Văn bản khác 4462/TTr-UBND

Tờ trình 4462/TTr-UBND năm 2011 về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2011; rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Tờ trình 4462/TTr-UBND 2011 tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng ĐồngNai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4462/TTr-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 7 năm 2011

 

TỜ TRÌNH

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2011; RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 05/6/2011 của Chính phủ và Văn bản số 3809/BKH-TH ngày 15/6/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn rà soát, cắt giảm và điều chuyển vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2011.

Căn cứ Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 09/12/2010 về giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn thưởng vượt thu ngân sách năm 2009; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011; ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 58/HĐND-VP ngày 16/3/2011 về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011; Văn bản số 84/HĐND-VP ngày 13/4/2011 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ và Văn bản số 112/HĐND-VP ngày 19/5/2011 về bổ sung vốn đầu tư phân cấp cho cấp huyện năm 2011;

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2011,

Sau khi tổng hợp, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2011, nội dung điều chỉnh kế hoạch năm 2011 như sau:

I. Tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm 2011:

1. Nội dung đã giao chỉ tiêu kế hoạch đầu năm và giao bổ sung trong 06 tháng đầu năm 2011:

1.1. Vốn đầu tư do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch và hỗ trợ năm 2011 là 1.715,202 tỷ đồng, bao gồm:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 1.172 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 342,715 tỷ đồng (trong đó bổ sung theo Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 từ nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2010 là 7,715 tỷ đồng).

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất phần ngân sách tỉnh giao chỉ tiêu là 100 tỷ đồng để trả nợ nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước trong năm 2009 và 2010.

- Hỗ trợ đầu tư xã hội hóa là 43,211 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn ngân sách tập trung giao kế hoạch đầu năm là 20 tỷ đồng và bổ sung theo Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 từ nguồn vốn khai thác quỹ đất thu vượt năm 2010 là 23,211 tỷ đồng).

- Nguồn vốn thu vượt dự toán thu nội địa năm 2010 là 10,276 tỷ đồng.

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2011: 47 tỷ đồng.

- Bổ sung nguồn vốn cấp cho các dự án sau quyết toán là 11,759 tỷ đồng từ các nguồn vốn chưa thực hiện cấp phát trong năm 2010.

- Bổ sung vốn đầu tư theo nội dung Văn bản số 3260/BKHĐT-TH ngày 24/5/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh đã thực hiện giao bổ sung vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2011 từ nguồn vượt thu và kết dư ngân sách Trung ương năm 2010 cho dự án cầu Hóa An với mức vốn giao bổ sung là 100 tỷ đồng.

1.2. Nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ: Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ; UBND tỉnh đã rà soát đình hoãn, giãn tiến độ các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách. Theo đó đã thực hiện đình hoãn, giãn tiến độ đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu với tổng số vốn là 125,598 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Đình hoãn triển khai thực hiện 14 dự án với tổng số vốn cắt giảm là 82,9 tỷ đồng.

- Giãn tiến độ 34 dự án với tổng số vốn cắt giảm là 42,698 tỷ đồng.

1.3. Vốn đầu tư do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2011 là 953,572 tỷ đồng, bao gồm:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 508 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết hỗ trợ đầu tư giáo dục là 165 tỷ đồng.

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất giao đầu năm 2011 là 100 tỷ đồng.

- Bổ sung từ nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2010 là 35 tỷ đồng để đầu tư chương trình kiên cố hóa trường học và lớp học giai đoạn 02.

- Bổ sung từ hỗ trợ của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ giảm thu ngân sách địa phương do thực hiện chính sách miễn giảm thuế năm 2009 đối với tỉnh Đồng Nai là 145,572 tỷ đồng.

Căn cứ kế hoạch phân bổ đầu năm của UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa cùng với phần kinh phí mới giao bổ sung cho cấp huyện thì kế hoạch năm 2011 đã cân đối cho các dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường học và lớp học giai đoạn 02 là 107,462 tỷ đồng và đầu tư các dự án thuộc chương trình hạ tầng nông thôn mới là 305,184 tỷ đồng.

2. Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm:

2.1. Kế hoạch đầu tư và xây dựng do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch đầu năm 2011 là 1.715,202 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực hiện 06 tháng đầu năm 2011 là 857,5 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch; giải ngân ước 06 tháng đầu năm 2011 là 737,45 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch giao đầu năm.

2.2. Kế hoạch đầu tư và xây dựng do UBND cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch theo phân cấp ủy quyền và hỗ trợ có mục tiêu: Tổng vốn kế hoạch là 953,572 tỷ đồng; ước 06 tháng đầu năm 2011 thực hiện là 457,7 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch; giải ngân ước 06 tháng đầu năm 2011 là 410 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch.

2.3. Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: Đến hết tháng 06 năm 2011, dự kiến khối lượng thực hiện đạt 60% kế hoạch năm, khối lượng giải ngân đạt 20% kế hoạch năm.

2.4. Về nội dung hỗ trợ đầu tư xã hội hóa theo Nghị quyết 77/2006/NQ-HĐND ngày 28/9/2006 và Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh: Trong kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011, ngân sách tỉnh đã dành ra 43,211 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ các dự án đầu tư xã hội hóa, 06 tháng đầu năm đã thực hiện hỗ trợ các địa phương đạt 100% kế hoạch năm, tỉnh đang tiếp tục bổ sung nguồn để giải quyết cho các địa phương trong 06 tháng cuối năm.

3. Tình hình thực hiện các công trình trọng điểm từ ngân sách tỉnh:

* Các dự án chuyển tiếp:

- Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai: Hiện nay đang triển khai thi công gói thầu xây lắp các hạng mục chính của dự án. Khối lượng thực hiện 06 tháng đầu năm khoảng 46,5 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch năm.

- Dự án xây dựng đường 25A (ĐT 769): Đang triển khai thi công gói thầu xây lắp đoạn 01, đoạn 02, các gói thầu di dời nước và di dời điện đang thực hiện; hiện đang làm hồ sơ bồi thường các đoạn còn lại. Lũy kế đến hết tháng 6/2011 ước đạt 78,8% khối lượng các gói thầu đã tổ chức đấu thầu. Khối lượng thực hiện 06 tháng đầu năm là 25 tỷ đồng.

- Dự án xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ: Đã thi công hoàn tất phần xây lắp chính của dự án, hiện đang thi công hạng mục đường vào trung tâm dự án, các gói thầu thiết bị dự kiến thực hiện bàn giao xong trong tháng 6/2011. Khối lượng thực hiện 06 tháng đầu năm là 2,3 tỷ đồng, đạt 76,67% kế hoạch năm.

- Dự án cầu Hóa An: Khối lượng thực hiện lũy kế từ khởi công đến tháng 6/2011 là 32 tỷ đồng, trong đó riêng khối lượng thực hiện 06 tháng đầu năm là 27 tỷ đồng.

- Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch: Dự án đang tổ chức thi công, khối lượng thực hiện lũy kế đến tháng 6/2011 là 38 tỷ đồng, trong đó khối lượng thực hiện 06 tháng đầu năm là 27 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch năm.

* Các dự án khởi công mới:

- Đường Xuân Bắc - Suối Cao - Xuân Thành, huyện Xuân Lộc (kết nối vào Khu công nghiệp Dofico): Dự án đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu, chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu.

- Dự án xây dựng xưởng trường và cải tạo sân thể dục thể thao Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai (nay là Trường Đại học Đồng Nai): Dự án đã triển khai xây dựng trong tháng 3/2011, khối lượng thực hiện đến tháng 6/2011 là 08 tỷ đồng, đạt 61,5% kế hoạch năm.

* Dự án thuộc danh mục chuẩn bị thực hiện dự án:

Dự án đường liên cảng thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch: UBND tỉnh đang xem xét nội dung điều chỉnh cục bộ lộ giới một số vị trí.

4. Đánh giá chung về tình hình thực hiện:

4.1. Thuận lợi:

- Sự phối hợp tốt giữa các ngành, các cấp và sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh.

- Sự phân cấp mạnh cho các địa phương tạo sự chủ động trong cân đối kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch.

4.2. Khó khăn:

- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tuy có tăng so với các năm trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, một số dự án chưa được bố trí đủ vốn theo tiến độ hoặc chưa được đưa vào kế hoạch năm 2011.

- Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ (vốn Trái phiếu Chính phủ) cho các dự án y tế còn thấp.

- Tình hình lạm phát xảy ra trong 06 tháng đầu năm 2011 nên giá cả một số vật tư chủ yếu tăng cao và giá nhân công ca máy tăng làm cho giá trị công trình tăng cao, ảnh hưởng đến khả năng cân đối vốn. Nhiều gói thầu phải điều chỉnh giá làm ảnh hưởng đến tiến độ đấu thầu.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện chậm do hồ sơ theo quy định rất phức tạp, hiện trạng và bản đồ không khớp nhau nên thường phải đo vẽ, hiệu chỉnh lại mất nhiều thời gian.

- Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, UBND tỉnh đã rà soát đình hoãn, giãn tiến độ một số dự án. Đến ngày 08/3/2011, Kho bạc Nhà nước Trung ương có Văn bản số 334/KBNN-VP không cho phép giải ngân đối với các dự án khởi công mới và đến giữa tháng 6/2011 tỉnh mới nhận được văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn rà soát, cắt giảm điều chuyển vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2011. Theo hướng dẫn này và kết quả làm việc trực tiếp giữa Lãnh đạo tỉnh và Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Trung ương vào đầu tháng 7/2011 thì các dự án khởi công mới của tỉnh tuy có nhu cầu đầu tư cấp bách đối với địa phương nhưng không thuộc danh mục được khởi công mới theo quy định tại Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 05/6/2011 của Chính phủ nên không được phép giải ngân. Vì vậy, tỉnh phải tiếp tục rà soát, điều chỉnh các công trình khởi công mới ra khỏi danh mục kế hoạch năm 2011 các dự án nếu có nhu cầu cấp bách của địa phương thì UBND tỉnh phải có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép thực hiện khi được chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ thì tỉnh mới được bổ sung kế hoạch thực hiện.

II. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011:

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2011, căn cứ Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 05/6/2011 của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh báo cáo nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng như sau:

1. Điều chỉnh giảm vốn một số dự án chuyển tiếp có tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân chậm.

2. Điều chỉnh không ghi kế hoạch tất cả các dự án trừ các dự án đã có kết quả đấu thầu trước ngày 24/02/2011 (ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP) và được Kho bạc Nhà nước Đồng Nai giải ngân trước ngày 08/3/2011 (ngày Kho bạc Nhà nước Trung ương có Văn bản số 334/KBNN-VP) thì tiếp tục ghi kế hoạch bằng với số đã cấp.

3. Tăng vốn cho các dự án chuyển tiếp thực hiện nhanh, đến nay đã giải ngân gần hết vốn kế hoạch thông báo đầu năm.

4. Tăng giảm vốn các dự án ghi kế hoạch chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án phù hợp với nhu cầu và tiến độ thực hiện hồ sơ.

Do điều chỉnh cắt giảm vốn đối với dự án khởi công mới nói trên nên cơ cấu ngành giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ không còn đảm bảo theo cơ cấu Trung ương giao. Việc này không phải do chủ quan của tỉnh mà do phải chấp hành Nghị quyết 11/NQ-CP và Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, một số đơn vị đề nghị đưa vào kế hoạch khởi công mới đối với các dự án đã đủ hồ sơ được duyệt, tuy nhiên Nghị quyết 11/NQ-CP và Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ chỉ đạo các địa phương không được bổ sung công trình khởi công mới nên không thể cân đối bổ sung kế hoạch năm 2011.

Vốn cắt giảm các dự án khởi công mới được bổ sung cho một số dự án chuyển tiếp còn thiếu vốn có tiến độ thực hiện nhanh, giải ngân khá cao so với kế hoạch đầu năm. Số còn lại chuyển vào dự phòng để xử lý tiếp tục khi đủ điều kiện trong đó ưu tiên bổ sung cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh tiếp tục rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ các dự án có yêu cầu cấp bách phục vụ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh để kiến nghị cho phép bố trí vốn khởi công mới. Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận sẽ sử dụng nguồn vốn dự phòng nói trên để xử lý tiếp.

5. Đối với nguồn khai thác quỹ đất 100 tỷ đồng, dành trả nợ Trung ương. Nay do nhu cầu hỗ trợ đầu tư xã hội hóa giao thông nông thôn và một số công trình hạ tầng khác ở các huyện tăng cao, vốn bố trí kế hoạch đầu năm và kế hoạch bổ sung trong 06 tháng đầu năm cho nội dung này đã phân bổ hết cho cấp huyện. Nhu cầu hỗ trợ 06 tháng cuối năm khoảng 30 tỷ đồng (đã có văn bản đề nghị của các địa phương). Để giải quyết yêu cầu cấp thiết nói trên, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2011 đã giao đầu năm của tỉnh như sau:

- Bố trí 30 tỷ đồng để bổ sung nguồn hỗ trợ đầu tư xã hội hóa tại cấp huyện.

- Bố trí 70 tỷ đồng để trả nợ vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương.

6. Bổ sung 75,152 tỷ đồng từ nguồn thưởng vượt thu năm 2010 ngân sách tỉnh:

- Bố trí vốn dự án xây dựng cầu Thủ Biên là 40 tỷ đồng (thực hiện góp 50% vốn đầu tư dự án theo cam kết với tỉnh Bình Dương).

- Bố trí trả nợ vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương năm 2010 là 35,152 tỷ đồng.

Về cơ cấu ngành thay đổi như sau:

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2011:

  Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục

Kế hoạch đã giao

Kế hoạch điều chỉnh

Tổng số

1.172.000

1.172.000

A. Thực hiện dự án

985.235

778.605

- Giao thông

392.959

317.754

- Giáo dục - đào tạo

307.076

255.317

- Quản lý Nhà nước

40.300

28.776

- Cấp nước

29.950

15.469

- Hạ tầng công cộng

71.000

52.600

- Nông lâm - thủy lợi

36.500

23.200

- An ninh quốc phòng

41.800

42.605

- Khoa học công nghệ

80.700

42.884

B. Chuẩn bị đầu tư

16.380

22.611

C. Chuẩn bị thực hiện dự án

43.047

42.113

D. Cấp cho các dự án sau quyết toán

15.000

30.000

E. Nguồn vốn dự phòng cấp cho các dự án có hồ sơ BTGPMB được duyệt

112.338

298.671

(Chi tiết xem Phụ lục 01 đính kèm).

2. Nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2011:

 Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục

Kế hoạch đã giao

Kế hoạch điều chỉnh

Tổng số

342.715

342.715

A. Thực hiện dự án

341.505

329.670

- Y tế

277.000

296.086

- Giáo dục và đào tạo

2.000

1.679

- Văn hóa - xã hội

62.505

31.905

B. Chuẩn bị đầu tư

700

1.019

C. Chuẩn bị thực hiện dự án

510

2.026

D. Bố trí vốn dự phòng

0

10.000

(Chi tiết xem Phụ lục 02 đính kèm).

3. Nguồn vốn thu vượt dự toán thu nội địa năm 2010:

 Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục

Kế hoạch đã giao

Kế hoạch điều chỉnh

Tổng số

10.276

10.276

A. Thực hiện dự án

850

1.500

- Văn hóa - xã hội

850

1.500

B. Chuẩn bị đầu tư

100

100

C. Nguồn vốn dự phòng

9.326

8.676

(Chi tiết xem Phụ lục 03 đính kèm).

III. Giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2011:

- Tiếp tục kiến nghị Thủ tướng và các Bộ, ngành liên quan cho phép thực hiện một số dự án khởi công mới có nhu cầu cấp bách phục vụ an sinh xã hội trên địa bàn.

- Chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư tập trung thực hiện và giải ngân đúng tiến độ.

- Giao Sở Tài chính đôn đốc chủ đầu tư thực hiện quyết toán theo thời gian quy định.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan rà soát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng cuối năm, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo điều hành đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2011.

- Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa nghiêm túc thực hiện rà soát cắt giảm các dự án khởi công mới theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 11/NQ-CP và Nghị quyết số 83/NQ-CP.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm 2011; nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2011, UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 06 tháng cuối năm 2011, trường hợp cần thiết phải điều hành kế hoạch để phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm, kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét thống nhất để thực hiện, UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh các thay đổi vào kỳ họp cuối năm 2011./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4462/TTr-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4462/TTr-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2011
Ngày hiệu lực05/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4462/TTr-UBND

Lược đồ Tờ trình 4462/TTr-UBND 2011 tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng ĐồngNai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tờ trình 4462/TTr-UBND 2011 tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng ĐồngNai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4462/TTr-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành05/07/2011
        Ngày hiệu lực05/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Tờ trình 4462/TTr-UBND 2011 tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng ĐồngNai

         Lịch sử hiệu lực Tờ trình 4462/TTr-UBND 2011 tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng ĐồngNai

         • 05/07/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/07/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực