Quyết định 1606/QĐ-UBND

Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1606/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1606/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-BNV ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thuộc tỉnh được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- V
ăn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, VP2,VP11.

        
MT01/KSTTHC/CCHC

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Tống
Quang Thìn

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH NINH BÌNH BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Stt

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

Văn bản quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo

BC giấy

BC qua hệ thống phần mềm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

I

ĐỐI VỚI CẤP TỈNH

1

Báo cáo về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Báo cáo 06 tháng, hàng năm kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kcương, kỷ luật hành chính

Điểm a, mục 9, Công văn số 302/UBND-VP7 ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh

Kỷ luật, kỷ cương hành chính

x

 

UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

2

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm

Điểm f, Mục 2, Điều 13, Chương IV, Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012

Đào tạo, bồi dưỡng

x

 

UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

3

Báo cáo tự đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm

Báo cáo tự đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Quyết định 1329/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh

Cải cách hành chính

x

 

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

4

Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Báo cáo 06 tháng, báo cáo năm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công văn số 46/UBND-VP5 ngày 14/3/2014 của UBND tỉnh

Thanh tra

x

 

UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Tài chính

5

Báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước

Báo cáo hàng tháng về tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước

Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh

Quản lý ngân sách

x

 

UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

UBND các huyện,thành phố

 

Sở Tài chính

6

Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước

Báo cáo hàng tháng tình hình sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh

Công văn số 128/UBND-VP5 ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh

Hành chính sự nghiệp

x

 

UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

 

 

Sở Tài chính

7

Báo cáo công tác đào tạo nghề

Báo cáo 06 tháng, hàng năm về tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề

Mục 16, chương II, Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh

Đào tạo nghề

x

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

8

Báo cáo hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ

Báo cáo 06 tháng, hàng năm kết quả hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 về quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tnh

Bình đẳng giới

x

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ sở, ngành

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện, thành phố

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

9

Báo cáo công tác người khuyết tật

Báo cáo 06 tháng, hàng năm về công tác người khuyết tật

Quyết định số 117/QĐ-BCTNKT ngày 12/9/2017 của Ban công tác người khuyết tật

Bảo trợ xã hội

x

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

10

Báo cáo công tác người cao tuổi

Báo cáo 06 tháng, hàng năm vcông tác người cao tuổi

Quyết định số 116/QĐ-BCTNCT ngày 11/9/2017 của Ban công tác người cao tuổi

Bảo trợ xã hội

x

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

11

Báo cáo kết quả tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Báo cáo hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" tnh Ninh Bình

An toàn vệ sinh lao động

x

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành

Phòng Lao động, thương binh và Xã hội cấp huyện

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

12

Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông

Báo cáo hàng tháng về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Điểm d, mục 2, điều 2, Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 của UBND tỉnh

An toàn giao thông

x

 

UBND tỉnh

Ban An toàn giao thông tnh và các cơ quan thành viên

Ban An toàn giao thông cấp huyện

 

Sở Giao thông vận tải

13

Báo cáo kết quả kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Báo cáo hàng năm của Đoàn kiểm tra liên ngành về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Mục 6, Điều 2, Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình

Chống buôn lậu, gian lận thương mại

x

 

UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tnh

Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương

 

 

Sở Công thương

14

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử trở thành ngành kinh tế chủ lực, tăng nguồn thu cho ngân sách tnh

Báo cáo hàng năm về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-BCSĐ ngày 13/2/2017 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử trở thành ngành kinh tế chủ lực, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh

Kế hoạch số 16/KH- UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh

Công nghiệp

x

 

Sở Công thương

Các sở, ban, ngành

UBND các huyện,thành phố

 

Sở Công thương

15

Báo cáo kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm

Báo cáo 06 tháng, hàng năm của Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm

Điều 2, Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh

Vệ sinh an toàn thực phẩm

x

 

UBND tỉnh

Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương

 

 

Sở Công thương

16

Báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 30/TB-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh

Báo cáo hàng tháng tình hình thực hiện nhiệm vụ cung cấp, kiểm tra, kiểm soát chất lượng nước sạch của các đơn vị cung cấp nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan

Mục 2, Công văn số 205/VP-UBND ngày 21/6/2016 của Văn phòng UBND tỉnh

Hạ tầng kỹ thuật

x

 

UBND tỉnh

Sở Y tế

 

 

Sở Xây dựng

17

Báo cáo tiến độ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư và khu đô thị

Báo cáo hàng tuần tổng hợp tình hình tiến độ lập quy hoạch chi tiết của UBND thành phố Ninh Bình, UBND huyện Hoa Lư và các đơn vị đã được UBND tỉnh đồng ý cho phép khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu đô thị

Mục 3, Công văn số 169/UBND-VP4 ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh

Quy hoạch

x

 

UBND tỉnh

 

UBND thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư và các đơn vị được UBND tỉnh đồng ý

 

Sở Xây dựng

18

Báo cáo tiến độ lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo hàng tuần tổng hợp tình hình tiến độ lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Kênh Gà-Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Mục 4, Thông báo số 34/TB-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh

Quy hoạch

x

 

UBND tỉnh

 

 

 

Sở Xây dựng

19

Báo cáo kết quả hoạt động thông tin đối ngoại

Báo cáo hàng năm kết quả hoạt động thông tin đối ngoại

Điều 13, Chương IV, Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Thông tin đối ngoại

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

20

Báo cáo hoạt động Trang thông tin điện tử nội bộ

Báo cáo hàng năm kết quả hoạt động trang thông tin điện tử nội bộ

Điều 12, Chương IV, Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử nội bộ trên địa bàn tỉnh

Thông tin điện tử

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

UBND các huyện,thành phố

UBND các xã, phường, thị trấn

Sở Thông tin và Truyền thông

21

Báo cáo hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Báo cáo hàng năm về hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Điều 8, Chương III, Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tnh Ninh Bình

Báo chí

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Thông tin và Truyền thông

22

Báo cáo kết quả thông tin, tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật

Báo cáo hàng năm kết quả công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật

Mục 2, Phần VI, Kế hoạch số 112/KH- UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thông tin tuyên truyền

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Thông tin và Truyền thông

23

Báo cáo thực hiện Đề án 1 "Truyền thông phòng, chống mua bán người"

Báo cáo hàng năm kết quả thực hiện Đề án 1 "Truyền thông phòng, chống mua bán người"

Mục 1, Phần V, Kế hoạch số 114/KH- UBND ngày 10/10/2017 về thực hiện Đề án 1 "Truyền thông phòng, chống mua bán người" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Thông tin tuyên truyền

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Thông tin và Truyền thông

24

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên Internet"

Báo cáo 06 tháng, báo cáo năm về kết quả thực hiện Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet"

Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên Internet"

Thông tin và Truyền thông

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Thông tin và Truyền thông

25

Báo cáo kế hoạch, phương án phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia y tế và dân số

Báo cáo hàng năm kế hoạch, phương án phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia y tế và dân số

Công văn số 403/UBND-VP5 ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh

Tài chính

X

 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh

 

 

 

SY tế

26

Báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Báo cáo hàng năm tình hình thực hiện bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

CV số 04/UBND - VP8 ngày 08/7/2017 của UBND tỉnh

Bảo hiểm y tế

X

VNPT. iOffice

UBND tỉnh

 

 

 

SY tế

27

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích của trẻ em

Báo cáo hàng năm về tình hình thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích của trẻ em

Công văn số 449/UBND -VP6 ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh

Khám bệnh chữa bệnh

X

VNPT. iOffice

UBND tỉnh

 

 

 

SY tế

28

Báo cáo tình hình đấu thầu thuốc

Báo cáo 02 năm một lần về công tác đấu thầu thuốc

CV số 611/UBND-VP5 ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh

Dược phẩm

X

VNPT. iOffice

UBND tỉnh

 

 

 

SY tế

29

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng

Báo cáo hàng năm kết quả thực hiện Đề án tăng cường giáo dục lý tưng cách mạng đạo đức lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng

Kế hoạch số 82/KH- UBND, ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh

Giáo dục

x

 

UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

30

Báo cáo tình hình thực hiện Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

Báo cáo hàng năm tình hình thực hiện Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2013; Kế hoạch s72/KH- UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh

Giáo dục

x

 

HĐND, UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

31

Báo cáo công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và công tác phòng chống tham nhũng

Báo cáo tháng, quý, năm về công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và công tác phòng chống tham nhũng

Văn bản số 100/UBND-VP10 ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh

Thanh tra

x

 

UBND tỉnh

Các sở, ngành

UBND cấp huyện

 

Thanh tra tỉnh

32

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng

Báo cáo hàng tháng, quý, năm về công tác phòng chống tham nhũng

Văn bản số 245-UBND-VP7 ngày 31/7/2013 của UBND tỉnh

Thanh tra

x

 

UBND tỉnh

Các sở, ngành

UBND cấp huyện

 

Thanh tra tỉnh

33

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Báo cáo 06 tháng, hàng năm kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Quyết định số 10/QĐ-HĐPH ngày 17/02/2014 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Phổ biến, giáo dục pháp luật

x

 

Sở Tư pháp

Các thành viên của hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh

Các thành viên của hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện

 

Sở Tư pháp

34

Báo cáo Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Báo cáo tổng kết 06 tháng, cuối năm công tác phát triển bền vững năm và phương hướng nhiệm vụ năm tới

Văn bản số 389/UBND-VP6 ngày 17/8/2017

Phát triển bền vững

x

ioffice

UBND tỉnh

Các sở, ban ngành;

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

35

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

Báo cáo hàng tháng, hàng quý, 06 tháng, cuối năm tình hình phát triển kinh tế - xã hội tnh

26/UBND-VP2 ngày 22/5/2017; 53/UBND-VP2 ngày 13/9/2017; 56/UBND-VP2 ngày 6/10/2017; 57/UBND-VP2 ngày 6/10/2017 của UBND tỉnh

Kinh tế - xã hội

x

ioffice

UBND tỉnh

Các sở, ban ngành;

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

36

Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản

Báo cáo 06 tháng, cuối năm về tình hình đầu tư xây dựng cơ bản

57/UBND-VP2 ngày 6/10/2017 của UBND tỉnh

Xây dựng cơ bản

x

ioffice

UBND tỉnh

Các sở, ban ngành;

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

II

ĐI VỚI CP HUYỆN

1

Báo cáo ngân sách xã

Báo cáo hàng tháng về tình hình thực hiện thu chi ngân sách xã

Công văn số 92/UBND-TC ngày 16/01/2017 của UBND huyện Nho Quan

Ngân sách

x

 

UBND huyện Nho Quan

 

 

UBND các xã, thị trấn

UBND huyện Nho Quan

2

Báo cáo ngân sách khối trường học

Báo cáo hàng tháng tình hình thực hiện chi ngân sách khối trường học

Công văn số 92/UBND-TC ngày 16/01/2017 của UBND huyện Nho Quan

Ngân sách

x

 

UBND huyện Nho Quan

 

Các trường mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện

 

UBND huyện Nho Quan

3

Báo cáo ngân sách hỗ trợ thủy lợi phí

Báo cáo hàng tháng tình hình thực hiện chi ngân sách hỗ trợ nguồn kinh phí miễn thủy lợi phí

Công văn số 92/UBND-TC ngày 16/01/2017 của UBND huyện Nho Quan

Ngân sách

x

 

UBND huyện Nho Quan

 

 

UBND các xã, thị trấn

UBND huyện Nho Quan

4

Báo cáo tình hình thu chi của các đơn vị dự toán

Báo cáo hàng tháng tình hình thu chi của các đơn vị dự toán

Công văn số 92/UBND-TC ngày 16/01/2017 của UBND huyện Nho Quan

Ngân sách

x

 

UBND huyện Nho Quan

 

 

UBND các xã, thị trấn

UBND huyện Nho Quan

5

Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân

Báo cáo quý, 06 tháng, cuối năm về kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Nho Quan

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Xây dựng chính quyền

x

 

HĐND huyện Nho Quan

 

 

HĐND các xã, thị trấn

HĐND huyện Nho Quan

6

Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân

Báo cáo quý, 06 tháng, cuối năm về kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Yên Khánh

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Xây dựng chính quyền

x

 

HĐND huyện Yên Khánh

 

 

HĐND các xã, thị trấn

HĐND huyện Yên Khánh

7

Báo cáo tình hình thu chi ngân sách

Báo cáo hàng năm tình hình thu chi ngân sách năm và dự toán ngân sách năm sau

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Tài chính ngân sách

x

 

HĐND huyện Yên Khánh

 

UBND huyện Yên Khánh

 

HĐND huyện Yên Khánh

8

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách

Báo cáo 06 tháng đầu năm, 06 tháng cuối năm tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Tài chính ngân sách

x

 

HĐND huyện Yên Khánh

 

UBND huyện Yên Khánh

 

HĐND huyện Yên Khánh

9

Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách

Báo cáo hàng năm về quyết toán thu, chi ngân sách

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Tài chính ngân sách

x

 

HĐND huyện Yên Khánh

 

UBND huyện Yên Khánh

 

HĐND huyện Yên Khánh

10

Báo cáo tình hình thu chi ngân sách

Báo cáo hàng kỳ họp, hàng năm về tình hình thực hiện thu chi ngân sách

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Tài chính ngân sách

x

 

HĐND thành phố Tam Điệp

 

UBND thành phố Tam Điệp

 

HĐND thành phố Tam Điệp

11

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất

Báo cáo hàng kỳ họp, hàng năm về tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Đất đai

x

 

HĐND thành phố Tam Điệp

 

UBND thành phố Tam Điệp

 

HĐND thành phố Tam Điệp

12

Báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

Báo cáo hàng kỳ họp, hàng năm về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Thanh tra

x

 

HĐND thành phố Tam Điệp

 

UBND thành phố Tam Điệp

 

HĐND thành phố Tam Điệp

13

Báo cáo về công tác tham nhũng

Báo cáo hàng kỳ họp, hàng năm về công tác phòng chống tham nhũng

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Thanh tra

x

 

HĐND thành phố Tam Điệp

 

UBND thành phố Tam Điệp

 

HĐND thành phố Tam Điệp

14

Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Báo cáo hàng kỳ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Thanh tra

x

 

HĐND thành phố Tam Điệp

 

UBND thành phố Tam Điệp

 

HĐND thành phố Tam Điệp

15

Báo cáo về phòng chống tội phạm

Báo cáo hàng kỳ họp về phòng chống tội phạm

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Công an

x

 

HĐND thành phố Tam Điệp

 

UBND thành phố Tam Điệp

 

HĐND thành phố Tam Điệp

16

Báo cáo về đầu tư xây dựng cơ bản

Báo cáo hàng kỳ họp về đầu tư xây dựng cơ bản

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Xây dựng

x

 

HĐND thành phố Tam Điệp

 

UBND thành phố Tam Điệp

 

HĐND thành phố Tam Điệp

17

Báo cáo kết quả công tác

Báo cáo hàng tháng, hàng quý, 06 tháng, 09 tháng và hàng năm kết quả công tác của các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện Hoa Lư

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND huyện Hoa Lư về ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2016- 2021

Tổng hợp

x

 

UBND huyện Hoa Lư

 

Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện Hoa Lư

 

UBND huyện Hoa Lư

18

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội huyện

Báo cáo tóm tắt 06 tháng, hàng năm về tình hình kinh tế - xã hội

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND huyện Hoa Lư về ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2016- 2021

Kinh tế - xã hội

x

 

UBND huyện Hoa Lư

 

Các phòng chuyên môn thuc UBND huyện Hoa Lư

 

UBND huyện Hoa Lư

19

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách

Kết quả thu, chi NSNN 06 tháng đầu năm, đánh giá kết quả đạt được và đưa ra biện pháp điều hành thu, chi NS 06 tháng cuối năm

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Tài chính ngân sách

x

 

HĐND huyện Kim Sơn

 

UBND huyện Kim Sơn

 

HĐND huyện Kim Sơn

20

Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm trước

Báo cáo hàng năm đánh giá, giải trình số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách trình HĐND huyện phê duyệt

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Tài chính ngân sách

x

 

HĐND huyện Kim Sơn

 

UBND huyện Kim Sơn

 

HĐND huyện Kim Sơn

21

Báo cáo ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm nay và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm sau

Báo cáo hàng năm về ước thực hiện thu, chi ngân sách; đánh giá kết quả ước thực hiện và nguyên tắc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm sau

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Tài chính ngân sách

x

 

HĐND huyện Kim Sơn

 

UBND huyện Kim Sơn

 

HĐND huyện Kim Sơn

22

Báo cáo tuần

BC kết quả công tác tuần và nhiệm vụ công tác tuần tới

Chương trình công tác năm số 307/CTr-UBND ngày 16/12/2016 của UBND huyện Yên Mô

Tổng hợp

x

Phần mềm Ioffice

UBND huyện Yên Mô

 

Cơ quan chuyên môn cấp huyện

UBND các xã, thị trấn

UBND huyện Yên Mô

23

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội

Báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm tình hình kinh tế-xã hội

Chương trình công tác năm số 307/CTr-UBND ngày 16/12/2016 của UBND huyện Yên Mô

Tổng hợp

x

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành Ioffice

UBND huyện Yên Mô

 

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Yên Mô

UBND các xã, thị trấn

UBND huyện Yên Mô

24

Báo cáo tình hình tài chính

Báo cáo hàng tháng tình hình tài chính của UBND huyện Yên Mô

Chương trình công tác năm số 307/CTr-UBND ngày 16/12/2016 của UBND huyện Yên Mô

Tài chính- Ngân sách

x

 

UBND huyện Yên Mô

 

 

UBND các xã, thị trấn

UBND huyện Yên Mô

25

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách

Kết quả thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm, cuối năm đánh giá kết quả đạt được và đưa ra biện pháp điều hành thu, chi ngân sách

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Tài chính- Ngân sách

x

 

HĐND huyện Gia Viễn

 

UBND huyện Gia Viễn

 

HĐND huyện Gia Viễn

26

Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm trước

Đánh giá, giải trình số liệu quyết toán thu, chi ngân sách trình HĐND huyện phê duyệt

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Tài chính- Ngân sách

x

 

HĐND huyện Gia Viễn

 

UBND huyện Gia Viễn

 

HĐND huyện Gia Viễn

27

Báo cáo ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm

Báo cáo hàng năm về ước thực hiện thu, chi ngân sách; đánh giá kết quả ước thực hiện và nguyên tắc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm sau

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Tài chính- Ngân sách

x

 

HĐND huyện Gia Viễn

 

UBND huyện Gia Viễn

 

HĐND huyện Gia Viễn

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH NINH BÌNH BÁO CÁO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC GỬI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 1606/QĐ-UBND Ngày 01 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Stt

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

Văn bản quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo

BC giấy

BC qua hệ thống phần mềm

Cá nhân

Tổ chức

1

Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chng lãng phí

Báo cáo 06 tháng, hàng năm về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công văn số 46/UBND- VP5 ngày 14/3/2014 của UBND tnh

Thanh tra tài chính

x

 

Sở Tài chính

 

x

Sở Tài chính

2

Báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản

Báo cáo hàng năm về nợ đng xây dựng cơ bản các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã

Công văn số 314/UBND-VP4 ngày 19/5/2015 của UBND tnh

Tài chính đầu tư

x

 

Sở Tài chính

 

x

Sở Tài chính

3

Báo cáo công tác đào tạo nghề

Báo cáo 06 tháng, hàng năm về tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề

Mục 16, chương II, Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh 18/6/2014

Đào tạo nghề

x

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

x

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

4

Báo cáo kết qutháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Báo cáo hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" tỉnh Ninh Bình

An toàn vệ sinh lao động

x

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

x

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

5

Báo cáo công tác quản lý và bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Công văn số 178/UBND-VP3 ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh

Môi trường

x

 

UBND tỉnh

 

x

Ban Quản lý các khu công nghiệp

6

Báo cáo hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

Báo cáo 06 tháng, hàng năm tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Điều 19 quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sản xuất công nghiệp

x

 

Sở Công thương

 

x

Sở Công thương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1606/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1606/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1606/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1606/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1606/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1606/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành01/12/2017
        Ngày hiệu lực01/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1606/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Ninh Bình

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1606/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Ninh Bình

         • 01/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực