Quyết định 248/QĐ-UBND

Quyết định 248/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 248/QĐ-UBND Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2014 Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NĂM 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân à Uỷ ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2014.

Điều 2. Giao thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức soạn thảo và thực hiện theo trình tự, đảm bảo chất lượng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đúng thời gian quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỤNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 248/QĐ-UBND, ngày 26/02/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

STT

Tên văn bản

Nội dung

Cơ sở pháp lý

Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Thời điểm ban hành

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

1

Quyết định

Quy định công tác văn thư, lưu trữ và quản lý văn bản (đã trình UBND tỉnh)

Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý công tác văn thư, lưu trữ

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Tháng 02/2014

Sở Nội vụ

VP. UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông

2

Quyết định

Ban hành Danh mục cây trồng, cây khuyến khích trồng, cây hạn chế trồng, cây bảo tồn trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh (đã trình UBND tỉnh)

Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị; Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tháng 02/2014

 

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

3

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh (đã dự thảo)

Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 03/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Ban nhân dân 865 ấp, khóm, khu.

Tháng 3/2014

 

Sở Nội vụ

UBND cấp huyện

4

Quyết định

Quy định giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (đã gửi Sở Tư pháp thẩm định)

(Thay thế Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 19/3/2009 của UBND tỉnh về ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước)

Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tháng 3/2014

 

Sở Xây dựng

Sở Tài chính, Sở Tư pháp

5

Quyết định

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. (Sở Xây dựng đang dự thảo)

Theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình

Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tháng 3/2014.

 

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

6

Quyết định

Ban hành Quy chế Xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại. (Đã trình Sở Tư pháp thẩm định ngày 07/02/2014)

Theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị chủ trì, tham gia thực hiện Chương trình.

Tháng 3/2014.

 

Sở Công thương

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7

Quyết định

Quyết định bổ sung, điều chỉnh phụ lục I, II của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh (đã trình Sở Tư pháp thẩm định)

Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu phí trước bạ.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tháng 3/2014.

 

Sở Tài chính

Cục thuế

8

Quyết định

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. (Sở Tư pháp đang dự thảo)

Theo Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Các sở, ban, ngành tỉnh.

Tháng 4/2014.

 

Sở Tư pháp.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

9

Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 11/10/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh. (Sở Tư pháp đang dự thảo)

Theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ và Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp.

UBND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tháng 4/2014.

 

Sở Tư pháp.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

10

Quyết định

Quy định về cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh (Đã gửi Sở Tư pháp thẩm định)

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ

Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tháng 4/2014

 

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

11

Quyết định

Ban hành Quy chế nâng lương trước hạn

Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tháng 4/2014

 

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện

12

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 11/10/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

Tháng 5/2014.

 

Sở Tư pháp.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

13

Quyết định

Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet địa bàn tỉnh Vĩnh Long. (Thay thế Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 của UBND tỉnh).

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng internet và thông tin trên mạng, Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tháng 5/2014

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tư pháp

14

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công địa phương.

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ và Thông tư số 45/2012/NĐ-CP khuyến công">46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công thương về khuyến công; Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Các cơ sở, doanh nghiệp, công nghiệp nông thôn

Tháng 5/2014

 

Sở Công Thương

Sở Tài chính, UBND cấp huyện.

15

Quyết định

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương

Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Tháng 6/2014

 

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện

16

Quyết định

Quy định phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ, Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/12/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Lịch.

Các tổ chức có liên quan.

Tháng 6/2014

 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Sở KH và ĐT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở TNMT, Sở Nội vụ

17

Quyết định

Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

Luật Đất đai 2003, Luật Điện lực, Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ, Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 02/10/2009 của Chính phủ, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ

Các đối tượng trong phạm vi hành lang lưới điện

Tháng 6/2014.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính

18

Quyết định

Chuyển giao việc chứng thực các Hợp đồng giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất từ UBND cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng.

Theo Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp.

UBND cấp xã và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thị xã Bình Minh.

Tháng 7/2014.

 

Sở Tư pháp.

Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

19

Quyết định

Quy định giá thuê nhà ở công vụ

Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tháng 7/2014

 

Sở Xây dựng

Sở Tài chính, Sở Tư pháp

20

Quyết định

Ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương.

Theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ và Thông tư số 45/2012/NĐ-CP khuyến công">46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công thương về khuyến công.

Các cơ sở, doanh nghiệp, công nghiệp nông thôn

Tháng 8/2014

 

Sở Công thương

Sở Nội vụ, UBND cấp huyện.

21

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Lịch, Quyết định 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tháng 8/2014

 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện.

22

Quyết định

Quy định mức trợ cấp, cứu trợ đột xuất khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Thay thế Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 do vấn đề này có tính QPPL.

Các đối tượng trợ cấp cứu trợ do bị thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Tháng 9/2014.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Tài chính, Sở NNPTNT, UBND cấp huyện

23

Quyết định

Phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh

Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị

Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tháng 10/2014

 

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

24

Quyết định

Về chính sách khuyến khích ứng dụng mô hình doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp.

Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 221/2012/TTLT-BTC-BCT ngày 24/12/2012

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tháng 10/2014

 

Sở Công thương

Sở Tài chính, UBND cấp huyện.

25

Quyết định

Phân cấp quản lý giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ

Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tháng 11/2014

 

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 248/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 248/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/02/2014
Ngày hiệu lực 26/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 248/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 248/QĐ-UBND Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2014 Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 248/QĐ-UBND Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2014 Vĩnh Long
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 248/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Nguyễn Văn Diệp
Ngày ban hành 26/02/2014
Ngày hiệu lực 26/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 248/QĐ-UBND Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2014 Vĩnh Long

Lịch sử hiệu lực Quyết định 248/QĐ-UBND Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2014 Vĩnh Long

  • 26/02/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/02/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực