Quyết định 2554/QĐ-UBND

Quyết định 2554/QĐ-UBND năm 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2011 đã hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2554/QĐ-UBND 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm Bình Thuận hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2554/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 25 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/9/2011 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2011 đã hết hiệu lực thi hành (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/9/2011 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh)

QUYẾT ĐỊNH

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Tên văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NĂM 1985 - 2003

01

Quyết định

71/1999/QĐ-CT.UBBT

20/9/1999

Về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 21/10/2011

31/10/2011

02

Quyết định

17/2001/QĐ-CT.UBBT

13/3/2001

Về việc ban hành về huy động, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011

04/8/2011

03

Quyết định

27/2001/QĐ-CT.UBBT

19/4/2001

Quy chế tổ chức tiếp công dân

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011

18/3/2011

04

Quyết định

68/2003/QĐ-UBBT

20/10/2003

Ban hành quy trình thực hiện sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại tỉnh Bình Thuận

Hết hiệu lực, được bãi bỏ bởi Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 20/4/2011

20/4/2011

05

Quyết định

93/2003/QĐ-UBBT

30/12/2003

Về việc điều chỉnh mức trích để lại chi thù lao, bồi dưỡng cho người trực tiếp thu và bộ phận chỉ đạo, quản lý công tác thu quỹ quốc phòng an ninh

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011

04/8/2011

NĂM 2004

06

Quyết định

32/2004/QĐ-UBBT

16/4/2004

Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí các lớp bổ túc văn hóa tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011

08/7/2011

07

Quyết định

46/2004/QĐ-UBBT

14/6/2004

Về việc ban hành Quy định về quan hệ, quản lý sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011

17/3/2011

NĂM 2005

08

Quyết định

25/2005/QĐ-UBBT

30/3/2005

Về danh sách tên miền, địa chỉ IP của các đơn vị tham gia hệ thống thông tin diện rộng BINHTHUANNET, CPNET và INTERNET

Thay thế bởi Quyết định 3015/QĐ-UBND ngày 28/12/2010

28/12/2010

09

Quyết định

61/2005/QĐ-UBND

28/9/2005

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ di dời thực hiện “Đề án sắp xếp và phát triển các cụm công nghiệp sản xuất nước đá trên địa bàn thành phố Phan Thiết đến năm 2010”

Được thay thế bởi Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010

02/10/2011

10

Quyết định

62/2005/QĐ-UBBT

04/10/2005

Về việc Quy định về chính sách thu tiền sử dụng đất tại tỉnh Bình Thuận

Hết hiệu lực, được bãi bỏ bởi Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 20/4/2011

20/4/2011

NĂM 2006

11

Quyết định

43/2006/QĐ-UBND

30/5/2006

Về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ, đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh

Đã được thay thế bởi Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011

17/4/2011

12

Quyết định

62/2006/QĐ-UBND

21/7/2006

Ban hành quy định mức thu, quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011

08/7/2011

13

Quyết định

63/2006/QĐ-UBND

26/7/2006

Về việc ban hành Quy định về hoạt động của Công báo tỉnh Bình Thuận

Hết hiệu lực, được bãi bỏ bởi Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 06/9/2011

06/9/2011

14

Quyết định

79/2006/QĐ-UBND

04/10/2006

Về việc ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ

Đã được thay thế bởi Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 19/8/2011

29/8/2011

15

Quyết định

100/2006/QĐ-UBND

19/12/2006

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm % phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007-2010

Đã được thay thế bởi Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010

02/01/2011

NĂM 2007

16

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND

05/3/2007

Về việc Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí bến bãi tại các bến xe trực thuộc bến xe Bình Thuận

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 27/5/2010 về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng bến bãi tại các bến xe trực thuộc bến xe Bình Thuận

06/6/2010

17

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND

22/5/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động của Công báo tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận

Hết hiệu lực, được bãi bỏ bởi Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 06/9/2011

06/9/2011

18

Quyết định

39/2007/QĐ-UBND

24/7/2007

Về việc sửa đổi Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Quy định mức thu, quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 21/7/2006 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011

08/7/2011

19

Quyết định

60/2007/QĐ-UBND

02/10/2007

Về việc phê duyệt quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Bình Thuận" đối với sản phẩm thanh long

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011

18/7/2011

20

Quyết định

73/2007/QĐ-UBND

06/11/2007

Về việc ban hành Quy định mức thu học phí; quản lý, sử dụng nguồn thu học phí và chế độ miễn, giảm học phí đối với các lớp Trung cấp nghề tại các cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011

08/7/2011

NĂM 2008

21

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND

02/01/2008

Về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ học tập cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011

08/7/2011

22

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND

04/01/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung viêc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007-2010.

Đã được thay thế bởi Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010

02/01/2011

23

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND

31/01/2008

Về việc bổ sung chính sách hỗ trợ di dời thực hiện “Đề án sắp xếp và phát triển các cụm công nghiệp sản xuất nước đá trên địa bàn thành phố Phan Thiết đến năm 2010”

Được thay thế bởi Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010

02/10/2011

24

Quyết định

28/2008/QĐ-UBND

13/3/2008

Ban hành Quy định về chính sách áp dụng cho việc nâng cấp, giải tỏa, di dời cửa hàng kinh doanh xăng dầu không còn phù hợp quy hoạch

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND (hết hiệu lực từ 31/12/2010)

 

25

Quyết định

35/2008/QĐ-UBND

14/4/2008

Về việc sửa đổi bổ sung Quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế ban hành tại Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 của UBND tỉnh.

Đã được thay thế bởi Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011

17/4/2011

26

Quyết định

42/2008/QĐ-UBND

13/5/2008

Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng

Đã được thay thế bởi Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011

28/10/2011

27

Quyết định

45/2008/QĐ-UBND

04/6/2008

Về việc ban hành Quy định về một số định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2009

Đã được thay thế bởi Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 19/7/2011

29/7/2011

28

Quyết định

51/2008/QĐ-UBND

01/7/2008

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Đã được thay thế bởi Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010

05/12/2010

29

Quyết định

59/2008/QĐ-UBND

29/7/2008

Về việc bổ sung đối tượng học sinh được miễn học phí tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường trung học phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011

08/7/2011

30

Quyết định

86/2008/QĐ-UBND

08/10/2008

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của UBND tỉnh

13/10/2011

31

Quyết định

94/2008/QĐ-UBND

31/10/2008

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Đã được bãi bỏ Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của UBND tỉnh

13/10/2011

32

Quyết định

107/2008/QĐ-UBND

31/12/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2010

Đã được thay thế bởi Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010

02/01/2011

NĂM 2009

33

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND

03/4/2009

Về việc bổ sung Quy định về Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế ban hành tại Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Đã được thay thế bởi Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011

17/4/2011

34

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND

10/7/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế các Điều 17, 20, 21 và 24 của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận

Đã được thay thế bởi Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011

28/10/2011

35

Quyết định

44/2009/QĐ-UBND

27/7/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp Bình Thuận

Đã được thay thế bởi Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

20/12/2010

36

Quyết định

66/2009/QĐ-UBND

22/9/2009

Về việc ban hành Quy định về một số ưu đãi về sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Đã được thay thế bởi Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011

24/9/2011

37

Quyết định

69/2009/QĐ-UBND

01/10/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Đã được thay thế bởi Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011

21/7/2011

38

Quyết định

74/2009/QĐ-UBND

03/11/2009

Về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011

03/3/2011

NĂM 2010

39

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND

04/01/2010

Ban hành quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010

03/01/2011

40

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND

13/01/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 và khoản 1, Điều 10 Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” đối với sản phẩm quả thanh long ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011

18/7/2011

41

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND

10/3/2010

Về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 04/6/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận

Đã được thay thế bởi Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 19/7/2011

29/7/2011

42

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND

25/5/2010

Về việc tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2011

19/8/2011

 

CHỈ THỊ

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Tên văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Chỉ thị

17 CT/UB-BT

19/4/1997

Về việc phân công quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Nghị định số 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ

Được thay thế bởi Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND ngày 25/11/2009

05/12/2009

02

Chỉ thị

06/2004/CT-UBBT

22/4/2004

Về một số biện pháp bình ổn giá đất trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực, được bãi bỏ bởi Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 20/4/2011

20/4/2011

03

Chỉ thị

08/2005/CT-UBBT

04/10/2005

Về việc triển khai Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Hết hiệu lực, được bãi bỏ bởi Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 20/4/201

20/4/2011

04

Chỉ thị

01/2007/CT-UBND

22/01/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND ngày 26/01/2011

05/02/2011

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2554/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2554/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2011
Ngày hiệu lực25/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2554/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2554/QĐ-UBND 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm Bình Thuận hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2554/QĐ-UBND 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm Bình Thuận hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2554/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýLê Tiến Phương
       Ngày ban hành25/11/2011
       Ngày hiệu lực25/11/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2554/QĐ-UBND 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm Bình Thuận hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2554/QĐ-UBND 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm Bình Thuận hết hiệu lực

           • 25/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực