Quyết định 542/QĐ-BGTVT

Quyết định 542/QĐ-BGTVT công bố điều chỉnh Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 542/QĐ-BGTVT 2020 Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 542/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CHI TIẾT MẠNG LƯỚI TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH ĐƯỜNG BỘ TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật giao thông đường bộ năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội);

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải (GTVT);

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015, Quyết định số 3848/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2015, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/08/2016, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017, Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 04/08/2017, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2018, Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018, Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019, Quyết định số 1725/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Quyết định số 2288, Quyết định s 3848, Quyết định số 135, Quyết định số 2548, Quyết định số 189, Quyết định số 2318, Quyết định số 317, Quyết định số 1888, Quyết định số 667, Quyết định số 1725);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tờ trình số 03/TTr-TCĐBVN ngày 08/01/2020 và các văn bản trình bổ sung: Văn bản số 174/TCĐBVN-VT ngày 10/01/2020, Văn bản số 1316/TCĐBVN-VT ngày 09/3/2020, Văn bản số 1585/TCĐBVN-VT ngày 18/3/2020),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố điều chỉnh, bổ sung và loại bỏ một số tuyến tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2288, Quyết định số 3848, Quyết định số 135, Quyết định số 2548, Quyết định số 189, Quyết định số 2318, Quyết định số 317, Quyết định số 1888, Quyết định số 667, Quyết định số 1725 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Sửa đổi một số tuyến đang khai thác tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Quyết định số 1725, Quyết định số 667, Quyết định số 1888, Quyết định s317, Quyết định số 2318, Quyết định số 189, Quyết định số 2548, Quyết định số 135, Phụ lục 2A của Quyết định số 2288 theo Phụ lục 1 ban hành kèm Quyết định này (137 tuyến);

2. Bổ sung danh mục tuyến đang khai thác vào Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Quyết định số 1725, Quyết định số 667, Quyết định số 1888, Quyết định số 317, Quyết định số 189, Quyết định số 2548, Quyết định số 135, Phụ lục 2A của Quyết định số 2288 theo Phụ lục 2 ban hành kèm Quyết định này (không có tuyến điều chỉnh);

3. Sửa đổi một số tuyến mới tại Phụ lục 3, Phụ lục 4 của Quyết định số 1725, Quyết định s667, Quyết định số 1888, Quyết định số 317, Quyết định số 2318, Quyết định số 189, Quyết định số 2548, Quyết định số 135, Phụ lục 2B của Quyết định số 2288 theo Phụ lục 3 ban hành kèm Quyết định này (08 tuyến);

4. Bổ sung danh mục tuyến mới vào Phụ lục 4 của Quyết định số 1725, Quyết định số 667, Quyết định số 1888, Quyết định số 317, Quyết định số 2318, Quyết định số 189, Quyết định số 2548, Quyết định số 135, Phụ lục 2B của Quyết định số 2288 theo Phụ lục 4 ban hành kèm Quyết định này (426 tuyến);

5. Các tuyến loại bỏ khỏi Phụ lục 5 của Quyết định s1725, Quyết định số 667, Quyết định số 1888, Quyết định số 317, Quyết định số 2318, Quyết định số 189, Quyết định số 2548, Quyết định số 135, Phụ lục 2A và Phụ lục 2B của Quyết định s2288 theo Phụ lục 5 ban hành kèm Quyết định này (145 tuyến);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Công an;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT B GTVT;
- Lưu VT, V.Tải (Phong 5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

PHỤ LỤC 1:

SỬA ĐỔI MỘT SỐ TUYẾN ĐANG KHAI THÁC TẠI PHỤ LỤC 1, PHỤ LỤC 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1725/QĐ-BGTVT , 667/QĐ-BGTVT , 1888/QĐ-BGTVT , 317/QĐ-BGTVT , 2318/QĐ-BGTVT , 189/QĐ-BGTVT , 2548/QĐ-BGTVT , 135/QĐ-BGTVT , PHỤ LỤC 2A TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT
(Gửi kèm theo Quyết định số
542/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải)

TT toàn quốc

Mã tuyến

Tên tuyến vận tải hành khách c định liên tỉnh

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi)

Cự ly tuyến (km)

Lưu lượng QH (xe xuất bến / tháng)

Phân loại tuyến QH

Ghi chú

Tỉnh nơi đi/đến

Tỉnh nơi đi/đến

BX nơi đi/đến

BX nơi đi/đến

1

1112.1816.A

Cao Bằng

Lạng Sơn

Cao Bằng

Phía Bắc Lạng Sơn

BX Cao Bằng - QL3 (hướng đi trung tâm hội nghị tnh) - Ngã tư Ngọc Xuân - rẽ đi Đường Pác Bó - Ngã tư Sông Bằng - Đường 3.10 (QL34B) - đi theo hướng QL34B hướng đi Lạng Sơn - QL4A - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn

120

300

Tuyến đang khai thác

 

48

1214.1612.A

Lạng Sơn

Qung Ninh

Phía Bắc Lạng Sơn

Móng Cái

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL4B - Ngã ba Yên Than - Tiên Yên - QL18 - BX Móng Cái

160

420

Tuyến đang khai thác

 

49

1214.1611.A

Lạng Sơn

Qung Ninh

Phía Bắc Lạng Sơn

Bãi Cháy

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL4B - Ngã ba Yên Than - Tiên Yên - QL18 - BX Bãi Cháy

190

300

Tuyến đang khai thác

 

52

1214.1621.A

Lạng Sơn

Qung Ninh

Phía Bắc Lạng Sơn

Tiên Yên

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL4B - Ngã ba Yên Than - Tiên Yên - QL18 - BX Tiên Yên

100

90

Tuyến đang khai thác

 

58

1217.1611.A

Lạng Sơn

Thái Bình

Phía Bắc Lạng Sơn

Trung tâm TP Thái Bình

BX Trung tâm TP Thái Bình - QL10 - QL39 - QL5 - QL1 - BX Phía Bắc Lạng Sơn

240

180

Tuyến đang khai thác

 

60

1217.1622.A

Lạng Sơn

Thái Bình

Phía Bắc Lạng Sơn

Tiền Hải

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL5 - QL39 - ĐT 458 - QL37B - BX Tiền Hải

250

150

Tuyến đang khai thác

 

62

1218.1611.A

Lạng Sơn

Nam Định

Phía Bắc Lạng Sơn

Nam Định

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL21 - BX Nam Định

235

120

Tuyến đang khai thác

 

64

1218.1613.A

Lạng Sơn

Nam Định

Phía Bắc Lạng Sơn

Hải Hậu

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL21 - BX Hi Hậu

260

120

Tuyến đang khai thác

 

65

1218.1614.A

Lạng Sơn

Nam Định

Phía Bc Lạng Sơn

Giao Thủy

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL21 - BX Giao Thủy

290

150

Tuyến đang khai thác

 

66

1218.1617.A

Lạng Sơn

Nam Định

Phía Bắc Lạng Sơn

Quỹ Nhất

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL21 - Đại Lộ Thiên Trường - QL10 - Đ. Lê Đức Thọ - TL490C - QL21B - BX Quỹ Nhất

300

120

Tuyến đang khai thác

 

67

1218.1618.A

Lạng Sơn

Nam Định

Phía Bc Lạng Sơn

Nghĩa Hưng

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL21 - BX Nghĩa Hưng

290

120

Tuyến đang khai thác

 

69

1218.1622.A

Lạng Sơn

Nam Định

Phía Bắc Lạng Sơn

Trực Ninh

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL21 - BX Trực Ninh

255

150

Tuyến đang khai thác

 

70

1218.1623.A

Lạng Sơn

Nam Định

Phía Bắc Lạng Sơn

Xuân Trường

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL21 - BX Xuân Trường

285

150

Tuyến đang khai thác

 

83

1220.1616.A

Lạng Sơn

Thái Nguyên

Phía Bắc Lạng Sơn

Trung tâm TP Thái Nguyên

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL37 - BX Trung tâm TP Thái Nguyên

170

660

Tuyến đang khai thác

 

85

1220.1612.A

Lạng Sơn

Thái Nguyên

Phía Bắc Lạng Sơn

Đại T

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - Bắc Ninh - QL3 - Ngã 3 viện Lao - QL3 tuyến tránh TP Thái Nguyên - QL37 - BX Đại Từ

195

120

Tuyến đang khai thác

 

86

1220.1613.A

Lạng Sơn

Thái Nguyên

Phía Bc Lạng Sơn

Đình Cả

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL1B - BX Đình Cả

130

150

Tuyến đang khai thác

 

87

1220.1614.A

Lạng Sơn

Thái Nguyên

Phía Bắc Lạng Sơn

Phổ Yên

BX PhYên - QL3 - QL3 đoạn Đường tránh Thành phố Thái Nguyên - QL1B - TT Đình Cả - ĐT265 - Bình Long - Hu Lũng - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn

190

150

Tuyến đang khai thác

 

94

1228.1601.A

Lạng Sơn

Hòa Bình

Phía Bắc Lạng Sơn

Trung Tâm Hòa Bình

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - Cu Thanh trì - Đường Vành đai 3 trên cao (Đoạn cầu Thanh Trì - Big C) - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL6 - BX Trung tâm Hòa Bình <A>

230

120

Tuyến đang khai thác

Điều chnh theo phần luồng giao thông ca Hà Nội

125

1234.1611.A

Lạng Sơn

Hi Dương

Phía Bắc Lạng Sơn

Hải Dương

BX Hi Dương - Đường Quán Thánh - QL5 - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn

220

330

Tuyến đang khai thác

 

126

1234.1612.A

Lạng Sơn

Hải Dương

Phía Bắc Lạng Sơn

Hải Tân

BX Hải Tân - QL5 - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn

220

180

Tuyến đang khai thác

 

127

1234.1613.A

Lạng Sơn

Hải Dương

Phía Bc Lạng Sơn

Ninh Giang

BX Ninh Giang - QL37 - QL5 - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn

250

150

Tuyến đang khai thác

 

278

1422.1414.A

Quảng Ninh

Tuyên Quang

Cẩm Phả

Sơn Dương

<A> BX Sơn Dương - QL2C - QL18 - BX Cẩm Ph

290

240

Tuyến đang khai thác

 

322

1434.1319.A

Hải Dương

Qung Ninh

Thanh Hà

Cái Rồng

BX Thanh Hà - Đường tnh 390B - QL5 - QL37 - QL18 - BX Cái Rồng

150

360

Tuyến đang khai thác

VB số 10176/BGTVT- VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

502

1629.1512.A

Hải Phòng

Hà Nội

Vĩnh Bảo

Gia Lâm

BX Vĩnh Bảo - QL10 - QL5 - BX Gia Lâm <A>

140

120

Tuyến đang khai thác

VB số 10176/BGTVT- VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

502

1629.1512.E

Hải Phòng

Hà Nội

Vĩnh Bảo

Gia Lâm

BX Vĩnh Bo - QL10 - Cao tốc Hà Nội Hải Phòng - BX Gia Lâm <E>

140

120

Tuyến đang khai thác

 

533

6194.2114.A

Bình Dương

Bạc Liêu

Phú Chánh

Phước Long

BX Phước Long - Quản Lộ Phụng Hiệp - Đường Cao tốc Trung Lương - QL1A - Ngã tư Bình Phước - QL13 - BX Phú Chánh

280

120

Tuyến đang khai thác

 

637

1722.1115.A

Thái Bình

Tuyên Quang

Trung tâm TP Thái Bình

Hàm Yên

<A> BX Hàm Yên - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Đường Hoàng Sa - Đường Trường Sa - Cầu Đông Trù - QL5 - Cầu Thanh trì - Vành đai 3 trên cao - Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1 - QL10 - BX Trung tâm TP Thái Bình

<B> BX Trung tâm TP Thái Bình - QL10 - QL39 - QL5 - QL3 mới - QL37 - QL2 - BX Hàm Yên

286

90

Tuyến đang khai thác

Điu chnh theo phân luồng giao thông ca Hà Nội

691

1729.1311.A

Thái Bình

Hà Nội

Bồng Tiên

Giáp Bát

BX Bồng Tiên - ĐT220B - QL10 - QL21 - QL1A - Pháp Vân Cầu Giẽ - Giải Phóng - BX Giáp Bát <A>

100

210

Tuyến đang khai thác

VB số 10176/BGTVT- VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

696

1729.1511.A

Thái Bình

Hà Nội

Thái Thụy

Giáp Bát

BX Thái Thụy - QL39 - QL10 - Đ. Long Hưng - Đ. Trần Thái Tông - Đ. Hùng Vương - QL21 - QL1 - CT. Pháp Vân Cầu Giẽ - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát <A>

123

420

Tuyến đang khai thác

VB số 10176/BGTVT- VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

720

1729.1811.A

Thái Bình

Hà Nội

Kiến Xương

Giáp Bát

BX Kiến Xương - ĐT458 - Lý Thường Kiệt - Trần Thái Tông - Hùng Vương - QL10 - QL21 - QL1 - Pháp Vân Cầu Giẽ - BX Giáp Bát

121

690

Tuyến đang khai thác

VB số 2080/BGTVT-VT ngày 10/3/2020 của Bộ GTVT

733

1729.2211.A

Thái Bình

Hà Nội

Tiền Hi

Giáp Bát

BX Tiền Hải - QL37B - ĐT458 -QL10 - QL21 - QL1 - CT. Pháp Vân Cầu Giẽ - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát <A>

130

780

Tuyến đang khai thác

VB số 10176/BGTVT- VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

764

1218.1624.A

Lạng Sơn

Nam Định

Phía Bắc Lạng Sơn

Ý Yên

BX Phía Bc Lạng Sơn - QL1A - Cu Thanh Trì - Pháp Vân - Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1A - QL21 - QL37B - Thị trấn Gôi - QL10 - QL38B - BX Ý Yên

251

120

Tuyến đang khai thác

 

765

1218.1627.A

Lạng Sơn

Nam Định

Phía Bắc Lạng Sơn

Phía Nam TP Nam Định

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL21 - BX Phía Nam TP Nam Định

235

240

Tuyến đang khai thác

 

876

1829.2611.A

Nam Định

Hà Nội

Phía Nam TP Nam Định

Giáp Bát

BX Phía Nam TP Nam Định - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - Đại lộ Thiên Trường - Cao tốc (Ninh Bình - Cầu Giẽ - Pháp Vân) - Đường Giải Phóng - BX Giáp Bát

86

480

Tuyến đang khai thác

VB số 471/BGTVT-VT ngày 15/1/2020 của Bộ GTVT

883

1829.1411.A

Nam Định

Hà Nội

Giao Thủy

Giáp Bát

BX Giao Thủy - TL489 - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - QL21 - QL1A - Cầu Giẽ - Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát

151

1170

Tuyến đang khai thác

VB số 471/BGTVT-VT ngày 15/1/2020 của Bộ GTVT

888

1829.1511.A

Nam Định

Hà Nội

Thịnh Long

Giáp Bát

BX Thịnh Long - QL21 - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - Đại lộ Thiên Trường - Cao tốc (Ninh Bình Cầu Gi- Pháp Vân) - Đường Giải Phóng - BX Giáp Bát

160

570

Tuyến đang khai thác

VB 11430/BGTVT-VT ngày 29/11/2019 của Bộ GTVT

895

1829.1811.A

Nam Định

Hà Nội

Nghĩa Hưng

Giáp Bát

BX Nghĩa Hưng - TL490C - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - QL21 - QL1A - Cầu Gi - Pháp Vân - Đ. Gii Phóng - BX Giáp Bát

125

360

Tuyến đang khai thác

VB số 471/BGTVT-VT ngày 15/1/2020 của Bộ GTVT

904

1829.2211.A

Nam Định

Hà Nội

Trực Ninh

Giáp Bát

BX Trực Ninh - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - Đại lộ Thiên Trường - Cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ - Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát

118

750

Tuyến đang khai thác

VB 11430/BGTVT- VT ngày 29/11/2019 của Bộ GTVT

908

1829.2311.A

Nam Định

Hà Nội

Xuân Trường

Giáp Bát

BX Trường Xuân - Thị trấn Xuân Trường - TL489 - Cầu Lạc Quần - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - QL21 - QL1A - Cầu Giẽ - Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát

120

630

Tuyến đang khai thác

VB số 471/BGTVT-VT ngày 15/1/2020 của Bộ GTVT

913

1829.2411.A

Nam Định

Hà Nội

Ý Yên

Giáp Bát

BX Ý Yên - ĐT485 (Đ.57 cũ) - Phố Cà - QL10 - QL21 - QL1A - Cầu Giẽ - Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát

87

780

Tuyến đang khai thác

VB số 471/BGTVT-VT ngày 15/1/2020 của Bộ GTVT

920

1829.1111.A

Nam Định

Hà Nội

Nam Định

Giáp Bát

BX Nam Định - Đường BOT - QL21 - Cao tốc (Cầu Giẽ Ninh Bình) - Pháp Vân - Đường Giải Phóng - BX Giáp Bát

91

1860

Tuyến đang khai thác

VB số 2080/BGTVT-VT ngày 10/3/2020 của Bộ GTVT

1054

1622.2312.A

Hải Phòng

Tuyên Quang

Thương Lý

Chiêm Hóa

BX Thượng Lý - QL5 - QL1 - QL3 - QL37 - QL2 - QL3B - BX Chiêm Hóa

330

150

Tuyến đang khai thác

VB số 10176/BGTVT- VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

1237

2124.1112.A

Yên Bái

Lào Cai

Yên Bái

Trung tâm Lào Cai

BX Yên Bái - QL37 - Đường Âu Cơ - Nút giao IC 12 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Đường Bình Minh - BX Trung tâm Lào Cai

150

1440

Tuyến đang khai thác

 

1243

2124.1312.B

Yên Bái

Lào Cai

Nghĩa Lộ

Trung tâm Lào Cai

BX Nghĩa Lộ - QL32 - QL37 - Đường Âu Cơ - Nút giao IC 12 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Đường Bình Minh - BX Trung tâm Lào Cai

215

240

Tuyến đang khai thác

 

1245

2125.1111.A

Yên Bái

Lai Châu

Yên Bái

Lai Châu

<A> BX Yên Bái - QL37 - Đường Âu Cơ - Nút giao IC 12 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Nút giao IC 18 - QL4D - Sa Pa - BX Lai Châu;

<B> BX Yên Bái - TL163 - Mậu A - Nút giao IC 14 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Nút giao IC 16 - QL279 - QL32 - BX Lai Châu

240

120

Tuyến đang khai thác

 

1248

2124.1612.A

Yên Bái

Lào Cai

Nước Mát

Trung tâm Lào Cai

BX Nước Mát - QL37 - Đường Âu Cơ - Nút giao IC 12 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Đường Bình Minh - BX Trung tâm Lào Cai

150

120

Tuyến đang khai thác

 

1293

2190.1213.A

Yên Bái

Hà Nam

Lục Yên

Hòa Mạc

<A> BX Lục Yên - TL171 - QL70 - QL2 - Bc Thăng Long Nội Bài -Đường 5 kéo dài - Cầu Đông Trù - Cầu vượt Đường 5 - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường dân Cu Thanh Trì - Cầu Thanh Trì - Đường Vành đai 3 - Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - Vực Vòng - BX Hòa Mạc;

<B> BX Lục Yên - TL170(Đông Hồ) - QL2 - Phù Ninh - Nút giao IC 8 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Bắc Thăng Long Nội Bài - Đường 5 kéo dài - Cầu Đông Trù - Cầu vượt Đường 5 - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường dẫn cầu Thanh Trì - Cầu Thanh Trì - Đường Vành đai 3 - Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - Vực Vòng - BX Hòa Mạc;

<C> BX Lục Yên - TL170 (Đông H) - QL2 - Phú Thọ - Nút giao IC 9 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Bắc Thăng Long Nội Bài - Đường 5 kéo dài - Cầu Đông Trù - Đường 5 kéo dài - QL5 - Phố Nối - QL39 - QL38 - Cầu Yên Lệnh - BX Hòa Mạc;

340

120

Tuyến đang khai thác

 

1371

2361.1111.B

Hà Giang

Bình Dương

Phía Nam Hà Giang

Bình Dương

<A> BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Đường Hoàng Sa - Đường Trường Sa - Cầu Đông Trù - QL5 - Cầu Thanh trì - Đường vành đai 3 trên cao - Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1A - Ngã tư Bình Phước - QL13 - BX Bình Dương

<B> BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Đường Võ Văn Kiệt - Đường Hoàng Sa - Đường Trường Sa - Cầu Đông Trù - QL5 - Cầu Thanh trì - Đường vành đai 3 trên cao - Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1A - Cao tốc Hà Nội Ninh Bình - QL14B - Đường mòn Hồ Chí Minh - QL14 - BX Bình Dương

2100

60

Tuyến đang khai thác

Điều chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

1387

2426.1211.F

Lào Cai

Sơn La

Trung tâm Lào Cai

Sơn La

(F) BX Sơn La - QL6 - TP. Hòa Bình - TL317 - TL316 - Thanh Sơn - QL32 - QL32C - TX Phú Thọ - QL32 - QL32C - Yên Bái - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - BX Trung tâm Lào Cai

520

120

Tuyến đang khai thác

 

1444

2529.1113.A

Lai Châu

Hà Nội

Lai Châu

Mỹ Đình

BX Mỹ Đình - Đường Phạm Hùng - cầu vượt Mai Dịch - Đường Phạm Văn Đng - cầu Thăng Long - Đường Võ Văn Kiệt - Đường Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - Nút giao IC18 - QL4D - BX TP Lai Châu

400

480

Tuyến đang khai thác

VB số 12016/BGTVT- VT ngày 17/12/2019 của Bộ GTVT

1449

2529.1113.A

Hà Nội

Lai Châu

Mỹ Đình

Than Uyên

BX Mỹ Đình - Đường Phạm Hùng - cu vượt Mai Dịch - Đường Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long - Đường Võ Văn Kiệt - QL2 - Đường Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - QL279 - QL32 - BX Than Uyên

350

150

Tuyến đang khai thác

VB số 12016/BGTVT- VT ngày 17/12/2019 của Bộ GTVT

1506

2126.1118.A

Yên Bái

Sơn La

Nghĩa Lộ

Mường La

BX Nghĩa Lộ - QL32 - Nậm Khắt - Ngọc Chiến - BX Mường La

150

90

Tuyến đang khai thác

 

1534

2829.0416.A

Hòa Bình

Hà Nội

Mai Châu

Yên Nghĩa

BX Mai Châu - QL15 - QL6 - BX Yên Nghĩa <A>

 

180

Tuyến đang khai thác

 

1575

2397.1111.A

Hà Giang

Bắc Kạn

Phía Nam Hà Giang

Bắc Kạn

<A> BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - QL2C - QL37 - BX Bắc Kạn

<B> BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - QL2C - QL37 - Tân Trào - Quán Vuông - QL3C - QL3 - BX Bắc Kạn

249

90

Tuyến đang khai thác

 

1670

2936.1101.A

Hà Nội

Thanh Hóa

Giáp Bát

Cẩm Thủy

BX Cẩm Thủy - QL217 - QL45 - Đường tnh 217B - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

200

420

Tuyến đang khai thác

 

1671

2936.1102.A

Hà Nội

Thanh Hóa

Giáp Bát

Minh Lộc

BX Giáp Bát - QL1 - BX Minh Lộc

140

420

Tuyến đang khai thác

 

1674

2936.1105.A

Hà Nội

Thanh Hóa

Giáp Bát

Phía Bắc TP Thanh Hóa

BX Phía Bắc Thanh Hóa - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

153

620

Tuyến đang khai thác

 

1675

2936.1106.A

Hà Nội

Thanh Hóa

Giáp Bát

Phía Nam Thanh Hóa

BX Phía Nam Thanh Hóa - Đường tránh TP - Cầu Nguyệt Viên - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

159

300

Tuyến đang khai thác

 

1676

2936.1107.A

Hà Nội

Thanh Hóa

Giáp Bát

Nghi Sơn

BX Nghi Sơn - ĐT 513 - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

220

286

Tuyến đang khai thác

 

1677

2936.1108.A

Hà Nội

Thanh Hóa

Giáp Bát

Bỉm Sơn

BX Bm Sơn - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

120

30

Tuyến đang khai thác

 

1678

2936.1109.A

Hà Nội

Thanh Hóa

Giáp Bát

Nga Sơn

BX Nga Sơn - ĐT 508 - QL1 - BX Giáp Bát

130

263

Tuyến đang khai thác

 

1680

2936.1111.A

Hà Nội

Thanh Hóa

Giáp Bát

Nông Cống

BX Nông Cống - QL45 - Đường tránh TP - Cầu Nguyệt Viên - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

220

632

Tuyến đang khai thác

 

1681

2936.1112.A

Hà Nội

Thanh Hóa

Giáp Bát

Huyên Hồng

BX Huyên Hồng – Đưng tnh (ĐT 506) - QL47 - TP Thanh Hóa (Trần Phú - Ngã tư Bưu Điện - Đại Lê Lợi) - Cầu Nguyện Viên - QL1 - Bến xe Giáp Bát

186

330

Tuyến đang khai thác

 

1682

2936.1114.A

Hà Nội

Thanh Hóa

Giáp Bát

Ngọc Lặc

BX Ngọc Lặc - Đường HCM - BX Giáp Bát

200

120

Tuyến đang khai thác

 

1683

2936.1115.A

Hà Nội

Thanh Hóa

Giáp Bát

Thọ Xuân

BX Thọ Xuân - QL47 - TP Thanh Hóa (Theo phân luồng của TP Thanh Hóa) - QL1 - BX Giáp Bát

190

300

Tuyến đang khai thác

 

1685

2936.1118.A

Hà Nội

Thanh Hóa

Giáp Bát

Sầm Sơn

BX Sm Sơn - QL47 - đường tránh TP - QL1 - đường tỉnh - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

168

810

Tuyến đang khai thác

 

1686

2936.1121.A

Hà Nội

Thanh Hóa

Giáp Bát

Cửa Đạt

BX Cửa Đạt - QL47 - TP Thanh Hóa (Theo phân luồng của TP Thanh Hóa) - QL1 - BX Giáp Bát

220

339

Tuyến đang khai thác

 

1687

2936.1120.A

Hà Nội

Thanh Hóa

Giáp Bát

Quán Lào

BX Quán Lào - QL45 - TP Thanh Hóa (Theo phân luồng của TP Thanh Hóa) - QL1 - BX Giáp Bát

180

558

Tuyến đang khai thác

 

1689

2936.1153.A

Hà Nội

Thanh Hóa

Giáp Bát

Kim Tân

BX Kim Tân - QL217B - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

143

0

Tuyến đang khai thác

 

1788

2973.1511.A

Hà Nội

Quảng Bình

Nước Ngầm

Ba Đồn

BX Nước Ngầm - QL1 - BX Ba Đồn

500

160

Tuyến đang khai thác

 

1975

4765.1411.A

Đk Lắk

Cần Thơ

Ea Kar

Trung tâm TP Cần Thơ

BX Ea Kar - QL26 - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Chí Thanh - Đường tránh phía Tây - Đường Hồ Chí Minh - QL1A - BX Trung tâm TP Cn Thơ

440

30

Tuyến đang khai thác

 

2221

4347.1117.A

Đà Nng

Đắk Lắk

Trung tâm Đà Nẵng

Quảng Phú

BX Qung Phú - ĐT688 (TL8 cũ) - Đường tránh phía tây TP.BMT - Đường HCM (QL14 cũ) - QL19 - QL1A - Đường Trường Trinh - Cầu vượt khác mức Ngã ba Huế - Đường Tôn Đức Thắng - BX Trung tâm Đà Nng

670

180

Tuyến đang khai thác

 

2366

4770.1811.A

Đắk Lắk

Tây Ninh

Ea Súp

Tây Ninh

BX Tây Ninh - Trưng Nữ Vương - 30/4 - Lạc Long Quân - CMT8 - ĐT 781 - ĐT 784 - ĐT 782 - QL22 - QL1A - Ngã tư Bình Phước - Đại lộ Bình Dương - QL13 - Ngã tư Chơn Thành - Đường Hồ Chí Minh (QL14 cũ) - Đường tránh phía Tây TP MBT - ĐT 697 - BX Ea Súp

580

60

Tuyến đang khai thác

 

2372

4772.1512.A

Đắk Lắk

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phước An

Vũng Tàu

BX Vũng Tàu - QL51 - Đường Trường Chinh - QL55 - QL1A - QL13 - ĐT.741 - Đưng HCM - Đường tránh Phía Tây TP. BMT - Đường Nguyễn Chí Thanh - Đường Nguyễn Văn Cừ - QL26 - BX Phước An

550

90

Tuyến đang khai thác

 

2377

4772.2012.A

Đắk Lắk

Bà Rịa - Vũng Tàu

Krông Năng

Vũng Tàu

BX Krông Năng - QL29 - ĐT699 (TL3) - QL26 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường Nguyễn Chí Thanh - Đường tránh Phía Tây TP. BMT - Đường HCM (QL14 cũ) - QL13 - ĐT747 - TL11 - TL16 - QL1 - QL51 - Đường Võ Nguyên Giáp - Đường 3/2 - Đường Lê Hồng Phong - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - BX Vũng Tàu

500

30

Tuyến đang khai thác

 

2463

1238.1653.A

Lạng Sơn

Hà Tĩnh

Phía Bắc Lạng Sơn

Kỳ Lâm

BX Phía Bc Lạng Sơn - QL1 - Cầu Thanh Trì - Pháp Vân - QL1 - Kỳ Anh - BX Kỳ Lâm

650

120

Tuyến đang khai thác

 

2501

4849.1823.A

Đắk Nông

Lâm Đồng

Tuy Đức

Tân Hà

BX Tuy Đức - ĐT681 - QL14 - QL28 - ĐT725 - Ngã 3 Lộc Sơn - QL20 - QL27 - BX Tân Hà

200

60

Tuyến đang khai thác

 

2573

4961.1512.A

Lâm Đồng

Bình Dương

Cát Tiên

Lam Hồng

BX Lam Hồng - QL1A - QL20 - ĐT721 - BX Cát Tiên <A>

198

120

Tuyến đang khai thác

 

2577

4967.1112.A

Lâm Đồng

An Giang

Liên tỉnh Đà Lạt

Châu Đốc

QL20 - QL1 - QL91 <A>

615

60

Tuyến đang khai thác

 

2733

5067.1211.A

TP. Hồ Chí Minh

An Giang

Miền Tây

Long Xuyên

BX Miền Tây - Đường KDV - QL1 - Cao tốc Sài Gòn Trung Lương - QL1 - QL80 - ĐT942 - Phà An Hòa - QL91 - BX Long Xuyên

196

1740

Tuyến đang khai thác

 

2735

5067.1212.A

TP. Hồ Chí Minh

An Giang

Miền Tây

Châu Đốc

BX Miền Tây - Đường KDV - QL1 - Cao tốc Sài Gòn Trung Lương - QL1 - QL80 - ĐT942 - Phà An Hòa - QL91 - BX Châu Đốc

250

2970

Tuyến đang khai thác

 

2739

5067.1218.A

TP. Hồ Chí Minh

An Giang

Miền Tây

Tịnh Biên

BX Miền Tây - Đường KDV - QL1 - Mỹ Thuận - QL80 - ĐT942 - Phà Ân Hòa - QL91 - BX Tịnh Biên

278

600

Tuyến đang khai thác

 

2740

5067.1219.A

TP. Hồ Chí Minh

An Giang

Miền Tây

Tri Tôn

BX Min Tây - Đường KDV - QL1 - Cao tốc Sài Gòn trung Lương - QL1 - QL80 - ĐT942 - Phà An Hòa - QL91 - ĐT941 - BX Tri Tôn

256

900

Tuyến đang khai thác

 

2741

5067.1270.A

TP. Hồ Chí Minh

An Giang

Miền Tây

Núi Sập

BX Miền Tây - Đường KDV - QL1 - QL80 - ĐT942 - Phà An Hòa - TL943 - BX Núi Sập

232

150

Tuyến đang khai thác

 

2744

5067.1227.A

TP. Hồ Chí Minh

An Giang

Miền Tây

Óc Eo

BX Miền Tây - Đường KDV - QL1 - Cao tốc Sài Gòn Trung Lương - QL1 - QL80 - ĐT942 - Phà An Hòa - QL91 - ĐT943 - Đường tránh Núi Sập - ĐT943 - BX Óc Eo

280

600

Tuyến đang khai thác

 

2745

5067.1228.A

TP. Hồ Chí Minh

An Giang

Miền Tây

Khánh Bình

BX Miền Tây - QL1 - Cao tốc Sài Gòn Trung Lương - QL80 - ĐT942 - Phà An Hòa - QL91 - ĐT 956 - BX Khánh Bình

285

390

Tuyến đang khai thác

 

3043

4965.1151.A

Lâm Đồng

Cần Thơ

Liên tỉnh Đà Lạt

Trung tâm TP Cần Thơ

BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL1A - Đường Cao Tốc - QL57 - QL60 - QL20 - BX Đà Lạt

480

240

Tuyến đang khai thác

 

3134

6166.2019.A

Bình Dương

Đồng Tháp

An Phú

Hồng Ngự

BX An Phú - Đường 22/12 - QL13 - QL1A - Cao tốc Sài gòn Trung Lương - Ngã 3 An Hữu - QL30 - BX Hồng Ngự

270

195

Tuyến đang khai thác

 

3144

6568.5111.A

Cần Thơ

Kiên Giang

Trung tâm TP Cần Thơ

Kiên Giang

BX Trung tâm thành phố Cần Thơ - QL91 - QL80 - BX Kiên Giang

110

2310

Tuyến đang khai thác

 

3145

6568.5113.A

Cần Thơ

Kiên Giang

Trung tâm TP Cần Thơ

Hà Tiên

BX Trung tâm thành phố Cần Thơ - Nguyễn Văn Linh - QL91 - QL80 - BX Hà Tiên

205

1080

Tuyến đang khai thác

 

3237

1116.1813.C

Cao Bằng

Hải Phòng

Cao Bng

Cầu Rào

BX Cầu Rào - Lạch Tray - Nguyễn Văn Linh - Trần Nguyên Hãn - Tôn Đức Thắng - QL5 - QL1A - Cao tốc (Hà Nội - Thái Nguyên) - QL3 - Bắc Kạn - BX Cao Bằng

380

120

Tuyến đang khai thác

VB số 10176/BGTVT- VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

3281

1238.1611.A

Lạng Sơn

Hà Tĩnh

Phía Bắc Lạng Sơn

Hà Tĩnh

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - Cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao - Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1 - BX Hà Tĩnh

577

150

Tuyến đang khai thác

Điều chỉnh theo phân luồng giao thông của Hà Nội

3334

6566.5111.A

Cần Thơ

Đồng Tháp

Trung tâm TP Cần Thơ

Cao Lãnh

BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL1A - QL80 - TL848 - BX Cao Lãnh

89

180

Tuyến đang khai thác

 

3335

6566.5115.A

Cần Thơ

Đồng Tháp

Trung tâm TP Cần Thơ

Tân Hồng

BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL1A - QL30 - BX Tân Hồng

178

360

Tuyến đang khai thác

 

3337

6566.5118.A

Cần Thơ

Đồng Tháp

Trung tâm TP Cần Thơ

Trường Xuân

BX Trường Xuân - ĐT845 - ĐT846 - ĐT847 - QL30 - QL1 - BX Trung tâm TP Cần Thơ

140

180

Tuyến đang khai thác

 

3343

1437.1526.A

Qung Ninh

Nghệ An

Cửa Ông

Miền Trung

BX Cửa Ông - QL18 - Quang Hanh - Đoạn tránh Tp Hạ Long (QL279 mới - KCN Việt Hưng - Ngã ba Tiêu Giao) - QL18 - Cao tốc Hạ long Hải Phòng - Cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL10 - QL1A - BX Miền Trung

580

90

Tuyến đang khai thác

 

3344

6567.5118.A

Cần Thơ

An Giang

Trung tâm TP Cần Thơ

Tịnh Biên

BX Trung tâm TP Cần Thơ - Nguyễn Văn Linh - QL91B - QL91 - BX Tịnh Biên<A>

142

390

Tuyến đang khai thác

 

3349

6567.5128.A

Cần Thơ

An Giang

Trung tâm TP Cần Thơ

Khánh Bình

BX Khánh Bình (An Phú) - Cầu Cồn Tiên - QL91 - Lộ Tẻ Rạch Giá - QL91B - Nguyễn Văn Linh - QL1 - BX Trung tâm TP Cần Thơ

149

240

Tuyến đang khai thác

 

3358

6569.5105.A

Cần Thơ

Cà Mau

Trung tâm TP Cần Thơ

Sông Đốc

BX Sông Đốc - Đường Sông Đốc Tc Thủ - Đường Ngô Quyền - Đường Nguyễn Trãi - Đường Phan Ngọc Hiển - Đường Lý Thường Kiệt - QL1A - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Linh - BX Trung tâm TP Cần Thơ

240

480

Tuyến đang khai thác

 

3360

6569.5114.A

Cần Thơ

Cà Mau

Trung tâm TP Cần Thơ

Năm Căn

BX Năm Căn - QL1A - BX Trung tâm TP Cần Thơ

227

510

Tuyến đang khai thác

 

3368

6572.1112.A

Cần Thơ

Bà Rịa Vũng Tàu

Trung tâm TP Cần Thơ

Vũng Tàu

BX Vũng Tàu - Đường 3/2 - QL51 - QL1A - BX Trung tâm TP Cần Thơ

310

240

Tuyến đang khai thác

 

3375

6583.5101.A

Cần Thơ

Sóc Trăng

Trung tâm TP Cần Thơ

Sóc Trăng

BX Sóc Trăng - QL1A - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Linh - BX Trung tâm TP Cần Thơ

62

900

Tuyến đang khai thác

 

3378

6583.5107.A

Cần Thơ

Sóc Trăng

Trung tâm TP Cần Thơ

Mỹ Tú

BX Mỹ Tú - ĐT939 - QL1A - BX Trung tâm TP Cần Thơ

63

90

Tuyến đang khai thác

 

3379

6583.5108.A

Cần Thơ

Sóc Trăng

Trung tâm TP Cần Thơ

Ngã Năm

BX Ngã Năm - Qun lộ Phụng Hiệp - QL1A - BX Trung tâm TP Cn Thơ

78

150

Tuyến đang khai thác

 

3380

6567.1611.A

Cần Thơ

An Giang

Trung tâm TP Cần Thơ

Long Xuyên

<A> BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL91B - QL91 - ĐT 943 - BX Long Xuyên

62

420

Tuyến đang khai thác

 

3380

6567.1616.A

Cần Thơ

An Giang

Trung tâm TP Cần Thơ

Tân Châu

BX Trung tâm TP Cần Thơ - Nguyễn Văn Linh - QL91B - QL91 - Đường tỉnh 953 - BX Tân Châu <A>

136

240

Tuyến đang khai thác

 

3380

6583.5115.A

Cần Thơ

Sóc Trăng

Trung tâm TP Cần Thơ

Vĩnh Châu

BX Vĩnh Châu - ĐT935 - ĐT934 - QL1A - BX Trung tâm TP Cần Thơ

98

240

Tuyến đang khai thác

 

3390

6594.5111.A

Cần Thơ

Bạc Liêu

Trung tâm TP Cần Thơ

Bạc Liêu

BX Bạc Liêu - QL1A - BX Trung tâm TP Cần Thơ

110

480

Tuyến đang khai thác

 

3391

6594.5112.A

Cần Thơ

Bạc Liêu

Trung tâm TP Cần Thơ

Hộ Phòng

BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL1A - BX Hộ Phòng

145

240

Tuyến đang khai thác

 

3392

6594.5113.A

Cần Thơ

Bạc Liêu

Trung tâm TP Cần Thơ

Gành Hào

BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL1A - Bạc Liêu - Giá Gai - BX Gành Hào

165

240

Tuyến đang khai thác

 

3393

6594.5114.A

Cần Thơ

Bạc Liêu

Trung tâm TP Cần Thơ

Phước Long

BX Phước Long - QL1 - BX Trung tâm TP Cần Thơ

110

120

Tuyến đang khai thác

 

3394

6594.5116.A

Cần Thơ

Bạc Liêu

Trung tâm TP Cần Thơ

Ngan Dừa

BX Ngan Dừa - Long Mỹ - QL1A - BX Trung tâm TP Cần Thơ

89

180

Tuyến đang khai thác

 

3405

6670.1111.A

Đồng Tháp

Tây Ninh

Cao Lãnh

Tây Ninh

BX Tây Ninh - Trưng N Vương - 30/4 - QL22B - TT. Trng Bàng - QL22 - Hóc Môn - Nguyễn Văn Bứa - ĐT 824 - ĐT 830 - Bến Lức - QL1A - QL30 - BX Cao Lãnh

270

60

Tuyến đang khai thác

 

3763

6186.1916.A

Bình Dương

Bình Thuận

Bến Cát

La Gi

BX La Gi - Đường Thống Nhất - QL55 - QL1A - Ngã tư Bình Phước - QL13 - BX Bến Cát

190

360

Tuyến đang khai thác

 

3888

1224.1612.A

Lạng Sơn

Lào Cai

Phía Bắc Lạng Sơn

Trung tâm Lào Cai

BX Trung tâm Lào Cai - Đường Bình Minh - Nút giao IC 18 - Cao tốc NBLC - QL18 - QL1 - BX Phía Bắc Lạng Sơn

440

120

Tuyến đang khai thác

 

3923

1214.1611.B

Lạng Sơn

Quảng Ninh

Phía Bắc Lạng Sơn

Bãi Cháy

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL18 - BX Bãi Cháy

195

300

Tuyến đang khai thác

 

4059

2127.1111.A

Yên Bái

Điện Biên

Yên Bái

Điện Biên Phủ

BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - TP Hòa Bình - ĐT 317 - Cầu Đồng Quang - ĐT 87A - QL32 - QL2C - ĐT 304 - ĐT 303 - ĐT 302 - Đường Tôn Đức Thắng - Đường Nguyễn Tt Thành - QL2C - QL2 - QL32C - Đường Âu Cơ - QL37 - BX Yên Bái

620

60

Tuyến đang khai thác

 

4075

2434.1212.C

Lào Cai

Hải Dương

Trung tâm Lào Cai

Hải Tân

BX Hải Tân - Lê Thanh Nghị - Cu Phú Tảo - Nút giao phía Tây TP Hải Dương - QL5 - Cầu Đuống - QL3 - QL18 - Cao tốc NBLC - Nút giao IC 18 - BX Trung tâm Lào Cai

390

120

Tuyến đang khai thác

 

4219

4961.1511.A

Lâm Đồng

Bình Dương

Cát Tiên

Bình Dương

BX Bình Dương - QL13 - ĐT741 - QL14 - ĐT721 - BX Cát Tiên

198

120

Tuyến đang khai thác

 

4658

2789.3016.A

Điện Biên

Hưng Yên

Mường Luân

La Tiến

BX Mường Luân - QL12 - Chiềng Sơ - ĐT 115 - Thị trấn Sông Mã - QL4G - Ngã ba Cò Nòi - QL6 - Thị trấn Xuân Mai - QL21 - Đại lộ Thăng Long - Nút giao Big C - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Big C - Cầu Thanh Trì) - QL5 - Phố Nối - QL39 - Ngã tư Chợ Gạo - QL38B - Thị trấn Trần Cao - ĐT 386 - BX La Tiến

650

60

Tuyến đang khai thác

Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

4666

2973.1518.A

Hà Nội

Qung Bình

Nước Ngầm

Lệ Thủy

BX Nước Ngầm - QL1 - BX Lệ Thủy

500

30

Tuyến đang khai thác

 

4667

2973.1518.A

Hà Nội

Qung Bình

Nước Ngầm

Tiến Hòa

BX Nước Ngầm - QL1 - QL12 - BX Tiến Hóa

500

30

Tuyến đang khai thác

 

5591

4772.1512.B

Đắk Lắk

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phước An

Vũng Tàu

BX Phước An - QL26 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường Nguyễn Chí Thanh - Đường tránh phía tây BMT - Đường HCM (QL14 cũ) - Ngã ba Đức Mạnh - TL682 - Ngã ba Sao Bọng - ĐT75 - Đường Nam Cát Tiên - ĐT721 - QL20 - Tân Phú - Định Quán - Ngã ba Dầu Giây - TL769 - QL51 - Đường 3/2 - Đường Lê Hồng Phong - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - BX Vũng Tàu

500

60

Tuyến đang khai thác

 

5660

6566.5117.A

Cần Thơ

Đồng Tháp

Trung tâm TP Cần Thơ

Tam Nông

BX Tam Nông - QL30 - QL1A - Tiền Giang - Vĩnh Long - QL1A - BX Trung tâm TP Cần Thơ

135

180

Tuyến đang khai thác

 

5664

6567.5118.B

Cần Thơ

An Giang

Trung tâm TP Cần Thơ

Tịnh Biên

BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL91B - QL91 - BX Tịnh Biên <B>

142

390

Tuyến đang khai thác

 

5666

6568.5113.B

Cần Thơ

Kiên Giang

Trung tâm TP Cần Thơ

Hà Tiên

BX Hà Tiên - QL80 - ĐT941 - QL91 - QL91B - BX Trung tâm TP Cần Thơ

190

300

Tuyến đang khai thác

 

5669

6568.5119.A

Cần Thơ

Kiên Giang

Trung tâm TP Cần Thơ

An Minh

BX An Minh - QL63 - QL61 - ĐT963 - ĐT931 - QL1 - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Linh - BX Trung tâm TP Cần Thơ

170

480

Tuyến đang khai thác

 

5830

6162.1119.A

Long An

Bình Dương

Khánh Hưng

Bình Dương

BX Bình Dương - Cách mạng tháng 8 - Huỳnh Văn Cù - TL8 - QLN2 - QL62 - ĐT 831 - BX Khánh Hưng

148

60

Tuyến đang khai thác

 

5889

2299.1612.A

Tuyên Quang

Bắc Ninh

Kim Xuyên

Quế Võ

<A> BX Kim Xuyên - QL2 - TP Việt Trì - Cao tốc (Nội Bài, Lào Cai) - QL18 - Thành phố Bắc Ninh - BX Quế Võ

140

90

Tuyến đang khai thác

 

5889

2299.1612.B

Tuyên Quang

Bắc Ninh

Kim Xuyên

Quế Võ

<B> BX khách Kim Xuyên - QL37 - Đại Từ - Thái Nguyên - QL3 - Phổ Yên - Cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên - QL18 - BX Quế Võ

140

90

 

 

6100

2975.1514.A

Hà Nội

Thừa Thiên Huế

Nước Ngầm

A Lưới

BX A Lưới - QL49 - Cầu Tuần - Đường tránh Thành phố Huế - Đường Lý Thái Tổ (Thị xã Hương Trà) - QL1A - Cầu Giẽ - Pháp Vân - BX Nước Ngầm

720

60

Tuyến đang khai thác

 

6119

4347.1122.C

Đà Nng

Đắk Lắk

Trung tâm Đà Nẵng

Krông Bông

BX Krông Bông - ĐT692 (TL12) - QL27 - QL26 - ĐT 699 (TL3) - QL29 - Đường HCM (QL14 cũ) - QL19 - QL1A - Đường Trường Chinh - Cầu khác mức Ngã ba Huế - BX Trung tâm Đà Nng

690

60

Tuyến đang khai thác

 

6120

4347.1128.A

Đà Nng

Đắk Lắk

Trung tâm Đà Nng

Cư Kuin

BX Cư Kuin - QL27 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường Nguyễn Chí Thanh - Đường HCM (QL14 cũ) - QL19 - QL1A - Đường Trường Trinh - Cầu vượt khác mức Ngã ba Huế - Đường Tôn Đức Thắng - BX Trung tâm Đà Nng

670

60

Tuyến đang khai thác

 

6168

6365.1651.A

Tiền Giang

Cần Thơ

Thị xã Gò Công

Trung tâm TP Cần Thơ

BX Trung tâm TP Cần Thơ - Nguyễn Văn Linh - Võ Nguyên Giáp - QL1A - QL50 - BX TX Gò Công

150

300

Tuyến đang khai thác

 

6169

6365.3151.A

Tiền Giang

Cần Thơ

Tiền Giang

Trung tâm TP Cần Thơ

BX Tiền Giang - Đường p Bắc - QL60 - QL1 - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Linh - BX Trung tâm TP Cần Thơ <A>

103

180

Tuyến đang khai thác

 

6170

6572.1118.A

Cần Thơ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung tâm TP Cần Thơ

Long Điền

BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL1A - QL61C - TL929 - TL919 (Đường Bốn Tổng Một Ngàn) - QL80 - QL1A - Cao tốc Sài Gòn Trung lương - QL1A - QL51 - QL55 - ĐT 44A - BX Long Điền

290

30

Tuyến đang khai thác

 

 

1223.1611.A

Lạng Sơn

Hà Giang

Phía Bắc Lạng Sơn

Phía Nam Hà Giang

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL18 - Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên (QL3 mới) - QL37 - QL2 - BX Phía Nam Hà Giang

450

120

Tuyến đang khai thác

 

Ghi chú: Quy định viết tắt các cụm từ trong Phụ lục này như sau: Bến xe: BX; thành phố: TP; Quốc lộ: QL; X.: xã; thị trấn: TT; các ký hiệu <A>, <B>, ... <Đ> phân bit các tuyến theo hành trình khác nhau; các ký hiệu <A1>, <A2> phân biệt các hành trình khác nhau trong cùng một tuyến có chung Bến xe nơi đi và Bến xe nơi đến; các ký hiệu <E>, <F>: phân biệt các tuyến khác nhau đi theo đường cao tốc; lưu lượng quy hoạch (xe xuất bến/tháng) được tính với tổng số chuyến xe/tháng/1 đầu bến.

 

Người lập biểu
Đỗ Quốc Phong - CVC. Vụ Vận tải - Bộ GTVT

Nguyễn Huyền Trang - CV. Vụ Vận tải TCĐBVN

 

PHỤ LỤC 2:

BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐANG KHAI THÁC VÀO PHỤ LỤC 1, PHỤ LỤC 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1725/QĐ-BGTVT , 667/QĐ-BGTVT , 1888/QĐ-BGTVT , 317/QĐ-BGTVT , 2318/QĐ-BGTVT , 189/QĐ-BGTVT , 2548/QĐ-BGTVT , 135/QĐ-BGTVT , PHỤ LỤC 2A TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT
(Gửi kèm theo Quyết định số 542/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải)

TT toàn quốc

Mã tuyến

Tên tuyến vận ti hành khách c định liên tỉnh

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi)

Cự ly tuyến (km)

Lưu lượng (xe xuất bến / tháng)

Phân loại tuyến

Ghi chú

Tỉnh nơi đi/đến

Tỉnh nơi đi/đến

BX nơi đi/đến

BX nơi đi/đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Không có điều chỉnh b sung Tại Quyết định này)

Ghi chú: Quy định viết tắt các cụm từ trong Phụ lục này như sau: Bến xe: BX; thành phố: TP; Quốc lộ: QL; X.: xã; thị trấn: TT; các ký hiệu <A>, <B>,... <Đ> phân biệt các tuyến theo hành trình khác nhau; các ký hiệu <A1>, <A2> phân biệt các hành trình khác nhau trong cùng một tuyến có chung Bến xe nơi đi và Bến xe nơi đến; các ký hiệu <E>, <F>: phân biệt các tuyến khác nhau đi theo đường cao tốc; lưu lượng quy hoạch (xe xuất bến/tháng) được tính với tổng số chuyến xe/tháng/1 đầu bến.

 

Người lập biểu
Đỗ Quốc Phong - CVC. Vụ Vận tải - Bộ GTVT

Nguyễn Huyền Trang - CV. Vụ Vận tải TCĐBVN

 

PHỤ LỤC 3:

SỬA ĐỔI MỘT SỐ TUYẾN MỚI TẠI PHỤ LỤC 3, PHỤ LỤC 4 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1725/QĐ-BGTVT , 667/QĐ-BGTVT , 1888/QĐ-BGTVT , 317/QĐ-BGTVT , 2318/QĐ-BGTVT , 189/QĐ-BGTVT , 2548/QĐ-BGTVT , 135/QĐ-BGTVT , PHỤ LỤC 2B TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT
(Gửi kèm theo Quyết định số 5
42/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải)

TT toàn quốc

Mã tuyến

Tên tuyến vận ti hành khách cố định liên tỉnh

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi)

C ly tuyến (km)

Lưu lượng (xe xuất bến / tháng)

Phân loại tuyến

Ghi chú

Tỉnh nơi đi/đến

Tnh nơi đi/đến

BX nơi đi/đến

BX nơi đi/đến

1949

3549.1212.B

Ninh Bình

Lâm Đồng

Kim Sơn

Đức Long Bảo Lộc

BX Kim Sơn - QL10 - Cầu Điền Hộ - QL1 - QL27 - QL20 - BX Đức Long Bảo Lộc

1450

30

Tuyến quy hoạch mới

 

1965

4749.1611.A

Đắk Lắk

Lâm Đồng

Ea H'Leo

Liên tỉnh Đà Lạt

BX Ea H'leo - QL14 - QL26 - QL27 - QL20 - BX Liên tỉnh Đà Lạt

200

60

Tuyến quy hoạch mới

 

3016

4849.1320.A

Đắk Nông

Lâm Đồng

Đắk Mil

Đơn Dương

BX Đắk Mil - QL14 - QL26 - QL27 - BX Đơn Dương

270

60

Tuyến quy hoạch mới

 

3017

4849.1612.A

Đắk Nông

Lâm Đồng

Qung Khê

Đức Long Bảo Lộc

BX Quảng Khê - QL28 - QL20 - BX Đức Long Bảo Lộc

124

60

Tuyến quy hoạch mới

 

5326

3549.2011.A

Ninh Bình

Lâm Đồng

Phía Đông TP Ninh Bình

Liên tnh Đà Lạt

BX Phía đông TP Ninh Bình - QL1 - QL27C - đường Huỳnh Tấn Phát - QL20 - đường Hùng Vương - đường Trần Hưng Đạo - đường 3/4 - BX Liên tnh Đà Lạt

1330

30

Tuyến quy hoạch mới

 

5327

3549.2012.A

Ninh Bình

Lâm Đồng

Phía Đông TP Ninh Bình

Đức Long Bảo Lộc

BX Phía đông TP Ninh Bình - QL1 - QL27 - QL20 - BX Đức Long Bảo Lộc

1430

30

Tuyến quy hoạch mới

 

5951

1923.1311.A

Phú Thọ

Hà Giang

Thanh Sơn

Phía Nam Hà Giang

BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - QL70 - QL70B - QL32C - ĐT 313 - QL32 - BX Thanh Sơn

300

60

Tuyến mới

 

6188

1416.1255.A

Quảng Ninh

Sơn La

Móng Cái

Sốp Cộp

BX Sốp Cộp - Sông Mã - QL4G - Nà Ớt - QL37 kéo dài - Cò Nòi - QL6 - Cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình - Đại lộ Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Big C - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - QL5 - Quán Toan - QL10 - Uông Bí - QL18 - BX Móng Cái

730

30

Tuyến mới

VB số 9632/BGTVT- VT ngày 11/10/2019 ca Bộ GTVT

Ghi chú: Quy định viết tắt các cụm từ trong Phụ lục này như sau: Bến xe: BX; thành phố: TP; Quốc lộ: QL; X.: xã; thị trấn: TT; các ký hiệu <A>, <B>, ... <Đ> phân biệt các tuyến theo hành trình khác nhau; các ký hiệu <A1>, <A2> phân biệt các hành trình khác nhau trong cùng một tuyến có chung Bến xe nơi đi và Bến xe nơi đến; các ký hiệu <E>, <F>: phân biệt các tuyến khác nhau đi theo đường cao tốc; lưu lượng quy hoạch (xe xuất bến/tháng) được tính với tổng số chuyến xe/tháng/1 đầu bến.

 

Người lập biểu
Đỗ Quốc Phong - CVC. Vụ Vận tải - Bộ GTVT

Nguyễn Huyền Trang - CV. Vụ Vận tải TCĐBVN

 

PHỤ LỤC 4:

BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN MỚI VÀO PHỤ LỤC 4 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1725/QĐ-BGTVT , 667/QĐ-BGTVT , 1888/QĐ-BGTVT , 317/QĐ-BGTVT , 2318/QĐ-BGTVT , 189/QĐ-BGTVT , 2548/QĐ-BGTVT , 135/QĐ-BGTVT , PHỤ LỤC 2B TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT
(Gửi kèm theo Quyết định số 542/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải)

TT toàn quốc

Mã tuyến

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi)

Cự ly tuyến (km)

Lưu lượng QH (xe xuất bến/tháng)

Phân loại tuyến QH

Ghi chú

Tỉnh nơi đi/đến

Tỉnh nơi đi/đến

BX nơi đi/đến

BX nơi đi/đến

6189

1114.1813.A

Cao Bằng

Quảng Ninh

Cao Bằng

Cái Rồng

BX Cái Rồng - Cao tốc Hạ Long Vân Đồn - Ngã tư Minh Khai - QL18 - Uông Bí - Sao Đỏ - Bắc Ninh - QL1 - QL4A - QL34B - Đường 310 - Ngã tư Sông Bằng - Pắc Pó - Ngã tư Ngọc Xuân - QL3 - BX Cao Bằng

480

90

Tuyến mới

 

6190

1114.1828.A

Cao Bằng

Quảng Ninh

Cao Bằng

Đông Triều

BX Đông Triều - QL18 - Sao Đỏ - QL37 - ĐT293 - Đường Giáp Văn Cương - QL37 - Bắc Giang - QL1A - QL4A - QL34B - Đường 310 (QL34B) - ngã tư Sông Bằng - rẽ đi Đường Pác Bó - ngã tư Ngọc Xuân - QL3 (hướng đi Trung tâm hội nghị tnh) - BX Cao Bng

280

60

Tuyến mới

 

6191

1117.1811.A

Cao Bằng

Thái Bình

Cao Bng

Trung tâm TP Thái Bình

BX Cao Bng - QL3 - Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - QL39 - QL10 - BX Trung tâm TP Thái Bình

376

60

Tuyến mới

 

6192

1123.1816.A

Cao Bằng

Hà Giang

Cao Bằng

Đồng Văn

BX Cao Bng - QL3 - QL34 - QL4C - BX Đồng Văn

220

60

Tuyến mới

 

6193

1127.1811.A

Cao Bằng

Điện Biên

Cao Bằng

Điện Biên Phủ

BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Đ Hòa Lạc, Hòa Bình - QL21 - Cầu Vĩnh Thịnh - QL2C - Hợp Thịnh - QL2A - Phù Lỗ - QL3 - BX Cao Bằng

750

60

Tuyến mới

 

6194

1127.1828.A

Cao Bằng

Nghệ An

Cao Bằng

Phía Đông TP Vinh

BX Cao Bằng - QL3 - QL1A - Cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao - Pháp Vân Cầu Gi - QL1A - QL46 - QL10 - BX Phía Đông TP Vinh

600

30

Tuyến mới

Điều chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

6195

1134.1613.A

Cao Bằng

Hải Dương

Trùng Khánh

Ninh Giang

BX Ninh Giang - ĐT396 - ĐT396B - ĐT392 - QL38B - Thị trấn Gia Lộc - Đường Lê Thanh Nghị - Đường Thanh Niên - Đường Trần Hưng Đạo - QL5 - Phú Thụy - QL17 - QL38 - QL1 - QL18 - QL3 - BX Trùng Khánh

420

90

Tuyến mới

 

6196

1134.1813.B

Cao Bằng

Hi Dương

Cao Bằng

Ninh Giang

BX Ninh Giang - ĐT396 - ĐT396B - ĐT392 - QL38B - Thị trấn Gia Lộc - Đường Lê Thanh Nghị - Đường Thanh Niên - Đường Trần Hưng Đạo - QL5 - QL1 - QL4 - Đi theo hướng QL34B hướng đi lạng Sơn - Đường 310 (QL34B) - Ngã tư Sông Bằng - rẽ đi Đường Pác Bó - Ngã tư Ngọc Xuân - QL3 (hướng đi trung tâm hội nghị tinh) - BX Cao Bằng

350

60

Tuyến mới

 

6197

1135.1819.A

Cao Bằng

Ninh Bình

Cao Bằng

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1 - Đường Cao tốc - Pháp Vân, Cu Giẽ - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - QL1B - QL4A - Đường 310 (QL34B) - Ngã tư Sông Lô - Ngã tư Ngọc Xuân - QL3 - BX Cao Bằng <A>

381

60

Tuyến mới

 

6198

1135.1821.A

Cao Bằng

Ninh Bình

Cao Bằng

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - Đường Vành đai 3 trên cao - Cầu Thanh Trì - Đường dẫn Cầu Thanh Trì - QL1B - QL4A - QL34B hướng đi Lạng Sơn - Đường 310 (QL34B) - Ngã tư Sông Bằng - Ngã tư Ngọc Xuân - QL3 - BX Cao Bằng <A>

380

60

Tuyến mới

 

6199

1137.1833.A

Cao Bằng

Nghệ An

Cao Bằng

Yên Thành

BX Cao Bằng - QL3 - QL1A - Cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao - Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1A - QL7B - BX Yên Thành (A)

366

90

Tuyến mới

Điều chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

6200

1149.1815.A

Cao Bằng

Lâm Đồng

Cao Bằng

Cát Tiên

BX Cát Tiên - ĐT721 - ĐT741B - QL14 - QL26 - QL29 - QL1A - QL48A - QL15A - Đường mòn HCM - QL1A - Pháp Vân Cầu Giẽ - Đường vành đai 3 trên cao - Cầu Thanh Trì - QL1A - QL4A - QL34B - Đường 310 (QL34B) ngã tư Sông Bằng - rẽ đi Đường Pác Bó - Ngã tư Ngọc Xuân - QL3 (hướng trung tâm hội nghị tnh) - BX Cao Bằng

1925

30

Tuyến mới

Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

6201

1173.1111.A

Cao Bằng

Quảng Bình

Cao Bằng

Đồng Hới

BX Đồng Hới - QL1 - Cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ - Đường trên cao vành đai 3 (đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - Đường Nguyễn Văn Linh - Cầu Vượt Đường 5 - Cầu Đông Trù - Cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - Đường Hoàng Sa - Đường Võ Văn Kiệt - QL18 - QL3 - Phú Lương - Chợ Mới - BX Cao Bằng <A>

780

30

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6202

1220.1416.C

Lạng Sơn

Thái Nguyên

Tân Thanh

Trung tâm TP Thái Nguyên

BX Tân Thanh - ĐT240 - QL4A - Thất Khê - Khau Hương - TL 279 - Văn Mịch - QL1B - Bình Gia - Bắc Sơn - Đình C- Đường tròn Tân Long - QL3 - Đường tránh TP Thái Nguyên - Ngã 3 bệnh viện Lao - Đường thống nhất - BX Trung tâm TP Thái Nguyên

180

150

Tuyến mới

 

6203

1220.1516.B

Lạng Sơn

Thái Nguyên

Đồng Đăng

Trung tâm TP Thái Nguyên

BX Đồng Đăng - ĐT Bắc Sơn - QL1 - QL4A - Thất Khê - Khau Hương - TL 279 - Văn Mịch - QL1B - Bình Gia - Bắc Sơn - Đình C- Đường tròn Tân Long - QL3 - Đường tránh TP Thái Nguyên - Ngã 3 bệnh viện Lao - Đường thống nhất - BX Trung tâm TP Thái Nguyên

200

150

Tuyến mới

 

6204

1234.1715.A

Lạng Sơn

Hải Dương

Đình Lập

Bến Trại

BX Bến Trại - ĐT392B - ĐT396 - Cầu Hàm - Thị trấn Gia Lộc - Đường Lê Thanh Nghị - Đường Thanh Niên - Đường Trần Hưng Đạo - QL5 - Sao đỏ - QL37 - QL31 - BX Đình Lập

270

90

Tuyến mới

 

6205

1235.1121.A

Lạng Sơn

Ninh Bình

Phía Nam Lạng Sơn

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - Cầu Thanh Trì - QL1B - BX Phía bắc Lạng Sơn <A>

255

60

Tuyến mới

 

6206

1235.1419.A

Lạng Sơn

Ninh Bình

Tân Thanh

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1A - Đường Cao tốc - Pháp Vân, Cu Giẽ - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - QL1A - QL4A - ĐT230 - BX Tân Thanh <A>

285

120

Tuyến mới

 

6207

1235.1421.A

Lạng Sơn

Ninh Bình

Tân Thanh

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - Cầu Thanh Trì - QL1B - BX Tân Thanh <A>

280

60

Tuyến mới

 

6208

1235.1519.A

Lạng Sơn

Ninh Bình

Đồng Đăng

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1A - Đường Cao tốc - Pháp Vân, Cu Giẽ - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - QL1A - Đường bắc Sơn - BX Đồng Đăng <A>

260

120

Tuyến mới

 

6209

1235.1521.A

Lạng Sơn

Ninh Bình

Đồng Đăng

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - Cầu Thanh Trì - QL1B - BX Đồng Đăng <A>

270

60

Tuyến mới

 

6210

1237.1128.A

Lạng Sơn

Nghệ An

Phía Nam Lạng Sơn

Phía Đông TP Vinh

BX Phía Nam Lạng Sơn - QL1A - PVCG - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

415

300

Tuyến mới

 

6211

1276.1914.A

Lạng Sơn

Qung Ngãi

BX, Trạm trung chuyển hành khách cửa khẩu Hữu Nghị

Chín Nghĩa

BX Chín Nghĩa - QL1 - Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1 - BX, Trạm trung chuyển hành khách cửa khẩu Hữu Nghị

1,073

90

Tuyến mới

 

6212

1417.1320.B

Quảng Ninh

Thái Bình

Cái Rồng

Hưng Hà

BX Cái Rồng - Cao tốc Hạ Long Vân Đồn - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - Cao tốc (Hà Nội Hải Phòng) - QL10 - QL39 - BX Hưng Hà

166

150

Tuyến mới

 

6213

1417.1520.B

Quảng Ninh

Thái Bình

Cửa Ông

Hưng Hà

BX Cửa Ông - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - Cao tốc Hà Nội Hải Phòng - QL10 - QL39 - BX Hưng Hà

163

60

Tuyến mới

 

6214

1417.1620.B

Qung Ninh

Thái Bình

Mông Dương

Hưng Hà

BX Mông Dương - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - Cao tốc Hà Nội Hải Phòng - QL10 - QL39 - BX Hưng Hà

170

60

Tuyến mới

 

6215

1417.2811.A

Quảng Ninh

Thái Bình

Đông Triều

Trung tâm TP Thái Bình

BX Đông Triều - QL18 - Uông Bí - QL10 - Đường Long Hưng - BX Trung tâm TP Thái Bình

110

60

Tuyến mới

 

6216

1417.2812.A

Quảng Ninh

Thái Bình

Đông Triều

Hoàng Hà

BX Đông Triều - QL18 - Uông Bí - QL10 - Đường Long Hưng - Cầu Thái Bình - Đường Trần Thái Tông - BX Hoàng Hà

110

150

Tuyến mới

 

6217

1421.2813.A

Quảng Ninh

Yên Bái

Đông Triều

Nghĩa Lộ

BX Đông Triều - QL18 - Sao Đỏ - Bắc Ninh - QL1A - Cao tốc Hà Nội Lào Cai - Nút giao IC 12 - Đường Âu Cơ - QL37 - QL32 - BX Nghĩa Lộ

282

90

Tuyến mới

 

6218

1422.1116.A

Qung Ninh

Tuyên Quang

Bãi Cháy

Kim Xuyên

BX Kim Xuyên - Thiện Kế - Khu công nghiệp Bình Xuyên II - Cao tốc Nội Bài, Lào Cai - QL18 - BX Bãi Cháy

290

120

Tuyến mới

 

6219

1423.2811.A

Quảng Ninh

Hà Giang

Đông Triều

Phía Nam Hà Giang

BX Đông Triều - QL18 - QL1 - cao tốc Nội Bài Thái Nguyên - QL3 - QL37 - Cầu An Hòa - Tuyên Quang - QL2 - BX Phía Nam Hà Giang

350

120

Tuyến mới

 

6220

1424.2813.A

Quảng Ninh

Lào Cai

Đông Triều

BX kết hợp với bãi đỗ xe huyện Sa Pa

BX Đông Triều - QL18 - QL1A - QL18 - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - Nút giao IC19 - QL4D - BX kết hợp với bãi đỗ xe huyện Sa Pa

390

60

Tuyến mới

 

6221

1424.2813.A

Quảng Ninh

Lào Cai

Đông Triều

BX kết hợp với bãi đỗ xe huyện Sa Pa

BX Đông Triều - QL18 - QL1A - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Nút Giao IC 19 - QL4D - BX kết hợp với bãi đỗ xe huyện Sa Pa

390

60

Tuyến mới

 

6222

1425.2811.A

Quảng Ninh

Lai Châu

Đông Triều

Lai Châu

BX Đông Triều - QL18 - QL1 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Nút Giao IC 18 - QL4D - BX Lai Châu

450

120

Tuyến mới

 

6223

1426.1255.C

Quảng Ninh

Sơn La

Móng Cái

Sốp Cộp

BX Móng Cái - QL18 - cao tốc (Hạ Long - Vân Đồn) - cao tốc (Hạ Long - Hải Phòng) - cao tốc (Hải Phòng - Hà Nội) - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thanh Trì - Nút Giao Big C) - Đại lộ Thăng Long - cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình - QL6 - Cò Nòi - QL37 kéo dài - Nà Ớt - QL4G - Sông Mã - BX Sốp Cộp

780

60

Tuyến mới

VB 11430/BGTVT- VT ngày 29/11/2019 của Bộ GTVT

6224

1426.1330.A

Quảng Ninh

Sơn La

Cái Rồng

Quỳnh Nhai

BX Cái Rồng - QL18 - QL1 - QL18 - QL2 - Cao tốc Hà Nội Lào Cai - QL279 - QL6B - BX Quỳnh Nhai

470

60

Tuyến mới

 

6225

1426.2811.A

Quảng Ninh

Sơn La

Đông Triều

Sơn La

BX Đông Triều - QL18 - QL1A - cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao - nút giao ngã tư Big C - Đại Lộ Thăng Long - cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình - QL6 - BX Sơn La

390

120

Tuyến mới

 

6226

1427.1230.A

Quảng Ninh

Điện Biên

Móng Cái

Mường Luân

BX Mường Luân - QL12 - TT Sông Mã - QL4G - Nà t - QL37 - Ngã ba Cò Nòi - QL6 - QL21 - Đại lộ Thăng Long - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Nút giao Big C - Pháp Vân) - Cầu Thanh Trì - QL1 - QL18 - BX Móng Cái <A>

800

60

Tuyến mới

VB số 471/BGTVT-VT ngày 15/1/2020 của Bộ GTVT

6227

1428.1357.A

Quảng Ninh

Hòa Bình

Cái Rồng

Yên Thủy

BX Yên Thủy - QL12B - ĐT447 - ĐT479 - ĐT438 - Chi Nê - QL21 - PhLý - QL1A - Đồng Văn - QL38 - Hưng Yên - QL38 - Hải Dương - Cao tốc Hà Nội, Hi Phòng - Cao tốc Hi Phòng, Hạ Long - Cao tốc Hạ Long, Vân Đồn - BX Cái Rồng

290

60

Tuyến mới

 

6228

1434.1315.B

Quảng Ninh

Hải Dương

Cái Rồng

Bến Trại

BX Bến Trại - ĐT392B - ĐT396 - Thị trấn Ninh Giang - ĐT391 - Quý Cao - Cao tốc (Hà Nội - Hi Phòng - Quảng Ninh) - BX Cái Rồng

170

90

Tuyến mới

 

6229

1435.1119.A

Qung Ninh

Ninh Bình

Bãi Cháy

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1 - QL10 - Cao tốc Hải Phòng, Hà Nội - Cao tốc Hạ Long, Hải Phòng - QL18 - BX Bãi Cháy <A>

220

90

Tuyến mới

 

6230

1435.1121.A

Qung Ninh

Ninh Bình

Bãi Cháy

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - QL10 - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - QL18 - BX Bãi Cháy <A>

190

60

Tuyến mới

 

6231

1435.1319.A

Qung Ninh

Ninh Bình

Cái Rồng

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1 - QL10 - Cao tốc Hải Phòng, Hà Nội - Cao tốc Hạ Long, Hi Phòng - Cao tốc Hạ Long Vân Đồn - BX Cái Rồng <A>

280

90

Tuyến mới

 

6232

1435.1321.A

Qung Ninh

Ninh Bình

Cái Rồng

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - QL10 - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - Cao tốc Hạ Long Vân Đồn - BX Bãi Cháy <A>

250

60

Tuyến mới

 

6233

1435.1519.A

Quảng Ninh

Ninh Bình

Cửa Ông

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1 - QL10 - Cao tốc Hải Phòng, Hà Nội - Cao tốc Hạ Long, Hải Phòng - QL18 - BX Cửa Ông <A>

260

90

Tuyến mới

 

6234

1435.1520.B

Quảng Ninh

Ninh Bình

Cửa Ông

Phía Đông TP Ninh Bình

BX Cửa Ông - QL18 - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - Cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL10 - BX Phía Đông TP Ninh Bình

260

300

Tuyến mới

 

6235

1435.2720.B

Quảng Ninh

Ninh Bình

Cẩm Hi

Phía Đông TP Ninh Bình

BX Cẩm Hi - Cao tốc Hạ Long Vân Đồn - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - Cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL10 - BX Phía Đông TP Ninh Bình

270

90

Tuyến mới

 

6236

1437.1128.A

Quảng Ninh

Nghệ An

Bãi Cháy

Phía Đông TP Vinh

BX Bãi Cháy - QL18 - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

440

120

Tuyến mới

 

6237

1437.1128.A

Quảng Ninh

Nghệ An

Bãi Cháy

Phía Đông TP Vinh

BX Bãi Cháy - QL18 - Cao tốc (Hạ Long - Hải Phòng) - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

440

120

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6238

1437.1133.A

Quảng Ninh

Nghệ An

Bãi Cháy

Yên Thành

BX Bãi Cháy - QL18 - Cao tốc Hạ long Hải Phòng - Cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL10 - QL1A - QL7B - BX Yên Thành <A>

440

60

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6239

1437.1228.A

Quảng Ninh

Nghệ An

Móng Cái

Phía Đông TP Vinh

BX Móng Cái - QL18 - Quang Hanh - Đoạn tránh TP Hạ Long (QL279 mới - KCN Việt Hưng - Ngã ba Tiêu Giao) - QL18 - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

610

90

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6240

1437.1228.B

Quảng Ninh

Nghệ An

Móng Cái

Phía Đông TP Vinh

BX Móng Cái - QL18 - Cao tốc (Hạ Long - Vân Đồn) - Cao tốc (Hạ Long - Hi Phòng) - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <B>

610

90

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6241

1437.1328.A

Quảng Ninh

Nghệ An

Cái Rồng

Phía Đông TP Vinh

BX Cái Rồng - QL18 - Quang Hanh - Đoạn tránh Tp Hạ Long (QL279 mới - KCN Việt Hưng - Ngã ba Tiêu Giao) - QL18 - Uông Bí - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

580

90

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6242

1437.1328.B

Quảng Ninh

Nghệ An

Cái Rồng

Phía Đông TP Vinh

BX Cái Rồng - Cao tốc Hạ Long Vân Đồn - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <B>

580

90

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6243

1437.1333.A

Quảng Ninh

Nghệ An

Cái Rồng

Yên Thành

BX Cái Rồng - QL18 - Cao tốc Hạ long Hải Phòng - Cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL10 - QL1A - QL7B - BX Yên Thành

580

120

Tuyến mới

 

6244

1437.1333.A

Quảng Ninh

Nghệ An

Cửa Ông

Miền Trung

BX Cửa Ông - QL18 - Quang Hanh - Đoạn tránh TP Hạ Long (QL279 mới - KCN Việt Hưng - Ngã ba Tiêu Giao) - QL18 - Cao tốc (Hạ Long Hài Phòng) - Cao tốc (Hải Phòng - Hà Nội) - QL10 - QL1A - BX Miền Trung

580

90

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6245

1437.1433.A

Quảng Ninh

Nghệ An

Cẩm Ph

Yên Thành

BX Cẩm Phả - QL18 - Quang Hanh - Đoạn tránh TP Hạ Long (QL279 mới - KCN Việt Hưng - Ngã ba Tiêu Giao) - QL18 - Cao tốc (Hạ Long - Hải Phòng) - Cao tốc (Hải Phòng - Hà Nội) - QL10 - QL1A - QL1A - QL7B - BX Yên Thành

480

60

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 ca Bộ GTVT

6246

1437.2728.A

Quảng Ninh

Nghệ An

Cẩm Hải

Phía Đông TP Vinh

BX Cẩm Hi - QL18 - Quang Hanh - Đoạn tránh Tp Hạ Long (QL279 mới - KCN Việt Hưng - Ngã ba Tiêu Giao) - QL18 - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

580

60

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6247

1437.2728.B

Quảng Ninh

Nghệ An

Cẩm Hải

Phía Đông TP Vinh

BX Cẩm Hải - QL18 - Cao tốc Hạ Long Vân Đồn - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

580

60

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6248

1437.2815.A

Quảng Ninh

Nghệ An

Đông Triều

Đô Lương

BX Đông Triều - QL18 - QL1A - QL7A - BX Đô Lương

370

120

Tuyến mới

 

6249

1437.2855.A

Quảng Ninh

Nghệ An

Đông Triều

Con Cuông

BX Đông Triều - QL18 - QL1A - QL7A - BX Con Cuông

430

120

Tuyến mới

 

6250

1476.2811.A

Quảng Ninh

Quảng Ngãi

Đông Triều

Quảng Ngãi

BX Đông Triều - QL18 - QL1 - BX Quảng Ngãi

990

120

Tuyến mới

 

6251

1489.2711.B

Qung Ninh

Hưng Yên

Cẩm Hi

Hưng Yên

BX Cẩm Hải - Cao tốc Hạ Long Vân Đồn - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - Cao tốc Hải Phòng Hà Nội (nút giao Gia Lộc) - QL38B - Ngã tư Chợ Gạo - QL39 - BX Hưng Yên

180

150

Tuyến mới

 

6252

1611.2318.A

Hải Phòng

Cao Bằng

Thượng Lý

Cao Bằng

BX Thượng Lý - QL5 - QL10 - QL18 - Tiên Yên - QL4B - QL4A - QL34B hướng đi Lạng Sơn - Đường 3.10 (QL34B) - Ngã tư Sông Bằng - Đường Pác Bó - Ngã tư Ngọc Xuân - QL3 - BX Cao Bằng

380

30

Tuyến mới

VB số 10176/BGTVT-VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

6253

1611.2318.B

Hải Phòng

Cao Bằng

Thượng Lý

Cao Bng

BX Thượng Lý - QL5 - QL1A - Cao tốc Thái Nguyên Hà Nội - QL3 - BX Cao Bằng

380

30

Tuyến mới

VB số 10176/BGTVT-VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

6254

1614.2313.B

Hải Phòng

Quảng Ninh

Thượng Lý

Cái Rồng

BX Thượng Lý - Đường Hùng Vương - Đường Tôn Đức Thng - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đường Đình Vũ - Cao tốc (Hải Phòng - Hạ Long) - QL18 - BX Cái Rồng

100

180

Tuyến mới

VB số 12016/BGTVT-VT ngày 17/12/2019 của Bộ GTVT

6255

1620.2316.B

Hải Phòng

Thái Nguyên

Thượng Lý

Trung tâm TP Thái Nguyên

BX Thượng Lý - Đường Hùng vương - QL10 - QL5B - QL1 - cao tốc (Hà Nội - Thái Nguyên) - QL3 - BX Trung tâm TP Thái Nguyên

180

180

Tuyến mới

VB số 10176/BGTVT-VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

6256

1627.2330.A

Hi Phòng

Điện Biên

Thượng Lý

Mường Luân

BX Mường Luân - QL12 - TT Sông Mã - QL4G - Nà Ớt - QL37 - Ngã ba Cò Nòi - QL6 - QL21 - Đại lộ Thăng Long - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Nút giao Big C - Pháp Vân) - Cầu Thanh Trì - QL5 - Đường Tôn Đức Thắng - Đường Hùng Vương - BX Thượng Lý <A>

600

30

Tuyến mới

VB số 471/BGTVT-VT ngày 15/1/2020 của Bộ GTVT

6257

1628.2302. A

Hải Phòng

Hòa Bình

Thượng Lý

Chăm Mát

BX Thượng Lý - QL5 - cu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL6 - BX Chăm Mát <A>

BX Thượng Lý - QL10 - cao tốc Hải Phòng - Hà Nội - cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL6 - BX Chăm Mát <B>

BX Thượng Lý - QL5 - Hải Dương - cao tốc Hải Phòng-Hà Nội - cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL6 - BX Chăm Mát <C>

180

300

Tuyến mới

 

6258

1628.2302.A

Hải Phòng

Hòa Bình

Thượng Lý

Chăm Mát

BX Thượng Lý - QL5 - cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thanh Trì - Nút Giao Big C) - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL6 - BX Chăm Mát <A>

BX Thượng Lý - QL10 - cao tốc (Hi Phòng-Hà Nội) - cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thanh Trì - Nút Giao Big C) - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL6 - BX Chăm Mát <B>

180

180

Tuyến mới

VB số 1285/BGTVT-VT ngày 18/2/2020 của Bộ GTVT

6259

1635.1621.A

Hải Phòng

Ninh Bình

Phía Bắc Hải Phòng

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - QL10 - BX Phía bc Hải Phòng <A>

130

60

Tuyến mới

 

6260

1635.2319.A

Hải Phòng

Ninh Bình

Thượng Lý

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1A - QL10 - TP Nam Định - BX Thượng Lý <A>

125

120

Tuyến mới

 

6261

1636.2301.A

Hải Phòng

Thanh Hóa

Thượng Lý

Cẩm Thủy

BX Thượng Lý - QL10 - QL1A - TP Thanh Hóa (theo phân luồng của TP) - QL45 - QL17 - BX Cẩm Thủy

200

90

Tuyến mới

VB số 10176/BGTVT-VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

6262

1636.2313.A

Hi Phòng

Thanh Hóa

Thượng Lý

Triệu Sơn

BX Thượng Lý - QL10 - QL1A - TP Thanh Hóa (theo phân luồng của TP) - QL47 - BX Triệu Sơn

190

90

Tuyến mới

VB số 10176/BGTVT-VT ngày 28/10/2019 ca Bộ GTVT

6263

1637.1514.A

Hải Phòng

Nghệ An

Vĩnh Bo

Nghĩa Đàn

BX Vĩnh Bảo - QL10 - QL1A - QL48 - BX Nghĩa Đàn <A>

350

60

 

VB số 1285/BGTVT-VT ngày 18/2/2020 của Bộ GTVT

6264

1637.1555.A

Hải Phòng

Nghệ An

Vĩnh Bo

Con Cuông

BX Vĩnh Bảo - QL10 - QL1A - BX Con Cuông <A>

350

60

 

VB số 1285/BGTVT-VT ngày 18/2/2020 của Bộ GTVT

6265

1637.1628.A

Hải Phòng

Nghệ An

Phía Bắc Hải Phòng

Phía Đông TP Vinh

BX Phía Bắc Hải Phòng - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

350

600

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6266

1637.2328.A

Hải Phòng

Nghệ An

Thượng Lý

Phía Đông TP Vinh

BX Thượng Lý - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh

350

900

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6267

1643.2111.A

Hải Phòng

Đà Nng

Cát Bà

Trung tâm Đà Nng

BX Cát Bà - Đình Vũ - TL356 - QL5 - QL10 - QL1 - Hầm đèo Hải Vân - Tạ Quang Bửu - Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng - BX Trung tâm Đà Nng

850

30

Tuyến mới

VB số 12016/BGTVT-VT ngày 17/12/2019 ca Bộ GTVT

6268

1648.1512. A

Hải Phòng

Đắk Nông

Thượng Lý

Đắk R'Lấp

BX Đk R'Lấp - Đường HCM - QL1A - QL10 - BX Thượng Lý

1470

30

Tuyến mới

 

6269

1648.1516.A

Hải Phòng

Đắk Nông

Thượng Lý

Quảng Khê

BX Quảng Khê - QL28 - Thị xã Gia Nghĩa - Đường HCM - QL1A - QL10 - BX Thượng Lý

1470

30

Tuyến mới

 

6270

1648.1518.A

Hải Phòng

Đắk Nông

Thượng Lý

Tuy Đức

BX Tuy Đức - ĐT681 - Đường HCM - QL1A - QL10 - BX Thượng Lý

1510

30

Tuyến mới

 

6271

1719.2014.A

Thái Bình

Phú Thọ

Hưng Hà

Yên Lập

BX Yên Lập - ĐT313 - QL32C - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Đường Hoàng Sa - Đường Trường Sa - Cầu Đông Trù - QL5 - QL39 - BX Hưng Hà

250

60

Tuyến mới

Điều chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

6272

1721.1111.B

Thái Bình

Yên Bái

Trung tâm TP Thái Bình

Yên Bái

BX Trung tâm TP Thái Bình - QL10 - QL39 - QL5 - Cao tốc Hà Nội Lào Cai - IC9 - QL2 - QL70 - BX Yên Bái

300

60

Tuyến mới

 

6273

1722.1115.B

Thái Bình

Tuyên Quang

Trung tâm TP Thái Bình

Hàm Yên

BX Trung tâm TP Thái Bình - QL10 - QL39 - QL5 - Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên - QL3 - QL37 - QL2 - BX Hàm Yên

295

30

Tuyến mới

 

6274

1724.1113.B

Thái Bình

Lào Cai

Trung tâm TP Thái Bình

BX kết hợp với bãi đỗ xe huyện Sa Pa

BX Trung tâm TP Thái Bình - QL10 - QL39 - Cầu Triều Dương - QL5 - Cầu Thanh Trì - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường 5 kéo dài - Cầu Đông Trù - Đường Võ Văn Kiệt - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - Nút giao IC19 - QL4D - BX kết hợp với bãi đỗ xe huyện Sa Pa

500

90

Tuyến mới

 

6275

1728.2002.A

Thái Bình

Hòa Bình

Hưng Hà

Chăm Mát

BX Hưng Hà - QL39 - Cầu Triều Dương - Cầu Yên Lệnh - QL38 - QL1 - DT70 - QL6 - Xuân Mai - BX Chăm Mát

150

30

Tuyến mới

 

6276

1737.1128.A

Thái Bình

Nghệ An

Trung tâm TP Thái Bình

Phía Đông TP Vinh

BX Trung tâm TP Thái Bình - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

256

300

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của BGTVT

6277

1788.1319.A

Thái Bình

Vĩnh Phúc

Bồng Tiên

Sông Lô

BX Sông Lô - ĐT307B - ĐT307 - TT Lập Thạch - ĐT 305 - QL2 - QL5 - Cu Đông Trù - Cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn cầu Thanh Trì Pháp Vân) - Cao tốc Pháp Vân - QL21 - QL10 - TL463 - BX Bồng Tiên

180

60

Tuyến mới

 

6278

1821.1312.A

Nam Định

Yên Bái

Hải Hậu

Lục Yên

BX Hi Hậu - QL21A - Đường Lê Đức Thọ - QL21B - Cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình - QL38 - QL39 - Phố Nối - QL5 - Đường 5 kéo dài - Cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - Đường Hoàng Sa - Đường Võ Văn Kiệt - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Nút giao IC 9 - QL2 - Ngã ba Vĩnh Tuy - ĐT171 - BX Lục Yên

381

30

Tuyến mới

 

6279

1828.1505.A

Nam Định

Hòa Bình

Thịnh Long

Tân Lạc

BX Tân Lạc - QL6 - QL70 - QL1 - BX Thịnh Long

170

30

Tuyến mới

 

6280

1834.1512.A

Nam Định

Hải Dương

Thịnh Long

Hi Tân

BX Hải Tân - QL5 - Quán Gỏi - KSặt - ĐT392 - Thanh Miện - QL38B - QL10 - Đường Lê Đức Thọ - QL21 - BX Thịnh Long

220

60

QH mới

 

6281

1835.1121.A

Nam Định

Ninh Bình

Nam Định

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - QL10 - BX Nam Định <A>

40

60

Tuyến mới

 

6282

1837.1128.A

Nam Định

Nghệ An

Nam Định

Phía Đông TP Vinh

BX Nam Định - QL10 - QL1A - BX Phía Đông TP Vinh

247

900

Tuyến mới

 

6283

1837.1428.A

Nam Định

Nghệ An

Giao Thủy

Phía Đông TP Vinh

BX Giao Thủy - TL489 - QL21 - Đ Lê Đức Thọ - QL10 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

275

450

Tuyến mới

 

6284

1837.1828.A

Nam Định

Nghệ An

Nghĩa Hưng

Phía Đông TP Vinh

BX Nghĩa Hưng - TL490C - Đ Lê Đức Thọ - QL10 - QL1A - BX Phía Đông TP Vinh <A>

260

300

Tuyến mới

 

6285

1848.1312.A

Nam Định

Đắk Nông

Hải Hậu

Đắk R'Lấp

BX Đắk R'Lấp - Đường HCM - QL26 - QL29 - QL1 - QL10 - Đường Lê Đức Thọ - QL21 - BX Hải Hậu

1360

60

Tuyến mới

 

6286

1876.1411.A

Nam Định

Quảng Ngãi

Giao Thủy

Qung Ngãi

BX Giao Thủy - TL489 - QL21 - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - QL1A - Cao tốc (Đà Nng - Quảng Ngãi) - QL1A - BX Quảng Ngãi <A>

900

90

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6287

1899.2611.A

Nam Định

Bắc Ninh

Ý Yên

Bắc Ninh

BX Ý Yên - QL38 - Ngã ba Cát Đằng - QL10 - Nút giao Cao Bồ - Cao tốc (Ninh Bình - Cầu Giẽ) - Nút giao Vực Vòng - QL5 - QL39A - QL38 - Cầu Hồ - Bồ Sơn - BX Bắc Ninh

130

30

Tuyến mới

VB số 10176/BGTVT-VT ngày 28/10/2019 ca Bộ GTVT

6288

1934.1414.A

Phú Thọ

Hi Dương

Yên Lập

Phía Đông TP Chí Linh

BX Yên Lập - ĐT313 - QL32C - QL32 - QL32C - QL2 - QL18 - BX Phía Đông TP Chí Linh

200

60

Tuyến mới

 

6289

1934.1812.B

Phú Thọ

Hải Dương

Thanh Thủy

Hải Tân

BX Hải Tân - QL5 - Cầu Đông Trù - Đ Trường Sa - Đ Hoàng Sa - Đ Võ Văn Kiệt - QL2 - QL2C - Cầu Vĩnh Thịnh - QL21 - QL32 - BX Thanh Thủy

150

120

Tuyến mới

Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

6290

1989.2511.B

Phú Thọ

Hưng Yên

Mỹ Lung

Hưng Yên

BX Hưng Yên - QL39 - QL5 - Cu Đông Trù - Đ Trường Sa - Đ Hoàng Sa - Đ Võ Văn Kiệt - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - IC10 - QL32C - QL70B - BX Mỹ Lung

185

120

Tuyến mới

 

6291

1998.1711.A

Phú Thọ

Bắc Giang

Thanh Sơn

Bắc Giang

BX Thanh Sơn - ĐT316 - ĐT317 - QL32A - QL32C - QL2 - QL18 - Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang - QL17 - ĐT295B - Đường Thân Nhân Trung - Đường Xương Giang - BX Bắc Giang

147

60

Tuyến mới

 

6292

1999.2512.B

Phú Thọ

Bắc Ninh

M Lung

Quế Võ

BX Quế Võ - QL18 - QL2 - QL32C - ĐT313 - QL70B - BX Mỹ Lung

195

60

Tuyến mới

 

6293

1999.2517.A

Phú Thọ

Bắc Ninh

Cẩm Khê

Quế Võ

BX Quế Võ - QL18 - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - Nút giao IC10 - QL32C - ĐT313 - QL70B - BX Cẩm Khê

130

60

Tuyến mới

 

6294

1999.2517.B

Phú Thọ

Bắc Ninh

Cẩm Khê

Quế Võ

BX Quế Võ - QL18 - QL2 - QL32C - ĐT313 - QL70B - BX Cẩm Khê

150

60

Tuyến mới

 

6295

2026.1601.A

Thái Nguyên

Sơn La

Trung tâm TP Thái Nguyên

Phù Yên

BX Phù Yên - QL37 - QL32B - QL32 - QL21 - Cầu Vĩnh Thịnh - QL2C - QL2 - QL3 - BX Trung tâm TP Thái Nguyên

250

60

Tuyến mới

Điều chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

6296

2037.1228.A

Thái Nguyên

Nghệ An

Đại Từ

Phía Đông TP Vinh

BX Đại Từ - QL3 - QL1A - Cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao - Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1 - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

380

300

Tuyến mới

Điều chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

6297

2037.1628.A

Thái Nguyên

Nghệ An

Trung tâm TP Thái Nguyên

Phía Đông TP Vinh

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 - QL1A - Cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao - Pháp Vân Cầu Gi - QL1 - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

355

900

Tuyến mới

Điu chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

6298

2037.1628.A

Thái Nguyên

Nghệ An

Trung tâm TP Thái Nguyên

Phía Đông TP Vinh

BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 - QL1A - Cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao - Pháp Vân Cầu Gi - QL1 - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

355

900

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6299

2089.1613.B

Thái Nguyên

Hưng Yên

Trung tâm TP Thái Nguyên

Ân Thi

BX Ân Thi - ĐT376 - TT Ân Thi - QL38 - Trương Xá - QL39 - QL5 - QL1 - Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên - QL3 - BX Trung Tâm TP Thái Nguyên

105

120

Tuyến mới

 

6300

2124.1817.A

Yên Bái

Lào Cai

Mù Căng Chải

Mường Khương

BX Mù Căng Chi - QL32 - QL4D - Đường Nhạc Sơn - Cu Cốc Lếu - QL70 - QL4D - BX Mường Khương

230

90

Tuyến mới

 

6301

2124.1817.A

Yên Bái

Lào Cai

Mù Căng Chải

Trung tâm Lào Cai

BX Mù Căng Chải - QL32 - QL4D - Đường Nhạc Sơn - Cầu Cốc Lếu - QL70 - QL4D - BX Mường Khương

230

120

Tuyến mới

 

6302

2126.1182.A

Yên Bái

Sơn La

Yên Bái

Mộc Châu

BX Yên Bái - QL37 - Đường Âu Cơ - QL32C - QL32 - Sơn Tây - QL21 - Xuân Mai - QL6 - BX Mộc Châu

320

60

Tuyến mới

VB số 2080/BGTVT-VT ngày 10/3/2020 của Bộ GTVT

6303

2127.1111.C

Yên Bái

Điện Biên

Yên Bái

Điện Biên Phủ

BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Minh Thắng - QL279 - Văn Bàn (Lào Cai) - Nút giao IC6 - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - Nút Giao IC14 - Đường Tuệ Tĩnh - Mậu A - ĐT. 163 - Đường Lê Hồng Phong - Đường Lý Thường Kiệt - QL37 - BX Yên Bái

370

60

Tuyến đang khai thác

VB số 10176/BGTVT-VT ngày 28/10/2019 ca Bộ GTVT

6304

2137.1128.A

Yên Bái

Nghệ An

Yên Bái

Phía Đông TP Vinh

BX Yên Bái - QL37 - Đường Âu Cơ - Nút giao IC 12 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Đường Hoàng Sa - Đường Trường Sa - Cầu Đông Trù - QL5 - Cầu Thanh Trì - Đường Vành đai 3 trên cao - Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh

447

120

Tuyến mới

Điều chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

6305

2190.1213.C

Yên Bái

Hà Nam

Lục Yên

Hòa Mạc

BX Lục Yên - ĐT 170 (Đường Đông Hồ) - QL70 - QL2 - Nút giao IC9 - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - Đường Võ Văn Kiệt - Đường Hoàng Sa - Đường Trường Sa - Cầu Đông Trù - Đường 5 kéo dài - QL5 - QL39 - QL38 - BX Hòa Mạc

340

30

Tuyến mới

VB 11430/BGTVT-VT ngày 29/11/2019 của Bộ GTVT

6306

2198.1211.B

Yên Bái

Bắc Giang

Lục Yên

Bắc Giang

BX Lục Yên - QL70 - QL37 - Đường Âu Cơ - Nút giao IC 12 - QL18 - QL1A - QL17 - Đường Thân Nhân Trung - Đường Xương Giang - BX Bc Giang

270

60

Tuyến mới

 

6307

2235.1119.A

Tuyên Quang

Ninh Bình

Tuyên Quang

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1A - Đường Cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - QL5 - Cầu Vượt Đường 5 - Cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - Đường Hoàng Sa - Đường Võ Văn Kiệt - QL2 (Cao tốc Nội Bài - Lào Cai) - QL2 - BX Tuyên Quang

230

120

Tuyến mới

 

6308

2235.1219.A

Tuyên Quang

Ninh Bình

Chiêm Hóa

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1A - Cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ - Đường Vành đai 3 trên cao - Cầu Thanh Trì - QL5 - Cầu Vượt Đường 5 - Cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - Đường Hoàng Sa - Đường Võ Văn Kiệt - QL2 (Cao tốc Nội bài - Lào Cai) - QL2C - QL3B - BX Chiêm Hóa <A>

300

120

Tuyến mới

 

6309

2235.1419.A

Tuyên Quang

Ninh Bình

Sơn Dương

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1A - Đường Cao tốc Pháp Vân, Cu Giẽ - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - QL5 - Cầu Vượt Đường 5 - Cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - Đường Hoàng Sa - Đường Võ Văn Kiệt - QL2 (Cao tốc Nội Bài - Lào Cai) - QL2C - BX Sơn Dương

205

120

Tuyến mới

 

6310

2235.1421.A

Tuyên Quang

Ninh Bình

Sơn Dương

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - Cu Thanh Trì - Cầu Đông Trù - QL5 kéo dài - Đường Võ Văn Kiệt - QL2C - BX Sơn Dương <A>

220

120

Tuyến mới

 

6311

2235.1521.A

Tuyên Quang

Ninh Bình

Hàm Yên

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - Cầu Thanh Trì - Cầu Đông Trù - QL5 kéo dài - Đường Võ Văn Kiệt - QL2, Đường tránh TP Tuyên Quang - BX Hàm Yên <A>

290

120

Tuyến mới

 

6312

2273.1511.A

Tuyên Quang

Quảng Bình

Hàm Yên

Đồng Hới

BX Hàm Yên - QL2 - Đường tránh TP Tuyên Quang - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Đường Hoàng Sa - Đường Trường Sa - Cầu Đông Trù - QL5 - Đường Trường Sa - Cầu Đông Trù - QL5 - Cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn Cầu Thanh Trì - Pháp Vân) - cao tc Pháp Vân - QL1A - BX Đồng Hới

760

60

Tuyến mới

VB 11430/BGTVT- VT ngày 29/11/2019 của Bộ GTVT

6313

2324.1114. A

Hà Giang

Lào Cai

Phía Nam Hà Giang

Bắc Hà

BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - Vị Xuyên - QL279 - Quang Bình - TL178 - Xín Mần - QL4 - TL159 - BX Bắc Hà

190

60

Tuyến mới

 

6314

2324.1514. A

Hà Giang

Lào Cai

Bắc Quang

Bắc Hà

BX Bắc Quang - QL279 - Quang Bình - TL178 - Xín Mần - QL4 - TL159 - BX Bắc Hà

130

60

Tuyến mới

 

6315

2334.1119. A

Hà Giang

Hải Dương

Phía Nam Hà Giang

Thanh Hà

BX Thanh Hà - ĐT390 - QL5 - QL3 - QL2 - Cao tốc (Hà Nội - Lào Cai) - Nút giao Phú Thọ - QL2 - BX Phía Nam TP Hà Giang

400

90

Tuyến mới

 

6316

2335.1121.A

Hà Giang

Ninh Bình

Phía Nam Hà Giang

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - Cầu Thanh Trì - Cầu Đông Trù - QL5 kéo dài - Đường Võ Văn Kiệt - QL2 - BX Phía Nam Hà Giang <A>

400

60

Tuyến mới

 

6317

2337.1128.A

Hà Giang

Nghệ An

Hà Giang

Phía Đông TP Vinh

BX Phía Nam TP Hà Giang - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Đường Hoàng Sa - Đường Trường Sa - Cầu Đông Trù - QL5 - Cầu Thanh Trì - Vành Đai 3 trên cao - Pháp Vân - QL1 - QL1A - QL46 - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh

610

300

Tuyến mới

 

6318

2347.1118.A

Hà Giang

Đk Lk

Phía Nam Hà Giang

Ea Súp

BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - QL1A - QL26 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường Nguyễn Chí Thanh - Đường tránh phía tây TPBMT - ĐT697 (TL1) - BX Ea Súp

1,850

30

Tuyến mới

 

6319

2347.1124.A

Hà Giang

Đắk Lắk

Phía Nam Hà Giang

M'Đắk

BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - QL1A - Đường HCM (QL14 cũ) - Đường Nguyễn Chí Thanh - Đường Nguyễn Văn Cừ - QL26 - BX M'Đrắk

1,840

30

Tuyến mới

 

6320

2347.1124.B

Hà Giang

Đắk Lắk

Phía Nam Hà Giang

M'Đắk

BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - QL1A - QL26 - BX M'Đrắk

1,800

30

Tuyến mới

 

6321

2388.1115.B

Hà Giang

Vĩnh Phúc

Phía Nam Hà Giang

Phúc Yên

BX Phúc Yên - QL2 - ĐT 305 - TT Lập Thạch - ĐT 307 - Lãng Công - Hải Lựu - Bạch Lưu - Kim Xuyên - Cầu Kim Xuyên - Đoan Hùng - QL2 - BX Phía Nam Hà Giang

270

60

Tuyến mới

VB 11430/BGTVT- VT ngày 29/11/2019 ca Bộ GTVT

6322

2426.1282.A

Sơn La

Lào Cai

Mộc Chầu

Trung Tâm Lào Cai

BX Mộc Châu - QL6 - QL37 - Cầu Tạ Khoa - Thị trấn Phù Yên - QL37 - QL32C - Đường Âu Cơ - Nút giao IC12 - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - Nút giao IC18 - BX Trung tâm Lào Cai

383

120

Tuyến mới

 

6323

2426.1282.B

Sơn La

Lào Cai

Mộc Châu

Trung Tâm Lào Cai

BX Mộc Châu - QL6 - QL37 - Cu Tạ Khoa - Thị trấn Phù Yên - QL37 - ĐT166 - Nút giao IC14 - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - Nút giao IC18 - BX Trung tâm Lào Cai

426

120

Tuyến mới

 

6324

2426.1382.A

Sơn La

Lào Cai

Mộc Châu

BX kết hợp với bãi đỗ xe huyện Sa Pa

BX Mộc Châu - QL6 - ĐT110 - QL279D - QL279 - QL32 - QL4D - BX kết hợp với bãi đxe huyện Sa Pa

308

60

Tuyến mới

 

6325

2435.1121.A

Lào Cai

Ninh Bình

Trung tâm Lào Cai

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - Cầu Thanh Trì - QL5 - QL2 - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - Nút giao IC18 - BX Trung tâm Lào Cai <A>

380

60

Tuyến mới

 

6326

2435.1219.A

Lào Cai

Ninh Bình

Trung tâm Lào Cai

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1A - Đường Cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ Đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - QL5 - Cầu Vượt Đường 5 - Cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - Đường Hoàng Sa - Đường Võ Văn Kiệt - QL2 - Cao tốc (Nội Bài, Lào Cai) - BX Trung tâm Lào Cai <A>

376

60

Tuyến mới

 

6327

2437.1228.A

Lào Cai

Nghệ An

Trung tâm Lào Cai

Phía Đông TP Vinh

BX Trung tâm Lào Cai - Nút giao IC18 - cao tốc Nội Bài Lào Cai - Đường Võ Văn Kiệt - Đường 5 kéo dài - cầu Đông Trù - Cầu Vượt Đường 5 - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường dẫn cầu Thanh Trì - Cầu Thanh Trì - Đường Vành đai 3 - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

580

450

Tuyến mới

 

6328

2449.1215.A

Lào Cai

Lâm Đồng

Trung tâm Lào Cai

Cát Tiên

BX Cát Tiên - ĐT721 - QL20 - QL27C - QL1A - QL48A - QL15A - Đường mòn HCM - QL21 - Cầu Vĩnh Thịnh - QL2C - QL2 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Nút giao IC18 - BX Trung tâm Lào Cai <A>

2000

30

Tuyến mới

Điều chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

6329

2534.1212.A

Lai Châu

Hi Dương

Than Uyên

Hi Tân

BX Hải Tân - QL5 - Đường vành đai 3 trên cao - Đại lộ Thăng Long - QL6 - QL279D - Thủy điện Huổi Quảng - Mường Kim (Đoạn thủy điện Huổi Quảng đi theo QL279D - Mường Kim chiều dài 28,3 km là Đường cấp 6 miền núi) - QL32 - BX Than Uyên

470

60

QH mới

 

6330

2535.1119.A

Lai Châu

Ninh Bình

Lai Châu

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1A - Cao tốc Pháp Vân - Vành đai 3 trên cao - Cầu Thanh Trì - QL5 - Cầu Vượt Đường 5 - Cầu Đông Trù - Đ Trường Sa - Đ Võ Văn Kiệt - QI2 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - QL4D - BX TP Lai Châu <A>

595

120

Tuyến mới

 

6331

2537.1128.A

Lai Châu

Nghệ An

Lai Châu

Phía Đông TP Vinh

BX Lai Châu - QL4D - QL32 - Cao Tốc Hà Nội - Lào Cai - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

747

300

Tuyến mới

 

6332

2537.1225.A

Lai Châu

Nghệ An

Than Uyên

Phía Bắc TP Vinh

BX Than Uyên - QL32 - Mù Cang Chi - Nghĩa Lộ - Than Sơn - Việt Trì - QL2 - QL18 - QL1 - Cầu Than Trì - Cao tốc (Pháp Vân - Cầu Rẽ) - Thanh Hóa - BX Phía Bắc TP Vinh <A>

650

120

Tuyến mới

VB số 10176/BGTVT-VT ngày 28/10/2019 của Bộ GTVT

6333

2589.1121.A

Lai Châu

Hưng Yên

Lai Châu

Triều Dương

BX Triều Dương - QL39 - Phố Nối - QL5 - Cu Đông Trù - Đường Trường Sa - Đại lộ Võ Nguyên Giáp - Cao tốc Hà Nội Lào Cai - QL4D - BX Lai Châu

450

60

Tuyến mới

 

6334

2589.1121.B

Lai Châu

Hưng Yên

Lai Châu

Triều Dương

BX Triều Dương - QL39 - Phố Nối - QL5 - Cu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn từ Cu Thanh Trì đến nút giao Big C Thăng Long) - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL6 - TL107 - QL279 - QL32 - QL4D - BX Lai Châu

610

60

Tuyến mới

Điều chnh theo phn luồng giao thông của Hà Nội

6335

2627.6211.A

Sơn La

Điện Biên

Cò Nòi

Điện Biên Phủ

BX Cò Nòi - QL6 - Thị trấn Mai Sơn - QL6 - Tuần Giáo - QL279 - BX TP Điện Biên Phủ <A>

200

60

Tuyến mới

 

6336

2628.8201.A

Sơn La

Hòa Bình

Mộc Châu

Trung tâm Hòa Bình

BX Trung tâm Hòa Bình - QL6 - Tân Lạc - QL6 - BX Mộc Châu

112

30

Tuyến mới

 

6337

2634.0119.A

Sơn La

Hải Dương

Phù Yên

Thanh Hà

BX Thanh Hà - ĐT390 - QL5 - Cu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn từ Cầu Thanh Trì đến nút giao Big C Thăng Long) - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL32 - QL32B - QL37 - BX Phù Yên

280

60

Tuyến mới

Điều chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

6338

2635.1119.A

Sơn La

Ninh Bình

Sơn La

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1 - Ngã ba Gián - ĐT477 - Nho Quan - QL12B - Mãn Đức - QL6 - BX Sơn La <A>

310

120

Tuyến mới

 

6339

2635.1121.A

Sơn La

Ninh Bình

Sơn La

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - Ngã Ba Gián - ĐT477 - Nho Quan - QL12B - Mãn Đức - QL6 - BX Sơn La <A>

300

60

Tuyến mới

 

6340

2635.8219.A

Sơn La

Ninh Bình

Mộc Châu

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1 - Ngã ba Gián - ĐT477 - Nho Quan - QL12B - Mã Đức - QL6 - BX Mộc Châu <A>

190

120

Tuyến mới

 

6341

2637.1128.A

Sơn La

Nghệ An

Sơn La

Phía Đông TP Vinh

BX Sơn La - QL6 - QL12B - Đường HCM - QL1A - Thanh Hóa - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh

520

30

Tuyến mới

 

6342

2689.6211.A

Sơn La

Hưng Yên

Cò Nòi

Hưng Yên

BX Hưng Yên - QL39 - Dốc Lã - ĐT378 - Thị trấn Văn Giang - ĐT379 - KĐT Ecopark - Cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn từ Cầu Thanh Trì - Nút giao Big C) - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL6 - ĐT103 (Tà Làng - Phiêng Khoái) - BX Cò Nòi

300

60

Tuyến mới

Điều chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

6343

2689.6211.B

Sơn La

Hưng Yên

Cò Nòi

Hưng Yên

BX Cò Nòi - QL6 - QL6C - (Yên Sơn, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng) - QL6 - TP Hòa Bình - ĐT70A - Đường Vành đai 3 - Cầu Thanh Trì - ĐT195 - QL39 - BX Hưng Yên

320

60

Tuyến mới

 

6344

2698.1811.A

Sơn La

Bắc Giang

Mường La

Bắc Giang

BX Mường La - QL279D - ĐT110 - Mường Chùm - Nà Bó - Mai Sơn - QL6 - Cầu Hòa Bình - ĐT317- 434 - Cầu Đồng Quang - ĐT87A - Sơn Tây - Cầu Vĩnh Thịnh - QL2C - QL2 - QL3 - QL1A - Cầu vượt Bồ Sơn - ĐT295B - Đường Trần Nhân Trung - Đường Xương Giang - BX Bắc Giang

426

60

Tuyến mới

 

6345

2728.1101.A

Điện Biên

Hòa Bình

Điện Biên Phủ

Trung tâm Hòa Bình

BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - BX Trung tâm Hòa Bình <A>

380

60

Tuyến mới

 

6346

2728.1501.A

Điện Biên

Hòa Bình

Mường Chà

Trung tâm Hòa Bình

BX Mường Chà - QL12 - QL279 - Tuần Giáo - Sơn La - Mộc Châu - QL6 - BX Trung tâm Hòa Bình

462

60

Tuyến mới

 

6347

2734.1112.C

Điện Biên

Hải Dương

Điện Biên Phủ

Hải Tân

BX Điện Biên Ph- QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Mãn Đức - QL12B - QL1A - Tp Ninh Bình - QL10 - Quỳnh Phụ - QL39A - Tiên Lữ - QL38B - BX Hải Tân

650

60

Tuyến mới

 

6348

2737.1128.A

Điện Biên

Nghệ An

Điện Biên Phủ

Phía Đông TP Vinh

BX Điện Biên Phủ - QL279 – Tuần Giáo - QL6 - Mãn Đức - QL12B - Nho Quan - Đường tránh TP Ninh Bình - QL10 - Đường tránh TP Thanh Hóa - QL45 - ĐT505 - ĐT512 - QL1A - TX Hoàng Mai - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

760

450

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6349

2748.12.12.A

Điện Biên

Đắk Nông

Mường Lay

Đắk R'Lấp

BX Đắk R'Lấp - Đường HCM - Cầu Vượt Hòa Cầm - QL1A - Tam Điệp - QL12B - Mãn Đức - QL6 - Tuần Giáo - QL279 - TP Điện Biên Phủ - QL12 - BX Mường Lay

1750

30

Tuyến mới

 

6350

2773.1111.A

Điện Biên

Quảng Bình

Điện Biên Phủ

Đồng Hới

BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Tp Hòa Bình - QL6 - QL1A - Đường Tôn Đức Thắng - Đường Trần Hưng Đạo - BX Đồng Hới <A>

950

60

Tuyến mới

 

6351

2789.3021.A

Điện Biên

Hưng Yên

Mường Luân

Triều Dương

BX Mường Luân - QL12 - Thị trn Sông Mã - QL4G - Ngã ba Cò Nòi - QL6 - TP Hòa Bình - Đại lộ Thăng Long - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Nút Giao Big C - Cầu Thanh Trì) - QL1A - TP Bắc Ninh - QL18 - ĐT 291 - QL38 - QL5 - Phố Nối - QL39A - BX Triều Dương

570

60

Tuyến mới

VB số 2080/BGTVT-VT ngày 10/3/2020 của Bộ GTVT

6352

2798.1113.A

Điện Biên

Bắc Giang

Điện Biên Phủ

Sơn Động

BX Điện Biên Ph- QL279 - Tuần Giáo - QL6 - QL21 - Đại lộ Thăng Long - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Nút Giao Big C - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang - ĐT293 - ĐT291 - QL31 - BX Sơn Động <A>

620

60

Tuyến mới

Điều chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

6353

2799.1112.A

Điện Biên

Bắc Ninh

Điện Biên Phủ

Quế Võ

BX Điện Biên Phủ - QL279 – Tuần Giáo - QL6 - Hòa Bình - QL21 - Cầu Vĩnh Thịnh - QL2C - QL2 - QL18 - BX Quế Võ <A>

500

60

Tuyến mới

Điều chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

6354

2829.5816.D

Hòa Bình

Hà Nội

Kim Bôi

Yên Nghĩa

BX Kim Bôi - Đường 12B - Đường Hồ Chí Minh - QL6 - BX Yên Nghĩa

70

180

Tuyến mới

 

6355

2835.0119.A

Hòa Bình

Ninh Bình

Trung tâm Hòa Bình

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1A - Ngã ba Gián - QL477 - QL12B - Đường Hồ Chí Minh - Đường 12B - QL6 - BX TTâm Hòa Bình <A>

132

120

Tuyến mới

 

6356

2835.0121.A

Hòa Bình

Ninh Bình

Trung tâm Hòa Bình

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - QL12B - Đường Hồ Chí Minh - QL6 - BX Trung tâm Hòa Bình <A>

167

60

Tuyến mới

 

6357

2835.0219.A

Hòa Bình

Ninh Bình

Chăm Mát

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1A - Ngã ba Gián - QL477 - QL12B - Đường Hồ Chí Minh - Đường 12B - QL6 - BX Chăm Mát <A>

137

120

Tuyến mới

 

6358

2835.0221.A

Hòa Bình

Ninh Bình

Chăm Mát

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - QL12B - Đường Hồ Chí Minh - QL6 - BX Chăm Mát <A>

170

60

Tuyến mới

 

6359

2835.0312.B

Hòa Bình

Ninh Bình

Bình An

Kim Sơn

BX Trung tâm Hòa Bình - QL6 - QL12B - Ninh Bình - QL1 - BX Kim Sơn

155

30

Tuyến mới

 

6360

2835.0321.A

Hòa Bình

Ninh Bình

Bình An

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - QL12B - Đường Hồ Chí Minh - QL6 - BX Bình An <A>

170

60

Tuyến mới

 

6361

2835.0421.A

Hòa Bình

Ninh Bình

Mai Châu

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - QL12B - Đường Hồ Chí Minh - QL6 - QL15 - BX Mai Châu <A>

150

60

Tuyến mới

 

6362

2835.0616.A

Hòa Bình

Ninh Bình

Lạc Sơn

Kim Đông

BX Kim Đông - QL12B kéo dài - QL10 - Cầu Kim Chính - Cầu Quy Hậu - QL10 - QL1A - ĐT477 - QL12B - BX Lạc Sơn <A>

120

120

Tuyến mới

 

6363

2835.0619.A

Hòa Bình

Ninh Bình

Lạc Sơn

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1A - Ngã ba Gián - QL477 - QL12B - Đường Hồ Chí Minh - QL12B - BX Lạc Sơn <A>

71

120

Tuyến mới

 

6364

2835.0620.A

Hòa Bình

Ninh Bình

Lạc Sơn

Phía Đông TP Ninh Bình

BX Phía Đông TP Ninh Bình - QL10 - QL1A - ĐT477 - QL12B - BX Lạc Sơn <A>

70

120

Tuyến mới

 

6365

2838.0111.A

Hòa Bình

Hà Tĩnh

Trung tâm Hòa Bình

Hà Tĩnh

BX trung tâm Hòa Bình - QL6 - Xuân Mai - Yên Nghĩa - QL70 - Pháp Vân - BX Hà Tĩnh

362

30

Tuyến mới

 

6366

2861.0120.C

Hòa Bình

Bình Dương

Trung tâm Hòa Bình

Bình Dương

BX Trung tâm Hòa Bình - QL6 - QL12B - TL447 - QL1A - TP Đà Nng - QL14B - QL14 - QL13 - Đường 30/4 - BX Bình Dương

1900

10

Tuyến mới

 

6367

2889.0511.A

Hòa Bình

Hưng Yên

Tân Lạc

Hưng Yên

BX Hưng Yên - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường Chu Mạnh Trinh - Cầu Yên Lệnh - QL38 - TT Đồng Văn - QL1 - TP Phủ Lý - QL21B - QL21A - Ngã Ba Hàng Đồi (Thị trấn Thanh Hà) - ĐT12B - QL6 - BX Tân Lạc

150

60

Tuyến mới

 

6368

2889.0616A

Hòa Bình

Hưng Yên

Lạc Sơn

La Tiến

BX La Tiến - ĐT386 - QL38B - ĐT376 - Cầu Treo - QL39 - ĐT380 - Ngã tư Phố Nối - QL5 - Cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn từ Cầu Thanh Trì đến nút giao Big C) - Đại lộ Thăng Long - QL21 - TT Xuân Mai - QL6 - Ngã ba Mãn Đức - QL12B - BX Lạc Sơn

190

60

Tuyến mới

 

6369

2893.0111.A

Hòa Bình

Bình Phước

Trung tâm Hòa Bình

Trường Hải

BX Trường Hải - Đường Phú Riềng Đỏ - QL14 - QL19 - QL1 - QL12B - QL6 - BX Trung tâm Hòa Bình

1648

30

Tuyến mới

 

6370

2899.5812.A

Hòa Bình

Bắc Ninh

Kim Bôi

Quế Võ

BX Kim Bôi - Đ12B - Đường HCM - TL421B - Đại lộ Thăng Long - Đường vành đai 3 trên cao - Cầu Thanh Trì - QL1 - QL18 - KCN Sam Sung - KCN Quế Võ - BX Quế Võ

150

60

Tuyến mới

 

6371

2937.1528.A

Hà Nội

Nghệ An

Nước Ngầm

Phía Đông TP Vinh

BX Nước Ngầm - Cao tốc (Hà Nội - Ninh Bình) - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

293

1680

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6372

2937.1533.A

Hà Nội

Nghệ An

Nước Ngầm

Yên Thành

BX Nước Ngầm - Cao tốc (Hà Nội - Ninh Bình) - QL1A - QL7B - BX Yên Thành <A>

230

300

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6373

2937.1628.A

Hà Nội

Nghệ An

Yên Nghĩa

Phía Đông TP Vinh

BX Yên Nghĩa - QL6 - Xuân Mai - Đường Hồ Chí Minh - QL1A - QL46 - BX Phía Đông TP Vinh <A>

310

300

Tuyến mới

VB số 12450/BGTVT-VT ngày 27/12/2019 của Bộ GTVT

6374

3435.1121.A

Hải Dương

Ninh Bình

Hải Dương

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - QL5 - BX Hải Dương <A>

130

60

Tuyến mới

 

6375

3435.1219.A

Hải Dương

Ninh Bình

Hải Tân

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1A - Cầu Yên Lệnh - QL38 - QL39 - Phố Nối - QL5 - BX Hải Tân <A>

121

60

Tuyến mới

 

6376

3435.1221.A

Hải Dương

Ninh Bình

Hải Tân

Thị trấn Yên Ninh

BX Thị trấn Yên Ninh - QL10 - QL1 - QL5 - BX Hải Tân <A>

125

60

Tuyến mới

 

6377

3435.1919.A

Hải Dương

Ninh Bình

Hải Dương

Nam Thành

BX Nam Thành - QL1A - Cầu Yên Lệnh - QL38 - QL39 - Phố Nối - QL5 - BX Hải Dương <A>

114

60

Tuyến mới

 

6378

3437.1228.A

Hải Dương

Nghệ An

Hải Tân

Phía Đông TP Vinh

BX Hải Tân - Đ Thanh Niên kéo dài - Đ Trần Hưng Đạo - Cầu vượt Tây Phú Lương - QL5 - QL1A - QL46-BX Phía Đông TP Vinh <A>

360

450

Tuyến mới

 

6379

3481.1220.B

Hải Dương

Gia Lai

Hải Tân

Chư Sê

BX Chư Sê - QL25 - QL Trường Sơn Đông - Đường tỉnh 667 - QL19 - QL1 - QL10 - QL39 - QL38B - Gia Lộc - BX Hải Tân

1350

60

Tuyến mới

 

6380

3536.1902.A

Ninh Bình

Thanh Hóa

Nam Thành

Minh Lộc