Quyết định 108/QĐ-UBND

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 108/QĐ-UBND Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Hà Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 04/TTr-STP ngày 12 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015 (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B
Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phó VP UBND tỉnh (NC);
- Trung tâm Công báo - Tin học t
nh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đức Quý

 


 

Mu số: 05
Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bn quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Hà Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC - BỘ MÁY NHÀ NƯỚC - AN NINH - QUỐC PHÒNG - TƯ PHÁP

1

Quyết định

995/2003/QĐ-UB ngày 17/4/2003

Ban hành quy định về công tác lưu trữ trong phạm vi tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 03/02/2015.

12/02/2015

2

Quyết định

2218/2011/QĐ-UBND ngày 11/10/2011

Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 22/05/2015.

31/05/2015

3

Quyết định

418/2012/QĐ-UBND ngày 21/03/2012

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015.

26/9/2015

4

Quyết định

1568/2005/QĐ-UBND ngày 05/8/2005

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 07/10/2015.

16/10/2015

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - XÂY DỰNG - GIAO THÔNG VẬN TẢI - LAO ĐỘNG - THƯƠNG MẠI

1

Quyết định

3048/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013

Ban hành Quy định về quản lý Quỹ phát triển địa phương thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Hết thời gian thực hiện được quy định ngay tại Quyết định.

31/12/2014

2

Quyết định

3374/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010

Ban hành mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 24/07/2015.

02/08/2015

3

Quyết định

2497/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 3374/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND tnh Hà Giang, ban hành mức trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

4

Quyết định

563/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3374/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh Hà Giang, ban hành mức trợ giúp các đi tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Sửa đổi chính sách đi với người khuyết tật)

5

Quyết định

1364/2011/QĐ-UBND ngày 05/07/2011

Về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 01/09/2015.

10/09/2015

6

Quyết định

2549/2012/QĐ-UBND ngày 22/11/2012

Mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình; Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử, bản tin của cơ quan thuộc tỉnh quản lý.

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 11/09/2015.

21/09/2015

7

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 30/09/2014

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bng Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 28/08/2015.

06/09/2015

8

Quyết định

3483/2007/QĐ-UBND ngày 12/11/2007

Về việc Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối - với sản phẩm rừng trồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 01/09/2015.

10/09/2015

9

Quyết định

2772/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012

Ban hành định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015.

01/01/2016

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI - Y TẾ - GIÁO DỤC

1

Quyết định

3302/QĐ-UB ngày 06/10/2008

Về phân cấp quản lý Nhà nước về Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình đi với cấp huyện, thị xã trên địa bàn tnh.

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 261/QĐ- UBND ngày 09/02/2015.

09/02/2015

IV. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1

Quyết định

103/2013/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong trường hợp xác định đơn giá cho thuê đất và tính thu tiền sử dụng đất ở vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015.

10/02/2015

2

Quyết định

1129/2012/QĐ-UBND ngày 13/6/2012

Về việc Quy định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bng Quyết định s 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/06/2015.

18/06/2015

Tổng số1: 16 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - XÂY DỰNG - GIAO THÔNG VT - LAO ĐỘNG - THƯƠNG MẠI

1

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007 “về việc Quy định về thu, quản lý và sử dụng phí đu giá, phí vệ sinh, phí thư viện và phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu n công nghiệp; Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 “quy định mức thu, quản lý, sử dụng Lệ phí cấp giấy chng nhận quyn sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng và sửa đi, bổ sung quy định về Phí vệ sinh tại Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007”.

Mục II Phí vệ sinh, (các quy định liên quan đến Phí vệ sinh)

Được thay thế bằng Nghị quyết số 171/2015/NQ-HĐND ngày 24/4/2015.

04/5/2015

2

Nghị quyết

17/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 “Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đi với khai thác khoáng sản; phí thm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí, lệ phí về khai thác, sử dụng tài nguyên nước; lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Hà Giang”.

Khoản 2, Điều 1

Được thay thế bằng Nghị quyết số 210/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015.

20/12/2015

Khoản 1, Điều 1

Được thay thế bng Nghị quyết s190/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015.

17/7/2015

3

Nghị quyết

37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 Về việc sửa đi một s điều của Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND; Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND; Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND và bãi bỏ một phần Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Giang”.

Khoản 2, Điều 1

4

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 Về việc sửa đổi Phụ lục quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh”.

Nội dung liên quan tại 28/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Được thay thế bằng Nghị quyết số 181/2015/NQ-HĐND ngày 24/4/2015.

04/5/2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 190/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015.

17/7/2015

5

Nghị quyết

47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 “Ban hành một s chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang”.

Điều 3 và điểm a, b, khoản 1, Điều 5

Được thay thế bằng Nghị quyết số 206/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015.

01/01/2016

Điều 4; khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 tại Điều 6

Được thay thế bằng Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015.

6

Nghị quyết

06/2005/NQ-HĐND ngày 08/7/2005 “Ban hành quy định thu các loại phí”.

Khoản 1, Điều 1

Được thay thế bằng Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015.

20/12/2015

Tổng số: 06 văn bản1 Tổng số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa hoặc tổng rà soát hệ thống văn bản hoặc rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 108/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/01/2016
Ngày hiệu lực 18/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 108/QĐ-UBND Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Hà Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 108/QĐ-UBND Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Hà Giang 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 108/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Người ký Trần Đức Quý
Ngày ban hành 18/01/2016
Ngày hiệu lực 18/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 108/QĐ-UBND Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Hà Giang 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 108/QĐ-UBND Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Hà Giang 2016

  • 18/01/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực