Quyết định 43/2006/QĐ-BCN

Quyết định 43/2006/QĐ-BCN công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2006/QĐ-BCN Danh mục văn bản pháp luật Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật


BỘ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  43/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 07  tháng 12  năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

   1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành theo thẩm quyền đến ngày 30 tháng 11 năm 2006 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo).

   2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Công nghiệp ban hành theo thẩm quyền đến ngày 30 tháng 11 năm 2006 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c),
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
-Website Chính phủ,
- Công báo,
- Lãnh đạo Bộ Công nghiệp,
- Lưu: VT, PC


BỘ TRƯỞNG
Hoàng Trung Hải

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Banh hành kèm theo Quyết định số 42 /2006/QĐ-BCN ngày  07  tháng 12   năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

1

Quyết định

41/2001/QĐ-BCN

30/ 8/ 2001

Về việc ban hành Quy định về an toàn điện nông thôn.

2

Quyết định

42/2002/QĐ-BCN

09/10/2002

Về việc ban hành Quy định kiểm tra cung ứng, sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện

3

Quyết định

27/2002/QĐ-BCN

18/ 6/ 2002

Về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

4

Quyết định

50/2002/QĐ-BCN

25/ 11/ 2002

Ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập

5

Quyết định

507/ĐL/KT

22/12/1984

Quy phạm trang bị điện

6

Quyết định

96/2004/QĐ-BCN

17/9/2004

Về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo tài chính của Doanh nghiệp khác thuộc Tổng Công ty nhà nước và trực thuộc Bộ Công nghiệp

7

Quyết định

232/2003/QĐ-BCN

24/ 12/ 2003

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Công tác liên ngành thực hiện Công ước Cấm vũ khí hoá học

8

Quyết định

114/2003/QĐ-BCN

04/7/2003

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp địa phương

9

Quyết định

54/2001/QĐ-BCN

14/ 11/ 2001

Về việc ban hành Quy định sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp.

10

Quyết định

53/2001/QĐ-BCN

14/ 11/ 2001

Về việc ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt.

11

Quyết định

21/2002/QĐ-BCN

04/ 6/ 2002

Về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự và thủ tục quy hoạch phát triển điện lực

12

Quyết định

52/2001/QĐ-BCN

12/ 11/ 2001

Về việc ban hành Quy định về trình tự và thủ tực ngừng cấp điện

13

Quyết định

80/1998/QĐ-BCN

19/12/ 1998

Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Công nghiệp

14

Quyết định

28/1999/QĐ-BCN

01/ 6/ 1999

Về việc ban hành Huy chương “Vì sự nghiệp phát triển công nghiệp Việt Nam” và Quy chế xét tặng Huy chương

15

Quyết định

3740/QĐ-TCCB

13/12/1996

Về việc thành lập Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp

 

16

Quyết định

2551/QĐ-TCCB

09/10/2002

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học

17

Quyết định

66/1999/QĐ-BCN

11/10/1999

Ban hành bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp điện lực”

18

Quyết định

67/1999/QĐ-BCN

11/10/1999

Về việc ban hành bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành công trình đường dây tải điện”

19

Quyết định

1278 ĐT/KT1

19/ 6/1978

 Về việc ban hành Quy định kiểm kê than tồn kho.

20

Quyết định

59/1998/QĐ-BCN

22/ 9/1998

Về việc ban hành tập Giá thiết kế quy hoạch năng lượng

21

Quyết định

96/NL - GSĐN

26/ 01/1988

Ban hành “Quy trình xử lý vi phạm sử dụng điện”

22

Quyết định

06/NL - GSĐN

08/ 01/ 1990

Ban hành “Quy trình xử lý vi phạm cung ứng điện

23

Quyết định

96 ĐT/KT1

10/ 3/ 1972

Về việc ban hành Quy định về kiểm tra, nghiệm thu khối lượng đất đá bóc và sản lượng than ở các mỏ lộ thiên.

24

Quyết định

1457/QĐ-ĐCKS

04/ 9/1997

Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn trình độ và năng lực của Giám đốc điều hành mỏ

25

Quyết định

193/NL-XDCB

27/3/1995

 Đơn giá các công trình địa chất

26

Quyết định

38/2000/QĐ-BCN

28/ 6/ 2000

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Thanh tra và Văn phòng Bộ Công nghiệp;

27

Quyết định

06/2000/QĐ-BCN

10/02/2000

Về việc giao kế hoạch địa chất năm 2000 cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

28

Quyết định

607/NL-KHKT

27/ 9/1994

 Về việc ban hành Quy trình xả lũ hồ chứa Đơn Dương nhà máy Thuỷ điện Đa Nhim (QTxl-ĐN94).

29

Quyết định

3745/QĐ - KHĐT

13/12/1996

Ban hành bộ Đơn giá chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực

30

Quyết định

3283/QĐ-KHĐT

29/10/1996

Ban hành tập Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực

31

Quyết định

3982/QĐ- KHĐT

30/12/1996

Ban hành bộ Đơn giá chuyên ngành thí nghiệm, hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp

32

Quyết định

3286/QĐ-KHĐT

29/10/1996

Ban hành Định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm, hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp

33

Quyết định

3285/QĐ-KHĐT

29/ 10/1996

Ban hành Bộ “Đơn giá XDCB chuyên ngành đường dây tải điện trên không”

34

Quyết định

3983/QĐ-KHĐT

30/ 12/ 1996

Ban hành bộ “Đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp điện lực

35

Quyết định

520/NL/XDCB

29/9/1995

Ban hành tập Giá thiết kế Quy hoạch Năng lượng

36

Thông tư

07/2001/TT-BCN

11/ 9/ 2001

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung kỹ thuật quy định tại Nghị định số 54/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

37

Thông tư

04/2005/TT-BCN

02/ 8/2005

Hướng dẫn việc xuất khẩu khoáng sản giai đoạn 2005 - 2010.

38

Thông tư

02/2001/TT-BCN

27/4/2001

Hướng dẫn việc xuất khẩu khoáng sản hàng hóa thời kỳ 2001-2005.

39

Thông tư liên Bộ Năng lượng và Thương mại

07/TT/LB

30/10/1995

 Hướng dẫn điều kiện kinh doanh than mỏ

40

Thông tư

07/2000/TT-BCN

19/12/2000

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2006/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2006/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2006
Ngày hiệu lực04/01/2007
Ngày công báo20/12/2006
Số công báoTừ số 25 đến số 26
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2006/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 43/2006/QĐ-BCN Danh mục văn bản pháp luật Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 43/2006/QĐ-BCN Danh mục văn bản pháp luật Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/2006/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành07/12/2006
       Ngày hiệu lực04/01/2007
       Ngày công báo20/12/2006
       Số công báoTừ số 25 đến số 26
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 43/2006/QĐ-BCN Danh mục văn bản pháp luật Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2006/QĐ-BCN Danh mục văn bản pháp luật Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật

           • 07/12/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2006

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực