Quyết định 05/QĐ-BGTVT

Quyết định 05/QĐ-BGTVT năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/QĐ-BGTVT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực 2017


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành toàn phần 6 tháng cuối năm 2016 (tính từ ngày 02/7/2016 đến hết ngày 31/12/2016).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- C
ơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Công báo;
- Báo GT, Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN TÍNH TỪ NGÀY 02/7/2016 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
05/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 01 năm 2017)

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I- LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1

Thông tư

S38/2014/TT-BGTVT ngày 08 tháng 4 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

Điu 3 bị thay thế bởi Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Hết hiệu lực một phần ngày 15/12/2016

II- LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

2

Thông tư

S 32/2013/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải "Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa"

Đim b khoản 1 Điu 3 được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Hết hiệu lực một phn ngày 01/8/2016

3

Thông tư

Số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới

Điu 3, Điu 5, Điu 8, Điu 16, Điu 17, Điều 18 được sửa đổi; Điều 6, Điều 9 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2016/TT-BGTVT ngày 20/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới

Hết hiệu lực một phn ngày 01/10/2016

III- LĨNH VỰC ĐĂNG KIM

4

Thông tư

S 82/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chun kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng du thuyền và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - sửa đổi lần 2 năm 2014

Khoản 2 Điu 1 bị bãi bỏ bởi Thông tư s 11/2016/TT-BGTVT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ

Hết hiệu lực một phần ngày 28/11/2016

IV- LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

5

Thông tư

S 01/2013/TT-BGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Khoản 3 Điu 3 bị bãi bỏ; khoản 3, khoản 4 Điều 6; khoản 2, khoản 3 Điều 7; Điểm d khoản 1 Điều 8; Điểm d khoản 2 Điều 11; Điều 13; Điều 16 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Hết hiệu lực một phn ngày 15/8/2016

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN PHẦN TÍNH TỪ NGÀY 02/7/2016 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
05/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 01 năm 2017)

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiu Ic

I - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1

Thông tư

S 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Bị thay thế bởi Thông tư s17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Hết hiệu lực ngày 15/12/2016

2

Thông tư

S 19/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011

Thông tư của Bộ trưng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Bị thay thế bi Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Hết hiệu lực ngày 15/12/2016

II-LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

3

Thông tư

Số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” QCVN 41:2012/BGTVT

Bị thay thế bởi Thông tư s 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/11/2016

4

Thông tư

S 27/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc” QCVN 83:2015/BGTVT.

Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/11/2016

III- LĨNH VỰC HÀNG HẢI

5

Thông tư

Số 13/2013/TT-BGTVT ngày 04 tháng 7 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật duy tu, bảo dưỡng hệ thống VTS luồng Sài Gòn - Vũng Tàu

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s 23/2016/TT-BGTVT ngày 06 tng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển

Hết hiệu lực ngày 15/10/2016

IV-LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

6

Thông tư

S70/2014/TT-BGTVT ngày 05 tháng 12 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý ĐTNĐ

Hết hiệu lực ngày 15/9/2016

V- LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

7

Thông tư

S 12/2010/TT-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2016/TT-BGTVT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ

Hết hiệu lực ngày 28/11/2016

8

Thông tư

S 05/2013/TT-BGTVT ngày 02 tháng 5 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - sửa đổi lần 1 năm 2013.

Bbãi bỏ bởi Thông tư số 11/2016/TT-BGTVT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ

Hết hiệu lực ngày 28/11/2016

9

Thông tư

S 28/2012/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s11/2016/TT-BGTVT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ

Hết hiệu lực ngày 28/11/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2017
Ngày hiệu lực03/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 05/QĐ-BGTVT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 05/QĐ-BGTVT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực 2017

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/QĐ-BGTVT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực 2017

          • 03/01/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 03/01/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực