Quyết định 5041/QĐ-BCT

Quyết định 5041/QĐ-BCT năm 2009 bổ sung một số chất vào danh mục tiền chất sử dụng trong công nghiệp kèm theo Quyết định 134/2003/QĐ-BCN và 04/2004/QĐ-BCN do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 5041/QĐ-BCT bổ sung danh mục tiền chất sử dụng trong công nghiệp theo Quyết định 134/2003/QĐ-BCN đã được thay thế bởi Thông tư 42/2013/TT-BCT quản lý kiểm soát tiền chất công nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 10/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 5041/QĐ-BCT bổ sung danh mục tiền chất sử dụng trong công nghiệp theo Quyết định 134/2003/QĐ-BCN


BỘ CÔNG THƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5041/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ CHẤT VÀO DANH MỤC TIỀN CHẤT SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 134/2003/QĐ-BCN NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2003 VÀ SỐ 04/2004/QĐ-BCN NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Luật phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy đã được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất; số 133/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2003 bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma túy và tiền chất và số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 về sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hóa chất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 và số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) các chất sau đây:

STT

MÃ HS

TÊN CHẤT

Công thức hóa học

1

2939.63.00

Lysergic acid

C16H16N2O2

2

2914.31.00

1-phenyl-2-propanone

C9H10O

3

2924.23.00

N-acetylanthranilic acid

C9H9NO3

4

2932.92.00

3,4-methyllenedioxypheny-2 propanene

C10H10O3

5

2914.19.00

Pyperonyl methyl ketone

C10H10O3

6

2932.93.00

Pyperronal

C8H6O3

7

2915.90.10

Acetyl chloride

CH3COCl

8

2812.90.00

Thionyl chloride

SOCl2

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ; các Bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Công báo, Website Bộ Công thương;
- Lưu: VT, HC, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang   

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5041/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5041/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2009
Ngày hiệu lực12/10/2009
Ngày công báo29/10/2009
Số công báoTừ số 495 đến số 496
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5041/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 5041/QĐ-BCT bổ sung danh mục tiền chất sử dụng trong công nghiệp theo Quyết định 134/2003/QĐ-BCN


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 5041/QĐ-BCT bổ sung danh mục tiền chất sử dụng trong công nghiệp theo Quyết định 134/2003/QĐ-BCN
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu5041/QĐ-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýLê Dương Quang
     Ngày ban hành12/10/2009
     Ngày hiệu lực12/10/2009
     Ngày công báo29/10/2009
     Số công báoTừ số 495 đến số 496
     Lĩnh vựcLĩnh vực khác
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2014
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 5041/QĐ-BCT bổ sung danh mục tiền chất sử dụng trong công nghiệp theo Quyết định 134/2003/QĐ-BCN

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 5041/QĐ-BCT bổ sung danh mục tiền chất sử dụng trong công nghiệp theo Quyết định 134/2003/QĐ-BCN