Quyết định 515/QĐ-UBND

Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 515/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 515/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 101 /TTr-STP ngày 19 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND Thành phố ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, gồm 83 văn bản, trong đó: 77 văn bản (06 Nghị Quyết, 71 Quyết định) hết hiệu lực toàn bộ; 06 văn bản (02 Nghị quyết và 04 Quyết định) hết hiệu lực một phần.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử và Công báo Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực: TU, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- VPUBTP: PVP Phạm Chí Công;
- Các phòng: NC: TKBT, TH;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Trung tâm tin học công báo;
- Lưu: VT, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 


 

Mẫu số 03

ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 01/08/2016 quy định chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội

11/8/2016

2.

Nghị quyết

23/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008

Về việc ban hành thống nhất các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội, thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

01/01/2017

3.

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND 09/07/2014

Về việc ban hành, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

01/01/2017

4.

Nghị quyết

13/2014/NQ-HĐND

Ngày 03/12/2014

sửa đổi quy định thu phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

01/01/2017

5.

Nghị quyết

07/2015/NQ-HĐND

Ngày 01/12/2015

V/v điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

01/01/2017

6.

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015

Về việc Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách Thành phố để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Hà Nội năm 2016

Quy định trong nội dung văn bản

01/1/2017

7.

Quyết định

7936/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

về việc quy định mức thu dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nộ

Hết hiệu lực bởi Quyết định 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/01/2017

8.

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009

Về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

9.

Quyết định

88/2009/QĐ-UBND ngày 16/07/2009

Về việc bổ sung đối tượng được miễn thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

10.

Quyết định

99/2009/QĐ-UBND ngày 11/09/2009

Về việc Ban hành mức thu phí thoát nước áp dụng đối với Khu Công nghiệp Thăng Long Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

11.

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

12.

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

13.

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

14.

Quyết định

41/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phi, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

15.

Quyết định

42/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

16.

Quyết định

43/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

17.

Quyết định

44/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu phí vệ sinh đối với chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

18.

Quyết định

45/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

19.

Quyết định

46/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

20.

Quyết định

47/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

21.

Quyết định

48/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

22.

Quyết định

49/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu phí thư viện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

23.

Quyết định

50/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

24.

Quyết định

51/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

25.

Quyết định

52/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

26.

Quyết định

53/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

27.

Quyết định

54/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu phí sử dụng hè, lề đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

28.

Quyết định

55/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây giống lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

29.

Quyết định

56/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

30.

Quyết định

57/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

31.

Quyết định

58/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

32.

Quyết định

59/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

33.

Quyết định

60/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

34.

Quyết định

61/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

35.

Quyết định

62/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

36.

Quyết định

63/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

37.

Quyết định

64/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

38.

Quyết định

65/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu phí đầu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

39.

Quyết định

67/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

40.

Quyết định

68/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

41.

Quyết định

69/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/08/2014

V/v thu phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện), xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

42.

Quyết định

86/2014/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2014

V/v thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

43.

Quyết định

88/2014/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2014

V/v thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

44.

Quyết định

89/2014/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2014

V/v thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

45.

Quyết định

90/2014/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2014

V/v thu phí qua phà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

46.

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND

Ngày 30/06/2015

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

47.

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2015

Về việc ban hành mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do UBND Thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

01/01/2017

48.

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND ngày 23/9/2008

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND TP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội

15/12/2016

49.

Quyết định

4499/QĐ-UBND ngày 28/9/2011

Về việc thành lập phòng chuyên môn thuộc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nộ

Hết hiệu lực bởi quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND TP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội

15/12/2016

50.

Quyết định

30/2008/QĐ-UBND

Ngày 10/10/2008

Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Hết hiệu lực bởi quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 về quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

22/12/2016

51.

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND

Ngày 28/07/2015

Về kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội thành Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi quyết định số 49/2016/QĐ-UBND Ngày 19/12/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

19/12/2016

52.

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND

Ngày 28/07/2015

Về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 7/11/2016 v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hà Nội

17/11/2016

53.

Quyết định

31/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

06/10/2016

54.

Quyết định

50/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008

Về Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

29/09/2016

55.

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND

Ngày 14/05/2008

Về việc ban hành quy định khen thưởng thành tích đột xuất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Hết hiệu lực bởi quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 12/09/2016 về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội

22/09/2016

56.

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND

Ngày 22/8/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/09/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội

18/09/2016

57.

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND

Ngày 17/07/2014

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 08/09/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

18/09/2016

58.

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND

Ngày 17/09/2008

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Hết hiệu lực bởi quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/09/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế thành phố Hà Nội

18/09/2016

59.

Quyết định

63/2009/QĐ-UBND ngày 27/04/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Hết hiệu lực bởi quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/09/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

18/09/2016

60.

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND

Ngày 23/09/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 08/09/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

18/09/2016

61.

Quyết định

6541/QĐ-UBND ngày 15/12/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/09/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

18/09/2016

62.

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND

Ngày 29/09/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 08/09/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

18/09/2016

63.

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND

Ngày 13/02/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/09/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

18/09/2016

64.

Quyết định

95/2009/QĐ-UBND ngày 24/8/2009

Về việc ban hành quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án, đề án khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội

29/08/2016

65.

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 01/08/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

11/08/2016

66.

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

Về việc giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố.

Hết hiệu lực bởi quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 01/08/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

11/08/2016

67

Quyết định

22/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 01/08/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

11/08/2016

68

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 3/2/2012

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 01/08/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

11/08/2016

69

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 01/08/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của Sở Tài chính Hà Nội

11/08/2016

70

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND Ngày 07/03/2014

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 01/08/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

11/08/2016

71

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012

Về việc ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC, thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 25/07/2016 về việc ban hành quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

04/8/2016

72

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011

Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Hết hiệu lực bởi quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 28/06/2016 về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

08/7/2016

73

Quyết định

59/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013

Về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/06/2016 ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

14/7/2016

74

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND ngày 05/5/2010

"Quy định tạm thời phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về Vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Hết hiệu lực bởi Quyết định số Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 09/05/2016 Quy định phân công trách nhiệm quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/05/2016

75

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 4/1/2012

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND Thành phố.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 31/03/2016 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

10/04/2016

76

Quyết định

2966/QĐ-UBND

Ngày 30/5/2014

Về việc thành lập phòng Quy hoạch - Kiến trúc và đổi tên phòng Quy hoạch - Xây dựng và Giao thông thành phòng Xây dựng - Giao thông thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 31/03/2016 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

10/04/2016

77

Quyết định

84/2009/QĐ-UBND ngày 01/07/2009

Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 Quy định thực hiện cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

18/03/2016

 

 

Mẫu số: 04

Ban hành kèm theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 Về cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô

Khoản 2 Điều 1; khoản 2 Điều 2; khoản 2 Điều 3; khoản 3 Điều 3; khoản 1 Điều 4; khoản 2 Điều 8; Điểm a khoản 1 Điều 10; Điều 12; Điều 14.

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND 06/12/2016 Sửa đổi Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND về cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

01/1/2017

2.

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND ngày17/07/2013 Quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội

Điều 1

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội

16/12/2016

3.

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND Ngày 6/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016

- Điều 1 của Quyết định;

- Điều 1; điểm a, b,c,d khoản 2 Điều 6; Khoản 2, khoản 4, điểm b Khoản 5 Điều 9 (phần quy định)

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016

10/1/2017

4.

Quyết định

47/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 Ban hành Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ công, viên chức làm công tác chuyên môn công nghệ thông tin, viễn thông tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội

Điều 2

Hết hiệu lực bởi Quyết định 18/2016/QĐ-UBND 23/05/2016 về việc sửa đổi Quyết định 47/2013/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ hàng tháng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thành phố Hà Nội

 

5.

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cơ quan Tư pháp do ngành dọc quản lý thuộc thành phố Hà Nội

Khoản 1 Điều 3 phần quy định

Hết hiệu lực bởi Quyết định 30/2016/QĐ-UBND 30/08/2016 Về việc sửa đổi Quyết định 36/2012/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ cơ quan tư pháp do ngành dọc quản lý thuộc thành phố Hà Nội

09/9/2016

6.

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND Ngày 20/06/2014 Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Khoản 1 Điều 28

Hết hiệu lực bởi Quyết định 47/2016/QĐ-UBND ngày 8/11/2016 v/v phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư

18/11/2016

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 515/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu515/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2017
Ngày hiệu lực25/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 515/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 515/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 515/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu515/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýLê Hồng Sơn
       Ngày ban hành25/01/2017
       Ngày hiệu lực25/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 515/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 515/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Hà Nội

           • 25/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực