Quyết định 100/2000/QĐ-BTC

Quyết định 100/2000/QĐ-BTC công bố Danh mục Thông tư liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 100/2000/QĐ-BTC Danh mục Thông tư liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật


BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 100/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong năm 1997-1998;
Căn cứ Nghị định số 178 - CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Sau khi trao đổi thống nhất với c
ác Bộ, ngành có liên quan;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì cùng các Bộ, ngành ban hành đến ngày 30 tháng 4 năm 2000 đã hết hiệu lực pháp luật (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Sinh Hùng

 


DANH MỤC

GỒM 155 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ CÙNG VỚI CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30-04-1998 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo quyết định số 100/2000/QĐ-BTC ngày 16/6 /2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Văn bản hoặc điều khoản văn bản bãi bỏ

Lý do

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

276 QĐ-LB

21-06-1976

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

2

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước

8-TC/CĐKT

02-06-1977

Đặt chức vụ kế toán trưởng ở các cơ quan Ngân hàng Nhà nước Việt nam

 

Đã có văn bản thay thế

 

3

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

10/TTLB

03-08-1978

Về quản lý kinh phí động viên, xây dựng lực lượng hậu bị.

Không còn phù hợp

 

 

4

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện

2918/TT-LB

14-10-1978

Hướng dẫn thi hành chính sách, chế độ đãi ngộ đối với nhân viên bưu điện xã nghỉ việc

 

Đã thực hiện xong.

 

5

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Thống kê

425/TT-LB

31-10-1978

Hướng dẫn công tác kiểm kê tài sản 0h ngày 1/ 1/ 1979

 

Văn bản hết hiệu lực do có văn bản khác thay thế

 

6

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước

5-TT/LB

07-03-1979

Về việc cải tiến việc lập, kiểm soát luân chuyển chứng từ, báo cáo kế toán, quản lý quỹ ngân sách Nhà nước

 

Đã có văn bản thay thế.

 

7

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước

28/ TC - NHNN

05-05-1979

Hướng dẫn xử lý hệ thống Ngân hàng của chế độ cũ ở Miền Nam Việt Nam

 

Hết thời gian xử lý hệ thống ngân hàng cũ ở Việt nam

 

8

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Lương thực thực phẩm

8TT/LB-TC-LTTP

01-02-1980

Về việc tổ chức bán lương thực tại xã và trợ cấp cho cán bộ xã, ấp tham gia công tác lương thực

 

Không còn phù hợp, đã có văn bản thay thế

 

9

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Giáo dục và Đào tạo

17 TT/LB

29-10-1980

Hướng dẫn thi hành việc tính giá cước vận tải hành khách đối với công nhân, viên chức, học sinh, thương binh và công nhân viên chức đã nhỉ hưu trí đi lại về việc riêng.

 

 

 

10

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

88/TTLB

12-06-1981

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 78/TTg ngày 31/3/1981 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đãi ngộ đối vơí dân quân tự vệ tập trung ở các xã , thị trấn, đảo sát biên giới Việt Trung

Thực hiện xong

 

 

11

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Lương thực - Ngân hàng Nhà nước

10TT/LB-TC-LT-NH

31-03-1982

Hướng dẫn việc định giá thanh toán thuế nông nghiệp bằng thóc và hoa màu lương thực

 

Không còn phù hợp, đã có văn bản thay thế

 

12

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp

14/TT-LB

18-06-1982

Quy định chế độ gắn thu bù chi cho các đơn vị sự nghiệp nông nghiệp

 

Không phù hợp với luật NSNN

 

13

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Lương thực - Ngân hàng Nhà nước

16TT/LB-TC-LT-NH

28-07-1982

Thay đổi và bổ sung một số điểm về thanh toán Thuế nông nghiệp bằng thóc

 

Không còn phù hợp, đã có văn bản thay thế

 

14

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

2699-TT/LB

14-09-1982

Hướng dẫn thi hành quyết định 159/HĐBT ngày 14/9/1982 về thu cước phí qua phà, cầu phao

 

 

 

15

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước

33/TT-LB

10-12-1982

Về việc khoá sổ thu chi ngân sách cuối năm.

 

Đã thực hiện xong.

 

16

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

43/TT-LB

24-01-1983

Quyết định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ công tác tại Công-gô B

 

Đã thực hiện xong.

 

17

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

100/TT - LB

18-03-1983

Quyết định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ công tác tại Hongkong

 

Đã có chế độ mới với cán bộ công tác ngắn hạn ở nước ngoài.

 

18

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Địa chất

53/TT-LB

26-04-1983

Tình hình hoạt động ngành than 1983

 

Đã thực hiện xong.

 

19

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại thương

21/TT-LB

21-10-1983

Bàn giao in phát hành cấp phát tem phiếu mua hàng

 

Đã bỏ chế độ bao cấp.

 

20

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

29/TT-LB

28-11-1983

Quy định bồi dưỡng người cho máu

 

Đã có văn bản thay thế.

 

21

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá - Thông tin

2669/ TTLB

20-12-1983

Chế độ tập luyện bồi dưỡng cho học sinh trường Nghệ thuật

 

 

 

22

Thông tư liên bộ Bộ Lâm nghiệp - Bộ Tài chính

1-TT/LB

18-01-1984

Quản lý, sử dụng tiền nuôi rừng

 

Sửa đổi

 

23

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện

16/ TT-LB

29-02-1984

Về việc hướng dẫn trích nộp 10% lợi nhuận của ngành bưu điện cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 138/HĐBT ngày 19/11/1993 của Hội đồng Bộ trưởng

 

Do ban hành NQ số 186-HĐBT

 

24

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Cục Hàng không dân dụng

07/TTLB

02-03-1984

Về việc hướng dẫn trích nộp 10% lợi nhuận của ngành Hàng không dân dụng cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 138/ HĐBT ngày 19/11/1993 của Hội đồng Bộ trưởng

 

 

 

25

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện

16-TT/LB

29-03-1984

Hướng dẫn việc trích nộp 10% lợi nhuận của ngành Bưu điện cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết 138/HĐBT ngày19/11/1983

 

Không còn phù hợp

 

26

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

18-TT/LB

03-04-1984

Hướng dẫn việc trích nộp 10% lợi nhuận của ngành Vận tải đường sắt cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết 138/HĐBT ngày19/11/1983

 

Không còn phù hợp

 

27

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước

23/ TT-LB

21-05-1984

Hướng dẫn trích nộp 10% lợi nhuận của ngành Ngân hàng cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 138/HĐBT ngày 19/11/1993 của Hội đồng Bộ trưởng

 

Do ban hành NQ số 186-HĐBT

 

28

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp

30-TT/LB

10-08-1984

Hướng dẫn bán và thanh toán vé tháng cước qua phà phao cho cán bộ công nhân viên nhà nước, xã viên hợp tác xã đi làm việc hàng ngày qua bến phà, cầu phao

 

 

 

29

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Uỷ ban Thể dục thể thao

36/ TTLB

21-09-1984

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đại hội thể dục thể thao 1985

 

Đã có văn bản thay thế.

 

30

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

45/TTLB

30-10-1984

Hướng dẫn thực hiện chế độ đãi ngộ quân nhân dự bị khi tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra sẵn sàng chiến đấu.

Thay thế bởi TT-257QP-TC-LĐTBXH 27/3/19995

 

 

31

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

4/TT-LB

28-02-1985

Quy định chế độ hạch toán kinh tế trong các xí nghiệp quản lý và sửa chữa cầu đường bộ

 

Lạc hậu không phù hợp

 

32

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại thương

4/TT-LB

06-03-1985

Hướng dẫn bù chênh lệch giá

 

Đã thực hiện xong.

 

33

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

8/TT-LB

14-04-1986

Sửa đổi định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện thuộc các tỉnh, thành phố và các ngành quản lý

 

Đã có văn bản thay thế.

 

34

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

106-TT/LB

05-05-1986

Đẩy mạnh công tác quản lý thu và chống thất thu cước vận tải trong ngành đướng sắt

 

 

 

35

Thông tư liên bộ Ban Thi đua Trung ương - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính

39/TT-LB

07-05-1986

Hướng dẫn chế độ thưởng các danh hiệu thi đua và thưởng hoàn thành nhiệm vụ cuối năm

 

Đã có văn bản thay thế.

 

36

Thông tư Liên bộ Bộ Lâm nghiệp - Bộ Tài chính

6-TT/LB

14-06-1986

Về thu tiền nuôi rừng

 

Sửa đổi

 

37

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện

7-TT/LB

20-06-1986

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 112/HĐBT về tổ chức trạm bưu điện xã và Nghị quyết 235/HĐBT về chế độ sinh hoạt phí đối với trưởng trạm bưu điện xã và bưu tá xã

 

 

 

38

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp

16-TT/LB

11-08-1986

Hướng dẫn một số nội dung về quyền tự chủ tài chính trong các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp

 

 

 

39

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

17/TT-LB

05-09-1986

Sửa đổi định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện Trung ương

 

Đã có văn bản thay thế.

 

40

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện -Bộ Ngoại giao

27-TT/LB

23-09-1986

Hướng dẫn thi hành Công văn số 1986/V5 ngày 5/5/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ tem thư của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

 

 

 

41

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

961/TT-LB

06-10-1986

Về cấp học bổng cho học sinh Lào, Campuchia tại Việt Nam

 

Đã có văn bản thay thế.

 

42

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

3218-TT/LB

07-10-1986

Quy định tạm thời thực hiên thí điểm về một số định mức chi tiêu ngoại tệ đối với thuyền viên công tác trên tàu biển thực hiện hạch toán kinh tế hoạt động tuyến nước ngoài

 

 

 

43

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Lương thực thực phẩm

35 TT/LB

29-10-1986

Hướng dẫn tổ chức thu nộp thuế nông nghiệp bằng hiện vật nông sản

 

Đã có văn bản thay thế

 

44

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ban Vật giá Chính phủ

23/TTLB

30-10-1986

Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định giá hàng viện trợ

 

 

 

45

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Du lịch

1108/TTLB

24-11-1986

Quy định mức thu và sử dụng phí phục vụ trong ngành Du lịch

 

 

 

46

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ngân hàng Nhà nước

51/TT-LB

17-12-1986

Hướng dẫn thực hiện chế độ cấp phát hạn mức kinh phí đối với các khoản lương hưu trí, trợ cấp mất sức và trợ cấp thương binh xã hội

 

Đã có văn bản thay thế.

 

47

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

44/TT-LB

25-12-1986

Hướng dẫn về học bổng và sinh hoạt phí trong đào tạo của học sinh các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

 

Thay thế bằng TT số 53/TTLT ngày 25/8/1998

 

48

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính -Tổng cục Địa chất

343/TTLB

05-03-1987

về trích nộp lệ phí trình duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò địa chất tại Hội đồng xây dựng trữ lượng khoáng sản.

 

Thay bằng NĐ 281/HĐBT ngày 7/8/90

 

49

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Ngoại giao

02 /TT-LB

15-06-1987

Hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung chế độ đối với công nhân viên chức sang làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia giúp Lào; Cam-pu-chia

Toàn văn

Được thay thế bằng bản thoả thuận giữa hai CP ngày 7/4/94, và HĐ hợp tác hàng năm

Đã có Hiệp định giữa hai chính phủ năm 1992

50

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao -Bộ Nội vụ - Bộ Tư pháp

34 /TT-LB

22-06-1987

Quy định việc thi tiền lệ phí cấp phát các loại giấy tờ, chứng nhận cho người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú

Toàn văn

Đã được thay thế bằng thông tư liên bộ số 71/TT-LB ngày 5/12/91

 

51

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Địa chính

39/ TTLB

20-07-1987

Hướng dẫn lập dự toán các phương án đo đạc và lập bản đồ

 

Được thay thế bởi TTLT số 26/ TTLB ngày 3/5/1991

 

52

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

323 QĐ-LB

26-10-1987

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

53

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Thống kê

61/ TT/ LB

18-11-1987

Về việc hướng dẫn mục lục ngân sách Nhà nước

 

Văn bản hết hiệu lực do có văn bản khác thay thế

 

54

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

66/TT- LB

04-12-1987

Hướng dẫn thi hành Quyết định 211/ HĐBT ngày 9/11/87 về việc thu và sử dụng phí giao thông đường bộ, đường sông.

 

Đã có văn bản thay thế

 

55

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

58/ TT/ LB

14-12-1987

Sửa đổi, bổ sung một số điểm về thực hiện thu phí giao thông đường bộ, đường sông

 

Đã có văn bản thay thế

 

56

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

14/TT-LB

21-04-1988

Sửa đổi chế độ trang phục và tiền nộp lại cho công quỹ trong nước đối với cán bộ, công nhân, viên chức đi công tác dài hạn ở nước ngoài

 

Đã có văn bản thay thế.

 

57

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Thống kê

3/TTLB

02-06-1988

Hướng dẫn việc bàn giao kinh phí, tài sản của các Cục Thống kê cho địa phương quản lý

 

Văn bản hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

58

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Bộ Thương binh và Xã hội

17/TT-LB

16-05-1988

Hướng dẫn chế độ trợ cấp khó khăn cho một số đối tượng hưởng chính sách thương binh và xã hội

 

Đã có văn bản thay thế.

 

59

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Uỷ ban dân số và Kế hoạch hoá gia đình

20/TTLB

06-06-1988

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí tổng điều tra dân số

 

 

 

60

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

11/TT-LB

09-06-1988

Hướng dẫn thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

 

Lạc hậu không phù hợp

 

61

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Lương thực thực phẩm - Cục dự trữ quốc gia

23TC/TNN

13-06-1988

Về việc tổ chức thu nộp, thanh toán quản lý và sử dụng thóc thuế nông nghiệp

 

Đã có văn bản thay thế

 

62

Thông tư Liên bộ Bộ Nông nghiệp công nghiệp thực phẩm - Bộ Tài chính - Bộ Y tế

13/TT-LB

18-07-1988

Về chế độ lương thực đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

 

Không còn chế độ bao cấp nữa. Đã có văn bản thay thế

 

63

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

32/TT-LB

01-08-1988

Hướng dẫn mức chi bình quân cho một học sinh thuộc trường phổ thông các cấp và quỹ bảo trợ nhà trường

 

Đã có văn bản thay thế.

 

64

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước - Bộ giáo dục và Đào tạo

37/TTLB

30-08-1988

Hướng dẫn sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết.

 

Hết hiệu lực.

 

65

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ban Quản trị Trung ương

01/TTLB

22-09-1988

Hướng dẫn thi hành Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác tài chính Đảng

 

 

 

66

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

170/TTLB

29-10-1988

Về giá bán hàng cho lực lượng vũ trang

Thực hiện xong

 

 

67

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

27/TT-LB

03-11-1988

Sửa đổi và bổ sung một số quy định tại Thông tư liên Bộ số 10/TT-LB ngày 28/3/1983 của liên bộ Bộ Y tế - Tài chính về việc phân cấp quản lý tài chính đối với công tác sinh đẻ có kế hoạch

 

Không còn phù hợp. Đã có văn bản thay thế

 

68

Thông tư liên bộ Bộ Lâm nghiệp - Bộ Tài chính

27/TT-LB

30-11-1988

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 116/HĐBT ngày 20/7/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi mức thu tiền nuôi rừng và phương thức quản lý sử dụng tiền nuôi rừng

 

Đã có văn bản mới.

 

69

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước

54/ TT-LB

24-12-1988

Về việc hướng dẫn việc khoá sổ thu, chi ngân sách cuối năm và ngân sách Nhà nước năm 1998

 

Tự hết hiệu lực

 

70

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện

1-TT/LB

03-01-1989

Hướng dẫn xử lý bưu kiện, bưu phẩm vô thừa nhận

 

Lạc hậu

 

71

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Lương thực thực phẩm - Cục dự trữ quốc gia

9TT/LB-TC-NN-CNTP-DT

20-04-1989

Hướng dẫn tổ chức thu nộp thanh toán và quản lý sử dụng thóc thuế nông nghiệp.

 

Đã có văn bản thay thế

 

72

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại thương

11/ TT-LB

25-04-1989

Hướng dẫn thực hiện chế độ thu nộp ngân sách Nhà nước và bảo toàn vốn với thương nghiệp quốc doanh

 

Tự hết hiệu lực

 

73

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

13/TT-LB

15-06-1989

Hướng dẫn việc sử dụng ngoại tệ viện trợ và tự có của Bộ Y tế.

 

Đương nhiên hết hiệu lực

 

74

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

14/TT-LB

15-06-1989

Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về thu nộp phần viện phí y tế

 

Đã có văn bản thay thế

 

75

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

22/TT-LB

16-06-1989

Sửa đổi phương thức nộp bảo hiểm xã hội do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

 

Không còn phù hợp. Đã có văn bản thay thế

 

76

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường

788 TC/ KHCNMT

23-06-1989

Hướng dẫn tạm thời phương thức cấp phát kinh phí cho hoạt động khoa học và kỹ thuật

 

Không còn phù hợp

 

77

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

24/TTLB

24-06-1989

Quy định chế độ cấp phát hạn mức kinh phí đối với các đơn vị dự toán trong lực lượng vũ trang

 

 

 

78

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

589/TTLB

16-05-1989

Hướng dẫn bổ sung một số chế độ đối với dân quân tự vệ và quân nhân dự bị

Thực hiện theo Pháp lệnh DQTV

 

 

79

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

9/TT-LB

02-08-1989

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên mẫu giáo và cô nuôi dạy trẻ ở xã phường

 

Đã có Nghị định số 25/CP về lương mới

 

80

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

16/TT-LB

14-08-1989

Hướng dẫn thực hiện thu chi quỹ học phí trong ngành giáo dục phổ thông

 

Lạc hậu không còn phù hợp

 

81

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Thuỷ lợi

38 TTLB

09-10-1989

Hướng dẫn phân phối và quản lý thu nhập của các đơn vị thuộc Bộ Thuỷ lợi đi hợp tác lao động ở Cộng hoà IRAQ

Toàn văn

Hết cán bộ làm việc ở IRAQ. Mặt khác, TCT đã có TT hướng dẫn nộp thuế thu nhập

 

82

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

202 QĐ-LB

24-11-1989

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

83

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

01 /TT-LB

04-01-1990

Hướng dẫn phân phối và quản lý thu nhập của cán bộ công nhân viên thuộc Bộ Y tế đi hợp tác lao động tại IRAQ

Toàn văn

Thay thế bằng chế độ thuế thu nhập

 

84

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

7/TT-LB

27-02-1990

Hướng dẫn mức chi ngân sách giáo dục 1990

 

Bỏ vì đã có văn bản mới thay thế

 

85

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

5/TT-LB

26-03-1990

Sửa đổi chế độ phụ cấp trực đêm cho cán bộ, nhân viên y tế

 

Đã có văn bản mới.

 

86

Thông tư liên bộ Bộ Lâm nghiệp - Bộ Tài chính

09/ TT-LB

05-05-1990

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng số 186/ HĐBT ngày 27/ 11/ 1989 về phân cấp ngân sách cho địa phương số thu tiền nuôi rừng.

 

Do ban hành Quyết định 232-CT ngày 30/7/1991 của HĐBT

 

87

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ

25 TTLB TC-NV

07-07-1990

Hướng dẫn việc tổ chức bảo vệ hệ thống Kho bạc Nhà nước

 

Thay bằng thông tư số 40 TTLB ngày 25/7/1996

 

88

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

29/TT-LB

25-07-1990

Hướng dẫn tạm thời việc cấp phát và quản lý các khoản lương hưu, trợ cấp thương binh xã hội

 

Đã có văn bản mới thay thế.

 

89

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

308 QĐ-LB

14-08-1990

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

90

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

309 QĐ-LB

14-08-1990

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

91

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

310 QĐ-LB

14-08-1990

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

92

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

23/TT-LB

31-08-1990

Hướng dẫn thực hiện thu, chi học phí trong giáo dục phổ thông

 

Đã có văn bản mới.

 

93

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

02/ TT/ LB

19-11-1990

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 268 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

 

 

 

94

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

24/TT-LB

13-12-1990

Hướng dẫn nội dung chi tiêu cho công tác phòng, chống sốt rét

 

Đã có văn bản mới.

 

95

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

06-TT/LB

18-01-1991

Hướng dẫn thủ tục trả tiền cho người đi hợp tác lao động ở IRAQ về nước

Toàn văn

Tự hết hiệu lực khi thanh toán xong

 

96

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

72 QĐ-LB

04-03-1991

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

97

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

73 QĐ-LB

04-03-1991

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

98

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

74 QĐ-LB

04-03-1991

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

99

Thông tư liên bộ Bộ Xây dựng - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước - Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước

01/ TT/ LB

09-03-1991

Hướng dẫn thi hành điều lệ quản lý xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định 385/HĐBT ngày 7-11-1990 của Hội đồng Bộ trưởng.

 

Thay thế bằng Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế

 

100

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

63/TT -LB

13-03-1991

Hướng dẫn thi hành Quyết định 13- CT ngày 11/1/91 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thu phí qua cầu đường bộ.

 

Đã có văn bản thay thế

 

101

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

09/TT-LB

04-04-1991

Hướng dẫn, bổ sung việc cấp phát và quản lý kinh phí chi tiêu cho công tác phòng chống bệnh sốt rét

 

Đã có văn bản thay thế

 

102

Thông tư liên bộ Bộ Xây dựng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

03/TTLB

08-04-1991

Hướng dẫn thi hành quy chế cho thuê nhà, thuê lao động đối với người nước ngoài lưu trú tại Việt Nam

Văn bản bãi bỏ

Thay thế bởi NĐ 56/CP ngày 18/9/1995 của Chính phủ ban hành Quy chế cho người nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt nam và Thông tư 28/BXD-QLN của Bộ Xây dựng ngày 11/06/1995 hướng dẫn quản lý hoạt động doanh nghiệp phục vụ cho người nước ngoài thuê nhà

 

103

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Uỷ ban dân số và Kế hoạch hoá gia đình

133/ TT/ LB

17-04-1991

Hướng dẫn việc cấp phát và quản lý kinh phí sự nghiệp dân số và kế hoạch hoá gia đình

 

 

 

104

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

67/TT-LB

15-11-1991

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 323/CT về quyết toán cấp bù lỗ lương thực 1989

 

Đã thực hiện xong

 

105

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

25/TT-LB

21-11-1991

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính dự án 3844 do chương trình Lương thực thế giới (FAO) viện trợ

 

Do kết thúc dự án

 

106

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện -Bộ Giao thông vận tải

224/TTLB

25-11-1991

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 158 /CT ngày 18/5/91 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thu các phí cấp và bảo vệ tần số vô tuyến điện.

 

Đã có văn bản thay thế.

 

107

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Công an - Bộ Ngoại giao

71/ TT- LB

05-12-1991

Qui định việc thu tiền lệ phí cấp hộ chiếu, các loại giấy tờ, chứng nhận cho người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú.

 

Đã có văn bản thay thế.

 

108

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

78/TT-LB

26-12-1991

Quy định hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát vốn quản lý và sửa chữa thường xuyên cầu đường

 

Đã có văn bản thay thế. Không còn phù hợp

 

109

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan

1010/TTLB

31-12-1991

Quy định mức thu và sử dụng lệ phí hải quan

 

Mức thu và cách sử dụng không còn phù hợp nên đã được thay thế bằng TTLT số 31/TTLT/TC-TCHQ ngày 04-10-1994 quy định chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí Hải quan

 

110

Thông tư liên bộ Toà án nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính

1/TT-LB

10-01-1992

Hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản trong các vụ án hình sự và dân sự

 

Đã có văn bản thay thế

 

111

Thông tư liên bộ Trọng tài kinh tế Nhà nước - Bộ Tài chính

2TT - LB

10-01-1992

Hướng dẫn thực hiện chế độ trang phục đối với trọng tài viên trọng tài kinh tế

 

Không còn trọng tài kinh tế.

 

112

Thông tư liên bộ Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1/TT - LB

24-01-1992

Hướng dẫn chế độ trực đêm và chế độ phụ cấp phẫu thuật cho cán bộ công nhân viên ngành y tế

 

Đã có văn bản mới thay thế

 

113

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

06/TT-LB

09-03-1992

Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn hành khách

 

Đã có văn bản thay thế

 

114

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Thuỷ sản

7/TTLB

01-04-1992

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 437/ HĐBT về cấp giấy phép thu lệ phí ( người và phương tiện hoạt động nghề cá của nước ngoài) và sử dụng tiền phạt

 

 

 

115

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

5/TT-LB

11-04-1992

Bổ sung việc quản lý kinh phí của ngân sách trung ương chi cho công tác phòng, chống sốt rét, bướu cổ và tiêm chủng mở rộng

 

Đã có văn bản mới thay thế

 

116

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

16/TT-LB

29-05-1992

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính chương trình quốc gia nước sinh hoạt nông thôn do tổ chức UNICEF viện trợ

 

Không cần dùng

 

117

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

10/TTLB/LĐ-TC

24-07-1992

Hướng dẫn về chính sách cho vay đối với dự án nhỏ giảI quyết việc làm theo Nghị quyết 120/ HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

 

 

 

118

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá - Thông tin

2452/ TTLB

11-08-1992

Chế độ cấp phát, quản lý tài chính đối với các bảo tàng và di tích lịch sử văn hoá

 

 

 

119

Thông tư liên bộ Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

12/TT - LB

18-09-1992

Hướng dẫn thi hành Nghị định 299 /HĐBT về ban hành điều lệ bảo hiểm y tế

 

Đã có văn bản mới

 

120

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch & Đầu tư

1213/TT - LB

26-09-1992

Hướng dẫn việc quản lý tài chính của các chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1991 - 1995

 

Không cần dùng

 

121

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường

1291 TC/ KHCNMT

08-10-1992

Hướng dẫn việc trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, tỉnh, thành phố

 

Không còn phù hợp

 

122

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

60/TT-LB

16-10-1992

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 247/HĐBT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

 

 

 

123

Thông tư liên bộ Bộ Văn hoá - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

80B/TT - LB

01-11-1992

Về việc bổ sung tạm thời một số chính sách đối với văn nghệ sỹ và vận động viên

 

Không còn phù hợp

 

124

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

14/TT - LB

02-11-1992

Hướng dẫn về trợ cấp tiền thuốc chữa bệnh cho nhân dân vùng cao, miền núi, rừng sâu

 

Không còn phù hợp

 

125

Thông tư liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo

22/TT - LB

20-11-1992

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp cho giáo viên

Hết hiệu lực

vì đã có phụ cấp ưu đãi mới

 

126

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại thương

73-TT/LB

27-11-1992

Hướng dẫn thực hiện qui chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú các tổ chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

 

Thông tư này được ban hành căn cứ theo Nghị định số 382/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Qui chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện

 

127

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

86/TT-LB

30-12-1992

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đề án POD thuộc nguồn viện trợ của Chính phủ Thuỵ-điển cho ngành y tế

 

Do kết thúc dự án

 

128

Thông tư Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Uỷ ban khoa học Nhà nước

03/TTLB/TC-LĐ-UBKHNN

18-03-1993

Hướng dẫn thực hiện chương trình viện trợ nhân đạo của Cộng hoà Séc và Slocakia ( cũ ) để hỗ trợ tạo việc làm và dạy nghề cho lao động Việt Nam về trước thời hạn

 

Thay thế bằng TTLT số 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKH&ĐT ngày 8/5/1999

 

129

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

28/TTLB

30-03-1993

Qui định việc thu lệ phí quản lý xe và lái xe cơ giới đường bộ

 

Đã có văn bản thay thế.

 

130

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

277 TC/TCĐN

11-05-1993

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

131

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

43/TT-LB

31-05-1993

Hướng dẫn việc lập kế hoạch, cấp phát quỹ tiền lương tăng thêm, chi trả và quyết toán quỹ tiền lương theo chế độ tiền lương mới

 

Không còn dùng

 

132

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Toà án Nhân dân tối cao

59 /TTLB

15-07-1993

Hướng dẫn thi hành Nghị định 329/ HĐBT ngày 16/9/92 về lệ phí trong tài và các khoản thu khác khi giải quyết tranh chấp kinh tế và xử lý vi phạm pháp luật.

 

Không còn cơ quan trọng tài kinh tế Nhà nước

 

133

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

13/ TT/ LB

29-07-1993

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/ CP ngày 23/6/1993 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ Đảng, chính quyền và kinh phí họat động của các đoàn thể nhân dân ở xã, phường thị trấn

 

Thay thế bằng TT số 99/ 1998 TTLT ngày 19/5/1998 của BTCCBCP-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP sửa đổi bổ sung NĐ số 50/CP ngày 26/7/1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với xã, phường, thị trấn

 

134

Thông tư Liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Thống kê

01/TTLB

29-07-1993

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 52/ HĐBT ngày 19/ 2/ 1992 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê

 

Văn bản hết hiệu lực do Nghị định xử phạt vi phạm hành chính được tách riêng thành 2 lĩnh vực: kế toán và thống kê. Về thống kê, Tổng cục Thống kê đã có thông tư riêng

 

135

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

17/ TT-LB

29-07-1993

Hướng dẫn cơ chế cấp phát và quản lý vốn đặc biệt chương trình Biển đông trường sa

 

 

 

136

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

14/TT - LB

06-09-1993

Hướng dẫn thực hiện thu chi học phí giáo dục phổ thông.

Không còn dùng

Bỏ vì đã có văn bản mới thay thế

 

137

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

86/TTLB

04-11-1993

Hướng dẫn tạm thời phương thức thu nộp quỹ Bảo hiểm xã hội ( 5% ) và kinh phí công đoàn ( 2% )

 

 

 

138

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Thuỷ sản

03/ TT/ LB

11-11-1993

Chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí và lệ phí về công tác bảo vệ nguồn thu thuỷ sản

 

Đã thay thế bởi TTLB Tài chính- Thuỷ sản số 89 TTLT ngày 27/ 11/ 1995.

 

139

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường

99TC/ KHCNMT

02-12-1993

Quản lý thu, chi tài chính trong hoạt động sáng kiến sở hữu công nghiệp

 

Đã có văn bản thay thế.

 

140

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

110/TT-LB

31-12-1993

Hướng dẫn tạm thời việc thu nộp 5% tiền lương vào quỹ bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm đóng góp của người lao động

 

Không còn phù hợp

 

141

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

2/TT-LB

07-01-1994

Hướng dẫn truy thu bảo hiểm y tế năm 1993

 

Không còn dùng

 

142

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Uỷ ban chăm sóc bà mẹ và trẻ em

16/TT-LB

05-03-1994

Hướng dẫn quản lý, cấp phát kinh phí cho chương trình quốc gia phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

Đã có văn bản mới

 

143

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

19/TT-LB

07-03-1994

Hướng dẫn tạm thời về thu quỹ 15% bảo hiểm xã hội do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý

 

Không còn phù hợp

 

144

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27/TT-LB

30-03-1994

Quy định chế độ thu và quản lý sử dụng lệ phí phí tổn về công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 

Lạc hậu

 

145

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

12/TT-LB

01-04-1994

Hướng dẫn thu hồi và sử dụng vốn vay đến hạn trả của quỹ quốc gia giải quyết việc làm

 

Thay thế bằng Thông tư 13/1999 ngày 8/5/1999

 

146

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

33/TT-LB

14-04-1994

Hướng dẫn bổ sung Thông tư 19/TT-LB ngày 7/3/1994 về việc quản lý thu chi quỹ bảo hiểm xã hội do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

 

Không còn phù hợp, đã thay thế

 

147

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

30 TT/LB

10-08-1994

Hướng dẫn việc bán và thanh toán vé tháng cước qua phà, cầu phao cho cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, xã viên hợp tác xã đi làm việc hàng ngày qua bến phà, cầu phao.

 

 

 

148

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

71 TT/LB

25-08-1994

Hướng dẫn cơ chế quản lý, cấp phát và quyết toán các khoản chi của các chương trình y tế quốc gia phòng chống sốt rét, phòng chống bướu cổ, tiêm chủng mở rộng và phòng chống bệnh AIDS thuộc ngân sách Trung ương.

 

Đã có văn bản mới thay thế

 

149

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

2411/TTLB

27-12-1994

Về thực hiện chế độ chi tiêu đối với sự nghiệp quốc phòng ở địa phương trong tình hình mới

Thay thế bởi TT-91-TC-QP ngày 29/6/1998

 

 

150

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

06/TTLB

06-01-1995

Hướng dẫn một số điểm về tài chính và ngân sách trong quân đội theo Quyết định số 829/TTg ngày 30-12-1995 của Chính phủ

Thay thế bởi TTLT QP-TC ngày 29/6/1998

 

 

151

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

02/TTLB/LĐ-TC-UBKHNN

10-02-1995

Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện chương trình viện trợ nhân đạo của cộng hoà Séc và Slovakia ( cũ )

 

Thay thế bằng TTLT số 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKH&ĐT ngày 8/5/1999

 

152

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

03/TTLB/LĐ-TC-UBKHNN

10-02-1995

Hướng dẫn bổ sung đối tượng cho vay, quy trình chuyển vốn, nhiệm vụ thẩm định của Kho bạc Nhà nước về việc kiểm tra liên Bộ đối với các dự án Quỹ quốc gia giảI quyết việc làm

 

Thay thế bằng TTLT số 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKH&ĐT ngày 8/5/1999

 

153

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

101/TTLB

21-06-1995

Hướng dẫn xử lý xe mô tô 2 bánh có nguồn nhập trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội

Thực hiện xong

 

 

154

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Uỷ ban dân tộc miền núi

50/TTLB

03-07-1995

Hướng dẫn quản lý cấp phát, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ dân tộc thiểu số, dân tộc Khơ me, Chăm đặc biệt khó khăn

 

 

 

155

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ

125/TTLB

25-03-1996

hướng dẫn Quyết định 779/ TTg ngày 1/ 12/ 1995 về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các trường công lập

 

Được thay bằng TT số 147/1998/TT-LT ngày 5/3/1998 của liên Bộ BTCCBCP-BGD-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Quyết định số 973/ 1997 QĐ/ TTg ngày 17/11/ 1997 của TTCP về chế độ phụ cấp ưu đãi giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/2000/QĐ-BTC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 100/2000/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/06/2000
Ngày hiệu lực 01/07/2000
Ngày công báo 22/08/2000
Số công báo Số 31
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/2000/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 100/2000/QĐ-BTC Danh mục Thông tư liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 100/2000/QĐ-BTC Danh mục Thông tư liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 100/2000/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 16/06/2000
Ngày hiệu lực 01/07/2000
Ngày công báo 22/08/2000
Số công báo Số 31
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 100/2000/QĐ-BTC Danh mục Thông tư liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật

Lịch sử hiệu lực Quyết định 100/2000/QĐ-BTC Danh mục Thông tư liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật

 • 16/06/2000

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 22/08/2000

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/07/2000

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực