Quyết định 1276/QĐ-UBND

Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 1276/QĐ-UBND 2019 Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thành phố Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1276/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH, THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2486/QĐ-CT ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Cổng TTĐTTP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

DANH MỤC

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Kèm theo Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND thành phố)

STT

Tên báo cáo

VB quy định chế độ báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tần suất thực hiện chế độ báo cáo

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Quyết định số 2033/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND thành phố ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021)

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

2

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 18/02/2019 của UBND thành phố

Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 18/2/2019 của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành; Bảo hiểm XH thành phố; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Phòng; Tòa án nhân dân thành phố; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố; Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng; Công ty CP cấp nước Hải Phòng; Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng quý và năm

3

Báo cáo thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thành phố Hải Phòng

Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND thành phố ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

4

Báo cáo về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại Hải Phòng

Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 23/5/2018 của UBND thành phố về việc thực hiện Kết luận số 13-KL/TU ngày 25/3/2014 của Ban thường vụ Thành ủy

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành; Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

5

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 16/8/2017 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QĐ14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

6

Báo cáo hội nhập quốc tế

Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND thành phố; Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố về kế hoạch hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng năm 2017

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; các trường Đại học trên địa bàn thành phố

UBND cấp huyện

 

6 tháng và năm

7

Báo cáo hội nhập kinh tế quốc tế

Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 18/5/2017 của UBND thành phố về việc kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 20-Ctr/TU ngày 29/12/2016 của Ban TVTU thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Liên đoàn Lao động thành phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội; các Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

6 tháng và năm

8

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 13/01/2016

Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 13/01/2016 thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phát triển các hoạt động xuất khẩu dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020"

UBND thành phố

Sở Công Thương; Cục Hải quan Hải Phòng

 

 

Hàng năm

9

Báo cáo thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND thành phố ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020

Bộ Công Thương

Sở Công Thương

 

 

6 tháng và năm

10

Báo cáo tình hình vận chuyển kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép

Kế hoạch số 697/KH-UBND ngày 29/01/2013 của UBND thành phố về việc kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trên địa bàn thành phố Hải Phòng

UBND thành phố

Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Y tế: Công an thành phố; Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Hải Phòng; Hải đoàn 38 bộ đội biên phòng

UBND cấp huyện

 

Hàng tháng

11

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 05/7/2017 của UBND thành phố

Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 05/7/2017 của UBND thành phố về việc tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp

Văn phòng Chính Phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Hàng quý và năm

12

Báo cáo thực hiện Bản cam kết của UBND thành phố với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 19/6/2016

Công văn số 6948/VP-DN ngày 21/10/2016 về việc triển khai thực hiện Bản cam kết giữa UBND thành phố với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng quý

13

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 28/6/2016 của UBND thành phố

Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 28/6/2016 triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tại Hải Phòng

Văn phòng Chính Phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Hàng quý và năm

14

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn phát triển bền vững thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn phát triển bền vững thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020

UBND thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính

 

 

Hàng năm

15

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Quyết định 1371/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND thành phố về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố

UBND thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

6 tháng và năm

16

Báo cáo về trách nhiệm trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết

Quyết định số 2795/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hải Phòng

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng tháng, năm

17

Báo cáo công tác thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/02/2015 của UBND thành phố về việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

UBND thành phố

Các Sở: Tư pháp; Nội vụ; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Ngoại vụ; Thanh tra thành phố

UBND cấp huyện

 

Hàng năm

18

Báo cáo về công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND thành phố ban hành Quy chế rà soát hệ thống hóa kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tư pháp

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

19

Báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Quyết định số 2979/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND thành phố

Bộ Tư pháp

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

6 tháng và năm

20

Báo cáo trong công tác theo dõi thi hành pháp luật

Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố

Bộ Tư pháp

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

21

Báo cáo công tác tư pháp

Quyết định của UBND thành phố ban hành Chương trình công tác tư pháp hàng năm

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

6 tháng và năm

22

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Kế hoạch số 3154/KH-UBND ngày 26/5/2016 của UBND thành phố thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng quý, 6 tháng và năm

23

Báo cáo công tác văn thư - lưu trữ hàng năm

Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND thành phố ban hành về công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

UBND thành phố

Sở Nội vụ

 

 

Hàng năm

24

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Kế hoạch số 3503/KH-UBND ngày 29/12/2016 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

6 tháng và năm

25

Báo cáo kế hoạch triển khai Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chương trình hành động số 18-TTr/TU ngày 29/12/2016 của Thành ủy

Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND thành phố về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chương trình hành động số 18-TTr/TU ngày 29/12/2016 của Thành ủy

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

26

Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý của các Hội

Quyết định số 2563/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức hoạt động và trách nhiệm quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bộ Nội vụ

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

27

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2016 của UBND thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan

Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2016 của UBND thành phố về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

6 tháng và năm

28

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng

Kế hoạch số 6968/KH-UBND ngày 16/9/2014 của UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

29

Báo cáo tình hình phân công, phân cấp quản lý nhà nước

Kế hoạch số 1703/KH-UBND ngày 16/9/2016 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

6 tháng và năm

30

Báo cáo kết quả công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định số 2583/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

UBND thành phố

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

31

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tại thành phố Hải Phòng đến năm 2025

Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 23/8/2017 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

32

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em

Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND thành phố phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em thành phố giai đoạn 2016-2020

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông; Công an thành phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Thành đoàn Hải Phòng; Tòa án nhân dân thành phố; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

UBND cấp huyện

 

Hàng năm

33

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2020

Chương trình số 5741/CTr-UBND ngày 02/10/2010 của UBND thành phố triển khai Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010

UBND thành phố

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Tài chính

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

 

34

Báo cáo định kỳ về vi phạm đê điều trên địa bàn thành phố

Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 24/8/2017 của UBND thành phố về kế hoạch xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng quý

35

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về việc "Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020" 6 tháng

Kế hoạch số 4482/KH-UBND ngày 19/2/2012 của UBND thành phố thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020"

UBND thành phố

Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Hải Phòng, Bộ chỉ huy quân sự thành phố

UBND cấp huyện

 

6 tháng

36

Báo cáo việc thực hiện Công điện số 14/CĐ-CT ngày 05/10/2018 của UBND thành phố

Công điện số 14/CĐ-CT ngày 05/10/2018 của UBND thành phố về việc tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách, trọng tâm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra của UB Châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thành phố

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ; Công an thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng

UBND cấp huyện

 

Hàng tháng

37

Báo cáo tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

UBND thành phố

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

UBND cấp huyện

 

Hàng năm

38

Báo cáo công tác đấu giá quyền sử dụng đất

Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

UBND thành phố

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Cục thuế thành phố; Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng quý

39

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên đến năm 2015-2020

Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND thành phố Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ và Thông báo kết luận số 167-TB/TU ngày 29/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện NQ số 22-NQ/TU

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

40

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện NQ số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ và Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 29/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

6 tháng, năm

41

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2095/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND thành phố

Quyết định số 2095/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về chuyển tải hàng hóa, xăng dầu tại khu chuyển tải Lan Hạ, huyện Cát Hải

UBND thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an thành phố; Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng; Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố

UBND huyện Cát Hải; Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển Cát Bà; Vườn quốc gia Cát Bà

 

Hàng năm

42

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2089/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND thành phố

Quyết định số 2089/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng

UBND thành phố

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý khu kinh tế; Cục Hải quan Hải Phòng

UBND cấp huyện

 

Hàng năm

43

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố

Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương, kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2020

UBND thành phố

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra thành phố, Công an thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

6 tháng, năm

44

Báo cáo về bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp, nông thôn

Công văn số 5995/VP-MT ngày 15/9/2016 của Văn phòng UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

45

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 9237/KH-UBND ngày 27/11/2014 của UBND thành phố

Kế hoạch số 9237/KH-UBND ngày 27/11/2014 của UBND thành phố về việc thực hiện đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 582/QĐ-TTG ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

46

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố

Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

UBND thành phố

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Giao thông vận tải; Công thương; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; Thanh tra thành phố; Công an thành phố; Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các tổ chức chính trị-xã hội; Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

6 tháng, năm

47

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

UBND thành phố

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Công an thành phố; Cục Hải quan Hải Phòng

UBND cấp huyện

 

Hàng năm

48

Báo cáo đánh giá việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 20/7/2012

Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 20/7/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020

UBND thành phố

Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Công an thành phố; Cục Thuế thành phố; Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

UBND cấp huyện

 

Hàng năm

49

Báo cáo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp từ Văn phòng Chính phủ gửi và qua hệ thống thông tin điện tử http://nguoidan.chinhphu.vnhttp://doanhnghiep.chinhphu.vn

Công văn số 2331/UBND-DN ngày 27/4/2017 của UBND thành phố về việc tổ chức tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp

Văn phòng Chính phủ

Các Sở, ban, ngành; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng quý

50

Báo cáo tình hình phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư công của các quận, huyện

Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND thành phố ban hành quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận huyện thuộc thành phố Hải Phòng

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã được giao làm chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp tỉnh

Hàng năm

51

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Hàng năm

52

Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và kế hoạch hành động

Công văn số 2867/UBND-TH ngày 22/5/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Hàng năm

53

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 11/5/2017 của UBND thành phố

Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 11/5/2017 của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 29/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

54

Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020

Bộ Tài chính

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND. cấp xã

Hàng năm

55

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 4038/CTr-UBND ngày 06/10/2015 của UBND thành phố

Chương trình hành động số 4038/CTr-UBND ngày 06/10/2015 của UBND thành phố về việc Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 47/CT-TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Bộ Công an

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

56

Báo cáo kết quả thực hiện công tác du lịch

Công văn của UBND thành phố

UBND thành phố

Sở Du lịch

 

 

Hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

57

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng

Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2017 về Thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

6 tháng, năm

58

Báo cáo Kế hoạch hành động của thành phố Hải Phòng triển khai chiến lược ngoại giao Văn hóa

Kế hoạch số 5403/KH-UBND ngày 23/7/2014 của UBND thành phố về việc Kế hoạch hành động của thành phố Hải Phòng triển khai chiến lược ngoại giao Văn hóa đến năm 2020

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Hàng năm

59

Báo cáo công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

Kế hoạch số 1035/KH-UBND ngày 06/7/2016 của UBND thành phố về việc kế hoạch thực hiện Thông tư số 05-TT/TU ngày 12/5/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 119-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các tổ chức đoàn thể

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

60

Báo cáo công tác phòng, chống lao

Quyết định số 713/QĐ-UBND 2014 Chiến lược quốc gia phòng chống lao đến 2020 tầm nhìn 2030 Hải Phòng">2713/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 thành phố Hải Phòng

Bộ Y tế

Các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ; Công an thành phố; Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Bảo hiểm xã hội thành phố

UBND cấp huyện

 

Hàng năm

61

Báo cáo tình hình quản lý về an toàn thực phẩm

Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 25/7/2016 của UBND thành phố về việc Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố

Chính phủ

Các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài chính; Công an thành phố; Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng; Cục Hải quan Hải Phòng; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố; Ban chỉ đạo 389

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng quý

62

Báo cáo thực hiện kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ

Công văn số 2247/UBND-GT ngày 07/4/2014 của UBND thành phố về việc thực hiện kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ

Bộ Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

 

 

Hàng tuần, tháng, năm

63

Báo cáo công tác năm của Ban chỉ đạo công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng

UBND thành phố

Sở Ngoại vụ; Công an thành phố

 

 

Hàng năm

64

Báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài

Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bộ Ngoại giao

Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

6 tháng, năm

65

Báo cáo về tăng cường giáo dục, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND thành phố về việc Ban hành kế hoạch thực hiện quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020"; Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 30/3/2016 của ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

Hàng năm

66

Báo cáo tình hình trật tự xây dựng

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/02/2017 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

6 tháng, năm

67

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 4143/KH-UBND của UBND thành phố

Kế hoạch số 4143/KH-UBND ngày 29/10/2015 của UBND thành phố về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy hoạch phát triển với công nghiệp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố

UBND thành phố

Sở Xây dựng

Huyện Thủy Nguyên, huyện Vĩnh Bảo

 

6 tháng, năm

68

Báo cáo công tác cấp phép xây dựng

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bộ Xây dựng

Sở Xây dựng; Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

UBND cấp huyện

 

6 tháng, năm

69

Báo cáo tình hình thực hiện một số giải pháp xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 26/8/2015 của UBND thành phố về việc thực hiện một số giải pháp xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng; Bộ Công thương; Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Xây dựng

UBND cấp huyện

 

Hàng năm

70

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 09/5/2017 của UBND thành phố

Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 09/5/2017 của UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội

Bộ Xây dựng

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

71

Báo cáo tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn

Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 07/11/2016 về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

UBND thành phố

Các Sở: Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư

UBND cấp huyện

 

6 tháng, năm

72

Báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bộ Xây dựng, UBND thành phố

Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Công Thương; Cục Thuế thành phố; Cục Thống kê; Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; TT Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm

73

Báo cáo nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao

Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

74

Báo cáo nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao

Văn phòng Chính Phủ

Văn phòng UBND thành phố

 

 

Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm

75

Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử

Công văn số 5395/UBND-VX ngày 28/8/2017 về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng quý

76

Báo cáo công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND thành phố ban hành Quy chế đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Hàng năm

77

Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 3438/KH-UBND ngày 08/6/2012 của UBND thành phố

Kế hoạch số 3438/KH-UBND ngày 08/6/2012 của UBND thành phố về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 02/6/2006 và các Thông báo kết luận số 176-TB/TU ngày 26/6/2009, số 41-TB/TU ngày 11/10/2011 của BTV Thành ủy về phát triển công nghiệp Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

UBND thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương

 

 

Hàng năm

78

Báo cáo tình hình hoạt động giám định công nghệ

Quyết định số 2745/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định về quản lý công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bộ Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

Hàng năm

79

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ, lĩnh vực giao thông, đô thị

Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND thành phố về việc Phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020 lĩnh vực: Quản lý và phát triển đô thị, giao thông

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

 

 

6 tháng, năm

80

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND thành phố về việc Phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020 lĩnh vực: khoa học xã hội và nhân văn

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

 

 

6 tháng, năm

81

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ, lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân

Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND thành phố về việc Phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020 lĩnh vực: chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

 

 

6 tháng, năm

82

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ, lĩnh vực công nghiệp

Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của UBND thành phố về việc Phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020 lĩnh vực: công nghiệp

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

 

 

6 tháng, năm

83

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ, lĩnh vực sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND thành phố về việc Phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020 lĩnh vực: sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

 

 

6 tháng, năm

84

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ, lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản

Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND thành phố về việc Phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020 lĩnh vực: nông, lâm nghiệp, thủy sản

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

 

 

6 tháng, năm

85

Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

6 tháng, năm

86

Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Hàng năm

87

Báo cáo tình hình bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống xâm phạm quyền sở hưu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bộ Khoa học và công nghệ

Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an thành phố; Cục Hải quan Hải Phòng; Cục quản lý thị trường Hải Phòng

 

 

Hàng năm

88

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy

Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 14/6/2017 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bộ Công an

Các Sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Thành đoàn Hải Phòng; Liên đoàn Lao động thành phố; Hội Nông dân thành phố; Hội Cựu chiến binh thành phố; Hội Người cao tuổi; Tòa án nhân dân TP; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

6 tháng, năm

89

Báo cáo Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người

Kế hoạch số 37/KH-BCĐ 799 thành phố ngày 22/02/2017 của Ban Chỉ đạo 799

Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ; Bộ Công an

Công an thành phố; các Sở: Du lịch, Văn hóa và Thể thao; Thông tin và Truyền thông; Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

 

 

6 tháng, năm

90

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2013-2020

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2013-2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; Hội Nông dân thành phố; Liên đoàn Lao động thành phố; Thành đoàn Hải Phòng

UBND cấp huyện

 

Hàng năm

91

Báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 thành phố Hải Phòng

Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 về việc ban hành Kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 thành phố Hải Phòng

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Hàng năm

92

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 24/01/2017 của UBND thành phố thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 tại thành phố Hải Phòng

UBND thành phố

Các Sở, ban, ngành

 

 

6 tháng, năm

93

Báo cáo xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố

Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 04/10/2016 về việc Tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

6 tháng, năm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1276/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1276/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/05/2019
Ngày hiệu lực 31/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1276/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1276/QĐ-UBND 2019 Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thành phố Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1276/QĐ-UBND 2019 Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thành phố Hải Phòng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1276/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hải Phòng
Người ký Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành 31/05/2019
Ngày hiệu lực 31/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1276/QĐ-UBND 2019 Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thành phố Hải Phòng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1276/QĐ-UBND 2019 Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thành phố Hải Phòng

  • 31/05/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/05/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực