Quyết định 42/QĐ-TWPCTT

Quyết định 42/QĐ-TWPCTT về thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2016 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 42/QĐ-TWPCTT thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai 2016


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/QĐ-TWPCTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi Tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TWPCTT ngày 06/4/2016 và Quyết định số 33/QĐ-TWPCTT ngày 15/4/2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về thành viên tham gia và Điều chỉnh thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-TWPCTT ngày 06/5/2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các đoàn kiểm tra việc thi hành Luật Phòng, chống thiên tai và triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2016 của các địa phương, gồm:

1. Trưởng đoàn: Lãnh đạo Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai phụ trách các tỉnh, thành phố.

2. Thư ký đoàn kiểm tra: Cán bộ cơ quan chuyên môn của Văn phòng thường trực và một số đơn vị thuộc Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi Tiết giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quyết định.

3. Thành viên khác của đoàn kiểm tra:

- Đại diện cơ quan liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Theo Quyết định số 2459/QĐ-BNN-TCTL ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

- Đại diện cơ quan liên quan của các Bộ, ngành (do Trưởng đoàn quyết định);

Điều 2. Kế hoạch và nhiệm vụ kiểm tra.

1. Kế hoạch kiểm tra:

a) Phạm vi: Theo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai phụ trách các tỉnh, thành phố (Chi Tiết có phụ lục kèm theo).

b) Thời gian: Hoàn thành trước tháng 9/2016 (Tùy theo từng khu vực).

c) Kinh phí: Kinh phí do các đơn vị cử thành viên đi công tác chi trả theo quy định.

2. Nhiệm vụ kiểm tra:

a) Nhiệm vụ chính của đoàn kiểm tra:

- Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật Phòng chống thiên tai ở cấp địa phương như: Xây dựng, cập nhật kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó theo các cấp độ rủi ro với các loại hình thiên tai chủ yếu trên địa bàn; thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai,...

- Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020.

- Kiểm tra, đôn đốc việc đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất và các công cụ hỗ trợ ra quyết định tại Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp tỉnh theo nội dung Công văn số 23/TWPCTT ngày 06/4/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

- Kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tại Công văn số 137/TWPCTT ngày 29/9/2015.

- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản khác của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương phụ trách.

b) Nhiệm vụ của Trưởng đoàn kiểm tra:

- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong đoàn để thực hiện các nội dung nêu trên;

- Chỉ đạo tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Bộ trưởng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

c) Nhiệm vụ của Thư ký đoàn:

- Chuẩn bị các nội dung chi Tiết dự kiến kiểm tra, đôn đốc;

- Chuẩn bị các văn bản liên quan, liên hệ với địa phương đxây dựng chương trình làm việc chi Tiết;

- Dự thảo báo cáo làm việc của đoàn trình Trưởng đoàn, báo cáo Bộ trưởng - Trưởng ban.

d) Nhiệm vụ của các thành viên khác:

- Chuẩn bị nội dung kiểm tra, đôn đốc thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình theo sự phân công của Trưởng đoàn kiểm tra;

- Tham gia ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng đoàn.

3. Nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT:

- Phối hợp với các đoàn công tác thông báo đến các địa phương lịch làm việc, chương trình dự kiến của các đoàn.

- Báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quyết định phân công cán bộ thuộc Tổng cục Thủy lợi làm nhiệm vụ Thư ký đoàn kiểm tra.

- Tổng hợp kết quả của các đoàn kiểm tra, báo cáo Bộ trưởng - Trưởng ban.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, các thành viên đoàn kiểm tra, Thủ trưởng các đơn vị và cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Th
tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Văn phòng chính phủ;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ, ngành;
- UBND, Ban Ch
huy PCTT và TKCN các tỉnh, TP;
- Lưu VP, NVTH_10b.

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
Cao Đức Phát

 

PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI PHỤ TRÁCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
(K
èm theo Quyết định s: 42/QĐ-TWPCTT ngày 6 tháng 5 năm 2016)

TT

Họ, tên

Chức vụ cơ quan

Chức vụ

Tỉnh/thành phố phụ trách

1

Hoàng Văn Thng

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Phó Trưởng ban thường trực

Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định

2

Phạm Ngọc Minh

Phó Đô đốc, Phó tổng tham mưu trưởng QĐ NDVN

Phó Trưởng ban

Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

3

Bùi Văn Thành

Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

y viên

Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình

4

Vũ Văn Tám

Thứ trưởng Bộ NN và PTNT

y viên

Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng

5

Chu Phạm Ngọc Hiển

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường

y viên

Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái

6

Nguyễn Nhật

Thứ trưởng Bộ Giao thông-VT

y viên

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

7

Phan Tâm

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

y viên

Kon Tum, Gia Lai, Đc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng

8

Hoàng Quốc Vượng

Thứ trưởng Bộ Công thương

y viên

Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu

9

Phạm Lê Tun

Thứ trưởng Bộ Y tế

y viên

Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, T.P Hồ Chí Minh

10

Phạm Mạnh Hùng

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

y viên

Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

11

Huỳnh Vĩnh Ái

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

y viên

Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh

12

Nguyễn Trọng Đàm

Thứ trưởng Bộ Lao động TB-XH

y viên

An Giang, Đồng Tháp, Long An, Hậu Giang, Kiên Giang

13

Lê Quang Hùng

Thứ trưởng Bộ Xây Dựng

y viên

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

14

Trần Văn Tùng

Thứ trưởng Bộ Khoa học-CN

y viên

Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn

15

Nguyễn Văn Hiếu

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & ĐT

y viên

Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ

16

Huỳnh Quang Hải

Thứ trưởng Bộ Tài Chính

y viên

Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/QĐ-TWPCTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/QĐ-TWPCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2016
Ngày hiệu lực06/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/QĐ-TWPCTT

Lược đồ Quyết định 42/QĐ-TWPCTT thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/QĐ-TWPCTT thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/QĐ-TWPCTT
        Cơ quan ban hànhBan chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành06/05/2016
        Ngày hiệu lực06/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 42/QĐ-TWPCTT thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/QĐ-TWPCTT thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai 2016

         • 06/05/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/05/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực