Quyết định 2568/QĐ-NHNN

Quyết định 2568/QĐ-NHNN năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành từ ngày 01/10/1990 đến ngày 30/12/1996 (công bố bổ sung)

Nội dung toàn văn Quyết định 2568/QĐ-NHNN danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2015


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2568/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/10/1990 ĐẾN NGÀY 30/12/1996 (CÔNG BỐ BỔ SUNG)

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành từ ngày 01/10/1990 đến ngày 30/12/1996 (công bố bổ sung) gồm 133 văn bản (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/10/1990 ĐếN NGÀY 31/12/1996
(công bố bổ sung)
(Kèm theo Quyết định số 2568/QĐ-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2015)

STT

Loại VB

Số, ký hiệu

Thời điểm ban hành

Trích yếu văn bản

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định

89/NH-QĐ

15/10/1990

Ban hành Chế độ thu chi tài chính của Ngân hàng Nhà nước

01/01/1999

Nghị định số 100/1998/NĐ-CP ngày 10/12/1998 về Chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực 01/01/1999. Các quy định trước đây trái với NĐ này đều hết HL thi hành

2

Quyết định

115/NH-QĐ

27/12/1990

Về việc thành lập Vụ Tổng Kiểm soát

 

Bị thay thế bởi QĐ 431/1999/QĐ-NHNN9 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổng kiểm soát

3

Thông tư

125/NH-TT

30/12/1990

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 315/HĐBT ngày 01/9/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chấn chỉnh và tổ chức lại sản xuất và kinh doanh trong khu vực kinh tế quốc doanh

28/8/1996

Quyết định số 315/HĐBT ngày 01/9/1990 hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996. Các quy định khác trước đây trái với Nghị định số 50/CP đều được bãi bỏ

4

Quyết định

01-NH/QĐ

07/01/1991

Ban hành Chế độ thống kê và thông tin kinh tế trong hệ thống ngân hàng

01/10/1993

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 159/QĐ-NH1 ngày 19/8/1993 ban hành Chế độ thông tin báo cáo kế toán và thống kê ngân hàng

5

Quyết định

04-NH/QĐ

08/01/1991

Ban hành thể lệ tín dụng ngắn hạn đối với các tổ chức kinh tế

16/9/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 198-QĐ/NH1 ngày 16/9/1994 về việc ban hành thể lệ tín dụng ngắn hạn đối với các tổ chức kinh tế

6

Quyết định

23/NH-QĐ

06/3/1991

Về việc ban hành Thể lệ tín dụng trung hạn, dài hạn với các tổ chức kinh tế

21/12/1995

Bị thay thế bởi Quyết định số 367/QĐ-NH1 ngày 21/12/1995 ban hành Thể lệ tín dụng trung hạn, dài hạn

7

Quyết định

24/NH-QĐ

07/3/1991

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống kiểm soát Ngân hàng Nhà nước

03/3/1993

Bị thay thế bởi Quyết định số 33/QĐ-NH4 ngày 03/3/1993 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống kiểm soát Ngân hàng Nhà nước

8

Chỉ thị

53/CT-NH

06/5/1991

Về việc thực hiện thể lệ tín dụng ngắn hạn theo Quyết định số 04/NH-QĐ ngày 08/01/1991

16/9/1994

Chỉ thị số 53/CT-NH được ban hành để đôn đốc thực hiện Quyết định số 04/NH-QĐ ngày 08/01/1991 ban hành Thể lệ tín dụng ngắn hạn đối với các tổ chức kinh tế. Quyết định số 198-QĐ/NH1 ngày 16/9/1994 về việc ban hành Thể lệ tín dụng ngắn hạn đối với các tổ chức kinh tế thay thế Thể lệ tín dụng ngắn hạn theo Quyết định số 04/NH-QĐ ngày 08/01/1991 và các văn bản liên quan đến thể lệ này

9

Quyết định

89-NH/QĐ

10/7/1991

Về việc tổ chức bộ máy của Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam

01/7/2003

Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam đã chấm dứt hoạt động bởi Quyết định số 655/2003/QĐ-NHNN ngày 25/6/2003 về việc chấm dứt hoạt động và sáp nhập Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long

10

Quyết định

101/NH-QĐ

30/7/1991

Ban hành thể lệ thanh toán qua ngân hàng

21/02/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 22/QĐ-NH1 ngày 21/2/1994 ban hành “Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt”

11

Chỉ thị

105/CT-NH

14/8/1991

Về một số biện pháp trước mắt cần giải quyết trong quan hệ tiền tệ, tín dụng giữa ngân hàng và công ty vàng bạc đá quý Việt Nam

01/7/2003

Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam công ty đã chấm dứt hoạt động bởi Quyết định số 655/2003/QĐ-NHNN ngày 25/6/2003 về việc chấm dứt hoạt động và sáp nhập Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long

12

Thông tư

110-NH-TT

20/8/1991

Hướng dẫn thực hiện thể lệ thanh toán qua ngân hàng

02/6/1994

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 08/TT-NH2 ngày 02/6/1994 hướng dẫn thực hiện Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt

13

Quyết định

142/NH-QĐ

30/8/1991

Quy chế tổ chức và hoạt động của các bộ phận công tác tại 17 Ben Chương Dương

30/9/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 242/QD-NH ngày 30/9/1994 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ngân hàng Nhà nước tại 17 Bến Chương Dương TP. Hồ Chí Minh

14

Quyết định

143/NH-QĐ

30/8/1991

Quy định tỷ giá chính thức của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ tự do chuyển đổi

22/7/1993

Bị hủy bỏ bởi Quyết định số 13 8/QD-NH7 ngày 22/7/1993 về tỷ giá chính thức của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ

15

Quyết định

161-NH/QĐ

16/9/1991

Về việc sửa đổi Điều 14 Quy chế hoạt động của Trung tâm giao dịch ngoại tệ

15/11/1991

Bị thay thế bởi Quyết định số 207-NH/QĐ ngày 15/11/1991 thay Điều 14 trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giao dịch ngoại tệ về tỷ giá

16

Thông tư

192/TT-NH

18/10/1991

Hướng dẫn về công tác tín dụng đối với Tổng công ty vàng bạc đá quý và công ty vàng bạc đá quý tỉnh, thành phố

01/7/2003

Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam công ty đã chấm dứt hoạt động bởi Quyết định số 655/2003/QĐ-NHNN ngày 25/6/2003 về việc chấm dứt hoạt động và sáp nhập Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long

17

Quyết định

220/QĐ-NH

27/11/1991

về việc cho việc các ngân hàng thương mại quốc doanh phát hành kỳ phiếu ngân hàng có mục đích

01/01/2003

Bị thay thế bởi Quyết định số 1287/2002/QD-NHNN ngày 22/11/2002 về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

18

Thông tư

01-TT/NH7

20/01/1992

Hướng dẫn thi hành chương VIII Nghị định 28-HĐBT ngày 06/02/1991 quy định chi tiết việc thi hành Luật đầu tư nước ngoài

18/9/1993

Bị thay thế bởi Thông tư số 06/TT-NH7 ngày 18/9/1993 Hướng dẫn thi hành Chương X quy định chi tiết việc thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

19

Quyết định

51/NH-QĐ

14/3/1992

Ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về kinh doanh đá quý

10/3/1994

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 05-TT/NH7 ngày 10/3/1994 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý các hoạt động điều tra địa chất, khai thác mỏ, chế tác và buôn bán đá quý ban hành kèm theo Nghị định số 67-CP ngày 07/10/1993 của Chính phủ

20

Thông tư

04-TT/NH1

16/3/1992

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 388-HĐBT ngày 20/11/1991, Chỉ thị số 393-CT ngày 28/01/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước

28/8/1996

Nghị định số 388-HĐBT ngày 20/11/1991 ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước đã hết hiệu lực (bị thay thế bởi Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996)

21

Thông tư

05-TT/NH1

31/3/1992

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 42/QĐ-NH1 ngày 21/02/1992 về “Huy động vốn và cho vay bảo đảm giá trị theo giá vàng”

18/10/2000

Bị thay thế bởi Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 ngày 03/10/2000 về nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng của các tổ chức tín dụng

22

Thông tư

07/TT-NH

02/6/1992

Hướng dẫn việc mở hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện ở trong nước thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần

03/7/1996

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 175-QĐ/NH5 ngày 03/7/1996 về việc ban hành Quy chế mở, hoạt động và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

23

Thông tư

08-TT/NH7

06/6/1992

Hướng dẫn thi hành Điều 7 Nghị định số 110/HĐBT ngày 31/3/1992 quy định tỷ giá áp dụng để tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

01/9/1993

Nghị định số 110/HĐBT ngày 31/3/1992 đã hết hiệu lực, bị thay thế bởi NĐ số 54/CP ngày 28/8/1993. Các quy định khác trái với Nghị định số 54/CP đều bị bãi bỏ

24

Quyết định

108/QĐ-NH

09/6/1992

Ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng

19/9/1995

Bị thay thế bởi Quyết định số 260/QĐ-NH1 ngày 19/9/1995 về việc ban hành "Quy chế dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng"

25

Quyết định

109/QĐ-NH

10/6/1992

Quy chế công tác của Văn phòng Ngân hàng Nhà nước tại 17 Ben Chương Dương

30/9/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 242/QĐ-NH ngày 30/9/1994 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ngân hàng Nhà nước tại 17 Ben Chương Dương TP. Hồ Chí Minh

26

Quyết định

117-QĐ/NH1

26/6/1992

Về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng

01/10/1995

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 261/QĐ-NH1 ngày 19/9/1995 về tỷ lệ và cơ cấu dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng

27

Thông tư

11/TT-NH5

06/7/1992

Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế dự trữ bắt buộc

01/10/1995

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 04/TT-NH1 ngày 19/9/1995 hướng dẫn thực hiện Quy chế dự trữ bắt buộc

28

Quyết định

170/QĐ-NH7

28/8/1992

về việc điều chỉnh lệ phí trong giao dịch mua, bán ngoại tệ tại hai trung tâm giao dịch ngoại tệ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và giá bán ngoại tệ tối đa và giá mua ngoại tệ tối thiểu của các ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ

08/9/1993

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 171/QD-NH7 ngày 08/9/1993 về việc lệ phí áp dụng trong giao dịch mua, bán ngoại tệ tại hai Trung tâm Giao dịch ngoại tệ

29

Quyết định

175/QĐ-NH7

09/9/1992

về việc mang theo tiền mặt khi xuất nhập cảnh

01/11/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 257/QĐ-NH7 ngày 21/10/1994 về việc mang ngoại tệ tiền mặt khi xuất, nhập cảnh

30

Quyết định

374/QĐ-NH7

16/9/1992

Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm mua bán đá quý nguyên liệu

10/3/1994

Căn cứ “Quy chế quản lý Nhà nước về kinh doanh đá quý” ban hành kèm theo Quyết định số 51/NH-QĐ ngày 14/3/1992 đã hết hiệu lực bởi Thông tư số 05-TT/NH7 ngày 10/3/1994 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý các hoạt động điều tra địa chất, khai thác mỏ, chế tác và buôn bán đá quý ban hành kèm theo Nghị định số 67-CP ngày 07/10/1993 của Chính phủ

31

Quyết định

192-NH/QĐ

17/9/1992

Ban hành Quy chế bảo lãnh và tài bảo lãnh vay vốn nước ngoài

21/02/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 23/QĐ-NH14 ngày 21/02/1994 về việc ban hành Quy chế bảo lãnh và tài bảo lãnh vay vốn nước ngoài

32

Quyết định

202/QĐ-NH6

28/9/1992

Ban hành quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông

16/3/1995

Bị thay thế bởi Quyết định số 69-QĐ/NH6 ngày 16/3/1995 về việc thu hồi và đổi tiền giấy, ngân phiếu thanh toán không đủ tiêu chuẩn lưu thông

33

Quyết định

224/QĐ-NH1

17/10/1992

Về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng và kho bạc nhà nước

24/4/1993

Bị thay thế bởi Quyết định số 84/QĐ-NH1 ngày 24/4/1993 về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước

34

Quyết định

239/QĐ-NH1

02/11/1992

Ban hành thể lệ phát sinh và sử dụng ngân phiếu thanh toán của ngân hàng

21/02/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 22/QĐ-NH1 ngày 21/2/1994 ban hành "thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt"

35

Quyết định

243/QĐ-NH7

02/11/1992

Về việc bổ sung sửa đổi một số điều trong Quy chế quản lý Nhà nước về kinh doanh đá quý ban hành kèm theo Quyết định 51/NH-QĐ ngày 14/3/1992

10/3/1994

Hết hiệu lực theo Thông tư số 05-TT/NH7 ngày 10/3/1994 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý các hoạt động điều tra địa chất, khai thác mỏ, chế tác và buôn bán đá quý ban hành kèm theo Nghị định số 67-CP ngày 07/10/1993 của Chính phủ

36

Quyết định

250/QĐ-NH5

11/11/1992

về việc xác nhận cho phép áp dụng Điều lệ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam

07/12/1997

Bị thay thế bởi Quyết định số 390/1997/QĐ-NHNN5 ngày 22/11/1997 về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

37

Quyết định

251-QĐ/NH5

11/11/1992

về việc xác nhận cho phép áp dụng Điều lệ Ngân hàng Công thương Việt Nam

19/10/1997

Bị thay thế bởi Quyết định số 327-QĐ/NHNN5 ngày 04/10/1997 về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Công thương Việt Nam

38

Quyết định

252/QĐ-NH5

11/11/1992

về việc xác nhận cho phép áp dụng Điều lệ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

15/10/1997

Bị thay thế bởi Quyết định số 324-QĐ/NH5 ngày 30/9/1997 về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

39

Thông tư

15/TT-NH2

12/11/1992

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 239/QĐ/NH2 ngày 02/11/1992 Ban hành thể lệ phát hành và sử dụng ngân phiếu thanh toán của ngân hàng

02/6/1994

Bị thay thế bởi 08/TT- NH2 ngày 02/6/1994 hướng dẫn thực hiện Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt

40

Quyết định

254/QĐ-NH2

12/11/1992

về việc hạch toán ngân phiếu thanh toán

01/4/2002

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 235/2002/QĐ-NHNN ngày 27/3/2002 về việc chấm dứt phát hành ngân phiếu thanh toán

41

Quyết định

270/QĐ-NH5

04/12/1992

về việc xác nhận cho phép áp dụng Điều lệ Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam

01/7/2003

Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam đã chấm dứt hoạt động bởi Quyết định 655/2003/QĐ-NHNN ngày 25/6/2003 về việc chấm dứt hoạt động và sáp nhập Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long

42

Quyết định

273/QĐ-NH1

08/12/1992

Về sửa đổi điều kiện cho vay

21/12/1995

Bị thay thế bởi Quyết định số 367/QĐ-NH1 ngày 21/12/1995 ban hành thể lệ tín dụng trung hạn, dài hạn

43

Thông tư

16/TT-NH2

12/12/1992

Quy định nội dung hạch toán các tài khoản kế toán của Ngân hàng Nhà nước

01/01/1999

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998 về hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

44

Quyết định

29/QĐ-NH6

26/02/1993

Ban hành chế độ tiêu hủy tiền giấy rách nát, hư hỏng và quy chế giám sát tiêu hủy tiền giấy rách nát, hư hỏng

06/5/1995

Bị thay thế bởi Quyết định số 135/QĐ-NH6 ngày 06/5/1995 ban hành quy chế tiêu hủy các loại tiền rách nát, hư hỏng và tiền đình chỉ lưu hành

45

Quyết định

33/QĐ-NH4

03/3/1993

Ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống kiểm soát Ngân hàng Nhà nước”

17/3/1995

Bị thay thế bởi Quyết định số 73/QĐ-NH9 ngày 17/3/1995 ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống kiểm soát Ngân hàng Nhà nước”

46

Quyết định

66/QĐ-NH5

27/3/1993

Thành lập doanh nghiệp có tên Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam

15/10/1996

Bị thay thế bởi Quyết định số 280/QĐ-NH5 ngày 15/10/1996 về việc thành lập lại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

47

Quyết định

67/QĐ-NH5

27/3/1993

Thành lập Ngân hàng Công thương Việt Nam

21/9/1996

Bị thay thế bởi Quyết định số 285-QĐ/NH5 ngày 21/9/1996 về việc thành lập lại Ngân hàng Công thương Việt Nam

48

Quyết định

68/QĐ-NH5

27/3/1993

Thành lập Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

21/9/1996

Bị thay thế bởi Quyết định số 286/QĐ-NH5 ngày 21/9/1996 về việc thành lập lại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

49

Quyết định

69/QĐ-NH5

27/3/1993

Thành lập Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

21/9/1996

Bị thay thế bởi Quyết định số 287/QĐ-NH5 ngày 21/9/1996 về việc thành lập lại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

50

Quyết định

70/QĐ-NH1

29/3/1993

Bổ sung Thể lệ phát hành và sử dụng ngân phiếu thanh toán

12/8/1993

Bị thay thế bởi Quyết định số 149/QĐ-NH9 ngày 12/8/1993 về việc phát hành loại Ngân phiếu thanh toán mệnh giá 5 triệu đồng

51

Quyết định

73/QĐ-NH7

08/4/1993

Ban hành Quy chế bán đấu giá đá quý quốc tế

10/3/1994

Hết hiệu lực theo Thông tư số 05-TT/NH7 ngày 10/3/1994 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý các hoạt động điều tra địa chất, khai thác mỏ, chế tác và buôn bán đá quý ban hành kèm theo Nghị định số 67-CP ngày 07/10/1993 của Chính phủ

52

Quyết định

74/QĐ-NH1

10/4/1993

Ban hành thể lệ tạm thời về việc phát hành và sử dụng thẻ thanh toán

21/02/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 22/QĐ-NH1 ngày 21/02/1994 ban hành "Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt"

53

Quyết định

84/QĐ-NH1

24/4/1993

Về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng và Kho bạc nhà nước

01/10/1993

Bị thay thế bởi Quyết định số 187/QĐ-NH1 ngày 30/9/1993 về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước

54

Quyết định

111/QĐ-NH9

14/6/1993

Thành lập Ban điều hành về thí điểm Quỹ tín dụng nhân dân

21/7/1995

Bị hết HL bởi Quyết định sổ 202/QĐ-NH9 ngày 21/7/1995 về việc giải thể ban điều hành về thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân

55

Quyết định

137-QĐ-NH1

20/7/1993

Ban hành “Quy định bổ sung về nhận và trả tiền mặt thông qua chuyển tiền giữa các tình, thành phố”

21/02/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 22/QĐ-NH1 ngày 21/02/1994 ban hành "Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt"

56

Quyết định

138/QĐ-NH7

22/7/1993

Về tỷ giá chính thức của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ

01/10/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 205/QĐ-NH7 ngày 20/9/1994 về công bố tỷ giá chính thức của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ

57

Quyết định

140/QĐ-

NH14

24/7/1993

Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động thông tin phòng ngừa rủi ro của ngân hàng và các tổ chức tín dụng

24/5/1995

Bị thay thế bởi Quyết định số 120-QĐ/NH14 ngày 24/4/1995 về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng

58

Quyết định

148/QĐ-NH9

26/7/1993

Ban hành Quy chế phát hành “Bản tin Ngân hàng” trong hệ thống Ngân hàng

 

Bản tin ngân hàng đã được chấm dứt thực hiện theo Quyết định cá biệt của Thống đốc NHNN

59

Quyết định

172/QĐ-NH7

09/9/1993

Sửa đổi, bổ sung một số điều trong “Quy chế quản lý nhà nước về kinh doanh đá quý” ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-NH ngày 14/3/1992

10/3/1994

Hết hiệu lực theo Thông tư số 05-TT/NH7 ngày 10/3/1994 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý các hoạt động điều tra địa chất, khai thác mỏ, chế tác và buôn bán đá quý ban hành kèm theo Nghị định số 67-CP ngày 07/10/1993 của Chính phủ

60

Quyết định

176/QĐ-NH7

15/9/1993

Cho phép Tổng công ty vàng bạc đá quý tổ chức quầy mua bán ngoại tệ tại 22 tỉnh, thành phố

30/6/1994

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản, áp dụng trong giai đoạn 15/9/1993 đến 30/6/1994

61

Quyết định

184/QĐ-NH1

28/9/1993

về điều chỉnh lãi suất tiền vay và tiền gửi

28/12/1995

Bị thay thế bởi Quyết định số 381-QĐ/NH1 ngày 28/12/1995 về điều chỉnh lãi suất tiền gửi và tiền vay đối với Tổ chức kinh tế và dân cư

62

Quyết định

188/QĐ-NH8

02/10/1993

Quy định về văn phòng đại diện ngân hàng và công ty tài chính nước ngoài tại Việt Nam

28/4/1995

Bị thay thế bởi Thông tư 01-NH5/TT ngày 28/4/1995 hướng dẫn thực hiện “Quy chế đặt và hoạt động của văn phòng đại diện các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt nam” đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng nước ngoài

63

Quyết định

228/QĐ-NH5

02/12/1993

Ban hành quy định việc các tổ chức tín dụng Việt Nam gọi vốn cổ phần từ cổ đông nước ngoài

24/12/2007

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2007/TT-NHNN ngày 29/11/2007 hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Ngân hàng thương mại Việt Nam

64

Quyết định

230/QĐ-NH7

06/12/1993

Về lãi suất cho vay ngoại tệ của các TCTD đối với khách hàng

25/3/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 50-QĐ/NH7 ngày 25/3/1994 về lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

65

Quyết định

236/QĐ-NH1

11/12/1993

Ban hành “Quy định về phát hành và sử dụng séc cá nhân”

21/02/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 22/QĐ-NH1 ngày 21/02/1994 ban hành "Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt"

66

Quyết định

245-QĐ/NH2

20/12/1993

Về hệ thống tài khoản kế toán Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam

01/7/1993

Tổng công ty vàng bạc đá quý đã chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 655/2003/QĐ-NHNN ngày 25/6/2003 chấm dứt hoạt động và sáp nhập Tổng Công ty Vàng bạc Đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long

67

Quyết định

249/QĐ-NH

27/12/1993

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ ngân hàng

17/9/2006

Bị thay thế bởi Quyết định số 41/2006/QĐ-NHNN ngày 17/8/2006 về Quy chế hoạt động của lực lượng bảo vệ trong Hệ thống Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

68

Quyết định

07/QĐ-NH1

25/01/1994

về việc cho phép Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam phát hành ký phiếu ngân hàng có mục đích bằng ngoại tệ

01/01/2003

Bị thay thế bởi Quyết định số 1287/2002/QĐ-NHNN ngày 22/11/2002 về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

69

Thông tư

04-TT/NH5

23/02/1994

Hướng dẫn một số điểm về dự trữ bắt buộc đối với các TCTD

01/10/1995

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 04/TT-NH1 ngày 19/9/1995 hướng dẫn thực hiện quy chế dự trữ bắt buộc

70

Quyết định

45-QĐ/NH1

23/3/1994

về lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

01/10/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 244-QĐ/NH1 ngày 01/10/1994 về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

71

Quyết định

50-QĐ/NH7

25/3/1994

Về lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

19/10/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 255/QĐ-NH7 ngày 19/10/1994 về lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

72

Quyết định

61-QĐ/NH7

07/4/1993

Về việc thu các loại phí, lệ phí trong hoạt động kinh doanh vàng, đá quý

10/3/1994

Hết hiệu lực theo Thông tư số 05-TT/NH7 ngày 10/3/1994 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý các hoạt động điều tra địa chất, khai thác mỏ, chế tác và buôn bán đá quý ban hành kèm theo Nghị định số 67-CP ngày 07/10/1993 của Chính phủ

73

Quyết định

69-QĐ-NH9

15/4/1994

về việc thành lập phòng tin học thuộc chi nhánh Ngân hàng nhà nước các tỉnh, thành phố

31/12/1996

Bị thay thế bởi Quyết định số 361-QĐ/NH9 ngày 31/12/1996 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố

74

Quyết định

112-QĐ/NH9

31/5/1994

về việc phân cấp tạm thời quyền quyết định lương công chức, viên chức Ngân hàng

22/7/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 155/QĐ-NH9 ngày 22/7/1994 về việc phân cấp tạm thời quyền quyết định lương công chức, viên chức Ngân hàng

75

Quyết định

115-QĐ/NH1

01/6/1994

Cho phép Ngân hàng Công thương Việt Nam phát hành kỳ phiếu ngân hàng có mục đích bằng ngoại tệ

01/01/2003

Bị thay thế bởi Quyết định số 1287/2002/QĐ-NHNN ngày 22/11/2002 về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

76

Thông tư

08-TT/NH2

02/6/1994

Hướng dẫn thực hiện Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt

10/4/2002

Thông tư số 08-TT/NH2 hướng dẫn thực hiện Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt kèm theo Quyết định số 22/QĐ-NH1 ngày 21/02/1994. Quyết định số 22/QĐ-NH1 bị thay thế bởi Quyết định số 226/2002/QD-NHNN ngày 26/3/2002 về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Do đó Thông tư 08-TT/NH2 hết hiệu lực đồng thời QĐ 22/QĐ-NH1

77

Thông tư

10/TT-NH1

25/6/1994

Hướng dẫn việc cung cấp số liệu ở tài khoản theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 91-CP ngày 25-11-1993 cua Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt

01/01/2002

Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/09/2001 về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thay thế Nghị định số 91-CP ngày 25-11-1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt. Các quy định trước đây về thanh toán trái với Nghị định số 64/2001/NĐ-CP đều bãi bỏ

78

Quyết định

145/QĐ-NH7

02/7/1994

Về lãi suất tiền gửi ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước

11/11/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 287-QĐ/NH7 ngày 11/11/1994 về lãi suất tiền gửi ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước

79

Quyết định

146/QĐ-NH7

02/7/1994

Về việc quy định tỷ giá mua bán ngoại tệ của các ngân hàng thương mại

28/8/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 177-QD/NH7 ngày 28/8/1994 về việc quy định tỷ giá mua, bán ngoại tệ của các Ngân hàng thương mại

80

Quyết định

177-QĐ/NH7

28/8/1994

Về việc quy định tỷ giá mua, bán ngoại tệ của Ngân hàng thương mại

03/10/1994

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 245-QĐ/NH7 ngày 03/10/1994 về việc quy định tỷ lệ giá mua bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

81

Quyết định

214/QĐ-NH1

23/9/1994

Về việc cho phép Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam phát hành trái phiếu ngân hàng

01/01/2003

Bị thay thế bởi Quyết định số 1287/2002/QĐ-NHNN ngày 22/11/2002 về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

82

Quyết định

243-QĐ/NH1

30/9/1994

Về việc cho phép Ngân hàng Công thương Việt Nam phát hành trái phiếu ngân hàng

01/01/2003

Bị thay thế bởi Quyết định số 1287/2002/QĐ-NHNN ngày 22/11/2002 về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

83

Quyết định

244-QĐ/NH1

01/10/1994

Điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

26/5/1997

Bị thay thế bởi Quyết định sổ 151/1997/QĐ-NH1 ngày 26/5/1997 về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

84

Quyết định

252-QĐ/NH6

15/10/1994

về việc ủy nhiệm cho các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam thực hiện thu hồi và đổi các loại tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông do nguyên nhân người có tiền gây nên

16/3/1995

Bị thay thế bởi Quyết định số 69-QĐ/NH6 ngày 16/3/1995 về việc thu hồi và đổi tiền giấy, ngân phiếu thanh toán không đủ lưu thông

85

Quyết định

255-QĐ/NH7

19/10/1994

Về lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

01/7/1995

Bị thay thế bởi Quyết định số 181/QĐ-NH1 ngày 29/6/1995 lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng

86

Quyết định

262/QĐ-NH9

25/10/1994

Ban hành quy định tạm thời về chế độ đi học đối với công chức, viên chức ngành ngân hàng

29/8/1997

Bị thay thế bởi Quyết định số 276/1997/QĐ-NH9 ngày 14/8/1997 ban hành Quy định đối với công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước được cử đi đào tạo

87

Quyết định

265-QĐ/NH2

31/10/1994

Về việc ban hành mẫu giấy lĩnh tiền mặt

12/5/1995

Bị thay thế bởi Quyết định số 137-QD/NH2 ngày 12/5/1995 về việc sửa đổi mẫu Giấy lĩnh tiền mặt ban hành kèm theo Quyết định số 265-QĐ/NH2 ngày 31/10/1994 của Thống đốc Nhà nước

88

Quyết định

267-QĐ/NH1

31/10/1994

Quy định về lãi suất tiền gửi trên tài khoản cá nhân

01/02/1995

Bị thay thế bởi Quyết định số 29-QĐ/NH1 ngày 03/02/1995 Điều chỉnh lãi suất tiền gửi trên tài khoản cá nhân

89

Quyết định

270-QĐ/NH14

02/11/1994

Ban hành “Thể lệ tín dụng đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng”

20/12/1997

Bị thay thế bởi Quyết định số 402/1997/QĐ-NHNN ngày 05/12/1997 về việc ban hành “Thể lệ tín dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề”

90

Thông tư

13-TT/NH5

10/11/1994

Hướng dẫn về việc sửa đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với loại tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức tín dụng

01/10/1995

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 04/TT-NH1 ngày 19/9/1995 về tỷ lệ và cơ cấu dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng

91

Quyết định

10/QĐ-NH14

12/01/1995

Về việc bổ sung một số điều vào thể lệ tín dụng đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng ban hành theo Quyết định 270-QĐ/NH14 ngày 02/11/1994

20/12/1997

Bị thay thế bởi Quyết định số 402/1997/QĐ-NHNN1 ngày 05/12/1997 về việc ban hành “Thể lệ tín dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, hung học chuyên nghiệp và dạy nghề

92

Quyết định

56-QĐ/NH2

03/3/1995

Về việc ban hành quy định về đóng góp kinh phí thanh tra

17/7/1996

Bị đình chỉ thi hành bởi Quyết định số 192/QĐ-NH2 ngày 17/7/1996 về việc đình chỉ thi hành Quyết định số 56-QĐ/NH2 ngày 03/3/1995 quy định về đóng góp kinh phí thanh tra

93

Quyết định

69-QĐ/NH6

16/3/1995

Về việc thu hồi và đổi tiền giấy, ngân phiếu thanh toán không đủ tiêu chuẩn lưu thông

30/7/1999

Bị thay thế bởi Quyết định số 249/1999/QĐ-NHNN6 ngày 15/7/1999 quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy, ngân phiếu thanh toán không đủ tiêu chuẩn lưu thông

94

Quyết định

83-QĐ/NH7

24/3/1995

Về lãi suất tiền gửi ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước

01/4/1998

Bị thay thế bởi Quyết định số 96/1998/QĐ-NHNN1 ngày 13/3/1998 quy định lãi suất tiền gửi ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước

95

Quyết định

104B-QĐ/NH1

05/4/1995

Điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam

26/5/1997

Bị thay thế bởi Quyết định số 151/1997/QD-NH1 ngày 26/5/1997 về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

96

Quyết định

105-QĐ/NH1

10/4/1995

Sửa đổi mẫu séc cá nhân trong "Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt" ban hành theo Quyết định 22-QĐ/NH1 ngày 21/02/1994

01/4/1997

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 07-TT/NH1 ngày 27/12/1996 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế phát hành và sử dụng séc ban hành kèm theo Nghị định số 30/CP ngày 09/5/1996 của Chính phủ

97

Quyết định

113-QĐ/NH5

17/4/1995

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân khu vực

28/8/2001

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân (do trái với Nghị định 48)

98

Quyết định

136-QĐ/NH2

10/5/1995

Về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng

01/4/1999

Bị thay thế bởi Quyết định số 43 5/1998/QĐ-NHNN2 ngày 25/12/1998 về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

99

Quyết định

137-QĐ/NH2

12/5/1995

Về việc sửa đổi mẫu giấy lĩnh tiền mặt ban hành theo Quyết định 265-QĐ/NH2 ngày 31/10/1994

04/5/1997

Bị thay thế bởi Quyết định số 96/1997/QĐ-NH2 ngày 19/4/1997 về việc ban hành mẫu giấy lĩnh tiền mặt

100

Quyết định

141-QĐ/NH9

22/5/1995

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Thông tin kinh tế nghiệp vụ ngân hàng

17/11/1998

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 88/1998/NĐ-CP ngày 02/11/1998 về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

101

Quyết định

149-QĐ/NH5

27/5/1995

Về việc ban hành Thể lệ Tín dụng thuê mua

11/10/1996

Bị hủy bỏ bởi Quyết định sổ 278/QĐ-NH5 ngày 11/10/1996 về việc hủy bỏ Quyết định 149-QĐ/NH5 ngày 27/5/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thể lệ tín dụng thuê mua

102

Thông tư

02-TT/NH1

29/6/1995

Hướng dẫn về việc sửa đổi cơ cấu dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

01/10/1995

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 04-TT/NH1 ngày 19/9/1995 hướng dẫn thực hiện quy chế dự trữ bắt buộc

103

Quyết định

180-QĐ/NH1

29/6/1995

Về điều chỉnh lãi suất tiền gửi của tổ chức kinh tế

15/9/1995

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 241-QĐ/NH1 ngày 09/9/1995 về điều chỉnh lãi suất tiền gửi của tổ chức kinh tế

104

Quyết định

181-QĐ/NH1

29/6/1995

về lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng

01/7/1997

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 197-QĐ/NH1 ngày 28/6/1997 về việc điều chỉnh lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam và đô la Mỹ của tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế và dân cư

105

Quyết định

196-QĐ/NH9

11/7/1995

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Quản lý các Tổ chức tín dụng nhân dân

17/11/1998

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 88/1998/NĐ-CP ngày 02/11/1998 về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

106

Quyết định

455-QĐ/NH7

24/8/1995

về việc cấp giấy phép mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch ra nước ngoài

02/9/1998

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 về quản lý ngoại hối (do trái với Nghĩ định 63/1998/NĐ-CP)

107

Quyết định

228/QĐ-NH9

26/8/1995

về việc bổ sung nhiệm vụ của Vụ Quản lý các tổ chức tín dụng nhân dân

17/11/1998

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 88/1998/NĐ-CP ngày 02/11/1998 về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

108

Thông tư

03-TT/NH1

01/9/1995

Hướng dẫn thi hành Nghị định 29-CP quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

17/5/1998

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/1998/TT-NHNN1 ngày 02/5/1998 hướng dẫn thi hành Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

109

Quyết định

230-QĐ/NH5

01/9/1995

Về việc thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo

04/10/2002

Bị bãi bỏ bởi Quyết định sổ 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội

110

Quyết định

260-QĐ/NH1

19/9/1995

Ban hành "Quy chế dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng"

01/01/1998

Bị thay thế bởi Quyết định số 396/1997/QĐ-NHNN1 ngày 01/12/1997 về việc ban hành “Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng, tổ chức tín dụng”

111

Thông tư

04-TT/NH1

19/9/1995

Hướng dẫn thực hiện Quy chế dự trữ bắt buộc

01/01/1998

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 396/1997/QĐ- NHNN ngày 01/12/1997 về việc ban hành “Quy chế dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng”

112

Quyết định

272-QĐ/NH2

26/9/1995

về việc hủy bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

01/01/1999

Bị thay thế bởi Quyết định số 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998 về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

113

Quyết định

317-QĐ/NH2

10/11/1995

Về việc ban hành quy định in séc của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước

01/7/1996

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 30/CP ngày 09/5/1996 ban hành Quy chế phát hành và sử dụng séc

114

Quyết định

322-QĐ/NH9

21/11/1995

về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng” ban hành kèm theo Quyết định số 104-QĐ/NH9 ngày 25/5/1993 của Thống đốc NHNN

17/11/1998

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 88/1998/NĐ-CP ngày 02/11/1998 về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (do trái với Nghị định 88)

115

Quyết định

323-QĐ/NH9

21/11/1995

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện khoa học Ngân hàng

17/11/1998

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 88/1998/NĐ-CP ngày 02/11/1998 về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (do trái với Nghị định 88)

116

Quyết định

353-QĐ/NH5

12/12/1995

Về việc thành lập chi nhánh Ngân hàng phục vụ người nghèo

04/10/2002

Bị bãi bỏ bởi Quyết định sổ 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (do trái với Quyết định 131)

117

Quyết định

354-QĐ/NH5

12/12/1995

về việc cấp giấy phép hoạt động cho Ngân hàng phục vụ người nghèo

04/10/2002

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (do trái với Quyết định 131)

118

Quyết định

381-QĐ/NH1

28/12/1995

Về điều chỉnh lãi suất tiền gửi và tiền vay đối với Tổ chức kinh tế và dân cư

16/7/1996

Bị thay thế bởi Quyết định số 191/QĐ-NH1 ngày 15/7/1996 về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam đối với tổ chức kinh tế và dân cư

119

Quyết định

383-QĐ/NH7

28/12/1995

Sửa đổi Điều 2 Quyết định 455-QĐ/NH7 ngày 24/8/1995 của Thống đốc NHNN về việc cấp giấy phép mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch ra nước ngoài

02/9/1998

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 về quản lý ngoại hối (do trái với Nghị định 63)

120

Quyết định

397-QĐ/NH1

30/12/1995

về việc sửa đổi Thông tư số 10-TT/NH1 ngày 25/6/1994 hướng dẫn việc cung cấp số liệu ở tài khoản theo quy định tại điều 5 Nghị định số 91-CP ngày 25/11/1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt

01/01/2002

Nghị định 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thay thế Nghị định số 91-CP ngày 25-11-1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt. Các quy định trước đây về thanh toán trái với Nghị định 64/2001/NĐ-CP đều bị bãi bỏ

121

Quyết định

10/QĐ-NH1

06/01/1996

Về việc điều chỉnh lãi suất cho vay bổ sung vốn lưu động của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam

01/5/1996

Bị thay thế bởi QĐ số 107/QĐ-NH1 ngày 03/5/1996 về việc điều chỉnh lãi suất cho vay bổ sung vốn lưu động của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam

122

Thông tư

02-TT/NH1

24/01/1996

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 381-QĐ/NH1 về điều chỉnh lãi suất tiền gửi và tiền vay đối với các tổ chức kinh tế và dân cư

16/7/1996

Bị thay thế bởi QĐ số 191/QĐ-NH1 ngày 15/7/1996 về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam đối với tổ chức kinh tế và dân cư do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

123

Thông tư

03/TT-NH5

09/02/1996

Hướng dẫn thực hiện "Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam, ban hành kèm theo Nghị định 64/CP ngày 09/10/1995 cua Chính phủ

17/5/2001

Nghị định số 64/CP bị thay thế bởi NĐ 16/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính

124

Quyết định

83-QĐ/NH2

09/4/1996

Ban hành Quy chế ngân hàng thành viên tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng

01/01/2002

Bị thay thế bởi Quyết định số 309/2002/QĐ-NHNN ngày 09/4/2002 về việc ban hành Quy chế thanh toán Điện tử liên ngân hàng

125

Quyết định

107/QĐ-NH1

03/5/1996

Về việc điều chỉnh lãi suất cho vay bổ sung vốn lưu động của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam

01/9/1996

Bị thay thế bởi Quyết định số 241/QĐ-NH1 ngày 16/9/1996 về điều chỉnh lãi suất cho vay vốn lưu động của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống Tổng công ty vàng bạc, đá quý

126

Quyết định

134-QĐ/NH5

13/5/1996

Phê chuẩn điều lệ của Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam

01/7/2003

Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam đã chấm dứt hoạt động bởi Quyết định số 655/2003/QĐ-NHNN ngày 25/6/2003 về việc chấm dứt hoạt động và sáp nhập Tổng Công ty Vàng bạc Đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long

127

Quyết định

142/QĐ-NH17

21/5/1996

về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ tín dụng Khu vực

28/8/2001

Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân có quy định bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này

128

Thông tư liên bộ

01/TT-LB

03/7/1996

Hướng dẫn thủ tục về thế chấp, cầm cố tài sản đối với doanh nghiệp Nhà nước và thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố và bảo lãnh vay vốn ngân hàng

19/6/2000

Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2000/TT-NHNN1 ngày 04/4/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 178/1999/NĐ-CP về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

129

Quyết định

191/QĐ-NH1

15/7/1996

Về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam đối với tổ chức kinh tế và dân cư

01/9/1996

Bị thay thế bởi Quyết định số 225/QĐ-NH1 ngày 27/8/1996 về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế và dân cư

130

Quyết định

217/QĐ-NH1

17/8/1996

Ban hành Quy chế thế chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn ngân hàng

19/4/2000

Hết HL bởi Thông tư số 06/2000/TT-NHNN1 ngày 04/4/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 178/1999/NĐ-CP về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

131

Quyết định

225/QĐ-NH1

27/8/1996

Về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế và dân cư

01/10/1996

Mức lãi suất tại Quyết định số 225/QĐ-NH1 đã được thay thế bởi quy định tại Quyết định 266/QĐ-NH1 ngày 27/9/1996 về việc điều chỉnh lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế và dân cư

132

Quyết định

241/QĐ-NH1

16/9/1996

Về điều chỉnh lãi suất cho vay vốn lưu động của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống Tổng công ty vàng bạc, đá quý

01/7/2003

Tổng công ty vàng bạc, đá quý đã chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 655/2003/QĐ-NHNN ngày 25/6/2003 v/v chấm dứt hoạt động của Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam và sáp nhập Tổng Công ty Vàng bạc Đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long

133

Quyết định

300-QĐ/NH5

13/11/1996

Về việc sửa đổi nội dung hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

24/3/2006

Căn cứ ban hành là Nghị định số 189/HĐBT. Tuy nhiên, Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam quy định: “Nghị định sổ 189/HĐBT ngày 15 tháng 6 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quy chế chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam và các quy định tại các văn bản trước đây trái với Nghị định này hết hiệu lực thi hành ”

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2568/QĐ-NHNN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2568/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/12/2015
Ngày hiệu lực 15/12/2015
Ngày công báo 26/12/2015
Số công báo Từ số 1231 đến số 1232
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2568/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 2568/QĐ-NHNN danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2568/QĐ-NHNN danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2568/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước
Người ký Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành 15/12/2015
Ngày hiệu lực 15/12/2015
Ngày công báo 26/12/2015
Số công báo Từ số 1231 đến số 1232
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2568/QĐ-NHNN danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2568/QĐ-NHNN danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2015

 • 15/12/2015

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 26/12/2015

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/12/2015

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực