Quyết định 195/QĐ-UBND

Quyết định 195/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang hết hiệu lực

Nội dung toàn văn Quyết định 195/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực tỉnh Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH HẾT HIỆU LỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 37/TTr-STP ngày 10 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực thi hành gồm 02 danh mục sau:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ, tổng số có 34 văn bản.

a) Hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2018: 31 văn bản, gồm: 18 nghị quyết và 13 quyết định;

b) Hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2018: 03 văn bản, gồm: 02 nghị quyết và 01 quyết định;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực một phần, tổng số có 10 văn bản.

a) Hết hiệu lực một phần trong năm 2018: 09 văn bản, gồm: 04 nghị quyết và 05 quyết định;

b) Hết hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2018: 01 nghị quyết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, ntttrang.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Anh Nhịn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ1
(Kèm theo Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1.

Nghị quyết

S 15/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc ban hành Danh mục lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thay thế bằng Nghị quyết số 140/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018

18/01/2018

2.

Nghị quyết

Số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011

Về việc ban hành lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018

18/01/2018

3.

Nghị quyết

Số 59/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 136/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018

18/01/2018

4.

Nghị quyết

Số 67/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Quy định phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bng Nghị quyết số 132/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018

18/01/2018

5.

Nghị quyết

Số 68/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 127/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018

18/01/2018

6.

Nghị quyết

Số 69/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về quy định phí thm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 126/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018

18/01/2018

7.

Nghị quyết

Số 88/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

Về quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 181/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

24/12/2018

8.

Nghị quyết

Số 118/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015

Về quy định phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng mặt nước; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018

18/01/2018

9.

Nghị quyết

Số 119/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015

Về quy định phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018

18/01/2018

10.

Nghị quyết

Số 120/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015

Về quy định phí thm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 142/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018

18/01/2018

11.

Nghị quyết

Số 121/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015

Về quy định lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018

18/01/2018

12.

Nghị quyết

Số 128/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015

Về quy định lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 141/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018

18/01/2018

13.

Nghị quyết

Số 38/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018

03/8/2018

14.

Nghị quyết

Số 40/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực

18/01/2018

15.

Nghị quyết

Số 45/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018

18/01/2018

16.

Nghị quyết

Số 115/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về kế hoạch đầu tư công năm 2018

Hết thời hạn có hiệu lực

31/12/2018

17.

Nghị quyết

Số 118/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2017 - 2018

Thay thế bằng Nghị quyết số 166/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018

03/8/2018

18.

Nghị quyết

Số 155/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

31/12/2018

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1.

Quyết định

Số 2039/2000/QĐ-UBND ngày 10/10/2000

Về việc giao nhiệm vụ bảo vệ, quản lý và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 01/3/2018

12/3/2018

2.

Quyết định

Số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11/10/2006

Về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và chỉ giới xây dựng của hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018

10/12/2018

3.

Quyết định

Số 32/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012

Về việc công bố tên đường huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018

01/7/2018

4.

Quyết định

Số 33/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012

Về việc công bố số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018

01/7/2018

5.

Quyết định

Số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013

Ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

18/6/2018

6.

Quyết định

Số 07/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2014, 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

31/12/2018

7.

Quyết định

Số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015

Về việc quy định đơn giá sản phẩm tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

18/6/2018

8.

Quyết định

Số 08/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015

Ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018

15/5/2018

9.

Quyết định

Số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016

Về việc quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018

15/7/2018

10.

Quyết định

Số 23/2016/QĐ-UBND , ngày 25/8/2016

Về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

18/01/2018

11.

Quyết định

Số 33/2016/QĐ-UBND ngày 14/10/2016

Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

25/9/2018

12.

Quyết định

Số 34/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016

Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018

29/6/2018

13.

Quyết định

Số 18/2017/QĐ-UBND ngày 31/5/2017

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018

15/7/2018

Tổng số: 31 văn bản; gm: 18 nghị quyết, 13 quyết định.

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN CỦA HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH

1.

Nghị quyết

Số 20/2000/NQ-HĐND ngày 13/7/2000

Về việc miễn giảm quỹ nhân dân đóng góp xây dựng trường học

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 11/12/2007

21/12/2007

2.

Nghị quyết

S149/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về việc chi hỗ trợ lãi suất cho Nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2014 đối với huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

31/12/2017

II. VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1.

Quyết định

Số 07/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Về việc chi hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2014 đối với huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

31/12/2017

Tổng số: 03 văn bản; gồm 02 nghị quyết, 01 quyết định.

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN2
(Kèm theo Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN CỦA HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH

1.

Nghị quyết

Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 về việc ban hành Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Khoản 2, 3, 4 Điều 1;

- Số thứ tự 16, 20 Điểm b Bảng 2; số thứ tự 55, Tiết 2 số thứ tự 57, sthứ tự 58, 61, 66, 67, Khoản 1 Bảng 3; Tiết 2 số thứ tự 1, Tiết 1 số thứ tự 2, số thứ tự 4, Khoản 2 Bảng 3 - Phụ lục số 02: Giá các loại đất thị xã Hà Tiên;

- Mục * Bảng 3 - Phụ lục số 03: Giá các loại đất huyện An Biên;

- Số thứ tự 1, Nhóm III Bảng 1; số thứ tự 5, Phần IX, Điểm b Bảng 2; sthứ tự 2, 4, 5, 6, 8, 9, Phần I Bảng 3 và số thứ tự 1, 2, Phần II Bảng 3 - Phụ lục số 05: Giá các loại đất huyện Châu Thành;

- Mục * số thứ tự 15, Điểm b Bảng 2 - Phụ lục số 07: Giá các loại đất huyện Giồng Riềng;

- Mục 2.2 số thứ tự 2, Tiết 13, Mục 4.4; Tiết 7, 8, Mục 4.5 số thứ tự 4, Điểm b Bảng 2 và số thứ tự 5 Bảng 3 - Phụ lục số 08: Giá các loại đất huyện Gò Quao;

- Số thứ tự 4, 5, Phần II Bảng 2 - Phụ lục số 10: Giá các loại đất huyện Kiên Hải;

- Số thứ tự 7, Điểm b Bảng 2; số thứ tự 9 đến 27 và số thứ tự 36 đến 41 Bảng 3 - Phụ lục số 11: Giá các loại đất huyện Kiên Lương;

- Số thứ tự 1 Bảng 1; Điểm a, số thứ tự 22, 28, 29, Điểm b, Bảng 2 - Phụ lục số 12: Giá các loại đất huyện Phú Quốc.

- Số thứ tự 2, Điểm b, Bảng 2 - Phụ lục số 15: Giá các loại đất huyện Vĩnh Thuận".

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 137/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018

18/01/2018

2.

Nghị quyết

Số 104/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Tiết 4, Khoản 3, Mục V và biểu số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 119/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018

18/01/2018

3.

Nghị quyết

Số 114/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Một số danh mục dự án tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 114/2017/NQ-HĐND

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 156/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 và Nghị quyết số 178/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

03/8/2018

24/12/2018

4.

Nghị quyết

Nghị quyết số 156/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Một số danh mục dự án tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 156/2018/NQ-HĐND

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 178/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

24/12/2018

III. VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1.

Quyết định

Số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 ban hành Quy định bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Điểm b và Điểm c, Khoản 2, Điều 5.

- Khoản 2, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 9 và Khoản 10, Điều 7.

- Khoản 1, Điều 8.

- Số thứ tự thứ 16, 20, Điểm b, Bảng 2; số thứ tự thứ 55, Tiết 2 số thứ tự thứ 57, số thứ tự thứ 58, 61, 66, 67 Khoản 1, Bảng 3; Tiết 2 số thứ tự thứ 1, Tiết 1 số thứ tự thứ 2, số thứ tự thứ 4 Khoản 2, Bảng 3 - Phụ lục số 02: Giá các loại đất thị xã Hà Tiên.

- Mục * Bảng 3 - Phụ lục số 03: Giá các loại đất huyện An Biên.

- Số thứ tự thứ 1 Nhóm III, Bảng 1; số thứ tự thứ 5 Phần IX, Điểm b Bảng 2; số thứ tự thứ 2, 4, 5, 6, 8, 9 Phần I, Bảng 3 và số thứ tự thứ 1, 2 Phần II, Bảng 3 - Phụ lục số 05: Giá các loại đất huyện Châu Thành.

- Mục * số thứ tự thứ 15, Điểm b, Bảng 2 - Phụ lục số 07: Giá các loại đất huyện Giồng Riềng.

- Mục 2.2 số thứ tự thứ 2; Tiết 13 Mục 4.4, Tiết 7, 8 Mục 4.5 số thứ tự thứ 4 Điểm b, Bảng 2 và số thứ tự thứ 5 Bảng 3 - Phụ lục số 08: Giá các loại đất huyện Gò Quao.

- Số thứ tự thứ 4, 5 Phần II, Bảng 2 - Phụ lục số 10: Giá các loại đất huyện Kiên Hải.

- Số thứ tự thứ 7, 13, 14 Điểm b, Bảng 2; số thứ tự thứ 9 đến 27 và số thứ tự thứ 36 đến 41 Bảng 3 - Phụ lục số 11: Giá các loại đất huyện Kiên Lương.

- Số thứ tự thứ 1 Bảng 1; Điểm a, số thứ tự thứ 22, 28, 29 Điểm b, Bảng 2 - Phụ lục số 12: Giá các loại đất huyện Phú Quốc.

- Số thứ tự thứ 2 Điểm b, Bảng 2 - Phụ lục số 15: Giá các loại đất huyện Vĩnh Thuận.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018

27/7/2018

2.

Quyết định

S09/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Khoản 1, Điều 8 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND

Bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

01/5/2018

3.

Quyết định

Số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Khoản 1, Điều 9.

- Điểm đ, Khoản 1, Điều 12.

- Khoản 1, Điều 14.

- Khoản 2, Điều 15.

- Khoản 4, Điều 18.

- Khoản 3, Khoản 9 và Khoản 10, Điều 19.

- Điều 21.

Bãi bỏ bằng Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

17/7/2018

4.

Quyết định

Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 ban hành Quy định quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Khoản 4 Điều 3, Khoản 5 Điều 4, Khoản 6 Điều 11 và Khoản 1 Điều 20 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND

Bãi bỏ bằng Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018

12/5/2018

5.

Quyết định

Số 36/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 ban hành Quy định phân cấp quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND

Bãi bỏ bằng Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

28/6/2018

Tổng số: 09 văn bản, gồm: 04 nghị quyết, 05 quyết định

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản; trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1.

Nghị quyết

S111/2010/NQ-HĐND ngày 10/6/2010 về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố thuộc tỉnh Kiên Giang

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Mục II; Điểm a, Điểm b (trừ chức danh Phó Trưởng Công an xã), Điểm c, Khoản 1 và Khoản 3, Mục III Nghị quyết số 111/2010/NQ-HĐND

Thay thế bằng Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017;

Công văn đính chính số 40/HĐND-VP ngày 07/3/2018

30/7/2017

Tổng số: 01 nghị quyết

 1 Sắp xếp theo hình thức văn bản và thời gian ban hành văn bản

2 Sắp xếp theo hình thức văn bản và thời gian ban hành văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 195/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu195/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2019
Ngày hiệu lực28/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 195/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 195/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 195/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực tỉnh Kiên Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu195/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýMai Anh Nhịn
       Ngày ban hành28/01/2019
       Ngày hiệu lực28/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 195/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực tỉnh Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 195/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực tỉnh Kiên Giang

           • 28/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực