Chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác PBGDPL, Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật, Luật của UBND Thành phố.

- Đảm bảo các hoạt động PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, có sự kết hợp, lồng ghép việc thực hiện các Chương trình, đề án khác có liên quan, phù hợp đối tượng, địa bàn, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; hướng công tác PBGDPL về cơ sở.

- Gắn kết công tác PBGDPL với công tác xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

- Huy động được sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn thể nhân dân Thủ đô trong hoạt động PBGDPL; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước.

II. Đối tượng, nội dung, nhiệm vụ và các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

1. Đối tượng

- Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; người dân thành thị và nông thôn, miền núi, phụ nữ; thanh thiếu niên; người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp, người nước ngoài cư trú trên địa bàn Thành phố.

- Chú trọng phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù như người dân ở các xã có hoàn cảnh kinh tế - xã hội khó khăn đặc biệt, người khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình, người phạm tội theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và đồng bào dân tộc miền núi, thiu số.

2. Nội dung

- Tập trung phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân và doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, XIV thông qua như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Đấu giá tài sản, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý nhà nước, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.... và các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành các văn bản pháp luật, các văn bản quy phạm dưới luật của Trung ương và Thành phố; Tiếp tục phổ biến sâu rộng Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Thủ đô và các văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô; phổ biến các văn bản pháp luật mới sẽ được Quốc hội thông qua năm 2018; các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, phổ biến thực tiễn chấp hành pháp luật, chính sách mới thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố v.v...

- Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật góp phần thực hiện chủ đề công tác của Thành phố năm 2018 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố về kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, trật tự và văn minh đô thị, về an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp,...; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố....

- Tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các văn bản pháp luật của Thành phố cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp...

3. Các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể

3.1. Thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn Thành phố, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tế của Thành phố (Phụ lục 01).

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị chủ trì thực hiện Đề án.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

3.2. Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật.

a) Khai thác, vận hành, sử dụng có hiệu quả Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (http://pbgdpl.hanoi.gov.vn) theo hướng truy cập tập trung, liên thông, kết nối, lồng ghép, chia sẻ thông tin, tài liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nhà nước, tạo thuận lợi trong khai thác, trao đổi thông tin pháp luật giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

b) Tăng cường đăng tải thông tin tuyên truyền pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã và cung cấp thông tin theo quy định Luật Tiếp cận thông tin.

- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Cổng giao tiếp điện tử Thành phố; sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, thị xã, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Hà Nội mới, Báo Pháp luật và Xã hội và các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

c) Tổ chức đối thoại, giải đáp vướng mắc tuyên truyền pháp luật trực tuyến, tổ chức hội nghị trực tuyến.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện thị xã.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan, tổ chức có liên quan.

d) Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền phổ biến pháp luật

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn Hà Nội và cơ quan, tổ chức có liên quan.

e) Tuyên truyền phổ biến pháp luật về nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố dưới nhiều hình thức đa dạng theo xu hướng hiện đại trong các khung giờ khác nhau đặc biệt trong khung giờ vàng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và sóng phát thanh.

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và hệ thống truyền thanh ở cơ sở

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2018

3.3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình của Trung ương và Thành phố, mạng xã hội

a) Xây dựng phóng sự, đĩa video, clip về tình huống, tiểu phẩm,.. chú trọng kết hợp tuyên truyền pháp luật với kỹ năng sống.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

b) Tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền pháp luật mới ban hành tại các chuyên trang, chuyên mục pháp luật của các báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, các cơ quan báo chí của Thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

3.4. T chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ Luật hình sự năm 2015” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 (có Kế hoạch riêng).

- Đơn vị chủ trì: UBND Thành phố.

- Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường thị trấn, các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2018.

3.5. Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thành phố (có Kế hoạch riêng).

a) Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật mới ban hành bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

- Đơn vị chủ trì: UBND Thành phố

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/11/2018

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và một số hoạt động về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND Thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/11/2018 đến ngày 9/11/2018.

3.6. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, về an toàn thực phẩm, chế độ, chính sách liên quan đến thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin, truyền thông báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

3.7. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù.

a) Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân tộc miền núi, thiểu số, người dân ở vùng xa trung tâm Thành phố có hoàn cảnh khó khăn, người mù, người khuyết tật, người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện v.v...bằng các hình thức, nội dung phù hợp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ban Dân tộc Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành đoàn Hà Nội, Công an Thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, Liên đoàn lao động Thành phố, Hội Người mù, Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo, Hội Người khuyết tật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

b) Tổ chức cuộc thi sân khấu hóa tìm hiểu pháp luật cho học viên tại các Cơ sở cai nghiện ma túy (có Kế hoạch riêng).

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2018.

3.8. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Nội dung: Nâng cao chất lượng việc giáo dục pháp luật trong nhà trường chú trọng giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, Bộ luật Hình sự, quyền và bổn phận của trẻ em theo Luật trẻ em trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo xu hướng tiên tiến, hiện đại, cập nhật kiến thức phù hợp; tổng kết, đánh giá thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGD&ĐT-BTP ngày 16/11/2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ sở giáo dục của hệ thng quốc dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

3.9. Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

Nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách Pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương;

Triển khai thí điểm tủ sách pháp luật điện tử, phn mm điện tử về tủ sách pháp luật tại một số phường trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thThành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trn.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

3.10. Biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu hỏi-đáp, tờ gấp tuyên truyền pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường thị trấn, các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018

3.11. Phát hiện, nhân rộng, thực hiện mô hình, cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018

3.12. Củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật các cấp; đội ngũ tuyên truyền pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, đoàn thể Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

3.13. Tổ chức Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đi trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật ở nước ngoài.

Đơn vị chủ trì và thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

Thời gian: Quý II/2018

III. Nội dung, các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể công tác hòa giải ở cơ sở

1. Nội dung

Đẩy mạnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho hòa giải viên; tổ chức kiện toàn, củng cố tổ hòa giải; tổ chức thực hiện mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”, động viên, khen thưởng cho đội ngũ hòa giải viên và cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện chi kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải viên ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, theo dõi, phát hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể

2.1. Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên; tổ chức hội thảo, tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã của Thành phố.

+ Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

2.2. Tổ chức kiện toàn Tổ hòa giải, đánh giá triển khai mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”, tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

+ Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, UBND các xã, phường, thị trấn.

+ Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2018

2.3. Tổng kết, khen thưởng cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở

+ Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

+ Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, UBND các xã, phường, thị trấn.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018

IV. Đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện hương ước, quy ước.

1. Đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

a) Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chú trọng xây dựng nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2018

b) Tổ chức đánh giá thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã

+ Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và truyền thông và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

c) Tổ chức đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

+ Đơn vị chủ trì: UBND các quận, huyện, thị xã.

+ Đơn vị phối hợp: UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

2. Về hương ước, quy ước ở cơ sở

a) Xây dựng Kế hoạch về thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở trên địa bàn Thành phố theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã của Thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b) Tổ chức quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện hương ước, quy ước, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2018

V. Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và thực hiện hương ước, quy ước (có Kế hoạch riêng)

+ Đơn vị chủ trì: Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.

+ Đơn vị thực hiện: Các Sở, ngành, đoàn thể, Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã được kiểm tra.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018

VI. Tổ chức tổng kết và khen thưởng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trung ương và Thành phố

+ Đơn vị chủ trì: UBND Thành phố

+ Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND Thành phố

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018

VII. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố:

Chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đoàn th; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Sở Tài chính phân bổ kinh phí của Thành phố cấp cho công tác PBGDPL năm 2018 tới các sở, ban, ngành, đoàn thể; đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện các Đề án trọng tâm của Chương trình hành động PBGDPL trên địa bàn Thành phố; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo công tác PBGDPL với Bộ Tư pháp, UBND Thành phố; lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí phục vụ công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố; biên soạn tài liệu phục vụ công tác PBGDPL trên địa bàn Thành phố; phát hiện và tổng kết cách làm hay, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật mới.

Chủ trì các Kế hoạch, Đề án thuộc Chương trình hành động PBGDPL của Thành phố do mình phụ trách và triển khai Đề án của đơn vị mình, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của Thành phố, hệ thống truyền thanh ở cơ sở dành thời lượng phù hợp phổ biến các văn bản pháp luật đã được Trung ương và thành phố ban hành có liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, trên phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố những văn bản pháp luật thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị, phòng, chng tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, về an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ; xây dựng nếp sống văn hóa; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

Chú trọng việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, bộ luật hình sự, quyền và bn phận của trẻ em theo Luật Trẻ em....; kết hợp việc tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với kỹ năng sống cho học sinh về phòng chống cháy nổ, xâm hại tình dục, phòng chống thương tích cho trẻ em.

4. Công an Thành phố

Triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Tổ chức các cơ quan điều tra hình sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy, Bộ luật Dân sự,.... đến cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn Thành phố, đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền PBGDPLcho các đối tượng đặc thù là người vi phạm pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch số 135/KHPH-LTBND-BGDĐT ngày 12/7/2016 về phối hợp tuyên truyền ph biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2018.

5. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

Chủ trì, triển khai Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 7/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2021.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống cháy nổ kết hợp với tuyên truyền kỹ năng phòng, chống cháy nổ, thoát him, cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn Thành phố.

6. S Giao thông Vận tải

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu về giao thông đường bộ, đường thủy cho cán bộ, công chức, viên chức ngành mình và nhân dân trên địa bàn Thành phố

7. S Lao động-Thương binh và Xã hội

Chủ trì, triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp”

Chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật quy định pháp luật về pháp luật lao động, an toàn lao động, bảo hiểm, y tế, phòng chống cháy nổ....

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố. Chú trọng tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Đê điều, Luật Thú y, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Bảo vệ và phát triển rừng...

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến doanh nghiệp, các văn bản pháp luật của thành phố cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp....

10. Thanh Tra thành phố

Chủ trì, triển khai thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND thành phố về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội; tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố, chú trọng tuyên truyền kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố

11. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng

Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn Luật đất đai, pháp luật về xây dựng, trật tự đô thị, nhà ở, bảo vệ môi trường đặc biệt là pháp luật về vệ sinh môi trường các văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô trong lĩnh vực xây dựng, môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố.

12. Sở Văn hóa và Thể thao

Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quảng cáo, về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thủ đô; các văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô trong lĩnh vực văn hóa; tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động quảng cáo, rao vặt gây mất mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường trên địa bàn Thủ đô.

13. Sở Y tế

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khám, chữa bệnh; bảo hiểm y tế; phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

14. Sở Nội vụ, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Chủ trì, Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị, pháp luật về kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, đoàn thThành phố và UBND các quận, huyện thị xã; Quy tc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố

15. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Hiệp định về thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, pháp luật Việt Nam về chống gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng.

16. Ban Dân tộc Thành phố

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền,vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố”

17. Các Cơ quan thông tin báo, đài

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và các báo: Hà Nội mới, Kinh tế & Đô thị, Pháp luật và Xã hội, Lao động Thủ đô, An ninh Thủ đô, Phụ nữ Thủ đô...tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng thời lượng phát thanh, truyền hình để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến đời sống nhân dân; chú trọng tuyên truyền đến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân đã được Quốc hội thông qua; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về cải cách hành chính, trật tự đô thị, phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông v.v...trên địa bàn Thành phố.

18. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện phổ biến pháp luật trên sóng và trên truyền hình. Chú trọng đa dạng hóa xây dựng, phát sóng chương trình, chuyên mục về pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội theo xu hướng hiện đại với nhiều hình thức phản ánh, đưa tin, phân tích - bình luận chuyên sâu, phổ biến kiến thức, giải đáp pháp luật, các phim ngắn định dạng video, viral, phóng sự, chạy chữ, giao lưu tọa đàm,...về các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm của Thành phố trong các khung giờ khác nhau đặc biệt là vào khung giờ vàng.

19. S Tài chính

Bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2018.

20. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và các văn bản pháp luật của nhà nước đã được Quốc hội ban hành liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân và các văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua năm 2018, các văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô. Thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên của Thành phố, bồi dưỡng nâng cao chất lượng tin bài của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên viết về Pháp luật. Định kỳ hàng tháng, định hướng thông tin PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng.

21. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Thành Đoàn Hà Nội, Hội Nông dân Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Luật gia Thành phố

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật ban hành có liên quan đến hội viên, đoàn viên trực thuộc, đặc biệt đến người dân ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp; tích cực phối hợp với các sở, ngành đoàn th Thành phố triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL năm 2018 của Thành phố và những Đề án, Chương trình PBGDPL do đơn vị mình chủ trì, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả trong công tác PBGDPL ở cơ sở.

22. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố.

Xây dựng kế hoạch tăng cường PBGDPL các văn bản về tư pháp mới được Quốc hội thông qua và đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL thông qua các hoạt động truy tố, xét xử, thi hành án, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; chú trọng xét xử lưu động.

Tích cực phối hợp với các sở, ngành đoàn thể Thành phố triển khai thực hiện Chương trình hành động PBGDPL năm 2018 của Thành phố.

Tập huấn chuyên sâu về các văn bản pháp luật về tư pháp cho cán bộ, công chức, viên chức ngành mình như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự,...

23. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chun tiếp cận pháp luật và hương ước quy ước năm 2018; chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố về công tác PBGDPL; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch, Đề án PBGDPL phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện cụ thể của địa phương.

- Bố trí công chức chuyên trách làm công tác PBGDPL; chủ động bố trí kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện công tác PBGDPL theo Kế hoạch.

- Lựa chọn các nội dung và hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn để công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

- Tăng cường biên soạn tài liệu pháp luật ngắn gọn, dễ hiểu, phục vụ công tác PBGDPLtrên địa bàn.

- Thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, chú trọng kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, xây dựng mô hình hòa giải 5 tốt, quan tâm bố trí chi hỗ trợ kinh phí hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch tại đơn vị, địa phương mình; tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả; định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả gửi Sở Tư pháp-Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố để tổng hợp.

Kèm theo Kế hoạch này là Danh mục nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 - đối với những đơn vị sử dụng nguồn kinh phí của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục Thành phố năm 2018 (Phụ lục 02 )./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy,
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCTUBND Thành phố;
- Đoàn Đại biểu QH Hà Nội;
- Thành viên HĐPBGD PL TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBND TP: CVP, PCVP Phạm Chí Công;
Các phòng: NC, TKBT, KT, KGVX;
- Lưu VT, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

DANH MỤC

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Thành phố năm 2017)

(Phụ lục 01)

STT

Đề án, chương trình

Đơn vị chủ trì, tham mưu

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 21/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về "nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

Thanh Tra Thành phố

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, các Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị trực thuộc thành phố.

- Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm 2018

 

2

Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND thành phố về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thanh Tra Thành phố

- Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, các sở ban, ngành thành phố, UBND các quận huyện, thị xã và cơ quan có liên quan.

- Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm 2018

 

3

Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 14/9/2017 của UBND thành phố thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Sở Giáo dục và Đào Tạo, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố

- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố

Cả năm 2018

 

4

Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"

Sở Giáo dục và Đào Tạo

Sở Tư pháp, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố, Sở Lao động - thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và truyền thông, Thành đoàn Hà Nội, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan

Cả năm 2018

Xây dựng ban hành Kế hoạch

5

Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021"

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động thành phố và các cơ quan có liên quan

Cả năm 2018

Xây dựng ban hành Kế hoạch

6

Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến năm 2021"

Hội Luật gia thành phố

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Đoàn luật sư thành phố và các cơ quan có liên quan.

Cả năm 2018

Xây dựng ban hành Kế hoạch

7

Kế hoạch số 191/KH-UBND tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Sở Tư pháp Hà Nội

- Công an thành phố, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Y tế, Sở giao thông vận tải, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Công thương, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã có địa bàn trọng điểm.

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm 2018

 

8

Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

Sở Tư pháp Hà Nội

Thành Đoàn Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, Sở Nội vụ Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan

Cả năm 2018

 

9

Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù

Sở Tư pháp Hà Nội

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, Thành Đoàn Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan

Cả năm 2018

 

10

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 23/4/2015 triển khai Đề án "Đẩy mạnh phổ biến, nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2015-2020

Sở Tư pháp Hà Nội

- Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm 2018

 

11

Kế hoạch số 135/KHPH-UBND-BGD ĐT ngày 12/7/2016 về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự cho sinh viên các trường giữa Ủy ban thành phố và Bộ Giáo dục & Đào tạo

Sở Tư pháp Hà Nội, Công an Thành phố,

Thành Đoàn Hà Nội, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và các cơ quan có liên quan

Cả năm 2018

 

12

Chương trình số 02-Tr/BCĐ_HĐPH ngày 8/12/2015 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội và Hội đồng PBGDPL về phối hợp thông tin tuyên truyền chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020

Ban Nội chính Thành ủy, Sở Tư pháp Hà Nội

- Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan

- Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm 2018

 

13

Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 20/10/2016 của UBND thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn Thủ đô" giai đoạn 2017 - 2021

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

- Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan.

- Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm 2018

 

14

Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 10/11/2017 "thực hiện Đề án" Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

- Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan

Cả năm 2018

 

15

Kế hoạch số 8137/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND thành phố thực hiện "Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021"

Ban Dân tộc thành phố

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện Ba Vì, Thạch thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm 2018

 

16

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 7/4/2017 về tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2021

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo, đài, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn thành phố

- Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp thực hiện

Cả năm 2018

 

17

Tiếp tục triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp giai đoạn 2015-2020

Sở Tư pháp Hà Nội, Ban dân tộc Hà Nội

UBND các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và các cơ quan có liên quan

Cả năm 2018

 

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2018
Các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND thành phố Hà Nội năm 2018
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Thành phố năm 2017)

(Phụ lục 02)

STT

Đơn vị thực hiện

Nhiệm vụ triển khai

Thời gian thực hiện

1

Sở Tư pháp

 

 

1.1

 

Tổ chức triển khai hội nghị, tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật

 

 

 

Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL năm 2017 và triển khai công tác năm 2018

Tháng 1/2018

 

 

Tập huấn một số văn bản pháp luật mới ban hành cho báo cáo viên pháp luật cấp thành phố và quận, huyên, th

Quý I, II, III, IV

 

 

Phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp

Quý II, III

 

 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho chức sắc, tín đồ tôn giáo

Quý II, III

 

 

Phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tuyên truyền pháp luật cho người khuyết tật

Quý II, III

 

 

Phối hợp Hội người mù thành phố Hà Nội tuyên truyền pháp luật cho người mù

Quý II, III

 

 

Phối hợp với Công đoàn viên chức thành phố tập huấn, phổ biến pháp luật cho cán bộ làm công tác công đoàn

Quý II, III

1.2

 

Triển khai các chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của UBND Thành phố và Trung ương

 

1.2.1

 

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo

Quý I, II, III, IV

 

 

Triển khai thực hiện 01 đơn vị trực thuộc Thành phố về pháp luật phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

 

 

Triển khai thực hiện các chuyên đề về pháp luật phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo tại một số đơn vị cấp huyện, cp xã

 

 

 

Triển khai thực hiện các chuyên đề về pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho các trường THPT trên địa bàn Thành phố.

 

 

 

Xây dựng phóng sự tuyên truyền về tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và video tiểu phẩm về phòng, chống tham nhũng (đất đai, y dựng, tổ chức cán bộ, kê khai tài sản...)

 

*

 

Tuyên truyền trên báo Pháp luật và Xã hội, Báo Kinh tế và đô thị về pháp luật phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, hoạt động của các ngành, các cấp, tình hình thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tcáo

 

1.2.2

 

Triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch 103/KH-UBND ngày 23/4/2015 của UBND Thành phố thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015-2020"

Quý I, II, III, IV

 

 

Tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật

 

 

 

Tổ chức bồi dưỡng quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân ở các trường THPT

 

 

 

Nhân rộng mô hình chỉ đạo điểm thực hiện Đề án tại vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 

 

 

Phối hợp tuyên truyền trên Báo Pháp luật & Xã hội và Báo Kinh tế & đô thị về Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị

 

1.2.3

 

Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 22/12/2016 thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020"

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại 4 huyện của thành phố

 

 

 

Tuyên truyền trên Báo Pháp luật & Xã hội và Báo Kinh tế & đô thị nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

 

 

Xây dựng vi deo clip tình huống kèm đồ họa tuyên truyền trên truyền hình (10 phút) và Trang thông tin điện tử PBGDL cho thanh thiếu niên về phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm; in sao và phát hành đĩa tuyên truyền trong trường học trên địa bàn thành phố

 

 

 

Thí điểm mô hình Câu lạc bộ Thanh niên với PL tại một số phường, xã trên địa bàn Thành phố

 

1.2.4

 

Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho đối tượng phụ nữ theo Chương trình, Kế hoạch của thành phố

Quý I, II, III, IV

 

 

Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên là phụ nữ tại một số quận, huyện, thị xã

 

 

 

Tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật mới cho phụ nữ vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

 

 

Phối hợp tuyên truyền trên Báo Kinh tế và Đô thị về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Luật bình đng giới.

 

1.2.5

 

Triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình phối hợp công tác số 2416/CTPH-BDT-STP ngày 17/8/2015 giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp giai đoạn 2015-2020

 

 

 

Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã có đng bào dân tộc

 

 

 

Biên soạn và phát hành tài liệu cho đồng bào dân tộc thiểu s

 

 

 

Xây dựng phóng sự về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số

 

1.2.6

 

Thực hiện Chương trình số 02-CTr/BCĐ-HĐPH ngày 8/12/2015 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội và Hội đồng PBGDPL thành phố về phối hợp thông tin tuyên truyền chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020.

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức phổ biến pháp luật liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, cán bộ pháp chế các sở, ngành, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở

 

 

 

Tuyên truyền trên Báo Pháp luật và Xã hội, Báo Kinh tế và Đô thị nhằm tuyên truyền chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp

 

 

 

Phóng sự phản ánh thực hiện các hoạt động liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp

 

1.2.7

 

Tổ chức triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở theo Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 19/3/2014 của UBND Thành phố;

 

 

 

Tọa đàm trao đổi nâng cao nghiệp vụ hòa giải, đánh giá mô hình hòa giải 5 tốt

 

 

 

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về pháp luật và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở

 

 

 

In sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở

 

1.2.8

 

Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 28/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ tư pháp các cấp, cán bộ, công chức sở, ban, ngành đoàn thể thành phố

 

 

 

Biên soạn và phát hành tài liệu về chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ, công chức cấp cơ sở

 

 

 

Tổ chức tọa đàm về chuẩn tiếp cận pháp luật

 

 

 

Phối hợp tuyên truyền trên Báo Pháp luật & Xã hội, Báo Kinh tế và Đô thị nhằm tuyên truyền chủ trương nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật

 

1.2.9

 

Triển khai xây dựng hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng hương ước, quy ước cho cán bộ tư pháp các cấp và các cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố

 

 

 

Phối hợp tuyên truyền trên Báo Pháp luật và Xã hội, Báo Kinh tế và Đô thị về thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố

 

1.2.10

 

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021"

Quý I, II, III, IV

 

 

Thực hiện chỉ đạo điểm về tăng cường công tác PBGDPL theo lĩnh vực tại một số địa bàn trọng điểm

 

 

 

Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật về vi phạm pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm

 

 

 

Hội thảo lấy ý kiến phương án điều tra, phiếu điều tra

 

 

 

Biên soạn in và phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm

 

 

 

Phóng sự tuyên truyền pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm

 

1.2.11

 

Kế hoạch số 135/KHPH-UBND-BGDĐT ngày 12/7/2016 phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục về an ninh, trật tự cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2018

Quý I, II, III, IV

 

 

Biên soạn in và phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật cho sinh viên

 

 

 

Tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho sinh viên về hỗ trợ khởi nghiệp

 

1.2.12

 

Tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu về Bộ luật Hình sự năm 2015"

Quý II, III, IV

1.2.13

 

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy cho học viên tại Cơ sở cai nghiện của Thành phố

Quý I, II, III

1.2.14

 

Tổ chức thực hiện một số mô hình tuyên truyền pháp luật mới, có hiệu quả như tin nhắn điện tử, phiên tòa giả định....

Quý II, III, IV

1.2.15

 

Tuyên truyền các văn bản pháp luật mới phát trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở

Quý I, II, III, IV

1.2.16

 

Tổ chức "Ngày Pháp luật" ti Sở Tư pháp

Quý I, II, III, IV

1.2.17

 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam"

Quý IV

1.2.18

 

Duy trì các hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố

Quý I, II, III, IV

1.2.19

 

Phối hợp với Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Hà Nội biên soạn, in ấn phát hành tài liệu; mua sách phục vụ công tác chuyên môn

Quý I, II, III, IV

1.2.20

 

Chi vận hành Trang Thông tin điện t phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (http://pbgdpl.hanoi.gov.vn)

Quý I, II, III, IV

1.2.21

 

Phối hợp với Báo Làng nghề Việt tuyên truyền pháp luật về môi trường, pháp luật về lao động

Quý I, II, III, IV

1.2.22

 

Phối hợp với Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông đa phương tiện thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam (kênh VOV giao thông) tuyên truyền pháp luật lý lịch tư pháp

Quý I, II

1.2.23

 

Phối hợp với Đài truyền hình Hà Nội phát trên kênh phát thanh 90MHZ tuyên truyền pháp luật về đất đai, xây dựng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự an toàn xã hội, chế tài xử lý, ý thức tôn trọng, chấp hành bảo vệ pháp luật...

Quý I, II, III, IV

1.2.24

 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tuyên truyền pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.2.25

 

Phối hợp tuyên truyền trên Báo Hà Nội mới tuyên truyền pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.2.26

 

Phối hợp với Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội tuyên truyền pháp luật

Quý II, III, IV

1.2.27

 

Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Ngày pháp luật nước CHXH Việt Nam và một số các hoạt động khác

Quý II, III, IV

1.2.28

 

Phối hợp với Đài truyền hình VTC phổ biến giáo dục pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.2.30

 

Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đi học tập kinh nghiệm nước ngoài

Quý II

1.3

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố

Quý I, II, III, IV

2

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố

 

 

 

Hội nghị phổ biến các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, một số văn bản mới được ban hành cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, người dân tại các xã ở các huyện ngoại thành của thành phố (10 cuộc)

Quý II, III

3

Báo Pháp luật và Xã hội

 

 

 

Xây dựng chuyên mục tuyên truyền pháp luật, chú trọng tuyên truyền văn bản pháp luật về tư pháp và nhiệm vụ trọng tâm của thành phố về “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp....

Quý I, II, III, IV

 

 

Phát báo cho Tổ hòa giải 15 huyện ngoại thành của thành phố

Quý I, II, m, IV

4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

Hội nghị tập huấn tuyên truyền các văn bản pháp luật mới cho người dân nông thôn tại 4 huyện (4 cuộc)

Quý II, III

 

 

In ấn tờ gấp tuyên truyền về chính sách thu hồi đất của thành phố, quy định về chấp hành sản xuất, kinh doanh và bán rượu thủ công, các quy định về xây dựng nông thôn mới của thành phố... phát cho các hộ gia đình nông dân tại các huyện trên địa bàn thành phố (3 tờ gấp)

Quý II, III

5

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp tại Hà Nội (2 cuộc)

Quý II, III

 

 

In tờ gấp tuyên truyền bảo hiểm xã hội đối với lao động là người nước ngoài (2 tờ gấp)

Quý II, III

6

Thanh tra Thành phố

 

 

 

Hội nghị tập huấn Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng, chống tham nhũng cho đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác thanh tra và tiếp dân quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố (03 cuộc)

Quý II, III

 

 

Hội nghị tập huấn để quán triệt, tuyên truyền pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố (01 cuộc)

Quý III

 

 

Tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp pháp luật trên trang Web của Thanh tra Thành phố

Quý I, II, III, IV

7

Mặt trận T quốc Thành phố

 

 

 

Hội nghị đánh giá và tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL tới MTTQ các cấp (01 cuộc)

Quý I

 

 

Hội nghị tập huấn văn bản pháp luật mới và văn bản pháp luật có liên quan phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố cho cán bộ Mặt trận tổ quốc các cấp (03 cuộc )

Quý I, II, III

 

 

Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cho cán bộ Mặt trận tổ quốc các cấp (03 cuộc)

Quý I, II, III

 

 

Tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (01 cuộc)

Quý III

 

 

Mua sách tuyên truyền phát cho cán bộ MTTQ các cấp

Quý II

8

Hội Luật gia Thành phố

 

 

 

Hội nghị phổ biến về Bộ luật Hình sự năm 2017 (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2017 (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước cho hội viên, các tư vấn viên pháp luật, thành viên “tổ PBGDPL và TGPL ở cơ sở” (2 cuộc)

Quý I, II

 

 

Hội nghị tuyên truyền phổ biến và và trợ giúp pháp lý cho cộng đồng dân cư ở xã, phường, thị trấn (20 cuộc)

Quý I, II, III

 

 

Biên soạn in và phát hành 5 tờ gấp tuyên truyền pháp luật (một số quy định của: Bộ Luật Hình sự năm 2017 (sửa đổi); Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2017 ( sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;

Quý I, II, III

9

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

Hội thi tuyên truyền pháp luật cho học sinh THPT (Hội thi cấp Cụm qua sân chơi “Đấu trường 100” tại 16 cụm)

Quý IV

 

 

In Tờ gấp về quyền và bổn phận trẻ em, các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Trẻ em phát cho học sinh cấp trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố

Quý IV

10

Công an Thành phố

 

 

 

Hội nghị tập huấn Thông tư của Bộ Công an quy định về công tác Điều tra hình sự trong CAND và Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (01 cuộc)

Quý I, II

 

 

Tổ chức tuyên truyền PBGDPL về an ninh trật tự cho học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn Thành phố năm 2018

Quý III, IV

 

 

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL về an ninh trật tự cho học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn Thành phố năm 2018

 

 

 

Biên soạn Đ cương tuyên truyền

 

 

 

Tổ chức tuyên truyền (khối PTTH: 07 trường, khối THCS: 05 trường)

 

 

 

Làm pano ảnh trưng bày, khẩu hiệu tuyên truyền

 

 

 

Trưng bày triển lãm ảnh. Tổng số: 40 chiếc, KT 50x70cm/chiếc

 

 

 

Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch số 135/KHPH-UBTP-BGDĐT

Quý III, IV

 

 

Biên soạn Đề cương tuyên truyền

 

 

 

Tổ chức tuyên truyền tại 10 trường điểm

 

 

 

Tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại 50 trường Đại học, Cao đẳng

 

 

 

Tổ chức hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam"

Quý IV

 

 

In n, thiết kế, căng khung băng rôn, khẩu hiệu treo tại các trụ sở của CATP phục vụ PBGDPL

 

 

 

Biên soạn và in tờ gấp tuyên truyền PBGDPL

 

11

Hội Nông dân Thành phố

 

 

 

Hội nghị tuyên truyền Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền văn bản pháp luật mới... cho cán bộ hội viên là nông dân tại các huyện, thị xã của thành phố (21 cuộc)

Quý I, II, III, IV

12

Ban Dân tộc Thành phố

 

 

 

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trợ giúp pháp lý... cho đồng bào vùng dân tộc miền núi cho cán bộ, người có uy tín, đại biểu tiêu biểu của các thôn bản tại một số xã dân tộc của thành phố (4 cuộc)

Quý I, II, III

13

Thành đoàn Hà Nội

 

 

 

Hội nghị tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật thanh niên, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ đoàn (2 cuộc)

Quý III, IV

 

 

Hội thảo Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em (01 cuộc)

 

 

 

In tờ gấp tuyên truyền về Luật Thanh niên, Luật nghĩa vụ quân sự

Quý III, IV

 

 

Tổ chức thi tìm hiểu "Sinh viên với pháp luật về an toàn giao thông", Sinh viên với việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (trắc nghiệm)

Quý III, IV

 

 

Hội nghị đối thoại chính sách khởi nghiệp cho các bạn trẻ khởi nghiệp của thành phố sinh viên trên địa bàn thành phố (01 cuộc)

 

14

Hội Cựu chiến binh Thành phố

 

 

 

Hội nghị tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật và các văn bản pháp luật mới cho hội viên của Hội (03 cuộc)

Quý II, III

 

 

Truyền thông về Pháp lệnh Cựu chiến binh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Quý IV

 

 

Biên soạn, in tờ gấp về bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật cho CCB ở cơ sở

Quý III

 

 

Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các cấp hội năm 2018

Quý IV

15

Sở Giao thông vận tải

 

 

 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật hình sự, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật mới, pháp luật về kỷ cương hành chính... cho cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải (2 cuộc)

Quý I, II, III

 

 

Tập huấn bồi dưỡng về an toàn giao thông cho lực lượng tự quản, lực lượng dân phòng của quận, huyện, thị xã (Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo: 5 lớp)

Quý II, III

16

Báo Lao động Thủ đô

 

 

 

Viết tin, bài để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật mới, chính sách của thành phố về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp và các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người người lao động trong doanh nghiệp, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân và doanh nghiệp... trên báo in và báo điện tử

Quý I, II, III, IV

17

Báo Kinh tế Đô thị

 

 

 

Viết tin, bài phản ánh hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới và các văn bản pháp luật thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của thành phố về “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp của thành phố... Phản ánh việc chấp hành, thực hiện pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên báo in và báo điện tử

Quý I, II, III, IV

 

 

Tọa đàm, giải đáp pháp luật (giao lưu trực tuyến) về các chủ đề trọng tâm của thành phố và vấn đề dư luận quan tâm

Quý I, II, III, IV

 

 

Xây dựng và đăng tải video clip tuyên truyền pháp luật

Quý I, II, III, IV

18

SY tế

 

 

 

 

Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế cho người dân tại 10 xã thuộc 05 huyện, thị xã Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Thạch Thất, Thị xã Sơn Tây (10 cuộc)

Quý I, II, III, IV

 

 

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ cấp xã, phường, thị trấn tại 5 quận, huyện, thị xã: Phúc Thọ, Mê Linh, Sơn Tây, Hoàng Mai, Cầu Giấy (5 cuộc)

Quý II, III

19

Bộ Tư Lệnh Thủ đô

 

 

 

Hội nghị tập huấn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Bộ luật Hình sự, Luật Cảnh vệ.... cho báo cáo viên, trợ lý tuyên huấn, quân lực, bảo vệ an ninh, quân khí các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô ( 01 cuộc)

Quý I, II, III

 

 

In ấn và phát hành tài liệu giáo dục, truyền truyền pháp luật cho các đối tượng trong Bộ Tư lệnh Thủ đô

Quý II

20

Sở Xây dựng

 

 

 

Tuyên truyền phổ biến Luật Quy hoạch, các văn bản mới ban hành trong lĩnh vực thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng công trình, cấp phép xây dựng, quản lý, sử dụng nhà chung cư cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội (3 cuộc)

Quý I, II, III

21

Liên đoàn Lao động Thành phố

 

 

 

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện và các chế độ chính sách người lao động cho công nhân lao động, người lao động, chủ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (17 cuộc)

Quý I, II, III

22

Đoàn Luật sư Thành phố

 

 

 

Hội nghị tuyên truyền về Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, chính sách pháp luật đất đai, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ... cho đối tượng là nhân dân ở một số quận, huyện phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội (5 lớp)

Quý I, II, III

 

 

Trợ giúp pháp lý cho người dân tại một số địa bàn trọng điểm trên địa bàn thành phố (2 cuộc)

Quý II, III

 

 

Biên soạn, in và phát hành tài liệu pháp luật

Quý II

23

Liên minh Hợp tác xã Thành phố

 

 

 

Hội nghị tuyên truyền về các Nghị định, chính sách liên quan đến kinh tế tập thể cho đối tượng các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (2 cuộc)

Quý II, III

24

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố

 

 

 

Tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật (8 cuộc)

Quý I, II, III, IV

 

 

Tuyên truyền và truyền thông các văn bản pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người và pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hp pháp cho phụ nữ và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ xa trung tâm thành phố (9 cuộc)

Quý I, II, III, IV

 

 

Tuyên truyền các văn bản pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ vùng dân tộc và vùng tôn giáo (8 cuộc)

Quý I, II, III, IV

 

 

Tuyên truyền các văn bản pháp luật cho nữ lao động nhập cư (4 cuộc)

Quý I, II, III, IV

 

 

Thành lập, duy trì các nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ tại cộng đồng (5 câu lạc bộ)

Quý I, II, III, IV

 

 

Thi viết tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Quý I, II, III, IV

 

 

Biên soạn, in ấn và phát hành sổ tay tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ

Quý IV

 

 

Hội thảo đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ năm 2018

Quý III

25

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

 

 

 

Xây dựng một số video clip về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm, cu hộ, cứu nạn và in sao đĩa phát cho các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức tuyên truyền về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại 30 quận, huyện, thị xã (30 cuộc)

Quý I, II, III, IV

 

 

Hội nghị tập huấn Bộ luật Hình sự, các văn bản pháp luật mới ban hành cho cán bộ, công chức làm công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nn (01 cuc)

Quý II

 

 

Tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Quý IV

 

 

In ấn và phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Quý II, III

 

 

Hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy và chữa cháy năm 2018

Quý IV

26

Sở Công Thương

 

 

 

Hội nghị tuyên truyền luật hóa chất; luật điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đối tượng là chủ doanh nghiệp và nhà quản lý doanh nghiệp (01 cuộc)

Quý II

 

 

Biên soạn, in ấn và phát hành tuyên truyền về hoạt động bán hàng đa cấp phát cho chủ doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố

Quý II

27

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

 

 

 

Tin về hoạt động tuyên truyền phổ biến, pháp luật của thành phố

Quý I, II, III, IV

 

 

Phóng sự tuyên truyền phổ biến pháp luật

Quy I, II, III, IV

 

 

Chạy chữ trong chương trình để tuyên truyền pháp luật

Quy I, II, III, IV

 

 

Chuyên mục mới phát sóng hàng ngày vào khung giờ vàng (5 phút/chương trình) để tuyên truyền pháp luật

Quý I, II, III, IV

 

 

Giao lưu tọa đàm

Quý I, II, III, IV

 

 

Clip truyền thông Viral Marketing

Quy I,II, III, IV

 

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác để tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Quy I, II, III, IV

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 256/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu256/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 256/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 256/KH-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 256/KH-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu256/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 256/KH-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 256/KH-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở Hà Nội

             • 29/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực