Quyết định 2778/QĐ-UBND

Quyết định 2778/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong việc quản lý một số hoạt động tại bán đảo Sơn Trà

Nội dung toàn văn Quyết định 2778/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp quản lý bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2778/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG VIỆC QUẢN LÝ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠI BÁN ĐẢO SƠN TRÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật An ninh quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Quốc phòng ngày 08 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ;

Căn cứ Nghị định số 51/2014NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng khu vực biển;

Căn cứ Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới bin Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định việc phối hp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2163/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quc gia Sơn Trà thành phố Đà Nng đến năm 2015, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nng về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ cảnh quan môi trường giữ gìn an ninh trật tự tại các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nng;

Căn cứ Quyết đnh số 16/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nng về việc ban hành Quy định về quản lý tổng hợp vùng bờ trên địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nng về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động du lịch tại khu vực bán đảo Sơn Trà thành phố Đà Nng;

Căn cứ Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nng về Kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng trong công tác tun tra phòng, chng tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà tại Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất ý kiến tại cuộc họp giao ban ngày 24/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong việc quản lý một số hoạt động tại bán đảo Sơn Trà”.

Điều 2. UBND quận Sơn Trà; các sở, ngành thuộc thành phố quản lý các hoạt động chuyên ngành có liên quan đến bán đảo Sơn Trà; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Công an thành phố; Chi cục Kiểm lâm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang, Giám đốc các sở, ngành thuộc UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Giám đốc Công an thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT: TU, HĐND Tp (thay b/c);
- Chủ tịch và các Phó CT UBND TP;
- Lưu: VT, SonTra.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Kỳ Minh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG VIỆC QUẢN LÝ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠI BÁN ĐẢO SƠN TRÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nng trong việc quản lý một số hoạt động tại bán đảo Sơn Trà thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nng gồm: Trao đổi cung cấp thông tin; kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật; thực hiện các hoạt động quản lý về bảo vệ và phát triển rừng, du lịch, đất đai và môi trường, xây dng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, giao thông, khoa học và công nghệ tại bán đảo Sơn Trà.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. UBND quận Sơn Trà, UBND phường Thọ Quang thuộc quận Sơn Trà.

2. Các cơ quan quản lý trực tiếp từng hoạt động tại bán đảo Sơn Trà gồm: Chi cục Kiểm lâm thành phố, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, Công an quận Sơn Trà, Công an phường Thọ Quang, Đồn Biên phòng Sơn Trà, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nng.

3. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành phối hợp chỉ đạo thực hiện quản lý các hoạt động tại bán đảo Sơn Trà gồm: Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Sở Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dng, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

4. Các doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động tại bán đảo Sơn Trà.

Điều 3. Mục tiêu phối hợp

1. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về các lĩnh vực bảo vệ và phát trin rừng, du lịch, đất đai và môi trường, xây dựng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quc phòng, giao thông, khoa học và công nghệ; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đảm bảo quc phòng tại bán đảo Sơn Trà thành phố Đà Nng.

2. Phát huy các lợi thế, tiềm năng của bán đảo Sơn Trà, phối hp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị về đa dạng sinh học với phát triển du lịch sinh thái tại bán đảo Sơn Trà.

3. Phát hiện và xử lý kịp thời nhng tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do con người gây ra tại bán đảo Sơn Trà.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Phối hp quản lý một số hoạt động tại bán đảo Sơn Trà

a) Các cơ quan nhà nước phối hợp quản lý các hoạt động tại bán đảo Sơn Trà về các lĩnh vực: bảo vệ và phát triển rừng, du lịch, đất đai và môi trường, xây dng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, giao thông, khoa học và công nghệ; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật;

b) Các cơ quan nhà nước phối hợp quản lý theo tng lĩnh vực hoạt động tại bán đảo Sơn Trà gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện nhiệm vụ được giao, nhưng không gây cản trở trong việc thực hiện nhiệm vụ riêng và công việc nội bộ của nhau; giữ bí mật về lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ trong xử lý tình huống theo quy định của Nhà nước; cử cơ quan, cán bộ đầu mối tham gia phối hợp thực hiện Quy chế; trường hp cán bộ được phân công không thể tham gia, cơ quan phối hp phải có văn bản gửi cơ quan chủ trì được biết; đôn đốc, theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp trong lĩnh vực quản lý của mình cho cơ quan chủ trì để tổng hp (có Phụ lục đầu mối, số điện thoại cơ quan liên hệ khi có yêu cầu).

c) Tổ chức, cá nhân hoạt động tại bán đảo Sơn Trà chịu sự quản lý của nhiều cơ quan nhà nước, mỗi cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của tổ chức, cá nhân trong từng lĩnh vực chuyên ngành tương ứng;

d) UBND quận Sơn Trà thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước, chỉ đạo xử lý toàn diện các hoạt động tại bán đảo Sơn Trà theo quy định của các pháp luật; phối hp với các cơ quan chức năng khi được yêu cầu trong kiểm tra, xử phạt tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

e) Trong trường hợp xảy ra vụ việc có tính chất chung, bao quát nhiều lĩnh vực làm ảnh hưởng đến rừng tại bán đảo Sơn Trà, Chi cục Kiểm lâm thành phố có trách nhiệm chủ trì xử lý hoặc triển khai nhiệm vụ cho Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn xử lý. Trong quá trình xử lý vụ việc, nếu có liên quan đến lĩnh vực khác thì yêu cầu cơ quan khác phối hợp; trường hợp  vưt thẩm quyền, báo cáo cấp trên để có ý kiến chỉ đạo.

g) Trong trường hợp xảy ra vụ việc có tính chất đơn lẻ, thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành thì các cơ quan, đơn vị thuộc các sở, ngành được giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành nêu trong Quy chế này có trách nhiệm chủ trì xử lý.

2. Phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm

a) Phối hợp trong kiểm tra tổ chức, cá nhân hoạt động tại bán đảo Sơn Trà phải bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đi tượng, nội dung, thời gian kiểm tra giữa các cơ quan thực hiện kim tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của tchức, cá nhân hoạt động tại bán đảo Sơn Trà; Trường hợp nhiều cơ quan chức năng cùng lên kế hoạch kiểm tra một hoặc một số tổ chức, cá nhân thì các cơ quan này thỏa thuận, thành lập Đoàn kim tra liên ngành do một cơ quan chủ trì.

b) Các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện kiểm tra và xử phạt tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Các cơ quan, đơn vị chuyên môn, căn cứ vào quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tchức, cá nhân hoạt động tại bán đảo Sơn Trà. Trường hp phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì yêu cầu tổ chức, cá nhân dừng ngay hành vi vi phạm, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.

d) Trường hợp khi chuẩn bị hoặc trong quá trình kiểm tra tổ chức, cá nhân, cơ quan chức năng phát hiện hoặc nhận thấy dấu hiệu có hành vi vi phạm pháp luật ngoài phạm vi chức năng, nhiệm vụ thì có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyn phi hp hoặc thực hiện kim tra độc lập.

3. Trao đổi thông tin

a) Các cơ quan chức năng thuộc UBND thành phố thường xuyên trao đổi cung cp, công khai thông tin thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành các hoạt động tại bán đảo Sơn Trà khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật, đảm bảo chính xác, đy đủ kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ.

b) Nội dung trao đổi thông tin

- Thông tin về quản lý quy hoạch bán đảo Sơn Trà bao gồm: Quy hoạch bảo vệ và phát trin rừng, Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tn thiên nhiên Sơn Trà, Quy hoạch về bảo vệ vùng bờ và rạn san hô, Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch phạm vi bảo vệ bí mật quốc phòng.

- Thông tin về các cơ quan, đơn vị đóng tại bán đảo Sơn Trà; về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị thuộc doanh nghiệp hoạt động du lịch tại bán đảo Sơn Trà; về tình hình hoạt động của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tại bán đảo Sơn Trà, bao gm cả khách đến tham quan, du lịch, thực tập, nghiên cứu khoa học, lưu trú qua đêm tại bán đảo Sơn Trà.

- Thông tin về xử phạt tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật; về hoạt động của tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội liên quan đến việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ti bán đảo Sơn Trà.

- Thông tin về hoạt động của dân quân tự vệ, công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, về các hành vi xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, đảo Việt Nam, về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các mô hình điển hình trong đu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tình hình nhân dân và những thông tin liên quan nắm được qua hoạt động của các cơ quan chức năng tại bán đảo Sơn Trà.

- Thông tin về cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng; khu vực trọng điểm cháy rng, phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản và săn bắt động vật rừng trái phép tại bán đảo Sơn Trà.

- Thông tin về thiên tai bão, lụt, lở đất, cháy rừng; địa điểm, diễn biến các vụ xảy ra sự cố thiên tai môi trường, nội dung yêu cầu hỗ trợ, phối hợp.

- Thông tin về đa dạng sinh học như loài động vật, thực vật, sinh vật ngoại lai xâm hại, hệ sinh thái tại bán đảo Sơn Trà.

- Thông tin về các hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ tại bán đảo Sơn Trà.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 5. Phối hợp quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại bán đảo Sơn Trà

1. Phối hợp quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng

a) Đơn vị chủ trì

- UBND quận Sơn Trà thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp đi với cấp huyện tại bán đảo Sơn Trà theo quy định của Luật Lâm nghiệp và phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nng.

- UBND phường Thọ Quang thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp đối với cấp xã tại bán đảo Sơn Trà theo quy định của Luật Lâm nghiệp và phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nng; Quyết định số 7277/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND thành phố Đà Nng về việc giao rừng và đất lâm nghiệp cho UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn

+ Thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp tại bán đảo Sơn Trà theo quy định của Luật Lâm nghiệp và phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nng; Quyết định số 7263/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND thành phố Đà Nng về việc giao rừng và đất lâm nghiệp ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà cho Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

+ Thực hiện trách nhiệm thừa hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng tại bán đảo Sơn Trà; trực tiếp tổ chức quản lý bảo vệ Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà theo quy định của pháp luật; chủ trì phối hợp các lực lượng Công an phường Thọ Quang, UBND phường Thọ Quang, Đồn Biên phòng Sơn Trà, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nng tổ chức kiểm tra, truy quét các đối tượng phá rng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản, bẫy bắt động vật rừng trái phép, các hành vi khác xâm hại đến tài nguyên rừng và kiểm soát người ra vào rừng tại bán đảo Sơn Trà. Tham mưu xây dựng Phương án Quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng và quản lý lâm sản, phòng cháy chữa cháy rừng trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

+ Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc quận Sơn Trà và UBND phường Thọ Quang thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về giá trị của Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, pháp luật về bảo vệ đa dạng sinh học, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng tại bán đảo Sơn Trà.

+ Phối hp với Công an quận Sơn Trà thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp xảy ra tại bán đảo Sơn Trà theo quy định của pháp luật; thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác phòng cháy, chữa cháy rng của các đơn vị được nhà nước giao rừng để quản lý, kinh doanh dịch vụ du lịch tại bán đảo Sơn Trà.

b) Đơn vị phối hợp

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm triển khai nhiệm vụ về bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại bán đảo Sơn Trà theo quy hoạch, kế hoạch của nhà nước và quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; huy động lực lượng Kiểm lâm thành phố hỗ trợ Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn thực hiện các phương án, kế hoạch, biện pháp bảo vệ rng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Sở Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nng tham gia Tổ tuần tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng, kiểm tra, kiểm soát người ra vào rng và các khu, điểm tham quan du lịch tại bán đảo Sơn Trà; phối hp nắm bắt tình hình và cung cấp kịp thời các thông tin liên quan cho cơ quan điều tra để thực hiện các hoạt động điều tra, đấu tranh phòng, chng tội phạm xâm hại rừng tại bán đảo Sơn Trà theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp về phòng cháy, chữa cháy rừng tại bán đảo Sơn Trà

a) Đơn vị chủ trì

- Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn làm đầu mối tiếp nhận thông tin, nm bt tình hình, trin khai biện pháp nghiệp vụ để xử lý vụ việc theo thẩm quyền pháp luật quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND quận Sơn Trà đchun bị huy động lực lượng của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn cùng vật tư, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ; đồng thời báo cáo Chi cục Kiểm lâm để điều động lực lượng Kiểm lâm hỗ trợ.

- Chủ tịch UBND phường Thọ Quang quyết định huy động và tổ chức, bố trí, sử dụng lực lượng, vật tư, phương tiện của các lực lượng, cơ quan, đơn vị để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ vào phương án bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng và diễn biến tình hình thực tế, xử lý các tình huống theo trình tự từ thẩm quyền của UBND phường Thọ Quang đến thẩm quyền của UBND quận Sơn Trà.

- Chủ tịch UBND quận Sơn Trà quyết định huy động và tổ chức, bố trí, sử dụng lực lượng, vật tư, phương tiện của các lực lượng, cơ quan, đơn vị đbảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Trường hp vụ việc xảy ra có tình tiết, diễn biến phức tạp vượt quá khả năng xử lý của cấp quận, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để quyết định huy động lực lượng, phương tiện và chỉ đạo xử lý.

- Công an quận Sơn Trà chủ trì huy động nhân lực, vật tư, phương tiện của lực lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng khi có yêu cầu; tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy rừng.

b) Đơn vị phối hp

- Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 quận Sơn Trà triển khai các biện pháp huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng và tham gia chỉ huy chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan đề xuất UBND thành phố trang bị bổ sung phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hp đặc điểm quy mô, diện tích tại bán đảo Sơn Trà;

- Công an thành phố sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng và khắc phục hậu quả khi có lệnh huy động của cấp có thm quyền; hướng dẫn, thẩm định Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại bán đảo Sơn Trà hằng năm; hướng dẫn xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở đăng ký hoạt động du lịch tại bán đảo Sơn Trà.

- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng và khắc phục hậu quả khi có lệnh huy động của cấp có thẩm quyền.

- Lực lượng Kiểm lâm phối hp với các lực lượng Công an, Quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại bán đảo Sơn Trà theo quy định tại Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; đảm bảo sự chỉ huy, chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất của mỗi lực lượng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của lực lượng Kiểm lâm, lực lượng Công an lực lượng Quân sự.

Điều 6. Phối hợp quản lý du lịch tại bán đảo Sơn Trà

1. Phối hợp quản lý du lịch tại bán đảo Sơn Trà

a) Đơn vị chủ trì

- Sở Du lịch chủ trì thực hiện lập kế hoạch quản lý khai thác du lịch tại bán đảo Sơn Trà trong phạm vi khu vực được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi bin du lịch Đà Nng thực hiện nhiệm vụ:

+ Tham mưu xây dựng Phương án quản lý khách tham quan du lịch tại bán đảo Sơn Trà.

+ Trực tiếp quản lý hoạt động du lịch tại bán đảo Sơn Trà trong phạm vi khu vực được giao và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phối hp với UBND phường Thọ Quang và các cơ quan đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách du lịch, quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan thiên nhiên tại bán đảo Sơn Trà; tổ chức lắp đặt các bảng nội quy tại các tuyến, điểm tham quan thuộc thẩm quyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch, vui chơi, giải trí, nghỉ mát trong phạm vi khu vực được giao quản lý.

+ Phối hợp cung cấp các đơn vị kinh doanh du lịch có tổ chức các tour, tuyến tham quan du lịch tại bán đảo Sơn Trà cho Công an phường Thọ Quang để theo dõi, quản lý.

+ Phối hợp UBND quận Sơn Trà và các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm về du lịch theo thẩm quyền, xử lý các hành vi vi phạm về đốt lửa, cắm trại, lưu trú qua đêm tại các tuyến, điểm tham quan; bố trí người tại các điểm tham quan thuộc thẩm quyền quản lý.

+ Đề nghị đơn vị kinh doanh du lịch không tổ chức đưa các tour, tuyến đến các điểm tham quan, du lịch trên bán đảo Sơn Trà khi có Bản tin dự báo cháy rừng báo động cp III.

- UBND quận Sơn Trà thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về du lịch tại bán đảo Sơn Trà theo quy định của pháp luật và theo phân công trách nhiệm quản lý khu điểm du lịch tại Công văn số 10635/UBND-SDL ngày 30/12/2016 của y ban nhân dân thành ph.

b) Đơn vị phối hợp

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện trách nhiệm bảo tồn và phát triển giá trị đa dạng sinh học gắn với du lịch sinh thái tại bán đảo Sơn Trà theo đúng quy định của Nhà nước và các pháp luật có liên quan.

- Công an quận Sơn Trà, Ban Chỉ huy quân sự quận Sơn Trà, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, Đồn Biên phòng Sơn Trà, UBND phường Thọ Quang phối hp trong công tác tuyên truyền, cảnh báo, xử lý vi phạm và tìm kiếm cứu nạn du khách trên bán đảo Sơn Trà.

2. Phối hợp quản lý du lịch thủy nội địa tại bán đảo Sơn Trà

a) Đơn vị chủ trì

- Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nng chịu trách nhiệm vai trò chủ bến (Công văn số 4549/UBND-KGVX ngày 22/6/2016 và Công văn số 1858/UBND-SNV ngày 19/3/2018 của UBND thành phố) quản lý cht lượng dịch vụ du lịch, hoạt động kinh doanh của các đơn vị du lịch thủy nội địa thuộc khu vực bán đảo Sơn Trà.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, kiểm tra, kiểm soát thủ tục xuất, nhập bến cho người, phương tiện tại bến thủy nội địa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc khu vực bán đảo Sơn Trà theo chức năng.

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện việc kiểm tra, cấp phép hoạt động đối với các phương tiện thủy nội địa đạt chuẩn và đảm bảo thực hiện chặt chẽ quy trình cấp lệnh xuất bến, nhập bến tại bến thủy nội địa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chịu trách nhiệm về kiểm tra an toàn của phương tiện vận tải đường thủy.

- Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nng quản lý chất lượng dịch vụ du lịch, các tuyến điểm du lịch đường thủy do các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách thủy nội địa khai thác tại khu vực bán đảo Sơn Trà theo phân công tại Công văn số 4549/UBND-KGVX ngày 22/6/2016 của UBND thành phố và quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

b) Đơn vị phối hợp

UBND quận Sơn Trà phi hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nng và các cơ quan liên quan đảm bảo an ninh trật tự, môi trường khu vực bến thủy nội địa, tham gia phối hợp xử lý các trường hp liên quan đến an ninh trật tự, môi trường, cứu nạn.

Điều 7. Phối hợp quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học tại bán đảo Sơn Trà

1. Đơn vị chủ trì

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hp với Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn và Sở Xây dựng

- Tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; xác định nhu cầu sử dụng đt trong việc lập, điu chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt tại bán đảo Sơn Trà.

- Lập quy hoạch sử dụng đất, đánh giá hiện trạng môi trường, thanh tra, kim tra và giám sát các hoạt động gây ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và đa dạng sinh học tại bán đảo Sơn Trà; kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học tại bán đảo Sơn Trà đặc biệt đối với các dự án đã cấp phép môi trường; kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực về bảo vệ môi trường trên bán đảo, rạn san hô, thảm cỏ biển và vùng biển bao quanh bán đảo Sơn Trà.

- Triển khai các quy định và biện pháp quản lý bảo vệ môi trường tại bán đảo Sơn Trà; quan trắc định kỳ và quan trắc đột xuất đánh giá diễn biến môi trường trong khu vực vùng đệm, vùng bảo vệ, đánh giá cht lượng nước của suối đá và hồ xanh tại bán đảo Sơn Trà phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt khu vực Sơn Trà.

- Chủ trì tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở và phê duyệt của UBND thành phố, trong đó xem xét chu đáo yếu tố tác động đến đa dạng sinh học của dự án có liên quan ở khu vực bán đảo Sơn Trà; cung cấp danh sách, thông tin các dự án sau khi cấp phép môi trường cho UBND quận Sơn Trà để có cơ sở giám sát bảo vệ môi trường sau khi xác nhận, phê duyệt hồ sơ môi trường.

- Kiểm tra, giám sát, đảm bảo các dự án, các công trình thực hiện đúng các quy định pháp luật.

b) UBND quận Sơn Trà thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học tại bán đảo Sơn Trà theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về đa dạng sinh học.

2. Đơn vị phối hợp

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất lâm nghiệp giao khoán cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đúng mục đích, thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về bảo vệ và phát triển rừng, vi phạm về sử dụng đất rừng sai mục đích; chỉ đạo việc triển khai chi trả dịch vụ môi trường rừng tại bán đảo Sơn Trà; chủ trì, phối hp với UBND quận Sơn Trà quản lý ranh giới Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà theo đúng quy hoạch.

b) Sở Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức quản lý, bảo vệ các rạn san hô và hệ sinh thái biển khu vực bán đảo Sơn Trà đã được thả phao khoanh vùng bảo vệ tại các vị trí: Hòn Sụp, Bãi Bụt, Bãi Nồm, Hục Lỡ và Bãi Bắc theo Quyết định số 4444/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 của UBND thành phố Đà Nng. Nghiêm cấm các hoạt động khai thác hải sản dưới mọi hình thức, cấm nuôi trồng thủy sản, khai thác, thu thập mẫu khoáng sản, san hô, neo đậu tàu thuyền, bẻ cành, xén gốc san hô, thu mẫu động thực vật thủy sinh, vi sinh vật..., lấn chiếm, đổ đất, xây dựng công trình; neo đậu tàu thuyền, các phương tiện giao thông đường thủy; gây ô nhiễm môi trường tại vùng bảo vệ; lặn vào vùng bảo vệ khi chưa được sự cho phép của các cơ quan chức năng và các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến rạn san hô và các hệ sinh thái.

Điều 8. Phối hợp quản lý trật tự xây dựng tại bán đảo Sơn Trà

1. Đơn vị chủ trì

a) Sở Xây dựng

- Thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng tại bán đảo Sơn Trà theo quy định của pháp luật, phối hợp với UBND quận Sơn Trà, UBND phường Thọ Quang kiểm tra và xử lý vi phạm khi có yêu cầu phối hợp.

- Chủ trì hoặc phối hp với các cơ quan có liên quan kiểm tra các công trình xây dựng tại bán đảo Sơn Trà theo chỉ đạo của cấp trên và xử lý vi phạm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

b) UBND quận Sơn Trà

- Thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng tại bán đảo Sơn Trà theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng tại bán đảo Sơn Trà, phòng ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng tại bán đảo Sơn Trà.

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, phối hợp xử lý các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng tại bán đảo Sơn Trà.

- Phối hp thực hiện các quyết định đình chỉ thi công xây dng, cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo quy định của pháp luật; tổng hợp tình hình xử lý trật tự xây dng tại bán đảo Sơn Trà báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

c) UBND phường Thọ Quang

- Chủ trì tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra hoạt động xây dựng tại bán đảo Sơn Trà để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc lập hồ sơ chuyển cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng tại bán đảo Sơn Trà do các cấp có thẩm quyền ban hành; ban hành quyết định và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đối với công trình xây dng thuộc thẩm quyền của UBND phường; đồng thời, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế do UBND quận và Thanh tra Sở Xây dựng ban hành.

- Cử lực lượng phối hp, tham gia kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng tại bán đảo Sơn Trà khi có yêu cầu của Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dng, UBND quận Sơn Trà và các ban, ngành có liên quan trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dng tại bán đảo Sơn Trà.

- Tổng hợp tình hình xử lý trật tự xây dựng tại bán đảo Sơn Trà, báo cáo UBND quận Sơn Trà theo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

d) Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn chủ động kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xây dng trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà; thông tin kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng cho UBND phường Thọ Quang để xử lý theo thẩm quyền; phối hợp với UBND phường Thọ Quang tăng cường công tác kiểm tra phòng ngừa các hành vi xây dng trái phép trong rừng và trên đất lâm nghiệp tại bán đảo Sơn Trà.

2. Đơn vị phối hợp

a) Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với các tuyến đường được phân cp quản lý tại bán đảo Sơn Trà thuộc thm quyn quản lý.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm triển khai nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xây dựng trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

c) Công an thành phố phối hợp kiểm tra hoạt động xây dựng khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì thực hiện việc kiểm tra.

d) Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố theo dõi tình hình người và phương tiện hoạt động tại khu vực công trình quốc phòng và khu quân sự, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi gây ảnh hưởng đến các công trình quốc phòng và khu quân sự tại bán đảo Sơn Trà.

Điều 9. Phối hợp quản lý giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại bán đảo Sơn Trà

1. Đơn vchủ trì

a) Công an thành phố chủ trì triển khai việc thực hiện các hoạt động phối hp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường tại bán đo Sơn Trà theo nội dung Quy chế số 3745/QCPH-BCHQSTP-BCHBĐBPTP-CATP-NN&PTNTTP ngày 28/11/2016 về phối hp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố trong hoạt động bảo vệ biển, đảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống cháy rừng trên địa bàn thành ph Đà Nng; thường xuyên nm, trao đi thông tin liên quan đbáo cáo chỉ huy trực tiếp của mình.

b) Công an quận Sơn Trà, Công an phường Thọ Quang trên cơ sở các thông tin nm được và nhng nội dung thông báo, chỉ đạo của cp trên trao đi với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp những thông tin liên quan đến phối hợp hoạt động giữa hai lực lượng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; báo cáo cấp ủy, chính quyền cùng cấp và cơ quan Công an, cơ quan Quân sự cp trên (trừ nhng thông tin, tình hung được pháp luật quy định phải báo cáo ngay, báo cáo vượt cp và những thông tin bí mật).

c) Đồn Biên phòng Sơn Trà thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động ra, vào khu vực bán đảo Sơn Trà bằng đường biển của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định tại Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới bin Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phi hp với Công an trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn thực hiện các kế hoạch tuần tra bảo vệ bin đảo gn với tun tra bảo vệ rừng, phi hp ngăn chặn, xử lý kịp thi các hành vi xâm hại rừng tại bán đảo Sơn Trà.

2. Đơn vị phối hp

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, thường xuyên nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại bán đảo Sơn Trà.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Chỉ đạo công tác nắm tình hình, tổ chức lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với Công an, Biên phòng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tại bán đảo Sơn Trà theo kế hoạch, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật;

c) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

Chỉ đạo công tác nắm tình hình, tổ chức lực lượng Biên phòng phối hp với Công an, Dân quân tự vệ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tại bán đảo Sơn Trà theo kế hoạch, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật;

d) UBND phường Thọ Quang, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, Đồn Biên phòng Sơn Trà, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nng thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, thường xuyên nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại bán đảo Sơn Trà để trao đổi và xử lý kịp thời về tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại bán đảo Sơn Trà cung cấp thông tin cho Công an phường Thọ Quang, Ban Chỉ huy Quân sự phường Thọ Quang và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi, chỉ đạo.

Điều 10. Phối hợp quản lý về quốc phòng tại bán đảo Sơn Trà

1. Đơn vchủ trì

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị Bộ Quốc phòng đóng quân tại bán đảo Sơn Trà quản lý bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự trên bán đảo Sơn Trà theo đúng quy định của Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; chủ trì kiểm tra, thẩm định về lĩnh vực quốc phòng đối với đồ án quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động du lịch trên bán đảo Sơn Trà theo đúng quy định tại Nghị định 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 về kết hp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng, chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra khu vực hoạt động, việc chấp hành các quy định về tổ chức bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, kịp thời và phát hiện xử lý các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

2. Đơn vị phối hợp

Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nng, UBND quận Sơn Trà theo chức năng, nhiệm vụ được giao cung cấp hồ sơ và phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố kiểm tra, thẩm định chặt chẽ về lĩnh vực quốc phòng đối với các dự án quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động du lịch trên bán đảo Sơn Trà trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 11. Phối hợp quản lý an toàn giao thông đường bộ tại bán đảo Sơn Trà

1. Đơn vị chủ trì

a) UBND quận Sơn Trà thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về giao thông đường bộ tại bán đảo Sơn Trà theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

b) Công an quận Sơn Trà chủ trì kiểm tra chặt chẽ phương tiện và người lái phương tiện tại các đim đưa đón khách du lịch tại bán đảo Sơn Trà; xử lý nghiêm các trường hp phương tiện chở quá trọng tải, phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn và các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

c) Sở Giao thông vận tải chủ trì triển khai công tác quản lý các tuyến đường bộ tại bán đảo Sơn Trà theo phân cấp của UBND thành phố, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ tại bán đảo Sơn Trà. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra và thực hiện các công tác đảm bảo an toàn giao thông, duy tu bảo dưỡng đối với các tuyến đường trực tiếp quản lý, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách lưu thông.

2. Đơn vị phối hợp

Sở Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nng thực hiện thống kê các phương tiện đường bộ và người lái phương tiện được phép hoạt động đưa đón khách du lịch tại bán đảo Sơn Trà để phối hp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát phương tiện hoạt động đưa đón khách du lịch tại bán đảo Sơn Trà.

Điều 12. Phối hợp quản lý về hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học, thu thập mẫu vật sinh vật rừng tại bán đảo Sơn Trà

1. Đơn vchủ trì

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm phục hồi và bảo vệ đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà; triển khai các chương trình, dự án chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật góp phần chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp của cộng đng cư dân tại bán đảo Sơn Trà, giảm thiu tác động có hại đến tài nguyên, cảnh quan, môi trường.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ quản lý các hoạt động hp tác quốc tế nghiên cứu khoa học, thu thập mẫu vật sinh vật rừng tại bán đảo Sơn Trà.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm lập thủ tục cho phép các tổ chức, cá nhân tiến hành kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và thu thập mẫu vật sinh vật rừng tại bán đảo Sơn Trà trên cơ sở có chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm quy định về nghiên cứu khoa học, thu thập mẫu vật trong rừng của các tchức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kế hoạch hoạt động của các tchức, cá nhân được phép thực hành, thực tập, thực hiện các chuyên đề, đề tài nghiên cu khoa học và kiểm tra xác nhận việc thu thập mẫu vật sinh vật rừng tại bán đảo Sơn Trà theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

b) Sở Khoa học và Công nghệ

Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đầu tư từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ thành phố; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người trước khi ứng dụng vào sản xuất và đời sống; phối hợp quản lý nghiên cứu sử dụng các nguồn kinh phí khác thực hiện trên bán đảo Sơn Trà đúng quy định.

2. Đơn vị phối hợp

Sở Ngoại vụ, Công an thành phố và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho ý kiến theo chức năng đối với các hồ sơ xét cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, thu thập mẫu vật sinh vật rừng tại bán đảo Sơn Trà trên cơ sở đề nghị của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sau khi tổng hợp ý kiến các ngành liên quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo UBND thành phố xem xét theo quyết định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết

UBND quận Sơn Trà hàng năm chủ trì lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phối hợp hoạt động.

1. Định kỳ một năm 01 lần, các cơ quan phối hợp báo cáo tình hình thực hiện Quy chế, gửi UBND quận Sơn Trà để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Giao UBND quận Sơn Trà chủ trì, làm đầu mối theo dõi, báo cáo và tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện.

2. Định kỳ một năm 01 lần tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nng trong việc quản lý một số hoạt động tại bán đảo Sơn Trà.

Điều 14. Nguồn kinh phí bảo đảm cho thực hiện việc phối hợp

Hằng năm, các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện quy chế có trách nhiệm xây dựng dự toán, lồng ghép với những nhiệm vụ do đơn vị được giao chủ trì và tổng hợp vào dự toán ngân sách của sở, ngành, địa phương mình, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, báo cáo cấp có thm quyn phê duyệt theo phân cp ngân sách hiện hành, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Các cơ quan chức năng thuộc UBND thành phố căn cứ Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý một số hoạt động tại bán đảo Sơn Trà và đặc điểm, tình hình, điều kiện tại bán đảo Sơn Trà chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, quy định riêng về hoạt động của đơn vị mình trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phối hp chặt chẽ thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc, phát sinh, các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về UBND thành phố (thông qua UBND quận Sơn Trà) để tổng hp, báo cáo UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2778/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2778/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2019
Ngày hiệu lực25/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2778/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2778/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp quản lý bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2778/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp quản lý bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2778/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHồ Kỳ Minh
        Ngày ban hành25/06/2019
        Ngày hiệu lực25/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2778/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp quản lý bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2778/QĐ-UBND 2019 Quy chế phối hợp quản lý bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng

         • 25/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực