Quyết định 1551/QĐ-UBND

Quyết định 1551/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 1551/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Văn hoá Thể thao Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 430/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hoá Sở Văn hoá Ninh Thuận 2016 và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1551/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Văn hoá Thể thao Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1551/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 13 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Thực hiện Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục - thể thao;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 64/TTr-SVHTTDL ngày 25 tháng 6 năm 2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số 1108/STP-KSTTHC ngày 17 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính công bố tại quyết định này thay thế cho các thủ tục hành chính số 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 tại khoản C mục II đã được ban hành tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tư pháp; thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Phần 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động bắn súng thể thao.

Thể dục, thể thao

2

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động Karatedo.

Thể dục, thể thao

2. Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động billards & snooker.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 15/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động thể dục thể hình.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 16/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010

5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động môtô nước trên biển.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010

6

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 01/2011/TT-BVHTTDL ngày 6/01/2011

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động bơi, lặn.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/01/2011

8

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 03/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/01/2011

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 14/2011/TT-BVHTTDL ngày 09/11/2011

10

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động quần vợt.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 15/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/11/2011

11

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 16/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/11/2011

12

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 19/2011/TT-BVHTTDL ngày 05/12/2011

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 20/2011/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2011

14

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động Taekwondo.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 21/2011/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2011

15

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh Ninh Thuận.

Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007

16

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 10/2012/TT-BVHTTDL ngày 29/11/2012

17

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động Judo.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 11/2012/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2012

18

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động bóng đá.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012

19

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 13/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012

20

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động cầu lông.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 14/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012

21

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động patin.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

- Thông tư số 16/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1551/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1551/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2015
Ngày hiệu lực13/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1551/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1551/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Văn hoá Thể thao Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1551/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Văn hoá Thể thao Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1551/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLê Văn Bình
       Ngày ban hành13/07/2015
       Ngày hiệu lực13/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1551/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Văn hoá Thể thao Ninh Thuận

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1551/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Văn hoá Thể thao Ninh Thuận