Quyết định 1204/QĐ-UBND

Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2008 quy định giá chi tiết Mục C2.7 cho phẫu, thủ thuật tại Quyết định 19/2006/QĐ-UBND bổ sung mức thu một phần viện phí tỉnh Quảng Bình

Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2008 giá chi tiết Mục C2.7 cho phẫu, thủ thuật đã được thay thế bởi Quyết định 17/2012/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh và được áp dụng kể từ ngày 13/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2008 giá chi tiết Mục C2.7 cho phẫu, thủ thuật


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1204/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 4 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CHI TIẾT MỤC C2.7 CHO CÁC LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2006/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH VỀ QUY ĐỊNH BỔ SUNG MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về thu một phần viện phí và Nghị định số 33/CP ngày 23 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ về sửa đổi điểm I, Điều 6 Nghị định số 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về thu một phần viện phí;

Căn cứ Quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 999 danh mục phẫu thuật;

Căn cứ Quyết định số 2590/2004/QĐ-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 335 danh mục thủ thuật;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Theo đề nghị của liên ngành Sở Tài chính - Sở Y tế tại Tờ trình số 745/TTr-LN ngày 22 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá chi tiết Mục C2.7 cho các loại phẫu thuật, thủ thuật quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về bổ sung mức thu một phần viện phí tỉnh Quảng Bình như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Cục Quản lý giá (BTC);
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo Quảng Bình;
- Đài Phát thanh - Truyền hình QB;
- Sở Tư pháp;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1204/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1204/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2008
Ngày hiệu lực14/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/08/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1204/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2008 giá chi tiết Mục C2.7 cho phẫu, thủ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2008 giá chi tiết Mục C2.7 cho phẫu, thủ thuật
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1204/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
      Người kýTrần Công Thuật
      Ngày ban hành04/06/2008
      Ngày hiệu lực14/06/2008
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/08/2012
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2008 giá chi tiết Mục C2.7 cho phẫu, thủ thuật

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2008 giá chi tiết Mục C2.7 cho phẫu, thủ thuật