Quyết định 235/QĐ-BTNMT

Quyết định 235/QĐ-BTNMT năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 23 tháng 01 năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 235/QĐ-BTNMT 2018 danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực toàn bộ quản lý nhà nước


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 23 tháng 01 năm 2018 (Danh mục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang B
, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW
- Công báo; Cổng TTĐT Bộ TN&MT;
- Lưu: VT
, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

DANH MỤC VĂN BẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2018)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1.

Nghị định

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai

01/7/2014

Hết hiệu lực một phần ngày 03/3/2017, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

2.

Nghị định

44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

Quy định về giá đất

01/7/2014

Hết hiệu lực một phần ngày 03/3/2017, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

3.

Nghị định

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2017

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khi Nhà nước thu hồi đất

01/7/2014

Hết hiệu lực một phần ngày 03/3/2017, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

4.

Quyết định

21/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

28/4/2014

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-TTg ngày 17/01/2018 quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

5.

Thông tư

05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009

hướng dẫn kiểm tra, thm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính.

16/7/2009

Hết hiệu lực ngày 01/3/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sn phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

6.

Thông tư

09/2010/TT-BTNMT ngày 01/7/2010

quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia.

15/8/2010

Hết hiệu lực ngày 15/02/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia

7.

Thông tư

04/2013/TT-BTNMT ngày 24/4/2013

Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

10/6/2013

Hết hiệu lực ngày 15/7/2017, bị thay thế bằng Thông tư số Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

8.

Thông tư

50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

10/02/2014

Hết hiệu lực ngày 06/9/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 quy định về Định mức kinh tế-kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

9.

Thông tư

23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014

Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

05/7/2014

Hết hiệu lực một phần ngày 05/12/2017, bị bãi bỏ bởi Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

10.

Thông tư

37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014

Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

13/8/2014

Hết hiệu lực một phần ngày 05/12/2017, bị bãi bỏ bởi Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

11.

Thông tư

18/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

03/9/2013

Hết hiệu lực ngày 25/11/2017, bị thay thế bi Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

12.

Thông tư

33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017

Hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

05/12/2017

Ngưng hiệu lực một phần ngày 05/12/2017 (khoản 5 Điều 6 ngưng hiệu lực bởi Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017 về quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sa đổi Thông tư hướng dẫn Luật đất đai).

II

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

13.

Nghị định

65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đa dạng sinh học.

30/7/2010

Hết hiệu lực một phần (Điều 18, 19, 20), bị bãi bỏ bằng Nghị định số 59/2017/NĐ-CP quy định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

 

Văn bn thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

14.

Thông tư

18/2014/TT-BTNMT ngày 22/4/2014

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp, phóng xạ.

06/6/2014

Hết hiệu lực ngày 01/10/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.

15.

Thông tư

28/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011

Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn

15/9/2011

Hết hiệu lực ngày 15/10/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

16.

Thông tư

29/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011

Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa

15/9/2011

Hết hiệu lực ngày 15/10/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

17.

Thông tư

30/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011

Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất

15/9/2011

Hết hiệu lực ngày 15/10/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

18.

Thông tư

31/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011

Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển (bao gồm cả trầm tích đáy và sinh vật biển)

15/9/2011

Hết hiệu lực ngày 15/10/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

19.

Thông tư

32/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011

Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa

15/9/2011

Hết hiệu lực ngày 15/10/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

20.

Thông tư

33/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011

Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất

15/9/2011

Hết hiệu lực ngày 15/10/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

21.

Thông tư

21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012

Quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường

03/02/2013

Hết hiệu lực ngày 15/10/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

22.

Thông tư

40/2015/TT-BTNMT ngày 17/8/2015

Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải

05/10/2015

Hết hiệu lực ngày 15/10/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

23.

Thông tư

Thông tư số 21/2009/TT-BTNMT ngày 05/11/2009

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xnước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.

20/12/2009

Hết hiệu lực một phần (Chương I phần II và Phụ lục số 01 phn III), bị bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017 ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.

24.

Quyết định

04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2008

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

17/8/2008

- QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bị thay thế bởi QCVN 03-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất ban hành kèm theo Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015

- QCVN 01:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bị thay thế bởi QCVN 01- MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 03 năm 2015.

- QCVN 02:2008/BTNMT về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế và QCVN 30:2010/BTNMT về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư 27/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 có hiệu lực thi hành

- ….

(Hàng năm đều công bố HHL từng QCVN nhưng chưa HHL toàn bộ)

III

LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

25.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

16/2014/QĐ-TTg ngày 19/02/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10/4/2014

Hết hiệu lực ngày 01/02/2018, bị thay thế bởi Quyết định số 48/2017/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

26.

Quyết định

06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07/6/2006

Ban hành quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.

07/7/2006

Hết hiệu lực ngày 26/01/2018, bị thay thế bởi Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.

27.

Quyết định

829/QĐ-BTNMT ngày 11/6/2012

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000.

Không rõ

Hết hiệu lực ngày 12/7/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT ngày 24/5/2017 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000

IV

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

28.

Nghị định

142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

15/12/2013

Hết hiệu lực ngày 20/5/2017, bị thay thế bởi Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sn

29.

Nghị định

201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

01/02/2014

Hết hiệu lực một phần (Điều 40, khoản 3 Điều 47) bị bãi bỏ bởi Nghị định số 82/2017/NĐ-CP về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

30.

Thông tư

15/2009/TT-BTNMT ngày 05/10/2009

Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.

20/11/2009

Hết hiệu lực ngày 07/9/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT ngày 21/7/2017 ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật lập quy hoạch, điều chnh quy hoạch tài nguyên nước.

31.

Thông tư

20/2009/TT-BTNMT ngày 05/11/2009

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

20/12/2009

Hết hiệu lực ngày 15/9/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT ngày 25/7/2017 ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

32.

Thông tư

21/2009/TT-BTNMT ngày 05/11/2009

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

20/12/2009

Hết hiệu lực một phần ngày 21/11/2017 (chương I phn II và Phụ lục số 01 phần III bị bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017 ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.

33.

Thông tư

26/2009/TT-BTNMT ngày 30/11/2009

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước.

15/01/2010

Hết hiệu lực ngày 26/10/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017 ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước.

34.

Thông tư

10/2010/TT-BTNMT ngày 01/7/2010

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước.

15/8/2010

Hết hiệu lực ngày 21/11/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017 ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy.

35.

Quyết định

14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2007

Ban hành Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

29/9/2007

Hết hiệu lực ngày 12/02/2018, bị thay thế bởi Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

V

LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

36.

Nghị định

Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

13/11/2013

Hết hiệu lực một phần, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 15/7/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

37.

Quyết định

77/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

01/02/2014

Bị thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

38.

Quyết định

15/2007/QĐ-BTNMT ngày 01/10/2007

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy văn.

29/10/2007

Hết hiệu lực ngày 08/12/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn.

VI

LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

39.

Quyết định

43/2014/QĐ-TTg ngày 01/8/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

15/9/2014

HHL ngày 12/3/2018 bị thay thế bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

40.

Thông tư

19/2011/TT-BTNMT ngày 10/6/2011

quy định kỹ thuật về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển

01/8/2011

Bị thay thế bởi Thông tư số 74/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

41.

Thông tư

22/2010/TT-BTNMT ngày 26/10/2010

quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển

01/01/2011

Bị thay thế bởi Thông tư số 57/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển.

42.

Thông tư

38/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010

quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển

15/02/2011

Bị thay thế bởi Thông tư số 57/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển.

VII

LĨNH VỰC KHÁC

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

43.

Nghị định

21/2013/NĐ-CP ngày 04/3/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

01/5/2013

Hết hiệu lực ngày 04/4/2017, bị thay thế bởi Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

44.

Nghị định

102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008

Về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

16/10/2008

Hết hiệu lực ngày 01/8/2017, bị thay thế bi Nghị định số 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

45.

Thông tư

11/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013

quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

15/7/2013

Bị thay thế bởi Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 235/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu235/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2018
Ngày hiệu lực23/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 235/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 235/QĐ-BTNMT 2018 danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực toàn bộ quản lý nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 235/QĐ-BTNMT 2018 danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực toàn bộ quản lý nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu235/QĐ-BTNMT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
       Người kýTrần Hồng Hà
       Ngày ban hành23/01/2018
       Ngày hiệu lực23/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 235/QĐ-BTNMT 2018 danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực toàn bộ quản lý nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 235/QĐ-BTNMT 2018 danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực toàn bộ quản lý nhà nước

           • 23/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực