Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2013 bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2013 bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT PHẦN, BÃI BỎ TOÀN BỘ MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày tại Tờ trình số 4816/TTr-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 về việc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung của một số Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1987 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ một phần nội dung của một số Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua, cụ thể như sau:

1. Khoản 2, 3 Mục I Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 1997 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về các đề án và tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre trình bày tại kỳ họp thứ 6 – Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khoá V”.

2. Mục II của Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 25 tháng 10 năm 1997 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về các Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh - khoá V”.

3. Khoản 2, 4 Mục I của Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11 tháng 02 năm 1999 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về các Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V”.

4. Đề án định hướng phát triển nông nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 1994-2000- 2010; Đề án tổng quan lâm nghiệp giai đoạn 1994-2000-2010; Dự án tổng quan giải quyết việc làm tỉnh Bến Tre 1995-2000 đã được thông qua tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 16 tháng 4 năm 1999 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về việc điều chỉnh các Đề án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi thuỷ sản đến năm 2010 và dự án tổng quan giải quyết việc làm đến năm 2000”.

5. Mục II Nghị quyết số 17/2000/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về các Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 3 - Hội đồng nhân dân tỉnh - khoá VI”.

6. Mục IV Nghị quyết số 34/2001/NQ-HĐND ngày 20 tháng 02 năm 2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về các Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh - khoá VI”.

7. Mục I, II, III, nội dung định hướng xây dựng quỹ đất ở phục vụ tái định cư trên địa bàn thị xã Bến Tre 2001-2005 tại Mục IV Nghị quyết số 43/2001/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về các đề án, chương trình, quy hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh - khoá VI”.

8. Khoản 1, 2, 3, 6, 7 Điều 1 Nghị quyết số 47/2002/NQ-HĐND ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về các Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI”.

9. Mục I, Mục III, Mục IV về đánh giá kết quả triển khai thực hiện 4 đề án của Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm ở tỉnh Bến Tre được thông qua tại Nghị quyết số 57/2002/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về việc điều chỉnh các đề án, bổ sung biện pháp thực hiện các kế hoạch, chương trình, phương án do Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh”.

10. Nội dung điều chỉnh, bổ sung qui hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2001-2010 tại Mục I Nghị quyết số 82/2003/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về điều chỉnh qui hoạch phát triển công nghiệp Bến Tre giai đoạn 2001-2010 và quy hoạch chung khu công nghiệp Giao Long xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre”.

11. Mục I Nghị quyết số 88/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ về Công an xã; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện 04 Đề án của chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và Tờ trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng khu đô thị mới đại lộ Đông - Tây thị xã Bến Tre”.

Điều 2. Bãi bỏ một số Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 1995 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về một số đề án chuyên ngành”.

2. Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 25 tháng 10 năm 1997 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về các đề án của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 8 – Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre”.

3. Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 21 tháng 01 năm 1998 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về đề án quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre thời kỳ 1996-2010”.

4. Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21 tháng 02 năm 2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về các Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 2 HĐND tỉnh - khoá VI”.

5. Nghị quyết số 15/2000/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân tỉnh Bến Tre giai đoạn 2001-2010”.

6. Nghị quyết số 37/2001/NQ-HĐND ngày 20 tháng 02 năm 2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh “quy định về quản lý Nhà nước và định hướng nội dung xây dựng quy ước ở ô, ấp, khu phố”.

7. Nghị quyết số 17/2004/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bến Tre thời kỳ 2001-2010”.

8. Nghị quyết số 47/2005/NQ-HĐND ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về Đề án cải cách hành chính giai đoạn II, từ 2006-2010”.

9. Nghị quyết số 61/2005/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về Đề án tổng quan cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường giai đoạn 2006-2010”.

10. Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về Kế hoạch đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010 và hướng đến năm 2020”.

11. Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về các Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII”.

12. Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về Đề án định hướng phát triển kinh tế - xã hội 03 huyện vùng ven biển tỉnh Bến Tre năm 1995-2000-2010”.

13. Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án “Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”.

14. Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình”.

15. Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị; quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khoá VIII - kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2013
Ngày hiệu lực05/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2013 bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Bến Tre


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2013 bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Bến Tre
    Loại văn bảnNghị quyết
    Số hiệu22/NQ-HĐND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
    Người kýNguyễn Thành Phong
    Ngày ban hành05/12/2013
    Ngày hiệu lực05/12/2013
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2013 bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Bến Tre

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2013 bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Bến Tre

        • 05/12/2013

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 05/12/2013

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực