Quyết định 308/QĐ-UBND

Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng hết hiệu lực toàn bộ năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 308/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính Phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng hết hiệu lực toàn bộ năm 2014 và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng hết hiệu lực một phần năm 2014 (kèm theo 02 danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND ngày 05/02/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

15/11/2014

2

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thay thế bởi Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

30/10/2014

3

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007

Về việc phê duyệt mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

30/10/2014

4

Quyết định

42/2008/QĐ-UBND ngày 18/9/2008

Ban hành quy chế cung cấp thông tin cho báo chí

Thay thế bởi Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

01/06/2014

5

Quyết định

43/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

30/10/2014

6

Quyết định

44/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008

Về việc miễn thu một số khoản lệ phí quy định tại Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 và Quyết định số 33/2007QĐ-UBND ngày 25/9/2007của UBND tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

30/10/2014

7

Quyết định

52/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc miễn thu một số khoản lệ phí quy định tại Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 và Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

30/10/2014

8

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Quy định chế độ phụ cấp hàng tháng, nguồn kinh phí hoạt động cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mô hình tổ chức, mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

03/02/2014

9

Quyết định

84/2009/QĐ-UBND ngày 03/11/2009

Quy định mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 21/1/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần phí dịch vụ lấy nước của tổ chức hợp tác dùng nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

31/01/2014

10

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 06/6/2009

Ban hành định mức hỗ trợ áp dụng cho Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II

Thay thế bởi Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành định mức hỗ trợ áp dụng cho dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

01/07/2014

11

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Đatanla - Đà Lạt - Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

12

Quyết định

27/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Phê duyệt mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch Langbiang - Lạc Dương - Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

13

Quyết định

35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

30/10/2014

14

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

30/10/2014

15

Quyết định

38/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

16

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

17

Quyết định

40/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

30/10/2014

18

Quyết định

41/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

19

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

20

Quyết định

43/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

15/11/2014

21

Quyết định

44/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

30/10/2014

22

Quyết định

45/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

23

Quyết định

46/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

24

Quyết định

47/2009/QĐ-UBND ngày 06/9/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

15/11/2014

25

Quyết định

48/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

26

Quyết định

49/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

27

Quyết định

50/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

30/10/2014

28

Quyết định

51/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

30/10/2014

29

Quyết định

60/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

30

Quyết định

61/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

31

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 15/01/2010

Về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

32

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND ngày 10/02/2010

Về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Cam Ly, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

33

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Biệt điện Trần Lệ Xuân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

34

Nghị quyết

142/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010

Về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thay thế bởi Nghị quyết số 109/2014/NQ-HĐND ngày 15/07/2014 của HĐND tỉnh Lâm Đồng Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

25/07/2014

35

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành về Internet tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

01/09/2013

36

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí trông giữ xe máy theo tháng áp dụng đối với các trường Trung học chuyên nghiệp, trường Cao đẳng và Đại học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

37

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

30/10/2014

38

Chỉ thị

09/2010/CT-UBND ngày 21/12/2010

Về tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

01/07/2014

39

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011

Quy định mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

40

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011

Về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Pongour, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

41

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

42

Quyết định

42/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011

Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

15/12/2014

43

Quyết định

50/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011

Ban hành tỷ lệ đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trả tiền hàng năm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; giá thuê mặt nước, thuê đất xây dựng công trình ngầm, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

29/12/2014

44

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011

Về quy định mức thu học phí từ năm học 2011 - 2012 đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thay thế bởi Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND ngày 15/07/2014 của HĐND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

25/07/2014

45

Quyết định

60/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

46

Quyết định

90/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu di tích Dinh III (Dinh Bảo Đại), thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

47

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TTLT-BCA-BQP ngày 29/6/2012 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng

31/12/2014

48

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012

Quy định mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Bảo Tàng động vật Tây nguyên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

49

Nghị quyết

54/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Về quy định mức thu học phí từ năm học 2012-2013 đối với các cơ sở giáo dục hệ giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND ngày 15/07/2014 của HĐND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2014 -2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

25/07/2014

50

Quyết định

47/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012

Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

09/04/2014

51

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013

Về điều chỉnh tỷ lệ đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm quy định tại Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; giá thuê mặt nước, thuê đất xây dựng công trình ngầm, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

29/12/2014

52

Quyết định

46/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng

15/11/2014

53

Quyết định

54/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013

Quy định mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch hồ Than Thở, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

08/11/2014

54

Quyết định

57/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

55

Quyết định

58/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

56

Quyết định

59/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Lạc Dương - tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

57

Quyết định

60/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

58

Quyết định

61/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

59

Quyết định

62/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

60

Quyết định

63/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

61

Quyết định

64/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

62

Quyết định

65/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

63

Quyết định

66/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

64

Quyết định

67/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh - tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

65

Quyết định

68/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

66

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

67

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

68

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

69

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

70

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

71

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

72

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

73

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đạ Huaoi, tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

74

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

75

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

76

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

77

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

78

Quyết định

1402/QĐ-UBND ngày 27/6/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thay thế bởi Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/07/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

02/08/2014

79

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND

Bổ sung đơn giá đất ở thuộc 2 trục đường khu vực điểm dân cư kế cận cụm công nghiệp Lộc Thắng và bảng giá các loại đất năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 về việc quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

80

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND

Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường đất của 02 trục đường khu vực điểm dân cư kế cận Cụm công nghiệp Lộc Thắng vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

88/2009/QĐ-UBND ngày 07/12/2009

Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Các khoản: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của bản Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được sửa đổi bằng Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 26/03/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng

05/04/2014

2

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Điều 5, Điều 25 bản Quy định

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh

10/03/2014

3

Quyết định

45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012

Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Khoản 1 và 2 Điều 7 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND.

Được sửa đổi bằng Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012.

04/12/2014

4

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013

Ban hành Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Phần quy định về giá tối thiểu đối với 61 loại xe ô tô và 13 loại xe mô tô trong bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe mô tô ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013.

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 và Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng (Phụ lục 1)

10/03/2014

5

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013

Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi Nhà nước thu hồi đất

Điểm 8.1 (khoản 8); điểm 40.11, điểm 40.13 (khoản 40) trong bảng đơn giá bồi thường một số loại cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND.

Được điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh, bổ sung bảng đơn giá bồi thường một số loại cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

11/04/2014

6

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát và công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Các Điều: 5, 8, 9, 11, 11, 12, 16 của bản Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND.

Theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát và công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành theo Quyết định số 30/2013/QĐ-CP ngày 28/6/2013

12/12/2014

7

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013

Phần quy định về giá tối thiểu đối với 61 loại xe ô tô và 13 loại xe mô tô trong bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe mô tô ban hành kèm theo Quyết định số 31/2013/QĐ- UBND.

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 và Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng (Phụ lục 1)

10/03/2014

8

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí đo đạc lập bản đồ địa chính; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Điểm 3 Mục I, Điểm 3 Mục II và Điểm 2 Mục III của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND.

Theo Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh một số điểm của Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí đo đạc lập bản đồ địa chính; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

25/12/2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 308/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 308/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/01/2015
Ngày hiệu lực 28/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 308/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 308/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 308/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lâm Đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 308/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành 28/01/2015
Ngày hiệu lực 28/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 308/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 308/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lâm Đồng

  • 28/01/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/01/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực