Quyết định 4347/QĐ-UBND

Quyết định 4347/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 4347/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4347/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Căn cứ Kế hoạch số 10690/KH-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 1714/TTr-VP ngày 30 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục được phê duyệt, các đơn vị được phân công chủ trì, chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá và xây dựng Phương án kiến nghị Đơn giản hóa chế độ báo cáo (Phương án phải đảm bảo ct giảm ti thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cn thiết…), nhằm giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo

Trên cơ sở Phương án của từng đơn vị, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, xây dựng thành Phương án chung của tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, làm căn cứ triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Chánh, các Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCTC, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh


PHỤ LỤC I

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)

(Kèm theo
Quyết định s 4347/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đng Nai)

Số TT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, Lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giy

BC qua Hệ thống phần mềm

Cấp tỉnh (sở)

Cấp huyện

Cấp xã

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng, 01 năm

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng, 01 năm

Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh

Phổ biến, giáo dục pháp luật

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Tư pháp

02

Báo cáo năm

Theo dõi và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết những nội dung được giao tại văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên

Khoản 2, Mục III Kế hoạch s 1633/KH-UBND ngày 27/2/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Tư pháp

x

 

UBND Tỉnh

x

x

 

Sở Tư pháp

03

Báo cáo công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính

- Việc tổ chức triển khai xây dựng KH về XLVPHC; Công tác phổ biến tuyên truyn pháp luật liên quan. Công tác tp huấn; tình hình xử phạt; những khó khăn vướng mắc; kiến nghị, đề xuất.

Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh

Xử lý vi phạm hành chính

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Tư pháp

04

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Đánh giá về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mc trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện theo dõi tình nh thi hành pháp luật;

- Tình hình thi hành pháp luật; Tình hình tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật; Tình hình tuân th pháp luật; Đề xuất, kiến nghị và phương hướng, giải pháp chủ yếu;

Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Tư pháp

05

Báo cáo Tổng kết năm học

Kết qu thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo cả năm học; phương hướng, nhiệm vụ năm học sau (hàng năm)

Chỉ thị s 14/CT- UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh

Giáo dục và Đào tạo

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

06

Báo cáo kết quả cả năm thực hiện Kế hoạch số 1963/KH-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

Kết qu cả năm về việc triển khai Đề án “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sng cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch s 1963/KH-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh

Giáo dục và Đào tạo

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

07

Báo cáo kết quả cả năm thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh

Kết quả cả năm triển khai thực hiện Đề án lãnh đạo và quản lý thanh niên học sinh trong trường phổ thông, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2020.

Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh

Giáo dục và Đào tạo

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

08

Báo cáo kết quả cả năm việc thực hiện Nghị quyết s 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng của UBND tỉnh Đồng Nai

Kết quả cả năm về việc tiếp tục thực hiện Ngh quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng của UBND tỉnh Đồng Nai

Văn bản số 1848/UBND-VX ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh

Giáo dục và Đào tạo

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

09

Báo cáo kết quả cả năm thực hiện Chỉ thị số 71/2008/CT- BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kết quả cả năm về việc thực hiện tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên

Văn bản số 379/UBND-VX ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh

Giáo dục và Đào tạo

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

10

Báo cáo định kỳ hàng quý Ban hành động hỗ trợ Doanh nghiệp (trước ngày 10 các tháng cuối quý) - Báo cáo năm (ngày 10/12 hàng năm).

Báo cáo Kết quả thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp

Kế hoạch số 7912/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh

Doanh nghiệp

x

 

TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh

x

 

 

Sở Kế hoạch và Đu tư

11

Báo cáo định kỳ hàng quý về Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh (trước ngày 15 của tháng cuối quý) - Báo cáo năm (trước ngày 15/2 của năm sau đó).

Báo cáo Kết quả thực hiện Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 5512/KH-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh

Doanh nghiệp

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12

Báo cáo định kỳ 6 tháng Đề án Đào tạo, phát triển đội ngũ doanh nhân tnh Đồng Nai đến năm 2020 (trước ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo)

Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án Đào tạo, phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh

Doanh nghiệp

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

13

Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Ch thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ (trước ngày 10 các tháng cuối quý) - Báo cáo năm (ngày 10/12 hàng năm).

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/TTg

Kế hoạch s 7912/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh

Doanh nghiệp

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

14

Báo cáo về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Trao đổi cung cấp và công khai thông tin doanh nghiệp Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh

Kế hoạch và Đầu tư

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-Cp ngày 06/2/2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017, định hướng đến năm 2020

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-Cp ngày 06/2/2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017, định hướng đến năm 2020

Kế hoạch số 2589/KH-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh

Kinh tế - xã hội

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

16

Báo cáo tình hình thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế tỉnh

Kế hoạch 5047/KH-UBND ngày 10/6/2017 của UBND tỉnh

Kinh tế - xã hội

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

17

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm

Văn bản s 1419/UBND-NC ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh

Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

x

x

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

x

x

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

18

Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng tháng

Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, t cáo

Công văn số 8120/UBND-TCD ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh

Thanh tra

x

x

UBND tỉnh

x

x

 

Thanh tra tỉnh

19

Báo cáo thực hiện Thông báo 130-TB/TW của Bộ chính trị (quý 1, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Kết quả thanh tra, kiểm tra các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong quản lý đất đai; công tác tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; theo dõi các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Kế hoạch số 6067/KH-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh

Thanh tra

x

x

UBND tỉnh

x

x

 

Thanh tra tỉnh

20

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 6 tháng và năm

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh

Thanh tra

x

x

UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

 

 

Thanh tra tỉnh + Sở Kế hoạch và Đầu tư

21

Dự thảo báo cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng (định kỳ hàng tháng, quý 1, 6 tháng, 9 tháng và năm)

Kết quả thực hiện công tác nội chính và phòng chng tham nhũng

Công văn số 682/UBND-NC ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN

x

x

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

x

 

 

Thanh tra tnh

22

Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 5209/KH-UBND ngày 21/8/2016 (định kỳ 6 tháng và năm)

Kết quả tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Kế hoạch số 5209/KH-UBND ngày 21/8/2016 của UBND tỉnh

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Thanh tra tỉnh

23

Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 1148-KH/BCS ngày 07/4/2016 (định kỳ 6 tháng và năm)

Kết quả tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Kế hoạch số 1148-KH/BCS ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN

x

x

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

x

 

 

Thanh tra tỉnh

24

Dự thảo Báo cáo kết quả minh bạch tài sản thu nhập (định kỳ hàng năm)

Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập trên toàn tỉnh

Kế hoạch 476/KH- UBND ngày 3/01/2017; Công văn 10217/UBND-NC ngày 28/10/2016; Công văn 321/UBND-NC ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh

Kê khai tài sản, thu nhập

x

 

UBND tỉnh, Ban Cán sự UBND tỉnh

x

 

 

Thanh tra tỉnh

25

Báo cáo tình hình CN-TM (tháng 1,2,4,5,7,8,10,12)

Báo cáo đánh giá tình hình CNTM định kỳ, nhiệm vụ kỳ tiếp theo

Văn bản số 8971/UBND-TH ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh

Báo cáo tổng hợp ngành

x

 

UBND tỉnh, Sở KH&ĐT

x

 

 

Sở Công thương + Sở KHĐT

26

Báo cáo thực hiện QĐ số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Tình hình phát triển thị trường và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 6 tháng và năm

KH số 8983/KH- UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh

KTXH

x

 

S Công thương

x

x

 

Sở Công thương

27

Báo cáo tình hình CNTM quý 1, 6 tháng, 9 tháng, năm

Báo cáo đánh giá tình hình CNTM định kỳ, nhiệm vụ kỳ tiếp theo

Văn bản số 4622/UBND-TH ngày 29/5/2014 của UBND tỉnh

Báo cáo tổng hợp ngành

x

 

UBND tỉnh, Sở KH&ĐT

x

 

 

Sở Công thương + SKHĐT

28

Báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, báo cáo mỗi năm về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Tình hình triển khai, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và mỗi năm

Kế hoạch số 440/KH-BCĐ ngày 13/2/2017 của Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tnh Đồng Nai

An toàn thực phẩm

x

 

Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tnh

x

 

 

Sở Công thương

29

Báo cáo thực hiện

Chương trình công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 4431/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh

Dân tộc

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Ban Dân tộc

31

Báo cáo thực hiện

Công tác đối với đồng bào dân tộc Hoa giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kế hoạch số 1319/KH-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh

Dân tộc

x

 

TT. Tỉnh ủy; UBND tỉnh

x

x

 

Ban Dân tộc

32

Báo cáo thực hiện

Công tác đối với đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kế hoạch số 8086/KH-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh

Dân tộc

x

 

TT. Tỉnh ủy; UBND tỉnh

x

x

 

Ban Dân tộc

33

Báo cáo thực hiện

Công tác đối với đồng bào dân tộc Chăm giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tnh Đồng Nai

Kế hoạch số 6287/KH-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh

Dân tộc

x

 

TT. Tỉnh ủy; UBND tỉnh

x

x

 

Ban Dân tộc

34

Báo cáo thực hiện

Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh

Dân tộc

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Ban Dân tộc

35

Báo cáo thực hiện

Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh.

Dân tộc

x

 

TT. Tỉnh ủy UBND tỉnh

x

x

 

Ban Dân tộc

36

Báo cáo thực hiện

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu s trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kế hoạch số 2871/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh

Dân tộc

x

 

TT. Tỉnh ủy UBND tỉnh

x

x

 

Ban Dân tộc

37

Báo cáo thực hiện

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Kế hoạch số 8272/KH-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh

Dân tộc

x

 

TT. Tỉnh ủy UBND tỉnh

x

x

 

Ban Dân tộc

38

Báo cáo thực hiện

Vận động và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh

Dân tộc

x

 

TT. Tỉnh ủy UBND tỉnh

x

x

 

Ban Dân tộc

39

Báo cáo thực hiện

Công tác dân tộc hàng tháng, quý, 6 tháng, năm

Văn bản số 11887/UBND-VX ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

Dân tộc

x

 

TT. Tỉnh ủy; UBND tỉnh

x

x

 

Ban Dân tộc

40

Báo cáo về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nước cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

y dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nước cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Văn bản s 1362/UBND-CNN ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh

Khoa học và Công nghệ

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

41

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016

Kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Văn bản số 11341/UBND-CNN ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh

Khoa học và Công nghệ

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

42

Báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình kết quả hoạt động, kiểm tra phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Đoàn kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2020 tỉnh Đồng Nai

Kết quả hàng năm về tình hình hoạt động, kiểm tra phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Đoàn kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2020 tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh

Sở hữu trí tuệ

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

43

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin

Kết quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017 (định kỳ 6 tháng, cả năm)

Kế hoạch số 12313/KH-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh

Công nghệ thông tin

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

45

Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Internet

Công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra lĩnh vực Internet trên địa bàn tỉnh

n bản số 6097/UBND-TH ngày 04/8/2015 của UBND tỉnh

BCVT

x

 

UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh

x

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

46

Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm

Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo định kỳ hàng tháng, quý, năm

Văn bản số 4622/UBND-TH ngày 29/5/2014 của UBND tỉnh

Nông nghiệp, nông thôn

x

 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan

x

 

 

Sở NN&PTNT

47

Báo cáo cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính

Kết quả thực hiện tình hình cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Văn bản số 1300/SNV-CCHC ngày 01/6/2017 của Sở Nội vụ

Cải cách hành chính

 

x

Sở Nội vụ

x

x

 

Sở Nội vụ

48

Báo cáo đánh giá công vụ

Kết quả đánh giá công vụ 6 tháng, năm

Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh

Nội vụ

x

x

Sở Nội vụ

x

x

 

Sở Nội vụ

51

Báo cáo kỷ luật kỷ cương hành chính hàng năm

Về kết quả thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính hàng năm

Kế hoạch 40/KH- UBND và Chỉ thị 23/CT-UBND của UBND tỉnh

Thanh tra

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Nội vụ

52

Báo cáo chuyên môn định kỳ hàng tuần, tháng

Báo cáo tình hình công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo định kỳ hàng tuần, tháng.

Văn bản số 2094/SNV-VP ngày 28/10/2013 của Sở Nội vụ

Tín ngưỡng, tôn giáo

x

x

Sở Nội vụ

x

 

 

Sở Nội vụ

53

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng

Kết quả công tác thi đua, khen thưởng (6 tháng, năm)

Văn bản số 465/HĐTĐKT ngày 10/5/2016 của Hội đồng thi đua khen thưởng

Thi đua, khen thưởng

 

x

Sở Nội vụ

x

x

 

Sở Nội vụ

54

Báo cáo triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ

Kết quả triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ (6 tháng, năm)

Văn bản số 1857/UBND-VX ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh

Đạo đức công vụ

 

x

Sở Nội vụ

x

x

 

Sở Nội vụ

55

Báo cáo 06 tháng kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên

Kết qu thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên 06 tháng đầu năm

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên hàng năm của UBND tỉnh

Quản lý nhà nước về thanh niên

 

x

Sở Nội vụ

x

x

 

Sở Nội vụ

56

Báo cáo Quy chế dân ch

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

Văn bản số 7057/UBND-VX ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh

Quy chế dân chủ

x

x

Sở Nội vụ

x

x

 

Sở Nội vụ

57

Báo cáo Dân vận chính quyền

Kết quả thực hiện Dân vận chính quyền

Văn bản số 750/UBND-VX ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh

Dân vận chính quyền

x

x

Sở Nội vụ

x

x

 

Sở Nội vụ

58

Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ (định kỳ 6 tháng, năm).

Những kết quả đạt được của ngành Xây dựng đạt được dưới sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ.

Công văn yêu cầu hàng m của UBND tỉnh (Năm 2017: Văn bản 4575/UBND-TH ngày 17/5/2017)

Ngành Xây dựng

x

x

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Xây dựng

59

Báo cáo kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh 06 tháng, một năm.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng do Sở Xây dựng quản lý.

- Nhận xét, đánh giá; kiến nghị, đề xuất.

Chỉ thị số 21/CT- UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh

Ngành Xây dựng

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Xây dựng

60

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội (định kỳ hàng năm).

- Báo cáo tình hình lập, thẩm định và trình phê duyệt Chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị có sự lồng ghép chặt chẽ các mục tiêu và định hướng phát triển hệ thống dịch vụ xã hội cụ thể cùng nguồn lực thực hiện.

- Hướng dẫn, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương về phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo tiện ích và an sinh xã hội.

Kế hoạch số 3726/KH-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh

Ngành Xây dựng

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Xây dựng

61

Báo cáo tình hình triển khai các dự án thoát nước khắc phục tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố Biên Hòa (định kỳ hàng quý).

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tnh: Về nguồn vốn dự án khởi công trong năm 2017-2018; đối với dự án sử dụng vốn ODA; Tiến độ thực hiện các dự án thoát nước.

- UBND thành phố Biên Hòa: công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ nhằm xử lý các điểm ngập cục bộ và điểm phát sinh mới,..

- Trách nhiệm của các Sở giao thông và các đơn vị liên quan.

- Nhng kiến nghị.

Thông báo số 4998/TB-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh.

Ngành Xây dựng

x

x

Sở Xây dựng

x

x

 

Sở Xây dựng

62

Kết quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố định kỳ hàng tháng, 06 tháng, 09 tháng, một năm.

- Tổng số công trình đã được cấp giấy phép xây dựng; Tổng số công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

- Đánh giá kết quả và nêu ra những khó khăn, vướng mắc còn tn tại. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục trong thời gian tới đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

- So sánh, nhận xét, đánh giá kết quả xử lý với cùng kỳ m trước.

Chỉ thị số 21/CT- UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh

Ngành Xây dựng

x

x

Sở Xây dựng

x

x

 

Sở Xây dựng

63

Báo cáo theo Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 04/4/2013, định kỳ hàng năm

- Tình hình quản lý về công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và vật liệu xây không nung nói riêng, tỷ lệ nội địa hóa trong các dây chuyền sản xuất.

- Các chính sách ưu đãi đầu tư có thể áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây không nung và chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung để tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp.

Chthị 10/CT-UBND ngày 04/4/2013 của UBND tỉnh

Ngành Xây dựng

x

x

Sở Xây dựng

x

x

 

Sở Xây dựng

64

Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên DNNN

Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm của Kiểm soát viên DNNN

- Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND tỉnh (Công ty Thủy Lợi)

- Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND tỉnh (Công ty Xổ số)

- Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND tỉnh (Tổng công ty CNTP ĐN)

Tài chính Doanh nghiệp

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Tài Chính

65

Báo cáo công tác phòng, chống mua bán người

Kết quả phòng, chống mua bán người

Kế hoạch số 12089/KH-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh

Phòng, chống tệ nạn xã hội

x

 

UBND tỉnh; Ban chỉ đạo Phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội Công an tnh

x

 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

66

Báo cáo kết quả hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã và cộng tác viên truyền thông phòng, chống mại dâm, tệ nạn xã hội xã, phường, thị trấn

Kết quả hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã và cộng tác viên truyền thông phòng, chống mại dâm, tệ nạn xã hội xã, phường, thị trấn

Quyết định số 3970/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh

Phòng, chống tệ nạn xã hội

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

67

Báo cáo kết quả hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã và cộng tác viên truyền thông phòng, chng mại dâm, tệ nạn xã hội xã, phường, thị trấn

Kết quả hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã và cộng tác viên truyền thông phòng, chống mại dâm, tệ nạn xã hội xã, phường, thị trấn

Quyết định số 3970/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh

Phòng, chống tệ nạn xã hội

x

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

x

x

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

68

Báo cáo kết quả Tháng hành động vì người cao tuổi

Kết quả các hoạt động Tháng hành động vì người cao tuổi

Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai

Bảo trợ xã hội

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

69

Báo cáo kết quả Dự án Hỗ trợ cho trẻ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đo Tổ chức Holt tài trợ

Công tác hỗ trợ cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Trung tâm Bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa và trẻ em tại các Trường mẫu giáo huyện Xuân Lộc và các em của trường mẫu giáo Long Hưng thành phố Biên Hòa chương trình sữa học đường và tiền ăn bán trú; trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguy cơ bỏ học tại huyện Định Quán và thị xã Long Khánh.

Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh

Bảo trợ xã hội

x

 

UBND tỉnh, Tổ chức Holt

x

 

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

70

Báo cáo kết quả thực hiện Dự án Hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Hiệp hội Christina Noble Children Foundation tài trợ

Kết qu hỗ trợ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có điều kiện tiếp tục đi học tại huyện Vĩnh Cửu, thành phố Biên Hòa.

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 26/01/2017 của UBND tỉnh

Bo trợ xã hội

x

 

UBND tỉnh, Hiệp hội Christina Noble Children Foundation

x

 

 

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

71

Báo cáo Đề án nghề công tác xã hội

Kết quả hoạt động công tác xã hội, Lớp công tác xã hội

Kế hoạch số 10359/KH-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh

Bảo trợ xã hội

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

72

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách cho người khuyết tật

Kết quả thực hiện chính trợ giúp cho người khuyết tật

Kế hoạch số 10133/KH-UBND ngày 25/11/2013; Kế hoạch số 3400/KH-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh.

Bảo trợ xã hội

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

73

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo trợ xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội

Kết quả trợ cấp thường xuyên, đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh

Bảo trợ xã hội

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

74

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Kết quả công tác kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật lao động

Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 24/06/2016 của UBND tỉnh

Lao động - Tiền lương

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

75

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đề án số 1418/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh

Dạy nghề

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

76

Báo cáo công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em

Kết quả công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em

Kế hoạch số 4856/KH-UBND ngày 13/6/2016; Công văn số 5875/UBND-VX ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

77

Báo cáo chương trình Bảo vệ trẻ em

Kết quả chương trình Bảo vệ trẻ em

Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

78

Báo cáo kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

Kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

Kế hoạch số 1110/KH-UBND ngày 09/2/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

79

Báo cáo kết quả Chương trình ngăn ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Kết quả Chương trình ngăn ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Quyết định số 3684/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

80

Báo cáo công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Kết quả công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Chỉ thị số 11/UBND-VX ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

81

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Đánh giá tác động quy định thủ tục hành chính.

- Tham gia ý kiến văn bản quy định thủ tục hành chính.

- Tham gia thẩm định quy định thủ tục hành chính tại dự án.

- Về công bố, công khai và cập nhập dữ liệu thủ tục hành chính.

- Về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

- Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính.

- Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Về truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND 27/6/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

Cải cách hành chính

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Văn phòng UBND tỉnh

82

Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2017 và phương hướng, kế hoạch năm 2018 của UBND tỉnh

Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2017 và phương hướng, kế hoạch năm 2018 của UBND tỉnh

Văn bản số 10515/UBND-TH ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh

Đối ngoại

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Ngoại vụ

83

Báo cáo tình hình, quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm

Báo cáo tình hình, quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia

Văn bản số 11272/UBND-TH ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh

Đối ngoại

x

x

Tnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

x

 

 

Sở Ngoại vụ

84

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020.

Văn bản số 5204/UBND-TH-@ ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh

 

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Ngoại vụ

85

Báo cáo việc thực hiện Ch thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm

Kết quả thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phm hàng quý

Chỉ thị số 19/CT- UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh

An toàn thực phẩm

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Y tế

86

Báo cáo kết quả thực hin Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của HĐND tỉnh

Kết quả thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

Quyết định 2583/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh

Khám chữa bệnh

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Y tế

87

Báo cáo kết quả thực hiện Ngh quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh

Kết quả thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020

Quyết định số 4690/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

Tổ chức cán bộ

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Y tế

88

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 141/2009/NQ-HĐND ngày 16/7/2009 của HĐND tỉnh

Kết quả thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Nghị quyết số 141/2009/NQ-HĐND ngày 16/7/2009 của HĐND tỉnh

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Y tế

89

Báo cáo việc thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh

Kết qu đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đng Nai

Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh

Tổ chức cán bộ

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Y tế

90

Báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

Kết quả thực hiện hàng năm

Theo quy định hàng năm

 

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

91

Báo cáo tình hình khai thác nước mặt trên địa bàn tỉnh

Kết quả thực hiện hàng năm

Theo quy định hàng năm

 

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

92

Báo cáo kết quả thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh hàng năm

Báo cáo định kỳ hàng năm

Theo quy định hàng năm

 

x

x

UBND tỉnh, BTNMT

x

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

93

Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc, bản đồ hàng năm

Báo cáo định kỳ hàng năm

Theo quy định hàng năm

 

x

x

UBND tỉnh, BTNMT

x

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

94

Công tác quản lý và bảo vệ công trình xây dựng, đo đạc

Báo cáo định kỳ hàng năm

Theo quy định hàng năm

 

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

95

Báo cáo kết quả cập nhật dữ liệu đất trồng lúa

Báo cáo định kỳ hàng năm

Theo quy định hàng năm

 

x

x

UBND tỉnh, BTNMT

x

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

96

Báo cáo tình hình quản lý và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Báo cáo định kỳ hàng năm

Theo quy định hàng năm

 

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

97

Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin

Báo cáo định kỳ hàng năm

Theo quy định hàng năm

 

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

98

Rà soát xử lý phương tiện hết hạn sử dụng

Kết quả xử lý phương tiện hết hạn sử dụng

Kế hoạch số 5203/KH-SGTVT ngày 23/8/2017 của Sở Giao thông vận tải

GTVT

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Giao thông vận tải

99

Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn kỹ thuật; chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và nhãn hàng hóa

- Các loại phương tiện giao thông, phương tiện và thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên ngành GTVT

- Dịch vụ trong lĩnh vực GTVT

Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của UBND tỉnh

KHCN

x

 

Sở KHCN

x

 

 

Sở Giao thông vận tải + Sở Khoa học và Công nghệ

100

Chương trình BVMT tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

- Thực hiện pháp luật về BVMT đối với hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và hoạt động GTVT

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 04/6/2010 của Bộ GTVT quy định về BVMT trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

- Giám sát chất lượng khí thải của các phương tiện tham gia giao thông

Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh

Môi trường

x

 

Sở TNMT

x

 

 

Sở Giao thông vận tải + Sở Tài Nguyên và Môi trường

101

Tình hình trật tự ATGT trong KCN.

Tình hình trật tự ATGT trong KCN

Quyết định 34/QĐ- BATGT ngày 15/3/2017 của Ban An toàn Giao thông

An toàn Giao thông

x

 

Ban An toàn Giao thông

x

 

 

Ban quản lý các Khu công nghiệp + Sở Giao thông Vận tải

102

Báo cáo tình hình xây dựng, vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tình hình xây dựng, vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Theo yêu cầu của UBND tỉnh.

- Định kỳ 02 lần/năm.

Môi trường

x

 

- UBND tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cảnh sát Môi trường.

x

 

 

Ban quản lý các Khu công nghiệp + STài nguyên và Môi trường

103

Báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường trong các KCN

Kết quả thẩm định các thủ tục môi trường (đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường)

- Theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Môi trường

x

 

- UBND tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bộ tài nguyên và Môi trường.

x

 

 

Ban quản lý các Khu công nghiệp + Sở Tài nguyên và Môi trường

104

Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng các KCN Đồng Nai

- Đầu tư phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh (định kỳ 02 lần/năm)

- Theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Xây dựng

x

 

- Tỉnh ủy.

- UBND tỉnh.

- Các sở ngành, địa phương.

- Công ty kinh doanh hạ tầng

x

 

 

Ban quản lý các Khu công nghiệp + Văn phòng UBND tỉnh

105

BC hoạt động VHTTDL trên địa bàn tnh

BC kết quả triển khai công tác định kỳ của ngành VHTTDL

Theo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Ngành VHTTDL

x

 

Bộ VHTTDL; UBND tỉnh; SKH-ĐT

x

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

106

BC kết quả hoạt động PT TDĐK XDĐSVH trên địa bàn tỉnh

BC kết quả hoạt động PT TDĐK XDĐSVH trên địa bàn tỉnh

Theo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Ngành VHTTDL

x

 

BCĐ TW; UBND tỉnh

x

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Kết quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội

- Kết quả thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội

- Nhận xét, đánh giá Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm

Định kỳ 6 tháng, năm

Lĩnh vực Di sản văn hóa

x

 

Cục di sản văn hóa; UBND tỉnh

x

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

107

Báo cáo tình hình thực hiện XHH các lĩnh vực văn hóa - thể thao

Kết quả thực hiện Đề án Phát triển XHH các lĩnh vực VHXH giai đoạn 2015-2020

Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 5/12/2014 của UBND tỉnh

KHTC

x

 

SKHĐT

x

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch + Sở KHĐT

108

Báo cáo kết quả ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tnh thường niên

Kết quả tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Đồng Nai hàng năm

Hàng năm

Thể dục thể thao

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

109

Báo cáo công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

Báo cáo kết quả công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình trên địa bàn tỉnh

Định kỳ 6 tháng, năm

Gia đình

x

 

Vụ Gia đình; UBND tỉnh

x

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

110

Báo cáo triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức và lối sống trong gia đình

Báo cáo công tác triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh

Định kỳ 6 tháng, năm

Gia đình

x

 

Vụ Gia đình; UBND tỉnh

x

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

111

Báo cáo thu thập số liệu công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Báo cáo số liệu về thu thập s liệu công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh

Định kỳ 6 tháng, năm

Gia đình

 

http://giadinhdongnai.gov.vn

Vụ Gia đình; UBND tỉnh

x

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

112

Báo cáo kết quả xây dựng khu nhà trọ văn hóa và tờ trình đề nghị thẩm tra, công nhận khu nhà trọ văn hóa

Báo cáo kết quả xây dựng khu nhà trọ văn hóa

Hàng năm

Gia đình

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

113

Báo cáo công tác tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, năm

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01 kế hoạch công tác tháng 02 năm 2017

Công văn số 125/VP-TB ngày 16/6/2017 của Văn phòng UBND huyện Cẩm Mỹ

KTXH

 

Ioffice

UBND Huyện

 

x

x

UBND huyện Cẩm Mỹ

114

Báo cáo tôn giáo

Báo cáo vv hướng dẫn công tác quản lý Nhà nước đối với Lễ Phục sinh năm 2017

Công văn s 24/UBND-NC ngày 20/3/2017 của UBND huyện Cẩm Mỹ

VH-XH

 

Ioffice

Phòng Nội vụ

 

x

x

UBND huyện Cẩm Mỹ

115

Báo cáo công tác ci cách hành chính 9 tháng

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017

Công văn số 1045/UBND-NC ngày 15/6/2017 huyện

CCHC

 

Ioffice

Phòng Nội vụ huyện

 

x

x

UBND huyện Cẩm Mỹ

116

Báo cáo văn hóa

Báo cáo về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017

Công văn số 1753/UBND-VX Huyện

VHXH

 

Ioffice

UBND Huyện

 

x

x

UBND huyện Cẩm Mỹ

117

Báo cáo quy chế dân chủ

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân ch năm 2017

Công văn số 1888/UBND-VX ngày 16/10/2017 huyện Cẩm Mỹ

Hành
chính

 

Ioffice

Phòng Nội vụ huyện

 

x

x

UBND huyện Cẩm Mỹ

118

Báo cáo dân vận chính quyền

Báo cáo vv thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017

Công văn số 1888/UBND-VX ngày 16/10/2017 huyện Cẩm M

Hành
chính

 

Ioffice

Phòng Nội vụ huyện

 

x

x

UBND huyện Cẩm Mỹ

119

Báo cáo cải cách hành chính quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

Báo cáo công tác cải cách hành chính

Văn bản 1045/UBND-NC ngày 15/6/2017 của UBND huyện Cẩm Mỹ

Ci cách hành chính

 

Ioffice

Phòng Nội vụ

 

x

 

UBND huyện Cẩm Mỹ

120

Báo cáo quy chế dân chủ quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan

Kế hoạch s 269/KH-UBND, ngày 30/12/2016 của UBND huyện Cẩm Mỹ

Hành
chính

 

Ioffice

Phòng Nội vụ

 

x

 

UBND huyện Cẩm Mỹ

121

Báo cáo công tác văn thư - lưu trữ quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

Báo cáo định kỳ công tác văn thư lưu trữ

Kế hoạch số 65/KH- UBND, ngày 07/3/2017 của UBND huyện Cẩm Mỹ

Hành
chính

 

Ioffice

Phòng Nội vụ

 

x

 

UBND huyện Cẩm Mỹ

122

Báo cáo dân vận chính quyền quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền

Kế hoạch s 270/KH-UBND, ngày 30/12/2016 của UBND huyện Cẩm Mỹ

CCHC

 

Ioffice

Phòng Nội vụ; UBND huyện

 

x

 

UBND huyện Cẩm Mỹ

123

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện công tác phòng, chng tham nhũng

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 28/02/2017 của UBND huyện Cẩm Mỹ

Nội
chính

 

Ioffice

Thanh tra huyện

 

x

 

UBND huyện Cẩm Mỹ

124

Báo cáo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 6 tháng, năm

Công tác phòng cháy, cứu nạn, cu hộ

Công văn s 139/UBND-VX ngày 12/6/2017 của UBND huyện Cẩm Mỹ

NC

 

Ioffice

UBND
huyện

 

x

 

UBND huyện Cm Mỹ

125

Báo cáo kết quả vận động và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS

Báo cáo kết quả vận động và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS

Chương trình công tác dân tộc s 33/CTr-UBND ngày 06/02/2017 của UBND huyện

VH-XH

x

Ioffice

Ban Dân tộc tnh, UBND huyện

 

x

 

UBND huyện Cẩm Mỹ

126

Báo cáo kết quả tổ chức Ngày thơ Việt Nam

Kết quả hoạt động văn học, nghệ thuật

KH số 203/KH-UBND ngày 14/9/2016 của UBND huyện

Văn học, nghệ thuật

x

 

Sở
VH,
TT&DL, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện

 

x

 

UBND huyện Cẩm Mỹ

127

Báo cáo KT TTHC

Báo cáo KT TTHC năm

Công văn số 326/UBND-HC ngày 30/02/2017 của UBND Vĩnh Cửu

Thủ tục hành chính

x

x

UBND huyện, Phòng TP huyện

 

 

x

UBND huyện Vĩnh Cu

128

Báo cáo công tác tiêm phòng GS, GC

Báo cáo công tác tiêm phòng GS, GC 6 tháng, năm

Công văn số 3946 ngày 14/6/2017 của UBND Vĩnh Cửu (hàng năm)

KT-NN

x

x

Phòng NN huyện

 

 

x

UBND huyện Vĩnh Cửu

129

Báo cáo tăng cường công tác dịch hại vật nuôi

Báo cáo tăng cường công tác dịch hại vật nuôi

Công văn số 689 ngày 28/2/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu

KT-NN

x

 

UBND huyện

 

 

x

UBND huyện Vĩnh Cửu

130

Báo cáo ĐHTDTT

Báo cáo ĐHTDTT

Công văn số 212/KH-UBND ngày 16/2/2017 nh Cửu

VHXH

x

x

Phòng VHTT huyện

 

 

x

UBND huyện Vĩnh Cửu

131

Báo cáo cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện

Báo cáo cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện năm

KH s 1586/KH-UBND ngày 21/12/2016 của UBND huyện Vĩnh Cửu

LĐTBXH

x

 

Phòng
LĐTBXH

 

 

x

UBND huyện Vĩnh Cửu

132

Báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý VPHC

Báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực x lý VPHC năm

CV số 4221/UBND-NC ngày 28/9/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu

Tư pháp

x

x

Phòng TP huyện

 

 

x

UBND huyện Vĩnh Cửu

133

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ (hàng tháng, 09 tháng và năm)

Báo cáo thực hiện nhiệm v

Công văn số 79/UBND-NN ngày 08/01/2015 của UBND huyện Nhơn Trạch

Tư pháp

x

vpdt.nhontrachdongnai.gov.vn

UBND huyện, Sở Tư pháp; Huyện ủy; Phòng TC-KH

 

x

 

UBND
huyện
Nh
ơn
Trạch

134

Báo cáo xử lý vi phm hành chính (6 tháng và năm)

Kết quả xử lý vi phạm hành chính

Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch

Tư pháp

x

vpdt.nhontrachdongnai.gov.vn

UBND huyện, Sở Tư pháp

 

x

 

UBND
huyện
Nh
ơn
Trạch

135

Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật (6 tháng và năm)

Báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật

Kế hoạch số 41/KH- UBND ngày 13/3/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch

Tư pháp

x

vpdt.nhontrachdongnai.gov.vn

UBND huyện, Sở Tư pháp

 

x

 

UBND
huyện
Nhơn
Trạch

136

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản 06 tháng, năm

Kết quả việc kiểm tra, rà soát vẫn bản

Kế hoạch số 29/KH- UBND ngày 28/02/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch

Tư pháp

x

vpdt.nhontrachdongnai.gov.vn

UBND huyện, Sở Tư pháp

 

x

 

UBND
huyện
Nhơn
Trạch

137

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước 06 tháng, năm

Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước

Kế hoạch số 63/KH- UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện

Tư pháp

x

vpdt.nhontrachdongnai.gov.vn

UBND huyện, Sở Tư pháp

 

x

 

UBND
huyện
Nhơn
Trạch

138

Báo cáo tuyên truyền công tác phổ biến GDPL; hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận PL, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm

Tuyên truyền công tác phổ biến GDPL; hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận PL, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm

Kế hoạch số 33/UBND ngày 06/3/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch

Tư pháp

x

vpdt.nhontrachdongnai.gov.vn

UBND huyện, Sở Tư pháp

 

x

 

UBND
huyện
Nhơn
Trạch

139

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng

Công tác phòng chống tham nhũng

Kế hoạch số 17/KH- UBND ngày 13/02/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch

Tư pháp

x

vpdt.nhontrachdongnai.gov.vn

UBND huyện, Sở Tư pháp

 

x

 

UBND
huyện
Nhơn
Trạch

140

Kết quả công tác ngành Nội vụ

Tình hình hoạt động của phòng Nội vụ

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch

Nội vụ

x

Ioffice

Sở Nội vụ, Chi Cục VTLT
tỉnh,
HĐND&UBND huyện

 

x

x

UBND
huyện
Nhơn
Trạch

141

Kết quả công tác văn thư, lưu trữ

Tình hình hoạt động của công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch

Nội vụ

x

Ioffice

Sở Nội vụ, Chi Cục VTLT tnh,
HĐND&UBND huyện

 

x

x

UBND
huyện
Nhơn
Trạch

142

Kết quả công tác tôn giáo

Báo cáo tình hình tôn giáo và công tác QLNN về tôn giáo

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch

Tôn giáo

x

x

UBND huyện

 

x

 

UBND
huyện
Nhơn
Trạch

143

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý, 6, 9 tháng, năm

Công tác phòng chống tham nhũng

Kế hoạch số 36/KH- UBND ngày 17/02/2017 của UBND huyện Xuân Lộc

Tư pháp

 

x

UBND huyện; Thanh tra huyện

 

x

x

UBND huyện Xuân Lộc

144

Kết quả công tác văn thư, lưu trữ

Tình hình hoạt động của công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ

Kế hoạch số 35/KH- UBND ngày 26/02/2017 của UBND huyện Xuân Lộc

Nội vụ

 

x

Sở Nội vụ, Chi Cục VTLT tỉnh,
HĐND&UBND huyện

 

x

x

UBND huyện Xuân Lộc

145

Công tác xây dựng Nông thôn mới

Báo cáo kết quả thực hiện Nông thôn mới

Công văn số 1286/UBND-NL ngày 25/4/2017 của UBND huyện Xuân Lộc

Nông thôn mới

x

x

UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ đạo NN, ND, NT, UBND huyện, Thường trực Huyện ủy

 

x

x

UBND huyện Xuân Lộc

146

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chỉ thị 25/CTY-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện ch thị 25/CTY-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 3526/UBND-NC ngày 19/9/2017 của UBND huyện Xuân Lộc

Tài
nguyên và Môi trường

 

x

Sở TNMT, UBND huyn

 

x

x

UBND huyện Xuân Lộc

147

Rà soát quy hoạch sử dụng đất các khu vực tách thửa trên đất nông nghiệp

Rà soát quy hoạch sử dụng đất các khu vực tách tha trên đất nông nghiệp

Công văn số 3838/UBND-NL ngày 19/10/2017 của UBND huyện Xuân Lộc

Tài
nguyên và Môi trường

 

X

Sở TNMT, UBND huyện

 

x

x

UBND huyện Xuân Lộc

148

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh

Công văn số 4318/UBND-VX ngày 20/11/2017 của UBND huyện Xuân Lộc

Dân tộc

 

x

Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện

 

x

x

UBND huyện Xuân Lộc

149

Báo cáo hàng tháng kết quả thực hiện Chủ trương "Hướng về cơ sở" tại địa bàn xã Xuân Hưng

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10 của tháng tiếp theo

Kế hoạch số 60/KH- UBND ngày 15/3/2017 của UBND huyện Xuân
Lộc

Dân vận

 

x

UBND huyện, Phòng Nội vụ

 

x

x

UBND huyện Xuân Lộc

150

Báo cáo KTXH-ANQP

Các nội dung thuộc chức năng quản lý nhà nước của Phòng Giáo theo lĩnh vực: KTXH-ANQP

Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 12/12/2016 của UBND huyện Xuân Lộc

Giáo dục

 

x

UBND huyện

 

x

x

UBND huyện Xuân Lộc

151

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

Công văn số 2983/UBND-VX ngày 22/8/2017 của UBND huyện Xuân Lộc

Giáo dục và đào tạo

 

x

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện

 

x

x

UBND huyện Xuân Lộc

152

Báo cáo kết quả công tác tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng

Báo cáo kết quả công tác tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, li sng cho thanh thiếu niên và nhi đồng

Công văn số 918/UBND-VX ngày 28/3/2017 của UBND huyện Xuân Lộc

Giáo dục và đào tạo

 

x

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện

 

x

x

UBND huyện Xuân Lộc

153

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm

Công văn s 1983/UBND-NC ngày 10/8/2017 của UBND huyện Định Quán

KTXH,
QPAN

x

[email protected]

Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

x

 

UBND huyện Định Quán

154

Công tác dân tộc

Kết quả thực hiện công tác dân tộc hàng năm

Công văn số 1909/UBND-VX ngày 03/8/2017 của UBND huyện

Dân tộc

x

 

Phòng Dân tộc

 

x

 

UBND huyện Định Quán

155

Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin hàng tháng

Công văn số 148/UBND-VX ngày 09/02/2017 của UBND huyện

Văn hóa - Thông tin

x

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

x

 

UBND huyện Định Quán

156

Báo cáo tình hình sử dụng văn bản điện tử

Tình hình sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Công văn số 638/UBND-KT ngày 05/4/2017 của UBND huyện

Công nghệ thông tin

x

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

x

 

UBND huyện Định Quán

157

Báo cáo kết quả thực hin Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Công văn số 2297/UBND-NL ngày 21/10/2016 của UBND huyện

Nông thôn mới

x

 

Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới

 

x

 

UBND huyện Định Quán

158

Báo cáo công tác PCCC

Kết quả công tác PCCC 6 tháng và năm

Kế hoạch số 28/KH- UBND ngày 10/02/2017 của UBND huyện

PCCC

x

 

Phòng Cảnh sát PCCC số 5

 

x

 

UBND huyện Định Quán

159

Báo cáo công tác văn thư lưu trữ

Kết quả công tác văn thư lưu trữ 6 tháng và năm

Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 08/3/2017 của UBND huyện

Nội vụ

x

 

Phòng Nội vụ

 

x

 

UBND huyện Định Quán

160

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về thanh niên

Kết qu công tác quản lý nhà nước về thanh niên 6 tháng và năm

Kế hoạch số 46/KH- UBND ngày 07/3/2017 của UBND huyện

Nội vụ

x

 

Phòng Nội vụ

 

x

 

UBND huyện Định Quán

161

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính

Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng và năm

Kế hoạch số 12/KH- UBND ngày 20/01/2017 của UBND huyện

Nội vụ

x

 

Phòng Nội vụ

 

x

x

UBND huyện Định Quán

162

Báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập

Tình hình minh bạch tài sản, thu nhập năm

Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 8/12/2016 của UBND huyện

Nội vụ, thanh tra

x

 

- Phòng Nội vụ;

- Thanh tra huyện.

 

x

x

UBND huyện Định Quán

163

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước

Kết quả công tác bồi thường nhà nước 6 tháng và năm

Kế hoạch số 02/KH- UBND ngày 06/01/2017 của UBND huyện

Tư pháp

x

 

Phòng Tư pháp

 

x

x

UBND huyện Định Quán

162

Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật

Kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật hàng năm

Kế hoạch số 20/KH- UBND ngày 08/02/2017 của UBND huyện

Tư pháp

x

 

Phòng Tư pháp

 

x

x

UBND huyện Định Quán

163

Báo cáo thực hiện QĐ số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Tình hình phát triển thị trường và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 6 tháng và năm

Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 20/8/2017 của UBND huyện

KTXH

x

 

Phòng KTHT

 

x

 

UBND huyện Định Quán

164

Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng, năm, năm chính thức

Kết quả công tác tư pháp tại kỳ báo cáo và nhiệm vụ, giải pháp kỳ tiếp theo

Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

Công tác tư pháp

x

 

Phòng Tư pháp

 

x

x

UBND thành phố Biên Hòa

165

Báo cáo kết quả công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 6 tháng, năm, năm chính thức

Kết quả công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Kế hoạch 761/KH-UBND ngày 18/01/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

Công tác văn bản

x

 

Phòng Tư pháp

 

x

x

UBND thành phố Biên Hòa

166

Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm

Kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật

Kế hoạch 887/KH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

Công tác theo dõi thi hành pháp luật

x

 

Phòng Tư pháp

 

x

x

UBND thành phố Biên Hòa

167

Báo cáo xử lý vi phạm hành chính 6 tháng, năm

Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Kế hoạch 1598/KH- UBND ngày 13/02/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

Công tác xử lý vi phạm hành chính

x

 

Phòng Tư pháp

 

x

x

UBND thành phố Biên Hòa

168

Báo cáo bồi thường nhà nước 6 tháng, năm

Kết quả thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước

Văn bản số 1496/UBND-BTNN ngày 10/02/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

Công tác bồi thường nhà nước

x

 

Phòng Tư pháp

 

x

x

UBND thành phố Biên Hòa

169

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại kỳ báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ kỳ tiếp theo

Kế hoạch số 1589/KH-UBND ngày 13/02/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

Phòng,
chống
tham
nhũng

x

 

Thanh tra thành phố

 

x

x

UBND thành phố Biên Hòa

170

Báo cáo về công tác cải cách hành chính quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố

Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

Cải cách hành chính

x

 

Phòng Nội vụ

 

x

x

UBND thành phố Biên Hòa

171

Báo cáo về công tác thanh niên

nh hình thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn thành ph

Kế hoạch số 3136/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

Công tác thanh niên

x

 

Phòng Nội vụ

 

x

x

UBND thành phố Biên Hòa

172

Báo cáo về công tác văn thư - lưu trữ (06 tháng, năm)

Kết quả thực hiện công tác văn thư - lưu trữ trên địa bàn thành phố

Kế hoạch 950/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

Văn thư, lưu trữ

x

 

Phòng Nội vụ

 

x

x

UBND thành phố Biên Hòa

173

Báo cáo công tác quy chế dân chủ (06 tháng, năm)

Kết quả thực hiện công tác quy chế dân chủ

Kế hoạch s 2321/KH-UBND ngày 02/3/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

Quy chế dân chủ

x

 

Phòng Nội vụ

 

x

x

UBND thành phố Biên Hòa

174

Báo cáo công tác dân vận chính quyền (06 tháng, năm)

Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền

Kế hoạch số 2619/KH-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

Dân vận chính quyền

x

 

Phòng Nội vụ

 

x

x

UBND thành phố Biên Hòa

175

Báo cáo tháng

Tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thông báo kết luận cuộc họp số 480/TB-UBND ngày 22/5/2017 của UBND thị xã Long Chánh.

Nông thôn mới

x

Hệ thống thư điện tử Egov

UBND thị xã Long Khánh

 

x

 

UBND thị xã Long Khánh

176

Báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm

Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Công văn số 919/UBND-VX ngày 20/4/2015 của UBND thị xã Long Khánh.

KTXH-
QPAN

x

Hệ thống thư điện tử Egov

UBND thị xã

 

x

x

UBND thị xã Long Khánh

177

Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm

Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính

Công văn số 1546/UBND-CCHC ngày 16/6/2017 của UBND thị xã Long Khánh.

Cải cách hành chính

x

Hệ thống thư điện tử Egov

Phòng Nội vụ

Phòng Tư pháp

 

x

x

UBND thị xã Long Khánh

178

Báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng, cả năm

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Kế hoạch 1434/KH- UBND ngày 21/12/2016 của UBND thị xã Long Khánh.

Cải cách hành chính

x

Hệ thống thư điện tử Egov

Phòng Nội vụ

 

x

x

UBND thị xã Long Khánh

179

Báo cáo năm

Kết quả đánh giá chỉ số CCHC và chính quyền cơ sở

Công văn số 2115/UBND-NC ngày 10/8/2017 của UBND thị xã Long Khánh.

Cải cách hành chính

 

x

Phòng Nội vụ

 

x

x

UBND thị xã Long Khánh

180

Báo cáo năm

Công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Công văn s 2264/UBND-NC ngày 06/10/2017 của UBND thị xã Long Khánh.

thanh
niên

x

Hệ thống thư điện tử Egov

Phòng Nội vụ

 

x

x

UBND thị xã Long Khánh

181

Báo cáo năm

Kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm

Kế hoạch số 985/KH-UBND ngày 12/10/2017 của UBND thị xã Long Khánh.

Kê khai tài sản

 

x

Phòng Nội vụ

 

x

x

UBND thị xã Long Khánh

182

Báo cáo tháng

Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Kế hoạch số 1423/KH-UBND ngày 19/12/2016 của UBND thị xã Long Khánh.

Quân sự

 

x

UBND thị xã

 

x

x

UBND thị xã Long Khánh

183

Báo cáo 6 tháng, cả năm

Về thực hiện công tác dân vận chính quyền

Kế hoạch số 17/KH- UBND ngày 10/01/2017 của UBND thị xã Long Khánh.

Dân vận chính quyền

 

x

Phòng Nội vụ

 

x

x

UBND thị xã Long Khánh

184

Báo cáo 6 tháng, cả năm

Về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Kế hoạch số 16/KH- UBND ngày 09/01/2017 của UBND thị xã Long Khánh.

Quy chế dân chủ

 

x

Phòng Nội vụ

 

x

x

UBND thị xã Long Khánh

185

Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm

Phòng chống tham nhũng

Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 14/02/2017 của UBND thị xã Long Khánh.

tham
nhũng

 

x

Thanh tra thị

 

x

x

UBND thị xã Long Khánh

186

Báo cáo 6 tháng, cả năm

Tình hình đời sng hộ nghèo

Kế hoạch số 522/KH-UBND ngày 31/05/2017 của UBND thị xã Long Khánh.

Giảm
nghèo

 

x

Phòng
LĐTBXH thị xã

 

x

x

UBND thị xã Long Khánh

187

Báo cáo cả năm

Kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều và hộ có mức sống trung bình năm

Kế hoạch số 844/KH-UBND ngày 30/08/2017 của UBND thị xã Long Khánh.

Giảm
nghèo

x

 

Phòng
LĐTBXH

 

x

x

UBND thị xã Long Khánh

188

Báo cáo năm

Báo cáo tình hình đồng bào dân tộc chăm, Khmer

Công văn số 802/UBND-VX ngày 03/04/2017 của UBND thị xã Long Khánh.

Dân tộc

x

 

Phòng Dân tộc

 

x

x

UBND thị xã Long Khánh

189

Báo cáo năm

Báo cáo số liệu hộ nghèo, cận nghèo dân tộc TS

Công văn số 1109/UBND-VX ngày 04/05/2017 của UBND thị xã Long Khánh.

Dân tộc

x

 

Phòng Dân tộc

 

x

x

UBND thị xã Long Khánh

190

Báo cáo năm

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đối với đồng bào Khmer

Kế hoạch số 861/KH-UBND ngày 01/09/2017 của UBND thị xã Long Khánh.

Dân tộc

 

x

Phòng Dân tộc

 

x

x

UBND thị xã Long Khánh

191

Báo cáo năm

Báo cáo rà soát, đánh giá, bầu chọn thay thế và bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc TS

Công văn số 2335/UBND-VX ngày 01/09/2017 của UBND thị xã Long Khánh.

Dân tộc

 

x

Phòng Dân tộc

 

x

x

UBND thị xã Long Khánh

192

Báo cáo năm

Hướng dẫn tiếp nhận thông báo danh mục hoạt động tôn giáo và cấp đăng ký CT hoạt động tín ngưỡng hàng năm

Công văn số 2749/UBND-VX ngày 16/10/2017 của UBND thị xã Long Khánh.

Tôn giáo

x

 

Phòng Nội vụ

 

x

x

UBND thị xã Long Khánh

193

Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm

Kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, t cáo, PCTN tháng

Công văn s 814/UBND-KT ngày 04/6/2014 của UBND huyện

Thanh tra, giải quyết KN-TC, PCTN

x

 

Thanh tra tỉnh; UBND huyện Tân Phú

 

x

 

UBND huyện Tân Phú

194

Tuyên truyền pháp lut về KN, TC, PCTN

Kết quả tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Công văn số 1646/UBND-NC ngày 06/9/2017 của UBND huyện

Khiếu nại, tố cáo

x

 

UBND huyện

 

x

 

UBND huyện Tân Phú

195

Thực hiện văn bản, kết luận của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh

Triển khai thực hiện các văn bản, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Công văn số 362/UBND-NC ngày 17/3/2017 của UBND huyện

Hành
chính

x

 

UBND huyện

 

x

 

UBND huyện Tân Phú

196

Báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm

Kết quả hoạt động văn hóa - thông tin trong tuần

Công văn số 814/UBND-KT ngày 04/6/2014 của UBND huyện

Văn hóa - thông tin

x

 

UBND huyện

 

x

 

UBND huyện Tân Phú

197

Công tác PCTN (6, 9 tháng và năm)

Kết quả thực hiện công tác PCTN

Công văn số 959/UBND-NC ngày 05/6/2017 của UBND huyện

Phòng
chống
tham
nhũng

 

Pvhtt-tp@dongnai.gov.vn

Thanh tra huyện

 

x

 

UBND huyện Tân Phú

198

Báo cáo 9 tháng

Kết quả thực hiện công tác tư pháp 9 tháng đu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Công văn số 1492/UBND-KT ngày 14/8/2017 của UBND huyện

Tư pháp

x

 

UBND huyện

 

x

 

UBND huyện Tân Phú

199

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên năm 2017

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên năm 2017

Công văn số 1900/UBND-NC ngày 12/10/2017 của UBND huyện

Thông tin tuyên truyền

x

 

UBND huyện

 

x

 

UBND huyn Tân Phú

200

Báo cáo việc thực hin các văn bản, kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Việc thực hiện các văn bản, kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Công văn số 632/UBND-NC ngày 17/3/2017 của UBND huyện

Hành
chính

x

 

UBND huyện

 

x

 

UBND huyện Tân Phú

201

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng, năm

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Kế hoạch số 3150/KH-UBND ngày 07/4/2016 của UBND huyện

Thông tin tuyên truyền

x

 

UBND huyện

 

x

 

UBND huyện Tân Phú

202

Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Kế hoạch s 18/KH- UBND ngày 24/01/2017 của UBND huyện

Cải cách hành chính

x

 

UBND huyện

 

x

x

UBND huyện Tân Phú

203

Báo cáo 6, 9 tháng

Kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện chương trình hành động về phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017

Kế hoạch số 35/KH- UBND ngày 13/02/2017 của UBND huyện Tân Phú

Phòng
chống
tham
nhũng

x

 

UBND huyện

 

x

x

UBND huyện Tân Phú

204

Báo cáo 6, 9 tháng và năm

Tình hình thực hiện quy chế dân chủ

Công văn số 705/UBND-VX ngày 09/5/2017 của UBND huyện Tân Phú

Nội vụ

x

 

UBND huyện

 

x

x

UBND huyện Tân Phú

205

Báo cáo 6 tháng và năm

Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Công văn số 761/UBND-NC ngày 15/5/2017 của UBND huyện

KSTTHC

x

 

UBND huyện

 

x

x

UBND huyện Tân Phú

206

Định kỳ 6 tháng, 9 tháng, năm

Công tác phòng, chống tham nhũng

Văn bản số
7358/UBND-NC ngày 24/12/2013 của UBND huyện

NC

 

IOFFICE

UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh

 

x

 

UBND
huyện
Long
Thành

207

Định kỳ 6 tháng, năm

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND huyện Long Thành

Kinh tế

 

IOFFICE

Sở Tài chính tỉnh ĐN

 

x

 

UBND
huyện
Long
Thành

208

Định kỳ 6 tháng, năm

Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện

Văn bản s
2366/UBND-NC ngày 22/3/2017 của UBND huyện

 

 

IOFFICE

Sở Tư pháp

 

x

 

UBND
huyện
Long
Thành

209

Định kỳ 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng và AN

Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 03/7/2017 của UBND huyện

NC

 

IOFFICE

HĐ GDQP AN tỉnh

 

x

 

UBND
huyện
Long
Thành

210

Định kỳ 6 tháng, năm

Kết quả rà soát, kiến nghị đơn giản hóa quy định hành chính, thủ tục hành chính

Kế hoạch số 26/KH- UBND ngày 24/01/2017 của UBND huyện

CCHC

 

IOFFICE

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ

 

x

 

UBND
huyện
Long
Thành

211

Định kỳ 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện kiểm soát th tục hành chính

Kế hoạch số 20/KH- UBND ngày 19/01/2017 của UBND huyện

CCHC

 

IOFFICE

Sở Tư pháp tỉnh

 

x

 

UBND
huyện
Long
Thành

212

Định kỳ quý, 6 tháng, năm

Kết quả thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Long Thành

Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện

TNMT

 

IOFFICE

STNMT

 

x

 

UBND
huyện
Long
Thành

213

Báo cáo tháng, quý, 6, 9 tháng và năm

Kết quả thực hiện công tác

Công văn số 1199/UBND-KT ngày 17/6/2015 của UBND huyện

Nội vụ

X

 

UBND huyện

 

x

 

UBND
huyện
Th
ng
nhất

214

Công tác phòng, chống tham nhũng

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

Kế hoạch số 63/KH- UBND ngày 06/3/2017 của UBND huyện

Phòng
chống
tham
nhũng

X

 

UBND huyện

 

x

 

UBND
huyện
Thống
nhất

215

Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin

Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin tháng (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12)

Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 15/10/2016 của UBND huyện

Thông tin, truyền thông

 

Pvhtt-tn@dongnai.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

 

UBND
huyện
Thống
nhất

216

Báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, năm

Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo

Kế hoạch s 65/KH- UBND ngày 06/3/2017 của UBND huyện

Xã hội

X

 

UBND huyện

 

x

 

UBND huyện
Thống
nhất

217

Báo cáo 6 tháng

Kết qu thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên 6 tháng, năm 2017

Kế hoạch số 19/KH- UBND ngày 13/01/2017 của UBND huyện

Công tác thanh niên

x

 

UBND huyện

 

 

x

UBND
huyện
Thống
nhất

218

Báo cáo quý 6, 9 tháng và năm

Kết qu thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Kế hoạch số 36/KH- UBND ngày 23/01/2017 của UBND huyện

Cải cách hành chính

x

 

UBND huyện

 

x

x

UBND
huyện
Thống
nhất

219

Báo cáo chấm điểm đánh giá các tiêu chí thực hiện công tác Dân vận chính quyền quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

Kết quả thực hiện công dân dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ năm 2017

Công văn số 2336/UBND-NV ngày 28/7/2017 của UBND huyện

Nội vụ

x

 

UBND huyện

 

x

x

UBND
huyện
Thống
nhất

230

Báo cáo năm

Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/01/2017 của UBND huyện

KSTTHC

x

 

UBND huyện

 

x

x

UBND
huyện
Thống
nhất

231

Tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện và kết quả thực hiện một số tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện Trảng Bom đến thời điểm hiện nay

Tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện và kết quả thực hiện một số tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện Trảng Bom đến thời điểm hiện nay

Văn bản 469/UBND-VP ngày 18/01/2017 của UBND huyện

Nông thôn mới

x

 

Phòng Quản lý đô thị

 

x

x

UBND
huyện
Trảng
Bom

232

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu môi trường trên địa bàn huyện Trảng Bom

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu môi trường trên địa bàn huyện Trảng Bom

Văn bản số 456/UBND-VP ngày 18/01/2017 của UBND huyện

Tài
nguyên & Môi trường

x

 

Phòng Tài nguyên & Môi trường

 

x

x

UBND
huyện
Trảng
Bom

233

Kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bng các dự án trên địa bàn huyện Trng Bom

Kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Trảng Bom

Văn bản số
1426/UBND-VP ngày 10/3/2017 của UBND huyện

Bồi
thường giải phóng mặt bằng

x

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất

 

x

 

UBND
huyện
Trảng
Bom

234

Xây dựng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Xây dng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Văn bản số 498/UBND-VP ngày 19/01/2017 của UBND huyện

Kinh tế

x

 

Phòng Kinh tế

 

x

 

UBND
huyện
Trảng
Bom

235

Kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH quý I/2017, phương hướng nhiệm vụ quý II/2017

Kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH quý I/2017, phương hướng nhiệm vụ quý II/2017

Văn bn số 1633/UBND-VP ngày 20/3/2017 của UBND huyện

Kinh tế

x

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

x

 

UBND
huyện
Trảng
Bom

236

Kết qu rà soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện Trảng Bom

Kết quả rà soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện Trảng Bom

Văn bản số
1841/UBND-VP ngày 24/3/2017 của UBND huyện

Tài nguyên
Môi
trường

x

 

Phòng Tài nguyên & Môi trường

 

x

x

UBND
huyện
Trảng
Bom

237

Kinh phí tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn huyện

Kinh phí tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn huyn

Văn bản số
4929/UBND-VP ngày 14/7/2017 của UBND huyện

Kinh tế

x

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

x

 

UBND
huyện
Trảng
Bom

238

Tình hình và kết quả 03 năm thực hiện Quy chế 272 của Bộ Chính trị về hot động đi ngoại

Tình hình và kết quả 03 năm thực hiện Quy chế 272 của Bộ Chính trị về hoạt động đối ngoại

Văn bản s
6378/UBND-VP ngày 01/9/2017 của UBND huyện

Kinh tế

x

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

x

 

UBND
huyện
Trảng
Bom

239

Công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tham nhũng 09 tháng năm 2017

Công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tham nhũng 09 tháng năm 2017

Văn bn số 49/KH-UBND ngày 17/02/2017 của UBND huyện

Thanh tra

x

 

UBND tỉnh, Thanh tra

 

x

 

UBND
huyện
Trảng
Bom

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(BÁO CÁO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC GỬI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)

(Kèm
theo Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Số TT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy

BC qua Hệ thống phần mềm

Cá nhân

Tổ chức

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

01

Báo cáo việc chi trả tiền lương tăng thêm và báo cáo nhu cầu tiền lương tăng thêm theo Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016

Về việc chi trả tiền lương tăng thêm và báo cáo nhu cầu tiền lương tăng thêm theo Thông tư số 326/2016/TT- BTC ngày 23/12/2016

Công văn số 656/STP-VP ngày 3/5/2017 Sở Tư pháp

Tổ chức hoạt động

x

 

Sở Tư pháp

 

x

Sở Tư pháp

02

Báo cáo 6 tháng

Về việc bán đấu giá tài sản tịch thu sung công 6 tháng đầu năm 2017 (Từ 01/01/2017 đến 8/6/2017)

Công văn số 4332/UBND-NC ngày 10/5/2017 của Sở Tư pháp

Đấu giá tài sản

x

 

Sở Tư pháp

 

x

Sở Tư pháp

03

Báo cáo rà soát, xây dựng quy trình tổ chức đấu giá phương tiện giao thông vi phạm hành chính tịch thu sung công.

Rà soát, xây dựng quy trình tổ chức đấu giá phương tiện giao thông vi phạm hành chính tịch thu sung công.

Công văn số 4332/UBND-NC ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh

Đấu giá tài sản

x

 

Sở Tư pháp

 

x

Sở Tư pháp

04

Báo cáo đánh giá nh hình thực hiện Thông tư số 11/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 17/6/2010

Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 11/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 17/6/2010

Công văn số 1891/STP-VP ngày 17/10/2017 của Sở Tư pháp

T chức hoạt động

x

 

Sở Tư pháp

 

x

Sở Tư pháp

05

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Báo cáo về công tác phòng chng tham nhũng và dân ch cơ sở:

- Báo cáo quý;

- Báo cáo 06 tháng đầu năm;

- Báo cáo 09 tháng đầu năm;

- Báo cáo năm.

Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 21/02/2017 của S Tư pháp tỉnh

Phòng, chống tham nhũng

x

 

Sở Tư pháp

 

x

Sở Tư pháp

06

Báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính, tháng, quý, năm

Tình hình giải quyết thủ tục hành chính, tháng, quý, năm

Công văn số 158/STP-VP ngày 19/02/2014

Tổ chức hoạt động

x

 

Sở Tư pháp

 

x

Sở Tư pháp

07

Nghị quyết HĐND và Quyết định UBND cấp huyện về giao dự toán thu - chi ngân sách hàng năm

Giao dự toán thu - chi ngân sách hàng năm

Công văn số 500/STC-NSNN ngày 06/02/2013 của Sở Tài chính

Tài chính Ngân sách

x

 

Sở Tài chính

 

x

Sở Tài chính

08

Báo cáo định kỳ tình hình phân bổ, giao dự toán, giải ngân thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới

Tình hình phân b, giao dự toán, giải ngân thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn (báo cáo số liệu theo biểu 1, 2 đính kèm), trong đó nêu rõ (tỷ lệ %) cơ cấu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển sản xuất nông thôn mới trong tổng chi ngân sách địa phương, phân rõ nguồn vốn đầu tư (TW, tỉnh, huyện, xã), lĩnh vực đầu tư (giao thông, thủy lợi...); những khó khăn vướng mắc, hạn chế

Công văn số 1372/STC-NSNN ngày 07/04/2014 của Sở Tài chính

Nông nghiệp, nông thôn (Nông thôn mới)

x

 

Sở Tài chính

 

x

Sở Tài chính

09

Nghị quyết HĐND và Quyết định UBND cấp huyện về giao dự toán thu - chi ngân sách hàng năm

Giao dự toán thu - chi ngân sách hàng năm

Công văn số 500/STC-NSNN ngày 06/02/2013 của Sở Tài chính

Tài chính Ngân sách

x

 

Sở Tài chính

 

x

Sở Tài chính

10

Báo cáo tình hình Kết quả công tác quản lý nhà nước về Hội (định kỳ 6 tháng, năm).

Báo cáo kết quả đạt được của Hội Xây dựng, Hội Kiến trúc, Hiệp hội Bất động sản.

Công văn yêu cầu hàng năm của Sở Nội vụ (6 tháng đầu năm 2017: Văn bản số 1091/SNV- TCBC&TCPC ngày 11/5/2017)

Quản lý nhà nước về Hội

x

 

Sở Nội vụ

 

x

Sở Nội vụ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4347/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4347/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2017
Ngày hiệu lực04/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4347/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4347/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4347/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4347/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành04/12/2017
        Ngày hiệu lực04/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất